521/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

521
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 14. decembra 2010 č. 19/2010 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.
Opatrením sa ustanovuje výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska pri dohľade nad dohliadanými subjektmi a podrobnosti o platení týchto poplatkov.
Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. mája 2008 č. 8/2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 178/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 2/2009 (oznámenie č. 147/2009 Z. z.), opatrenia č. 11/2009 (oznámenie č. 584/2009 Z. z.) a opatrenia č. 10/2010 (oznámenie č. 277/2010 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 42/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.