510/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

510
ZÁKON
z 8. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 tretia veta znie: „Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie prebytočného majetku štátu a jeho identifikačné údaje.“ a štvrtá veta sa vypúšťa.
2.
V § 3 ods. 8 sa slová „Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky“.
3.
V § 5 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Majetok štátu v dočasnej správe môže dočasný správca do prevodu vlastníckeho práva prenechať do nájmu podľa § 13.“.
4.
V § 6 ods. 4 tretej vete sa slová „500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13ab znie:
„13ab)
Napríklad čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 6a ods. 6 v piatej vete sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
7.
V § 6a ods. 8 písm. e) a ods. 9 sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
8.
V § 7 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.“.
9.
V § 8 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „alebo správca na účely prípravy a realizácie koncesie postupom podľa osobitného predpisu.20c)“ a v poslednej vete sa za slová „osobitné ponukové konanie“ vkladajú slová „alebo elektronickú aukciu“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„20c)
Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám sa nevzťahuje na prevod
a)
pozemku vo vlastníctve štátu, zastavaného stavbou13abf) vo vlastníctve budúceho nadobúdateľa alebo v správe budúceho nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou,13abf)
b)
rodinného domu vo vlastníctve štátu doterajšiemu nájomcovi, ktorý rodinný dom užíva na bývanie aspoň päť rokov; to platí aj pre pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom,
c)
nehnuteľného majetku štátu, ktorý by mohol budúci nadobúdateľ stavby ako investor stavby nadobudnúť podľa osobitného predpisu,13ac) ak podľa vyjadrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sú splnené podmienky na vyvlastnenie podľa osobitného predpisu,13ac)
d)
hnuteľného majetku štátu, okrem majetku štátu, ktorý určí zriaďovateľ svojím opatrením; na majetok štátu určený v tomto opatrení sa vzťahuje povinnosť ponúknuť prebytočný majetok štátu štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám,
e)
správy majetku štátu medzi zriaďovateľom a správcom v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ak bude majetok štátu slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním,
f)
majetku štátu, ktorý správca vymieňa podľa § 11 ods. 8,
g)
majetku štátu, ktorý správca nadobúda na účely prípravy a realizácie koncesie postupom podľa osobitného predpisu.20c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13abf znie:
„13abf)
§ 43b ods. 1 a § 43c ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 237/2000 Z. z.“.
11.
V § 8a sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nesmie určiť podmienky, ktoré sťažujú alebo obmedzujú účasť záujemcu na osobitnom ponukovom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
12.
V § 8a ods. 6 písm. c) sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mestskej časti mesta Košice (ďalej len „obec“)“.
13.
V § 8a ods. 6 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak zariadenie sociálnych služieb,13d) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,13e) škola alebo školské zariadenie13f) dodrží podmienky uvedené v § 11 ods. 4, “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13f) znie:
„13f)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 8d ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo elektronickej aukcie“ a v druhej vete sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
15.
V § 8d sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:
„g)
údaje podľa § 14c ods. 4,
h)
vyhodnotenie cenových ponúk záujemcov podľa § 14c ods. 7 vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
i)
výsledky elektronickej aukcie vrátane identifikačných údajov kupujúceho.“.
16.
V § 8d ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Správca je povinný požiadať o zápis údajov podľa odseku 2 písm. h) do piatich pracovných dní od dňa vyhodnotenia cenových ponúk a údajov podľa odseku 2 písm. i) do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.“.
17.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Rodinný dom vo vlastníctve štátu je správca povinný prednostne ponúknuť doterajšiemu nájomcovi, ktorý rodinný dom užíva na bývanie aspoň päť rokov; to platí aj pre pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmto rodinným domom.“.
18.
V § 11 ods. 3 druhej vete sa za slová „na účely“ vkladajú slová „výchovy a vzdelávania,“.
19.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Pri prevode nehnuteľného majetku štátu podľa § 8a ods. 6 písm. c) alebo písm. e) je kupujúci povinný dodržať dohodnutý účel najmenej počas piatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. Ak kupujúci nedodrží dohodnutý účel alebo ak zmení dohodnutý účel v rozpore s podmienkami podľa § 8a ods. 6 písm. c) alebo písm. e), kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. V tomto prípade je správca povinný podať návrh na záznam vlastníckeho práva štátu do katastra nehnuteľností.10)“.
