51/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

51
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. februára 2009 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 1434 z 28. apríla 2009 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 22. júna 2009.
Zmluva nadobudne platnosť 1. marca 2010 v súlade s článkom 26 ods. 2.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že 22. januára 2010 bola v Bratislave podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2010 v súlade s článkom 8.
K oznámeniu č. 51/2010 Z. z.
ZMLUVA
MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KÓREJSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
Slovenská republika a Kórejská republika (ďalej len „zmluvné štáty“),
vedené prianím upraviť vzťahy medzi oboma štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia,
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Definície
1.
Na účely tejto zmluvy
a)
„občan“ znamená v Slovenskej republike štátneho občana Slovenskej republiky a v Kórejskej republike občana Kórejskej republiky tak, ako je definovaný v zákone o občianstve v znení neskorších predpisov;
b)
„právne predpisy“ znamenajú zákony a právne predpisy uvedené v článku 2 tejto zmluvy;
c)
„príslušný úrad“ znamená v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Kórejskej republike ministra zdravotníctva, sociálnych a rodinných vecí alebo ministra práce;
d)
„inštitúcia“ znamená inštitúcie zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 tejto zmluvy,
e)
„obdobie poistenia“ znamená každé obdobie, za ktoré boli zaplatené príspevky podľa právnych predpisov zmluvného štátu, a akékoľvek ďalšie obdobie považované za rovnocenné obdobie platenia príspevkov podľa týchto právnych predpisov;
f)
„dávka“ znamená všetky peňažné dávky poskytované podľa právnych predpisov uvedených v článku 2 tejto zmluvy.
2.
Ostatné výrazy v tejto zmluve majú význam, ktorý im prislúcha v každom zmluvnom štáte podľa jeho právnych predpisov.
Článok 2
Vecný rozsah
1.
Táto zmluva sa vzťahuje na tieto právne predpisy:
a)
v Kórejskej republike na právne predpisy týkajúce sa
i)
štátneho dôchodku,
ii)
iba vo vzťahu k druhej časti tejto zmluvy
- poistenia v zamestnanosti a
- kompenzačného pracovného úrazového poistenia;
b)
v Slovenskej republike
i)
na zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa dôchodkových dávok (starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku),
ii)
iba vo vzťahu k druhej časti tejto zmluvy na zákon o sociálnom poistení v časti týkajúcej sa účasti na sociálnom poistení.
2.
Táto zmluva sa tiež vzťahuje na budúce právne predpisy meniace, doplňujúce, konsolidujúce či nahrádzajúce právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.
3.
Táto zmluva sa vzťahuje aj na právne predpisy rozširujúce súčasné právne predpisy zmluvného štátu o nové kategórie poberateľov dávok, ak príslušný úrad tohto zmluvného štátu neoznámi písomne do troch mesiacov od dátumu uverejnenia takýchto právnych predpisov príslušnému úradu druhého zmluvného štátu, že takéto rozšírenie zmluvy nemá v úmysle.
Článok 3
Osobný rozsah
Táto zmluva sa vzťahuje na každú osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom niektorého zmluvného štátu, a na rodinných príslušníkov a pozostalých po takej osobe podľa platných právnych predpisov zmluvného štátu.
Článok 4
Rovnaké zaobchádzanie
Ak táto zmluva neustanovuje inak, osoby uvedené v článku 3 tejto zmluvy majú pri uplatňovaní právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov rovnaké postavenie ako jeho vlastní občania.
Článok 5
Vývoz dávok
1.
Ak táto zmluva neustanovuje inak, nesmie byť dávka získaná podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu krátená, menená, zastavená alebo odňatá z dôvodu, že príjemca má bydlisko alebo pobyt na území druhého zmluvného štátu a dávka sa vypláca na územie druhého zmluvného štátu.
2.
Dávka podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu sa vypláca občanom druhého zmluvného štátu, ktorí majú bydlisko mimo území zmluvných štátov, za rovnakých podmienok ako občanom prvého zmluvného štátu, ktorí majú bydlisko mimo území zmluvných štátov.
