511/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

511
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 20. decembra 2010
o zrušení opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 335/2010 Z. z. o ustanovení súm rodičovského príspevku.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Jozef Mihál v. r.