20.
V § 11 ods. 8 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Zámennou zmluvou možno vymeniť i nehnuteľný majetok štátu, nadobudnutý prevodom správy aj pred uplynutím lehoty podľa § 8 ods. 1.“.
21.
V § 13 ods. 1 tretej vete sa za slovom „ponúk“ vypúšťa čiarka a slová „výhradu správcu odstúpiť od ponuky, ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne výšku trhového nájomného“, za tretiu vetu sa vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: „Ak cenová ponuka žiadneho záujemcu nedosiahne trhové nájomné, je správca povinný od ponuky odstúpiť.“ a na konci sa pripája táto veta: „Za rovnakých podmienok možno prenajať aj prebytočný nehnuteľný majetok štátu, ak správca začal vykonávať všetky úkony na prevod majetku štátu, a to až do dňa prevodu.“.
22.
V § 13 ods. 2 tretia veta znie: „Ak sa prenajíma celá stavba, správca je povinný prenajať aj priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.“.
23.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva pri
a)
nájme nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, ktorého výmera nepresahuje 5 m2,
b)
nájme obvodových múrov, strechy alebo oplotenia na umiestnenie reklamného zariadenia,
c)
krátkodobom nájme alebo krátkodobej výpožičke, ktorých trvanie s tou istou osobou neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,
d)
nájme majetku štátu v dočasnej správe,
e)
nájme majetku štátu osobe poskytujúcej správcovi služby, pri ktorých správca použil postupy verejného obstarávania,20c)
f)
nájme prebytočného majetku štátu.“.
24.
V § 13 ods. 6 písmeno a) znie:
„a)
nájomcom je vlastník stavby13abf) a predmetom nájmu je pozemok zastavaný touto stavbou vrátane priľahlej plochy určenej na spoločné užívanie s touto stavbou,13abf)“.
25.
V § 13 ods. 6 písm. b) sa slová „zastavanej plochy a nádvoria12a) určeného“ nahrádzajú slovami „plochy určenej“.
26.
V § 13 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
škola alebo školské zariadenie zaradené najmenej jeden rok do siete škôl a školských zariadení po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ak im bude nehnuteľný majetok štátu slúžiť na výchovno-vzdelávací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu.13f)“.
27.
V § 13a ods. 5 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „25 000 eur“.
28.
Za § 13a sa vkladá § 13b, ktorý znie:
㤠13b
(1)
Neupotrebiteľným majetkom štátu sú hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôžu slúžiť svojmu účelu alebo určeniu; za neupotrebiteľný majetok štátu sa považujú aj hnuteľné veci, s ktorými sa správcovi nepodarí naložiť v ponukovom konaní a v osobitnom ponukovom konaní.
(2)
O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje štatutárny orgán správcu na základe návrhu komisie, ktorej členov vymenúva a odvoláva štatutárny orgán správcu. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje. Správca k rozhodnutiu dodatočne pripojí doklad o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom štátu. Na rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní;8) toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.
(3)
Neupotrebiteľný majetok štátu, ktorý môže byť využitý ako druhotná surovina, ponúkne správca právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín. Ak nebude majetok štátu využitý ako druhotná surovina, zabezpečí správca jeho likvidáciu v súlade s osobitným predpisom.23bab)
(4)
Postup podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na kultúrnu pamiatku,17a) historický knižničný dokument, historický knižničný fond23bac) a zbierkový predmet.23bad)“.
29.
Druhá časť sa dopĺňa treťou hlavou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„HLAVA III
NAKLADANIE S MAJETKOM ŠTÁTU UŽÍVANÝM NA ÚČELY KONCESIE
§ 13c
(1)
Koncesný majetok je majetok štátu v správe správcu, ktorý užíva koncesionár v rozsahu, za podmienok a v lehote dohodnutej v koncesnej zmluve na uskutočnenie stavebných prác alebo v koncesnej zmluve na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu20c) (ďalej len „koncesná zmluva“).