DRUHÁ ČASŤ
URČENIE PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
Článok 6
Všeobecné pravidlo
Ak nie je v tejto časti ustanovené inak, osoba zamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba na území jedného zmluvného štátu, pokiaľ ide o výkon tohto zamestnania alebo samostatnú zárobkovú činnosť, podlieha len právnym predpisom tohto zmluvného štátu.
Článok 7
Vyslaní zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby
1.
Osoba zamestnaná u zamestnávateľa so sídlom na území jedného zmluvného štátu, ktorá je vyslaná týmto zamestnávateľom na územie druhého zmluvného štátu, aby tam pre neho vykonávala prácu, naďalej povinne podlieha, pokiaľ ide o toto zamestnanie, počas prvých šesťdesiatich mesiacov právnym predpisom prvého zmluvného štátu tak, akoby bola stále zamestnaná na území prvého zmluvného štátu. Na účely vykonávania tohto článku sa zamestnávateľ a jeho dcérska spoločnosť alebo pobočka, tak ako sú definované v právnych predpisoch zmluvného štátu, odkiaľ bol zamestnanec vyslaný, považujú za jedného a toho istého zamestnávateľa.
2.
Napriek ustanoveniu odseku 1 tohto článku kórejskí zamestnanci vyslaní na územie Slovenskej republiky zostávajú poistení v systéme Kórejskej republiky pre prípad chorôb z povolania a pracovných úrazov, ak boli poistení pred ich vyslaním.
3.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na území jedného zmluvného štátu a vykonáva dočasne samostatnú zárobkovú činnosť v druhom zmluvnom štáte, podlieha počas prvých šesťdesiatich mesiacov len právnym predpisom prvého zmluvného štátu.
Článok 8
Personál námornej lode a letecký personál
1.
Osoba, ktorá je zamestnaná ako dôstojník alebo člen posádky lode, podlieha len právnym predpisom toho zmluvného štátu, na ktorého území má bydlisko.
2.
Osoba, ktorá je zamestnaná ako člen leteckého personálu, vzhľadom na túto prácu podlieha právnym predpisom zmluvného štátu, na ktorého území spoločnosť, ktorej je zamestnancom, má svoje sídlo. Ak však má spoločnosť pobočku alebo stále zastúpenie na území druhého zmluvného štátu, osoba, ktorá je zamestnancom pobočky alebo stáleho zastúpenia, podlieha právnym predpisom zmluvného štátu, na ktorého území má sídlo pobočka alebo stále zastúpenie.
Článok 9
Personál diplomatických misií a štátni zamestnanci
1.
Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemá vplyv na ustanovenia Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 alebo Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.
2.
Štátni zamestnanci a osoby za také považované podľa právnych predpisov zmluvného štátu, na ktorých sa nevzťahuje odsek 1 tohto článku a ktorí sú vyslaní vykonávať zamestnanie na územie druhého zmluvného štátu, podliehajú len právnym predpisom prvého zmluvného štátu alebo právnym predpisom týkajúcim sa zákonného dôchodkového poistenia štátnych zamestnancov prvého zmluvného štátu.
Článok 10
Výnimky
Na žiadosť zamestnanca a jeho zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby môžu príslušné úrady alebo inštitúcie oboch zmluvných štátov po dohode určiť výnimky z ustanovení tejto časti vo vzťahu k jednotlivým osobám alebo kategóriám osôb za predpokladu, že daná osoba naďalej podlieha právnym predpisom jedného zmluvného štátu.
TRETIA ČASŤ
POSKYTOVANIE DÁVOK
Článok 11
Rovnaké posudzovanie skutočností
Skutočnosti, ktoré nastali na území jedného zmluvného štátu a majú vplyv na nárok, krátenie, zastavenie a výšku dávok, sa zohľadnia tak, akoby k nim došlo na území druhého zmluvného štátu.
Článok 12
Sčítavanie dôb poistenia
1.
