503/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

503
VÝNOS
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010
o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Podrobnosti o účele poskytnutia dotácie
§ 1
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť za podmienok ustanovených zákonom na základe písomnej žiadosti (ďalej len „žiadosť“). Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1, formulár č. 1.
(2)
Prílohou žiadosti podľa odseku 1 okrem preukázania splnenia podmienok podľa § 4 ods. 2 zákona je
a)
popis projektu v štruktúre podľa prílohy č. 1, formulár č. 2,
b)
celkový rozpočet projektu v štruktúre podľa prílohy č. 1, formulár č. 3,
c)
prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky v štruktúre podľa prílohy č. 1, formulár č. 4.
(3)
Ak žiadateľ pri predložení prvej žiadosti predložil potvrdenia podľa § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 zákona a tieto nie sú pri predkladaní ďalšej žiadosti staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ich predloženie sa nevyžaduje.
§ 2
Osobitné náležitosti žiadosti
(1)
Podľa účelu, cieľa a zamerania projektu, na podporu ktorého žiadateľ žiada dotáciu, sa určujú ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti (ďalej len „osobitné náležitosti žiadosti“).
(2)
Splnenie osobitných náležitostí žiadosti preukazuje žiadateľ predložením príloh podľa tohto výnosu.
§ 3
(1)
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
vznik a uvádzanie divadelných inscenácií a hudobných diel,
b)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií,
c)
realizácia a verejná prezentácia výtvarných diel,
d)
verejná prezentácia alebo publikovanie umeleckých reflexií,
e)
vydávanie zvukových a obrazových nosičov,
f)
realizácia kultúrnych podujatí, festivalov, prehliadok, súťaží a obdobných aktivít s celoslovenským významom,
g)
úhrada členských príspevkov žiadateľa do medzinárodných organizácií vykonávajúcich svoju činnosť v oblasti kultúry.
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektov podľa odseku 1 je
a)
podrobná charakteristika projektu,
b)
špecifikácia projektu v štruktúre podľa prílohy č. 2, formulár č. 1, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa prílohy č. 2, formulár č. 2, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu podľa odseku 1 písm. e),
c)
odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu aspoň desať rokov, nie starší ako tri mesiace, ku dňu podania žiadosti, ak sa predkladá nový projekt, nie však od autora alebo realizátora projektu,
d)
odborná recenzia, bulletin alebo informácia o predchádzajúcom ročníku podujatia alebo vecné vyhodnotenie, ak sa predkladá projekt na periodické aktivity a reedície,
e)
doklad o výsledku verejnej súťaže, ak sa predkladá projekt, ktorého výsledkom je realizácia výtvarného diela natrvalo umiestneného na verejnom priestranstve,
f)
propozícia súťaže, ak sa predkladá projekt na účasť v takejto súťaži,
g)
demonahrávka, ak sa predkladá projekt na vydávanie nosičov zvukových a obrazových záznamov a na výrobu ich rozmnoženín,
h)
ukážka rukopisu v rozsahu najmenej troch strán, ak sa predkladá projekt na vydanie neperiodickej publikácie,
i)
ukážka časopisu v počte dvoch až šiestich vydaných čísel, ak sa predkladá projekt na vydanie periodickej publikácie, alebo návrh prvého čísla periodika, ak sa predkladá projekt na novú periodickú publikáciu.
§ 4
(1)
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
systematický prístup k ochrane kultúrnych pamiatok, príprava a realizácia obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva,
b)
identifikácia, dokumentácia, prezentácia, interpretácia, publikovanie a využitie pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami,
c)
vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti,
d)
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov,
e)
akvizičná činnosť múzeí, galérií a knižníc.