(2)
Správca nesmie koncesný majetok previesť do vlastníctva iných osôb. Ak je v koncesnej zmluve dohodnutá zmena správy koncesného majetku, pri prevode správy medzi správcom a nadobúdateľom sa ustanovenia § 8 nepoužijú. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa nevyžaduje súhlas ministerstva financií a ani zriaďovateľa.
(3)
Obsahom užívania koncesného majetku podľa odseku 1 môže byť
a)
vstup na nehnuteľný majetok štátu,
b)
zriadenie stavby na pozemku vo vlastníctve štátu, ak podľa koncesnej zmluvy sa vlastníkom stavby stane štát najneskôr v lehote podľa koncesnej zmluvy,
c)
prekládka a odstránenie stavby vo vlastníctve štátu,
d)
rekonštrukcia, prevádzka, údržba a oprava majetku štátu,
e)
poskytovanie služieb alebo iné komerčné využitie,
f)
prenechanie majetku štátu do nájmu, výpožičky alebo zriadenie zmluvného vecného bremena na majetok štátu v prospech tretej osoby,
g)
nakladanie s majetkom štátu, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu,
h)
nakladanie s materiálom vyťaženým na pozemkoch vo vlastníctve štátu za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.23bae)
(4)
Koncesionár pri užívaní koncesného majetku koná vo vlastnom mene a nemá postavenie správcu podľa tohto zákona. Koncesionár je povinný koncesný majetok udržiavať v riadnom stave, dodržiavať účel, na ktorý je určený, zabezpečovať jeho údržbu a prevádzku a uhrádzať náklady s tým spojené, zabezpečovať jeho ochranu, informovať správcu o koncesnom majetku v rozsahu povinností dohodnutých v koncesnej zmluve a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v koncesnej zmluve.
(5)
Koncesionár nesmie koncesný majetok použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 13d
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesionár môže prenechať koncesný majetok do nájmu, výpožičky alebo zriadiť zmluvné vecné bremeno v prospech tretej osoby; ustanovenia tohto zákona o prenechaní majetku štátu do nájmu, výpožičky alebo o zriadení vecného bremena sa nepoužijú. Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu sa nevydáva. Nájomnú zmluvu, zmluvu o výpožičke alebo zmluvu o zriadení vecného bremena môže koncesionár uzatvoriť s treťou osobou najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve. Nájomné a odplata za zriadenie vecného bremena sa určí dohodou medzi koncesionárom a treťou osobou. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci13ab) nie sú týmto dotknuté. Na platnosť nájomnej zmluvy, zmluvy o výpožičke alebo zmluvy o zriadení vecného bremena, uzatvorenej medzi koncesionárom a treťou osobou sa nevyžaduje súhlas ministerstva financií a ani zriaďovateľa.
(2)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, koncesný majetok, ktorý pre úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu, je koncesionár po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu oprávnený predať osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín alebo zabezpečiť likvidáciu podľa osobitného predpisu.23bab) Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu sa nevydáva.
§ 13e
(1)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, správca môže s koncesionárom uzatvoriť dohodu o splátkach alebo dohodu o odklade platenia pohľadávky štátu, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy. Dohodu o odklade platenia možno uzatvoriť najviac na obdobie jedného roka od splatnosti pohľadávky štátu. Úroky z omeškania sa za obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia neuplatňujú a nevymáhajú. Osobitné predpisy v oblasti štátnej pomoci13ab) nie sú týmto dotknuté. Ak koncesionár nezaplatí niektorú splátku riadne a včas alebo ak nezaplatí celý dlh v dohodnutej lehote, správca uplatní voči koncesionárovi pohľadávku štátu vrátane úrokov z omeškania za celé obdobie trvania dohody o splátkach alebo dohody o odklade platenia.
(2)
Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, pohľadávku, ktorá vznikla z koncesnej zmluvy, možno započítať jednostranným právnym úkonom.23baf) Na jednostranné započítanie pohľadávky štátu sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas zriaďovateľa.