Ak boli obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov oboch zmluvných štátov, inštitúcia každého zmluvného štátu prihliadne v prípade potreby pri určení nároku na dávky podľa právnych predpisov zmluvného štátu na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu za predpokladu, že sa tieto obdobia poistenia neprekrývajú s obdobiami započítateľnými podľa právnych predpisov prvého zmluvného štátu.
2.
Ak osobe nevznikne nárok na dávku na základe období poistenia získaných podľa právnych predpisov zmluvných štátov sčítaných podľa odseku 1 tohto článku, nárok osoby na dávku sa určí sčítaním týchto období a období poistenia získaných podľa právnych predpisov tretieho štátu, s ktorým sú obidva zmluvné štáty viazané medzinárodnou zmluvou o sociálnom zabezpečení obsahujúcou ustanovenia o sčítaní období poistenia.
Článok 13
Výpočet dávok
1.
Ak sú splnené podmienky nároku na dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu aj bez prihliadnutia na články 11 a 12 tejto zmluvy, vypočíta inštitúcia jedného zmluvného štátu dávku
a)
výlučne na základe období poistenia získaných podľa jeho právnych predpisov a
b)
podľa ustanovení odseku 2 tohto článku s výnimkou toho, keď výsledok takéhoto výpočtu je rovnaký alebo nižší ako výsledná suma stanovená podľa písmena a) tohto odseku.
2.
Ak nárok na dávku podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu vznikne len s prihliadnutím na ustanovenia článkov 11 a 12 tejto zmluvy, inštitúcia prvého zmluvného štátu zohľadní aj obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu a tiež zohľadní, ak je to potrebné, aj obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu:
a)
vypočíta teoretickú výšku dávky, ktorá by patrila v prípade, že by všetky obdobia poistenia boli získané podľa jeho právnych predpisov, a
b)
na základe teoretickej výšky dávky vypočítanej podľa písmena a) tohto odseku vypočíta výšku dávky určenej na výplatu podľa pomeru dĺžky období poistenia získaných podľa jeho právnych predpisov k celkovým obdobiam poistenia.
3.
Na výpočet dávky inštitúcia jedného zmluvného štátu zohľadní iba príjem získaný počas období poistenia získaných podľa vlastných právnych predpisov.
4.
Ak inštitúcia jedného zmluvného štátu môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov tohto zmluvného štátu, nepoužije sa ustanovenie odseku 2 tohto článku.
5.
Bez ohľadu na ustanovenia článku 12 tejto zmluvy, ak celková dĺžka období poistenia získaných podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu nedosahuje 12 mesiacov, inštitúcia tohto zmluvného štátu neprizná nárok na dávku.
6.
Ak obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 12 mesiacov, nevypláca sa žiadna dávka podľa tejto zmluvy. Prvá veta neplatí, ak nárok na dávku podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne aj za obdobie poistenia kratšie ako 12 mesiacov. Obdobia poistenia kratšie ako 12 mesiacov získané podľa právnych predpisov Kórejskej republiky započíta inštitúcia Slovenskej republiky do nároku na výšku dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 14
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Kórejskej republiky
1.
Na získanie dávky v invalidite alebo pozostalostnej dávky podľa ustanovení článkov 12 a 13 tejto zmluvy sa podmienka, že osoba bola v čase vzniku poistnej udalosti poistená, považuje za splnenú, pokiaľ osoba počas obdobia poistenia, keď vznikla poistná udalosť podľa právnych predpisov Kórejskej republiky, bola poistená na dávky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
2.
Jednorazové vrátenie príspevkov sa poskytuje občanom Slovenskej republiky za rovnakých podmienok, za akých sa poskytuje občanom Kórejskej republiky. Avšak občanom tretích štátov sa jednorazové vrátenie príspevkov poskytuje v súlade s právnymi predpismi Kórejskej republiky.
Článok 15
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Slovenskej republiky
Nárok na invalidný dôchodok osobe, ktorej invalidita vznikla v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom, alebo počas doktorandského štúdia v dennej forme do dovŕšenia 26 rokov veku, vznikne aj bez ohľadu na dĺžku obdobia poistenia, len ak ide o osobu, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky. Príslušná inštitúcia Slovenskej republiky môže obmedziť uplatňovanie ustanovenia článku 11 tejto zmluvy vzhľadom na kategórie poberateľov dávok.
