520/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

520
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3)
§ 28, § 95 ods. 1 písm. a) a § 104 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 29, § 95 ods. 1 písm. b) a § 104 ods. 1 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.“.
2.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pre deti a žiakov v školách pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
3.
V § 2 ods. 3 sa pred slovo „množstvá“ vkladá slovo „odporúčané“.
4.
V § 2 ods. 4 sa slová „najmenej raz“ nahrádzajú slovami „najviac dvakrát“, na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom pomer medzi čerstvým ovocím a zeleninou a spracovaným ovocím a zeleninou dodaným do jednej školy počas obdobia uvedenom v § 4 ods. 1 je 1:1.“.
5.
§ 3 znie:
㤠3
(1)
Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny podľa § 2 podáva uchádzač do 30. júna roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok na základe výzvy platobnej agentúry.
(2)
Platobná agentúra zverejňuje výzvu a vzor žiadosti podľa odseku 1 na svojom webovom sídle najneskôr do 1. mája roka, v ktorom sa začína nasledujúci školský rok.
(3)
Uchádzačom o zabezpečovanie ovocia a zeleniny môže byť osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov činnosti ustanovené osobitným predpisom.11)
(4)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
informácia o charaktere požadovanej pomoci a predpokladaná výška pomoci na príslušný školský rok na oprávnené náklady podľa § 2 ods. 2,
b)
zoznam druhov ovocia a zeleniny a ich množstvo, na ktoré má byť poskytnutá pomoc, a predpokladaná výška požadovanej pomoci na príslušný školský rok,
c)
informácia o kvalite, bezpečnosti, pôvode a spôsobe balenia ovocia a zeleniny vrátane charakteristiky použitého obalu,
d)
informácia o pridaných látkach, ak ide o spracované ovocie a zeleninu,
e)
potvrdenie o evidencii v registri podnikateľov s ovocím a zeleninou,12)
f)
zoznam škôl a počty žiakov, pre ktoré sa má zabezpečovať dodávka ovocia a zeleniny,
g)
písomný záväzok školy, že poskytne informácie o prijatých a spotrebovaných množstvách ovocia a zeleniny,
h)
zmluva o budúcej zmluve so školou o zabezpečovaní dodávky ovocia a zeleniny.
(5)
Uchádzač podľa odseku 3, ktorý vykonáva hodnotenie, monitorovanie alebo komunikáciu podľa osobitného predpisu13) v prílohe k žiadosti predkladá len informácie podľa odseku 4 písm. a) a g).
(6)
Uchádzač podľa odseku 3 vedie záznamy podľa osobitného predpisu14) a je povinný platobnej agentúre
a)
oznámiť druh a množstvo dodávaného ovocia a zeleniny, počet škôl, pre ktoré dodávku ovocia a zeleniny zabezpečil v predchádzajúcom mesiaci, do 20. dňa nasledujúceho mesiaca,
b)
bezodkladne oznámiť ukončenie zabezpečovania dodávky ovocia a zeleniny každej škole.
(7)
Ak uchádzač podľa odseku 3 nepredloží kompletnú žiadosť aj s prílohami podľa odseku 4, platobná agentúra žiadosť prijme a určí lehotu 15 dní na jej doplnenie; ak uchádzač v tejto lehote žiadosť nedoplní, platobná agentúra žiadosť zamietne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:
„11)
Čl. 6 ods. 2 písm. c) a e) nariadenia (ES) č. 288/2009.
12)
§ 10 ods. 15 písm. e) zákona č. 491/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Čl. 6 ods. 2 písm. e) bod ii) nariadenia (ES) č. 288/2009.“.
6.
V § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a) sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
7.
V § 4 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
účtovné doklady na oprávnené náklady,
d)
účtovné doklady nákladov na dopravu, ak boli fakturované osobitne.“.
8.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
9.
V § 4 ods. 3 sa slová „zabezpečení ovocia a zeleniny“ nahrádzajú slovami „zabezpečení dodávky ovocia a zeleniny“.
10.
V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Platobná agentúra pri poskytovaní pomoci vychádza z počtu žiakov podľa odseku 2 písm. a) vo vzťahu k finančnému limitu pre Slovenskú republiku podľa osobitného predpisu17a) po odpočítaní súvisiacich nákladov podľa odseku 6.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
Čl. 4 ods. 3 a 4 nariadenia (ES) č. 288/2009.“.
11.
V § 4 ods. 5 sa slová „30 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.
12.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Súvisiace náklady sú náklady na zariadenia alebo informačný plagát, ktoré možno preplatiť uchádzačovi, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, na tej istej škole len raz počas školského roka za splnenia podmienok uvedených v osobitnom predpise.19)
(7)
Pomoc sa neposkytne, ak uchádzač, ktorému bola schválená žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny, neoznámi údaje podľa § 3 ods. 6 a nepredloží doklady a údaje podľa odseku 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Čl. 5 ods. 1 písm. b) body i) až iii) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 288/2009.“.
13.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Výzvu na zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny na školský rok 2010/2011 zverejní platobná agentúra do 15. januára 2011.“.
14.
§ 6 znie:
㤠6
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.
15.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2009 Z. z.
ZOZNAM DRUHOV OVOCIA A ZELENINY, NA KTORÉ SA POSKYTUJE POMOC, MNOŽSTVO OVOCIA A ZELENINY PRE JEDNÉHO ŽIAKA A NAJVYŠŠIA ÚHRADA PLATENÁ ŽIAKOM
Por. č. Druh Odporúčané množstvo jednej porcie na žiaka v g alebo l Najvyššia cena v eurách/kg/l Cena v eurách/1 porcia Cena v eurách/1 porcia
(73 % EÚ)
Najvyššia úhrada
platená žiakom 27 %
v eurách/1 porcia
(s  DPH)
  1 jablko do 200 g 0,94 0,19 0,14 0,05
  2 hruška do 200 g 1,04 0,21 0,15 0,06
  3 broskyňa do 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
  4 marhuľa do 200 g 1,13 0,23 0,16 0,07
  5 slivka do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
  6 čerešňa do 200 g 1,25 0,25 0,18 0,07
  7 rajčina do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
  8 paprika do 200 g 1,06 0,21 0,15 0,06
  9 reďkovka do 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
10 kaleráb do 200 g 0,45 0,09 0,06 0,03
11 mrkva do 200 g 0,95 0,19 0,14 0,05
12 ovocné alebo
zeleninové šťavy 100 %*
do 0,2 l 2,80 0,56 0,41 0,15
13 ovocné pyré** do 200 g 3 0,60 0,44 0,16
Vysvetlivky:
* § 1 ods. 3 a § 2 písm. e) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. mája 2005 č. 2417/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené pre ľudskú spotrebu.
** § 4 ods. 1 písm. c) a o) výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005 č. 2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich, bez cukru a umelých sladidiel.“.
16.
Názov prílohy č. 2 znie: „Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie“.
17.
Slová „zabezpečovanie ovocia a zeleniny“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „zabezpečovanie dodávky ovocia a zeleniny“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Iveta Radičová v. r.