§ 13f
(1)
Spoločný podnik je právnická osoba, ktorú na účely realizácie koncesie20c) založil správca spoločne s koncesionárom. Spoločný podnik je aj právnická osoba, ktorú založil koncesionár, do ktorej základného imania bol na základe koncesnej zmluvy vložený majetok štátu.
(2)
Správca môže so súhlasom vlády Slovenskej republiky vložiť majetok štátu, ktorý spravuje, ako vklad pri založení spoločného podniku alebo ako vklad do základného imania spoločného podniku, ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve. Návrh na udelenie súhlasu s vkladom majetku štátu predkladá vláde Slovenskej republiky správca; ak správca nie je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky,23a) návrh na udelenie súhlasu s vkladom majetku štátu predkladá vláde Slovenskej republiky zriaďovateľ správcu. Ak na uzatvorenie koncesnej zmluvy bol udelený predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu,23bag) súhlas vlády Slovenskej republiky sa nevyžaduje.
(3)
Prioritný majetok je nehnuteľný majetok štátu, ktorý vložil správca do spoločného podniku. Prioritný majetok nemožno použiť na zabezpečenie záväzkov spoločného podniku, koncesionára alebo tretej osoby, ani previesť do vlastníctva iných osôb. Prioritný majetok nepodlieha výkonu rozhodnutia, exekúcii, nie je súčasťou konkurznej podstaty a ani predmetom likvidácie. Označenie prioritného majetku v katastri nehnuteľností10) sa vykoná poznámkou na návrh správcu. Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, prioritný majetok možno dať do nájmu, výpožičky alebo na prioritný majetok zriadiť zmluvné vecné bremeno, najviac na obdobie koncesnej lehoty určenej v koncesnej zmluve alebo do dňa zrušenia spoločného podniku bez právneho nástupcu. Prioritný majetok nestráca svoj charakter ani prechodom na právneho nástupcu. Po zániku vecného bremena zapísaného v katastri nehnuteľnosti je správca povinný dať návrh na výmaz vecného bremena.
(4)
Spoločný podnik je povinný zachovať účelové určenie prioritného majetku, ktorý nadobudol do vlastníctva; táto povinnosť sa vzťahuje aj na právneho nástupcu.
(5)
Správca o prioritnom majetku vedie osobitnú evidenciu, ktorá obsahuje zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov a odkaz na účtovný zápis v účtovníctve spoločného podniku; spoločný podnik je povinný poskytnúť tieto údaje správcovi.
(6)
Oprávnenie konať za spoločný podnik vo veciach prevádzky a údržby prioritného majetku prechádza na správcu vyhlásením konkurzu na spoločný podnik; správca pri tom koná v mene spoločného podniku a na vlastný účet. Ak bol na spoločný podnik vyhlásený konkurz, prioritný majetok prechádza do vlastníctva štátu právoplatnosťou uznesenia súdu o vyhlásení konkurzu alebo právoplatnosťou rozhodnutia, ktorým odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvého stupňa o vyhlásení konkurzu za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva štátu do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhradí správca.
(7)
Dňom zrušenia spoločného podniku likvidáciou prioritný majetok prechádza do vlastníctva štátu za náhradu určenú v koncesnej zmluve, najviac za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Likvidátor je povinný odovzdať a správca prevziať tento majetok; o odovzdaní a prevzatí sa spíše zápisnica. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí prioritného majetku je prílohou návrhu na záznam vlastníckeho práva štátu do katastra nehnuteľností. Odmenu znalca za vypracovanie znaleckého posudku, ktorým sa oceňuje prioritný majetok, uhradí správca.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23bae až 23bag znejú:
„23bae)
Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.
23baf)
§ 580 a 581 Občianskeho zákonníka.
23bag)
§ 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2007 Z. z.“.
30.
§ 14 sa vypúšťa.
31.
V § 14a ods. 4 písm. a) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6 000 eur“.
32.
V § 14a ods. 4 písm. b) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
33.
V § 14a ods. 4 písm. c) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „15 000 eur“.
34.