ŠTVRTÁ ČASŤ
RÔZNE USTANOVENIA
Článok 16
Vykonávacia dohoda
1.
Príslušné úrady zmluvných štátov uzavrú vykonávaciu dohodu, ktorá ustanoví nevyhnutné opatrenia na vykonávanie tejto zmluvy.
2.
Vo vykonávacej dohode sú určené kontaktné miesta každého zmluvného štátu.
Článok 17
Výmena informácií a vzájomná pomoc
1.
Príslušné úrady alebo inštitúcie zmluvných štátov si vzájomne v rámci svojich pôsobností
a)
v rozsahu povolenom ich príslušnými právnymi predpismi oznamujú všetky informácie nevyhnutné na vykonávanie tejto zmluvy;
b)
pomáhajú pri určení nároku na dávku alebo na jej výplatu podľa tejto zmluvy alebo podľa právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje, a
c)
oznamujú v najkratšej možnej lehote informácie o nimi prijatých opatreniach na vykonávanie tejto zmluvy a všetkých zmenách v príslušných právnych predpisoch, ktoré môžu mať vplyv na vykonávanie tejto zmluvy.
2.
Pomoc uvedená v odseku 1 tohto článku sa poskytuje bezplatne okrem výnimiek dohodnutých príslušnými úradmi zmluvných štátov vo vykonávacej dohode dohodnutej podľa článku 16 ods. 1 tejto zmluvy.
Článok 18
Ochrana osobných údajov
1.
Osobné údaje, ktoré jeden zmluvný štát odovzdáva v súlade s touto zmluvou druhému zmluvnému štátu, sa použijú výlučne na účely vykonávania tejto zmluvy.
2.
Takto získané osobné údaje jedným zmluvným štátom sa spravujú podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov tohto zmluvného štátu.
Článok 19
Oslobodenie od poplatkov a overovanie dokumentov
1.
Pokiaľ je v právnych predpisoch zmluvného štátu ustanovené, že akýkoľvek dokument, ktorý sa predkladá príslušnému úradu alebo inštitúcii jedného zmluvného štátu, je úplne alebo čiastočne oslobodený od poplatkov alebo úhrad vrátane konzulárnych a správnych poplatkov, tak toto oslobodenie sa vzťahuje aj na obdobné dokumenty, ktoré sa predkladajú príslušnému úradu alebo inštitúcii druhého zmluvného štátu pri vykonávaní tejto zmluvy.
2.
Dokumenty a potvrdenia predkladané príslušnému úradu alebo inštitúcii jedného zmluvného štátu druhým zmluvným štátom na účely vykonávania tejto zmluvy sú vyňaté z povinnosti overovania diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi.
3.
Kópie dokumentov, ktorých pravosť potvrdí inštitúcia jedného zmluvného štátu, považuje inštitúcia druhého zmluvného štátu za pravé kópie bez ďalšieho overovania.
Článok 20
Jazyk komunikácie
1.
Príslušný úrad alebo inštitúcia jedného zmluvného štátu nemôže odmietnuť žiadosť alebo dokument len z dôvodu, že sú napísané v štátnom jazyku druhého zmluvného štátu alebo v anglickom jazyku.
2.
Príslušné úrady alebo inštitúcie zmluvných štátov môžu spolu navzájom komunikovať priamo, taktiež so všetkými osobami bez ohľadu na ich bydlisko, kedykoľvek je to potrebné na vykonávanie tejto zmluvy a právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje. Písomný styk je možný v štátnom jazyku ktoréhokoľvek zmluvného štátu alebo v anglickom jazyku.
Článok 21
Žiadosť o dávky
1.
Písomná žiadosť o dávky podaná inštitúcii jedného zmluvného štátu sa považuje za žiadosť podanú podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, ak žiadateľ
a)
požaduje, aby jeho žiadosť bola považovaná za žiadosť podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, alebo
b)
poskytuje informácie svedčiace o tom, že obdobia poistenia boli získané podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu.