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) je
a)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou alebo reštaurovaním kultúrnej pamiatky,
b)
čestné vyhlásenie vlastníka, správcu alebo iného oprávneného držiteľa kultúrnej pamiatky o tom, že neuskutoční odplatný prevod kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ani prevod kultúrnej pamiatky darovacou zmluvou počas desiatich rokov odo dňa poskytnutia dotácie ministerstvom,
c)
list vlastníctva spolu s kópiou katastrálnej mapy, na ktorej bude kultúrna pamiatka farebne označená, alebo čestné vyhlásenie o vlastníctve kultúrnej pamiatky, ak sa predkladá projekt na obnovu alebo reštaurovanie hnuteľnej kultúrnej pamiatky alebo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky bez súpisného čísla, ktorá nie je evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako stavba,
d)
splnomocnenie pre žiadateľa, ktorý nie je vlastníkom kultúrnej pamiatky, alebo ak je kultúrna pamiatka v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, ktorí na účely podania žiadosti splnomocnia jedného z nich, podpis splnomocniteľa musí byť úradne osvedčený,
e)
stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza a v ktorom obec uvedie sumu príspevku poskytnutého žiadateľovi na obnovu alebo rekonštrukciu, alebo ak tento príspevok neposkytla, uvedie dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,
f)
reštaurátorský rozpočet, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovanie kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 1,
g)
technické parametre kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 2,
h)
osvedčená kópia rozhodnutia alebo záväzného stanoviska miestne príslušného krajského pamiatkového úradu k zámeru obnovy alebo reštaurovania kultúrnej pamiatky, podľa typu projektu,
i)
výpis z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, potvrdzujúci registráciu národnej kultúrnej pamiatky,
j)
farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky, žiadateľ predloží najmenej štyri fotografie vo formáte 9×13 cm, z toho jednu fotografiu so záberom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce poškodenie kultúrnej pamiatky,
k)
stručný popis prác vykonaných z poskytnutých finančných prostriedkov, k popisu vykonaných prác predloží žiadateľ aj fotodokumentáciu spolu s popisom v rozsahu aspoň dvoch farebných fotografií vo formáte 9×13 cm.
(3)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) sú dva odborné posudky od odborníkov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v predmetnom odbore, ktorí pôsobia v oblasti posudzovaného projektu, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu podania žiadosti.
(4)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných aktivít v knižničnej oblasti je
a)
podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 3,
b)
kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou je knižnica,
c)
stanovisko Slovenskej národnej knižnice v Martine, ak sa predkladá projekt zameraný na reštaurovanie, konzervovanie a digitalizáciu historických knižničných dokumentov, historických knižničných fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačív a slovacikálnych dokumentov.
(5)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) zameraného na podporu vybraných aktivít v múzejnej a galerijnej oblasti je
a)
podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 4,
b)
kópia dokladu potvrdzujúceho príslušnú odbornú spôsobilosť osoby na vykonávanie odborného ošetrenia zbierkových predmetov, ak sa predkladá projekt na konzervovanie, reštaurovanie zbierkového predmetu, ktorý nie je z oblasti výtvarného umenia,
c)
kópia osvedčenia o špecializácii reštaurovania alebo kópia osvedčenia o autorizácii vydaného podľa osobitného predpisu,1) ak sa predkladá projekt na reštaurovanie zbierkového predmetu z oblasti výtvarného umenia.
(6)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. d) zameraného na podporu zabezpečenia ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov je
a)
podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 5,
b)
kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou je knižnica,
c)
stanovisko Slovenskej národnej knižnice v Martine, ak sa predkladá projekt zameraný na ochranu a bezpečnosť historických knižničných dokumentov, fondov, vzácnych rukopisov, starých a vzácnych tlačí a slovacikálnych dokumentov.
(7)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. e) je
a)
podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 6, ak sa predkladá projekt na akvizičnú činnosť múzeí a galérií,
b)
podrobná charakteristika projektu v štruktúre podľa prílohy č. 3, formulár č. 7, ak sa predkladá projekt na akvizičnú činnosť knižníc,
c)
kópia štatútu knižnice, ak predkladá žiadosť právnická osoba, ktorej organizačnou zložkou je knižnica.
§ 5
(1)
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí,
b)
mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry,
c)
spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskej únie k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 sú tieto doklady:
a)
podrobná charakteristika projektu s uvedením termínu a miesta realizácie projektu,
b)
profesijný životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov spolu s odporúčaniami alebo kritikami,
c)
kópia potvrdenia zahraničného partnera o realizácii projektu (pozvanie, prihláška, akceptácia prihlášky, dohoda o spolupráci alebo iný doklad potvrdzujúci spoluúčasť žiadateľa na projekte), ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
d)
kópia platnej dotačnej zmluvy s Európskou komisiou pre projekty, ktoré získali podporu z programu EÚ Kultúra, alebo kópia oznámenia o pridelení dotácie z iných medzinárodných zdrojov, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Ak sú doklady podľa odseku 2 vyhotovené v inom než štátnom jazyku, žiadateľ ich predkladá spolu s úradným prekladom do štátneho jazyka.