Za § 14b sa vkladajú § 14c a 14d, ktoré vrátane nadpisu nad § 14c znejú:
„Elektronická aukcia
§ 14c
(1)
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe správcu, ktorým je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky,23a) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba, možno po neúspešnom ponukovom konaní previesť namiesto osobitného ponukového konania elektronickou aukciou; ustanovenia § 8a ods. 1 až 4 sa v tomto prípade nepoužijú. Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, v ktorom sa využíva elektronické zariadenie na predkladanie cenových ponúk.
(2)
Vyhlásenie elektronickej aukcie zverejní správca uvedený v odseku 1 v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou, v registri a na svojom webovom sídle; na webovom sídle správcu a v registri musí byť toto vyhlásenie dostupné najmenej do konca lehoty na doručovanie cenových ponúk. Správca uvedený v odseku 1 zverejní vyhlásenie elektronickej aukcie v registri najneskôr v deň zverejnenia ponuky v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Na základe vyhlásenia elektronickej aukcie záujemca o prevod prebytočného nehnuteľného majetku štátu predkladá písomne cenovú ponuku.
(3)
Vyhlásenie elektronickej aukcie v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou musí obsahovať odkaz na vyhlásenie elektronickej aukcie v registri, na webovom sídle správcu uvedeného v odseku 1, druh nehnuteľného majetku štátu a katastrálne územie, v ktorom sa nachádza.
(4)
Vyhlásenie elektronickej aukcie v registri a na webovom sídle správcu musí obsahovať
a)
identifikáciu majetku štátu,
b)
primeranú cenu,
c)
lehotu na doručovanie cenových ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako 20 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení vyhlásenia elektronickej aukcie v dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou,
d)
iné dôležité informácie.
(5)
Po vyhlásení elektronickej aukcie nie je správca uvedený v odseku 1 oprávnený vykonať osobitné ponukové konanie, a to až do neúspešného vyhlásenia elektronickej aukcie alebo do skončenia elektronickej aukcie.
(6)
Správca uvedený v odseku 1 nesmie vyhlásiť elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu čestného súťažného prostredia a je povinný
a)
žiadať od záujemcu zloženie finančnej zábezpeky najviac vo výške 20 % primeranej ceny,
b)
akceptovať len včas doručené cenové ponuky,
c)
akceptovať len cenovú ponuku vyjadrenú jednou pevnou sumou,
d)
vylúčiť z elektronickej aukcie cenové ponuky
1.
osôb blízkych,12b) majetkovo prepojených a personálne prepojených s iným záujemcom,
2.
záujemcov, ktorí včas nezložili finančnú zábezpeku,
e)
zriadiť komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk a potvrdenie výsledkov elektronickej aukcie.
(7)
Správca uvedený v odseku 1 vyhodnotí cenové ponuky záujemcov najmenej osem dní pred začatím elektronickej aukcie. Vyhlásenie elektronickej aukcie je úspešné, ak aspoň dvaja záujemcovia predložili cenovú ponuku najmenej vo výške primeranej ceny. Po úspešnom vyhlásení elektronickej aukcie je správca uvedený v odseku 1 povinný vykonať elektronickú aukciu. Ak cenovú ponuku najmenej vo výške primeranej ceny ponúkne len jeden záujemca, správca uvedený v odseku 1 s ním uzavrie kúpnu zmluvu bez vykonania elektronickej aukcie.
(8)
Ak žiaden záujemca neponúkne cenovú ponuku vo výške primeranej ceny, správca podľa odseku 1 je povinný opakovať vyhlásenie elektronickej aukcie. Ak ani po opakovanom vyhlásení elektronickej aukcie neponúkne žiadny záujemca primeranú cenu, správca naloží s prebytočným majetkom štátu podľa § 8a.
§ 14d
(1)
Východiskovou cenou elektronickej aukcie je najvyššia cenová ponuka aspoň vo výške primeranej ceny, ponúknutá v rámci vyhlásenia elektronickej aukcie.