2.
Dátum podania žiadosti o dávky inštitúcii jedného zmluvného štátu sa tiež považuje za dátum podania žiadosti o dávky aj inštitúcii druhého zmluvného štátu.
3.
Žiadateľ môže požiadať, aby jeho žiadosť podaná inštitúcii jedného zmluvného štátu nebola považovaná za žiadosť podanú podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu za podmienok a v súlade s právnymi predpismi druhého zmluvného štátu.
4.
Ustanovenia tretej časti tejto zmluvy sa vzťahujú len na žiadosti o dávky, o ktoré bolo požiadané v deň, keď táto zmluva nadobudne platnosť, alebo po tomto dni.
Článok 22
Opravné prostriedky, odovzdávanie žiadostí a oznámení
1.
Opravné prostriedky proti rozhodnutiam, ktoré urobila inštitúcia jedného zmluvného štátu, je možné podať inštitúciám oboch zmluvných štátov. O opravnom prostriedku sa rozhoduje podľa postupu a právnych predpisov zmluvného štátu, proti ktorému rozhodnutie smeruje.
2.
Vo všetkých prípadoch, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 21 tejto zmluvy a odseku 1 tohto článku, inštitúcie, ktorým boli žiadosti, oznámenia alebo opravné prostriedky predložené, uvedú na dokumentoch dátum prijatia a odstúpia ich bez odkladu kontaktnému miestu druhého zmluvného štátu.
3.
Všetky žiadosti, oznámenia alebo opravné prostriedky, ktoré musia byť podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu predložené v určitej lehote inštitúcii tohto zmluvného štátu, ale boli v tej istej lehote predložené inštitúcii druhého zmluvného štátu, sa považujú za včas predložené.
Článok 23
Výplata dávok
1.
Inštitúcia jedného zmluvného štátu vypláca dávky podľa tejto zmluvy priamo oprávnenej osobe, ktorá má bydlisko na území druhého zmluvného štátu, vo voľne zameniteľnej mene.
2.
V prípade, že jeden zmluvný štát zavedie devízové kontroly alebo iné opatrenia smerujúce k obmedzeniu platieb, úhrad alebo finančných prostriedkov osobám nachádzajúcim sa mimo tohto zmluvného štátu, tento zmluvný štát neodkladne urobí vhodné opatrenia na zaistenie prevodu súm, ktoré majú byť vyplatené podľa tejto zmluvy.
Článok 24
Riešenie sporov
Rozdielnosti a spory, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto zmluvy, sa riešia dohodou príslušných úradov zmluvných štátov.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 25
Prechodné ustanovenia
1.
Táto zmluva nezakladá žiadne nároky na dávku za obdobie poistenia pred nadobudnutím jej platnosti.
2.
S výnimkou odseku 1 tohto článku sa pri rozhodovaní o nároku na dávku podľa tejto zmluvy zohľadňujú obdobia poistenia získané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy a iné udalosti, ktoré vznikli pred týmto dátumom.
3.
Rozhodnutia týkajúce sa nároku na dávky vykonané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy nemajú vplyv na nároky vzniknuté podľa jej ustanovení.
4.
Dávky priznané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy môžu byť na žiadosť prepočítané, ak zmena v týchto dávkach vyplynie len z ustanovení tejto zmluvy.
5.
Pri používaní článku 7 tejto zmluvy v prípade osôb vyslaných do zmluvného štátu pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa predpokladá, že obdobie zamestnania uvedené v tomto článku začalo plynúť odo dňa nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
6.
Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 až 5 tohto článku od žiadnej príslušnej inštitúcie zmluvného štátu sa nevyžaduje zohľadňovanie období poistenia vzniknutých pred najskorším dátumom, odkedy sa mohli započítavať obdobia poistenia podľa jeho právnych predpisov.
Článok 26
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov každého zmluvného štátu.
2.
Táto zmluva nadobudne platnosť prvého dňa tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom si zmluvné štáty vzájomne písomne oznámili, že boli splnené všetky nevyhnutné zákonné a ústavné podmienky na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.