§ 6
(1)
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. d) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
medzinárodné, celoslovenské a krajské festivaly, prehliadky, súťaže z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu a amatérskej umeleckej tvorby, realizácie spomienkových slávností venovaných významným osobnostiam a kultúrnohistorickým udalostiam nadregionálneho významu,
b)
edukačné aktivity zamerané na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít, osvojovanie si tradičných zručností, využívanie voľného času v záujme predchádzania a eliminovania pôsobenia negatívnych vplyvov najmä na deti a mládež v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti, amatérskej umeleckej tvorby a záujmovej vzdelávacej činnosti, rozvoj nových a inšpiratívnych metód a foriem trávenia voľného času s dôrazom na ich výchovno-vzdelávací a kultúrno-spoločenský rozmer, vzdelávanie v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúce rozvoj vedomostí o kultúre obce, mesta a regiónu, ako aj edukačné aktivity zamerané na šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska,
c)
vznik novej autorskej tvorby, prezentácia interpretačných zručností a tvorivého umenia z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, folklorizmu, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti, inovatívne projekty rozvíjajúce živú miestnu a regionálnu kultúru, príprava a realizácia umeleckých predstavení, koncertov a výstav, prezentácia tvorby prostredníctvom výroby zvukového alebo multimediálneho nosiča,
d)
vedeckovýskumná a publikačná činnosť zameraná na realizáciu vedeckovýskumných projektov, vydávanie odborných publikácií z oblasti etnografie, folkloristiky a kultúrno-osvetovej činnosti, starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru, identifikácia, inventarizácia, dokumentácia a archivácia tradičnej ľudovej kultúry, šírenie poznatkov o prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, výskumná činnosť súvisiaca s prípravou nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí, ktoré majú z hľadiska obsahu zastúpenú oblasť kultúry.
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) a písm. b) je
a)
podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín projektu, časového plánu realizácie projektu, stratégie financovania projektu a plánu propagácie projektu,
b)
stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov.
(3)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) je
a)
podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín projektu, časového plánu realizácie projektu, stratégie financovania projektu a plánu propagácie projektu,
b)
stručná charakteristika žiadateľa a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov,
c)
špecifikácia projektu na vydanie zvukového a multimediálneho nosiča v štruktúre podľa prílohy č. 4, formulár č. 1, ak sa predkladá projekt na výrobu zvukového alebo multimediálneho nosiča,
d)
odborný posudok od odborníka v predmetnom odbore, ktorý pôsobí v oblasti posudzovaného projektu aspoň desať rokov, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak sa predkladá projekt na výrobu zvukového alebo multimediálneho nosiča,
e)
demonahrávka v prípade, ak sa predkladá projekt na výrobu zvukového nosiča.
(4)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. d) je
a)
stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti v oblasti kultúry a umenia za posledných 12 mesiacov,
b)
zámer výskumu s uvedením predmetu, východísk a metód výskumu, plánu realizácie výskumu, predpokladanej formy výstupu, odbornej spôsobilosti a spolupráce, ak sa predkladá projekt na vedeckovýskumnú činnosť,
c)
odborný posudok zámeru výskumu od odborníka pôsobiaceho v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri mesiace, ak sa predkladá projekt na vedeckovýskumnú činnosť,
d)
špecifikácia projektu, doplňujúce údaje a technické parametre publikácie v štruktúre podľa prílohy č. 4, formulár č. 2, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť,
e)
ukážka rukopisu najmenej desať strán autorského textu, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť,
f)
stručný obsah publikácie, najviac jedna strana, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť,
g)
dva odborné posudky od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie staršie ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak sa predkladá projekt na publikačnú činnosť,
h)
potvrdenie o poslednom vydaní, ak sa predkladá projekt na vydávanie monografií a kultúrnohistorickej a spoločenskej topografie regiónov miest a obcí alebo pri reedícii publikácie.
§ 7
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu projektov zameraných na vnútorný rozvoj jednotlivých oblastí kultúry, ako aj na výchovu umením a k umeniu.