(2)
Správca uvedený v § 14c ods. 1 vyzve najmenej päť dní pred začatím elektronickej aukcie všetkých záujemcov, ktorých cenové ponuky spĺňajú určené podmienky, na predkladanie nových cenových ponúk v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje
a)
podmienky, za ktorých záujemcovia môžu predkladať cenové ponuky, najmä východiskovú cenu elektronickej aukcie a minimálnu sumu, o ktorú možno zvýšiť cenovú ponuku oproti predchádzajúcej cenovej ponuke (ďalej len „minimálna suma“),
b)
informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, ktoré vykonáva elektronickú aukciu, ako aj podmienky a špecifikácie technického pripojenia k nemu,
c)
dátum a čas začatia elektronickej aukcie,
d)
čas skončenia elektronickej aukcie,
e)
čas, o ktorý sa predlžuje skončenie elektronickej aukcie po prijatí cenovej ponuky, ktorý nesmie byť kratší ako päť minút (ďalej len „aukčný čas“),
f)
iné dôležité informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
(3)
Trvanie elektronickej aukcie nemôže byť kratšie než jedna hodina.
(4)
Správca uvedený v § 14c ods. 1
a)
je oprávnený zrušiť elektronickú aukciu, ak si to vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vyhradil,
b)
je povinný zrušiť elektronickú aukciu, ak neboli splnené podmienky účasti na elektronickej aukcii alebo podmienky predkladania cenových ponúk,
c)
nesmie vykonávať elektronickú aukciu spôsobom, ktorý by bránil vytvoreniu súťažného prostredia.
(5)
Elektronická aukcia skončí uplynutím času skončenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Ak správca dostane cenovú ponuku zvýšenú aspoň o minimálnu sumu pred uplynutím termínu skončenia elektronickej aukcie uvedeného vo výzve na účasť v elektronickej aukcii v čase kratšom, než je aukčný čas, termín skončenia elektronickej aukcie sa opakovane predlžuje o ďalší aukčný čas, v ktorom je možné predkladať nové cenové ponuky zvýšené aspoň o minimálnu sumu. V tomto prípade sa elektronická aukcia skončí, keď správca nedostane v aukčnom čase žiadnu ďalšiu cenovú ponuku zvýšenú aspoň o minimálnu sumu. Správnosť výsledkov elektronickej aukcie potvrdia v zápisnici členovia komisie.
(6)
Správca uvedený v § 14c ods. 1 prevedie majetok štátu záujemcovi, ktorý na základe automatizovaného vyhodnotenia poradia cenových ponúk záujemcov ponúkol najvyššiu cenovú ponuku. Ak východisková cena, ktorú ponúkli na základe vyhlásenia elektronickej aukcie aspoň dvaja záujemcovia, nebola v elektronickej aukcii zvýšená, správca uvedený v § 14c ods. 1 prevedie majetok štátu tomu záujemcovi, ktorého cenová ponuka bola skôr doručená. Ak záujemca, ktorého ponuka bola v elektronickej aukcii vyhodnotená ako najvyššia, odstúpi od uzavretia zmluvy o prevode majetku štátu, správca uvedený v § 14c ods. 1 môže vyzvať na uzavretie zmluvy o prevode majetku štátu v poradí ďalšieho záujemcu, ktorého cenová ponuka dosiahla aspoň výšku primeranej ceny.“.
35.
Za § 18i sa vkladajú § 18j až 18l, ktoré znejú:
㤠18j
(1)
Správca pohľadávky štátu môže postúpiť pohľadávku štátu, ktorá vznikla do 1. januára 2008, pretože jej vymáhanie vlastnými prostriedkami správcu je neúčinné.
(2)
Pohľadávku podľa odseku 1 môže správca odplatne postúpiť zmluvou o postúpení pohľadávky štátu právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu; táto osoba nemôže túto pohľadávku ďalej postúpiť. Na postúpenie pohľadávky štátu podľa tohto zákona sa § 524 až 530 Občianskeho zákonníka nepoužije. Odplata za postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 18k
Ustanovenia § 6 a 6a sa vzťahujú aj na pohľadávky štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 2011. Účinky platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu, ktorá ešte nezanikla podľa § 6a ods. 7 písm. b), ostávajú zachované.
§ 18l
Na konanie začaté a neukončené rozhodnutím podľa § 14a pred 1. januárom 2011 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2011.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.