Článok 27
Platnosť zmluvy a jej skončenie
1.
Táto zmluva sa uzaviera na čas neurčitý.
2.
Táto zmluva môže byť vypovedaná každým zmluvným štátom doručením písomného oznámenia o jej vypovedaní druhému zmluvnému štátu. V prípade vypovedania zostane zmluva v platnosti až do uplynutia kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom bolo písomné oznámenie o vypovedaní jedného zmluvného štátu doručené druhému zmluvnému štátu.
3.
Ak bude táto zmluva vypovedaná, práva týkajúce sa nároku na dávky alebo výplatu dávok, získané podľa tejto zmluvy zostanú zachované. Zmluvné štáty prijmú opatrenia o nárokoch počas ich získavania.
Na dôkaz čoho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto zmluvu.
Dané v Bratislave 9. februára 2009 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kórejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Viera Tomanová v. r.
Za Kórejskú republiku:
Yong-kyu Park v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA
NA VYKONÁVANIE ZMLUVY MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A KÓREJSKOU REPUBLIKOU O SOCIÁLNOM ZABEZPEČENÍ
Príslušný úrad Slovenskej republiky a príslušný úrad Kórejskej republiky
v súlade s článkom 16 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o sociálnom zabezpečení podpísanou 9. februára 2009 v Bratislave (ďalej iba „zmluva“)
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Výrazy použité v tejto vykonávacej dohode majú ten istý význam ako v zmluve.
Článok 2
Kontaktné miesta
1.
Kontaktné miesta podľa článku 16 ods. 2 zmluvy sú:
a)
za Slovenskú republiku Sociálna poisťovňa a
b)
za Kórejskú republiku Národná dôchodková služba.
2.
Kontaktné miesta uvedené v odseku 1 tohto článku sa dohodnú na spoločných postupoch a formulároch potrebných na vykonávanie zmluvy a tejto vykonávacej dohody.
Článok 3
Potvrdenie o poistení
1.
Ak sa uplatňujú právne predpisy jedného zmluvného štátu v súlade s ustanoveniami druhej časti zmluvy, inštitúcia, ktorú tento zmluvný štát určil v odseku 2 tohto článku, vydá na žiadosť zamestnávateľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie, v ktorom uvedie, že zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba podlieha jeho právnym predpisom, a vyznačí obdobie platnosti tohto potvrdenia. Toto je potvrdenie o tom, že zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba je vyňatá z právnych predpisov o povinnom poistení druhého zmluvného štátu.
2.
Potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku vydáva
a)
v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa a
b)
v Kórejskej republike Národná dôchodková služba.
3.
Inštitúcia zmluvného štátu, ktorá vystaví potvrdenie uvedené v odseku 1 tohto článku, poskytne jeden exemplár tohto potvrdenia zamestnancovi alebo samostatne zárobkovo činnej osobe, ako aj zamestnávateľovi zamestnanca a kontaktnému miestu druhého zmluvného štátu.
4.
Na vykonávanie článku 7 ods. 2 zmluvy, ak je zamestnanec v súlade s článkom 7 ods. 1 zmluvy vyslaný z Kórejskej republiky do Slovenskej republiky, príslušná inštitúcia Kórejskej republiky vydá len potvrdenie o poistení podľa odseku 1 tohto článku, a to ak zamestnávateľ potvrdil, že tento zamestnanec je poistený v systéme týkajúcom sa chorôb z povolania a pracovných úrazov.
5.
Výnimky podľa článku 10 zmluvy udeľuje
a)
v Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a
b)
v Kórejskej republike Národná dôchodková služba.
Článok 4
Prepočet období poistenia
Kde je to potrebné, prepočet na účely úhrnu období poistenia podľa článku 12 ods. 1 zmluvy sa vykoná podľa nasledujúcich pravidiel:
a)
365 dní získaných podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zodpovedá 12 mesiacom poistenia získaným podľa právnych predpisov Kórejskej republiky a každých 30 dní získaných podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zodpovedá jednému mesiacu získanému podľa právnych predpisov Kórejskej republiky. Zvyšné dni po prepočítaní obdobia poistenia sa považujú za jeden mesiac. Úhrn období poistenia v jednom kalendárnom roku nesmie presiahnuť 12 mesiacov;
b)
jeden mesiac získaný podľa právnych predpisov Kórejskej republiky zodpovedá 30 dňom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 5
Spracúvanie žiadosti
1.