§ 8
(1)
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. f) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora rovnosti, príležitostí, podpora integrácie do spoločnosti, prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, potláčanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extrémizmu, výchova k tolerancii a prijímaniu inakosti, posilnenie sociálnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu,
b)
vydávanie periodickej tlače, ktorá prispieva k vytváraniu rovnosti príležitostí v oblasti kultúrnej aktivity a prináša informácie o živote a kultúre zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva,
c)
vydávanie neperiodickej tlače v oblasti pôvodnej, krásnej, odbornej a prekladovej literatúry, vydávanie elektronických nosičov a publikovanie webových stránok rozvíjajúcich kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektov podľa odseku 1 písm. a) je podrobná charakteristika a opis projektu kultúrnej aktivity zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín projektu, časového plánu realizácie projektu a stratégie financovania.
(3)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. b) sú
a)
doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače v štruktúre podľa prílohy č. 5, formulár č. 1,
b)
ukážka dvoch periodík z predchádzajúceho ročníka,
c)
adresár odberateľov pri nepredajných periodikách,
d)
pri nových projektoch odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri mesiace, a návrh vzorového vydania pri novovznikajúcom periodiku.
(4)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. c) sú
a)
doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače podľa prílohy č. 5, formulár č. 2,
b)
ukážka rukopisu v rozsahu najmenej desiatich strán, ak ide o prózu, alebo v rozsahu piatich básní, ak ide o poéziu, a ukážka v rozsahu dvoch až troch ilustrácií alebo fotografií vo formáte 9×13 cm alebo iné ukážky obrazovej časti publikácie,
c)
stručný obsah publikácie v rozsahu najviac jednej strany,
d)
odborný posudok od odborníkov pôsobiacich v oblasti posudzovaného projektu, nie starší ako tri mesiace,
e)
platná autorská zmluva uzatvorená medzi autorom a žiadateľom, ak žiadateľom nie je autor,
f)
recenzia pri reedíciách a prekladoch alebo iné odborné odporúčania a jeden výtlačok alebo jeho fotokópiu z predchádzajúcej edície,
g)
demonahrávka elektronického nosiča v bežnom formáte – CD nosič, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vydávanie elektronických nosičov a
h)
návrh čiastkovej webovej stránky, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na publikovanie webovej stránky, spolu s dokladom o vlastníctve príslušnej domény alebo uplatnenia rezervácie na jej vlastníctvo.
§ 9
Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. g) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:
a)
vytváranie vzťahu žiakov a ich učiteľov ku kultúrnym hodnotám,
b)
aktívna účasť kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní žiakov,
c)
na kultúrne aktivity a služby, ktoré sú v mieste základnej alebo strednej školy a ktoré majú kultúrny alebo kultúrno-edukačný charakter.
§ 10
(1)
Na účel podpory čiastkových projektov súvisiacich s projektom Európske hlavné mesto kultúry môže ministerstvo poskytnúť dotáciu na podporu projektov na realizáciu neinvestičných kultúrnych projektov v rámci podujatia Európske hlavné mesto kultúry podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona, ak sú tieto projekty v súlade s jeho programovými zámermi.2)
(2)
Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 je:
a)
podrobný popis a charakteristika projektu s uvedením zámerov a cieľov projektu, cieľových skupín projektu, časového plánu realizácie projektu, stratégie financovania projektu a plánu propagácie projektom,
b)
životopis alebo súpis aktivít žiadateľa v oblasti kultúry a umenia za posledných dvanásť mesiacov spolu s odbornou recenziou, bulletinom alebo odporúčaním.
§ 11
Účinnosť
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Daniel Krajcer v. r.
Príloha č. 1 k výnosu č. 503/2010 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku
Popis projektu
Celkový rozpočet projektu
Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch za posledné tri roky
Príloha č. 2 k výnosu č. 503/2010 Z. z.
Špecifikácia projektu periodická a neperiodická publikácia
Špecifikácia projektu vydanie nosiča zvukového a obrazového záznamu
Príloha č. 4 k výnosu č. 503/2010 Z. z.
Špecifikácia projektu vydanie zvukového alebo multimediálneho nosiča
Špecifikácia projektu doplňujúce údaje a technické parametre publikácie
Príloha č. 5 k výnosu č. 503/2010 Z. z.
Doplňujúce údaje a technické parametre periodickej tlače
Doplňujúce údaje a technické parametre neperiodickej tlače
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
2)
§ 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.