515/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

515
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 18 sa za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.
2.
V prílohe č. 2 ods. 2 bode B písm. d) sa slová „odrodu jačmeňa siateho (Hordeum vulgare)“ nahrádzajú slovami „osivo odrody jačmeňa nahého (Hordeum vulgare subsp. nudum)“.
3.
V názve prílohy č. 4 sa slovo „právnych“ nahrádza slovami „právne záväzných“.
4.
V prílohe č. 4 druhý bod znie:
„2.
Smernica Komisie 2006/47/ES z 23. mája 2006, ktorá stanovuje osobitné požiadavky pre výskyt Avena fatua v osive obilovín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 136, 24. 5. 2006).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.