Inštitúcia zmluvného štátu, ktorá dostane žiadosť o dávky podľa právnych predpisov druhého zmluvného štátu, pošle prostredníctvom kontaktného formulára formulár žiadosti kontaktnému miestu druhého zmluvného štátu v súlade s článkami 21 a 22 zmluvy spolu s kompletnou dokumentáciou a informáciami, ktoré môže inštitúcia druhého zmluvného štátu požadovať na určenie nároku žiadateľa.
2.
Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov si bezodkladne vymenia pomocou kontaktného formulára všetky doklady a dostupné informácie potrebné na vybavenie žiadosti.
3.
Inštitúcia zmluvného štátu, ktorému bola žiadosť o dávky podaná, overí informácie týkajúce sa žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov. Kontaktné miesta oboch zmluvných štátov sa dohodnú na druhu informácií, ktoré sa budú overovať.
Článok 6
Správna pomoc
1.
Ak sa požaduje správna pomoc podľa článku 17 ods. 1 zmluvy, uhradia sa inštitúcii, ktorá poskytuje pomoc, iné výdavky, ako sú bežné, personálne a prevádzkové náklady, okrem toho náklady, na ktorých sa dohodnú príslušné úrady alebo inštitúcie zmluvných štátov. Ak inštitúcia jedného zmluvného štátu žiada od inštitúcie druhého zmluvného štátu správnu pomoc, ktorá nie je bezplatná, inštitúcia druhého zmluvného štátu oznámi inštitúcii prvého zmluvného štátu, že požadovaná správna pomoc nie je bezplatná, a poskytne takúto pomoc, iba ak sa obe inštitúcie dohodnú na čase a spôsobe úhrady nákladov.
2.
Na požiadanie inštitúcia každého zo zmluvných štátov poskytne bez náhrady pre inštitúciu druhého zmluvného štátu zdravotné informácie a dokumentáciu, ktoré má a ktoré sú dôležité na posúdenie zdravotnej nespôsobilosti žiadateľa alebo príjemcu dávky.
3.
Ak inštitúcia zmluvného štátu požaduje, aby sa osoba, ktorá poberá dávky alebo žiada o dávky podľa zmluvy na území druhého zmluvného štátu, podrobila lekárskej prehliadke, takéto vyšetrenie v prípade, že ho táto inštitúcia požaduje, zabezpečí inštitúcia druhého zmluvného štátu v súlade s pravidlami inštitúcie, ktorá zabezpečenie vykonáva, a na náklady inštitúcie, ktorá prehliadku žiada.
4.
Inštitúcia zmluvného štátu bezodkladne uhradí dlžné sumy podľa odseku 1 alebo 3 tohto článku po predložení podrobného výkazu výdavkov inštitúcii druhého zmluvného štátu.
Článok 7
Výmena štatistických údajov
Kontaktné miesta zmluvných štátov si k 31. decembru vymenia ročné štatistické údaje o počte potvrdení vydaných podľa článku 3 tejto vykonávacej dohody a o platbách vyplatených príjemcom dávok podľa zmluvy. Tieto štatistické údaje obsahujú počet príjemcov a celkovú výšku dávok v členení podľa druhu dávky vyplatenej podľa zmluvy. Tieto štatistické údaje sa poskytujú vo forme, na ktorej sa dohodnú kontaktné miesta.
Článok 8
Platnosť
Táto vykonávacia dohoda nadobudne platnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy a bude platiť počas platnosti zmluvy.
Dané v Bratislave 22. januára 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, kórejskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnaké. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za príslušný úrad Slovenskej republiky:

Viera Tomanová v. r.

Za príslušný úrad Kórejskej republiky:

Jae Hee Jeon v. r.