524/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

524
ZÁKON
z 8. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
§ 2
Účel poskytovania dotácií
(1)
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly úradu vlády na príslušný rozpočtový rok možno poskytnúť za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) na podporu
a)
zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,
b)
výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín,
c)
národných kultúrnych pamiatok,
d)
projektov zachovania memorabilií slovenských osobností európskeho významu,
e)
interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami,
f)
rozvoja športu.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. a) možno poskytnúť na
a)
edičnú činnosť, podporu periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,
b)
aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov,
c)
aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií,
d)
podporu kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,
e)
výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,
f)
vzdelávacie projekty,
g)
záujmovú činnosť a využitie voľného času,
h)
zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.
(3)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. b) možno poskytnúť na
a)
podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín,
b)
podporu vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín, vrátane profesijných cieľových skupín,
c)
zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti poznania svojich práv a povinností,
d)
poradenskú činnosť, monitorovaciu činnosť a bezplatnú právnu pomoc v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín,
e)
analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín,
f)
podporu spolupráce a partnerstva organizácií a inštitúcií vykonávajúcich činnosť v oblasti ľudských práv, práv národnostných menšín, práv detí, práv osôb so zdravotným postihnutím, práv iných zraniteľných skupín,
g)
zaobstaranie publikácií, učebných materiálov a pomôcok.
(4)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. e) možno poskytnúť na
a)
podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom,
b)
projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,
c)
projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,
d)
podporu zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,
e)
podporu výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných, umeleckých a športových súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.
(5)
Dotáciu podľa odseku 1 písm. f) možno poskytnúť na
a)
podporu regionálneho športu, mládežníckeho športu alebo akademického športu,
b)
podporu miestnych športových podujatí alebo regionálnych športových podujatí,
c)
podporu športových podujatí nižších skupín,
d)
nákup športovej výbavy,
e)
projekty zamerané na výstavbu, údržbu a využitie ihrísk, štadiónov a inej športovej infraštruktúry zameraných predovšetkým na deti a mládež.
Podmienky poskytovania dotácií
§ 3
(1)
Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
a)
obec,
b)
vyšší územný celok,
c)
občianske združenie,
d)
nadácia,
e)
záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
f)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
g)
neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,
h)
registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,4) právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
právnická osoba zriadená osobitným zákonom;5) takejto právnickej osobe nemožno poskytnúť dotáciu na činnosť, na ktorú má podľa osobitného zákona5) poskytnuté prostriedky z verejného rozpočtu,
j)
medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky,
k)
rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa,
l)
fyzická osoba oprávnená na podnikanie s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie so sídlom na území Slovenskej republiky.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto zákona a osobitného predpisu.6)
(3)
Dotáciu nemožno poskytnúť okrem účelu podľa osobitného predpisu7) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
úhradu výdavkov na správu žiadateľa,
d)
úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní,
e)
výdavky nezahrnuté do rozpočtu projektu.
§ 4
(1)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby alebo stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že takéto právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
(2)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby alebo na stavebné úpravy, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.
§ 5
(1)
Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý dotáciu požaduje, zabezpečené spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov najmenej vo výške 5 % z celkového rozpočtu projektu. Táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadosti súvisiace s nepriaznivou životnou situáciou a na žiadosti súvisiace s podporou revitalizácie krajiny, adaptácie krajinnej štruktúry na zmeny klímy a prevencie pred povodňami.
(2)
Ak nie je dotácia poskytnutá v požadovanej výške, spolufinancovanie z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov sa môže znížiť úmerne k výške poskytnutej dotácie.
§ 6
Spôsob poskytovania dotácií
(1)
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa tohto zákona žiadateľ predkladá písomne; vzor žiadosti o poskytnutie dotácie je uvedený v prílohe č. 1a.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu8) je
a)
popis projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
b)
štruktúrovaný rozpočet projektu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 a komentár k štruktúrovanému rozpočtu projektu,
c)
doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo od náboženskej spoločnosti,4) alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom,5)
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí; táto povinnosť sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia od úradu vlády; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dotáciu na tento projekt nežiada aj od iného subjektu alebo mu na tento projekt nebola od iného subjektu dotácia poskytnutá; ak žiadateľ žiada na tento projekt dotáciu aj od iného subjektu alebo mu bola na tento projekt dotácia poskytnutá od iného subjektu, uvedie názov a sídlo tohto subjektu a výšku poskytnutej dotácie,
g)
kópia dokladu o pridelení IČO,
h)
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu,
i)
kópia zmluvy o zriadení účtu v banke,
j)
výpis z bankového účtu alebo výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva alebo čestné vyhlásenie o spolufinancovaní z vlastných zdrojov alebo iných zdrojov podľa § 5.
(3)
Na účely podľa § 4 je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie aj
a)
výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva, obidva nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
b)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
c)
čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 4 poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
(4)
Dotácia sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie uzavretej medzi úradom vlády a žiadateľom podľa § 3 ods. 1 alebo medzi úradom vlády a zriaďovateľom, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm. k). Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie úrad vlády zverejňuje na svojom webovom sídle.
§ 7
Vyhodnocovanie žiadostí
(1)
Žiadosti vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje úrad vlády. Člen komisie nesmie byť žiadateľom ani zaujatý vo vzťahu k žiadateľovi. Člen komisie ani jemu blízka osoba9) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, ani spoločníkom právnickej osoby, ktorá je žiadateľom. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa alebo zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je žiadateľ členom.
(2)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti musia byť očíslované a bez identifikácie žiadateľa.
(3)
Podrobnosti o zložení, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad vlády.
§ 8
Zverejňovanie informácií
(1)
Úrad vlády zverejňuje spôsobom umožňujúcim hromadný prístup
a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
najmenej dva mesiace pred termínom predkladania žiadostí výzvu na predkladanie žiadostí, ktorá obsahuje najmä:
1.
základný cieľ a kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti, a ich váhu,
2.
formulár žiadosti v elektronickej podobe,
3.
okruh oprávnených subjektov,
4.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
5.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
6.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
7.
termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
8.
zloženie komisie,
9.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých zdrojov vrátane dátumu schválenia, výšky a účelu dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti,
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má úrad vlády k dispozícii,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu10) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
§ 9
Kontrola a sankcie
(1)
Úrad vlády vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou11) a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2)
Ak prijímateľ dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.12)
§ 9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2012
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účely podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví úrad vlády podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(2)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, ktoré boli predložené do 30. septembra 2012, vybaví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2012.
(3)
Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel
a)
podľa § 2 ods. 1 písm. b) a g) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná úrad vlády,
b)
podľa § 2 ods. 1 písm. c) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
podľa § 2 ods. 1 písm. i) v znení účinnom do 30. septembra 2012, vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
§ 9b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, ktoré boli predložené do 31. decembra 2012, vybaví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2012.
(2)
Následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie, ktorá bola poskytnutá na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) v znení účinnom do 31. decembra 2012, vykoná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Spoločné a zrušovacie ustanovenia
§ 10
(1)
Na poskytovanie, používanie a zúčtovanie dotácií sa vzťahuje osobitný predpis.1)
(2)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(3)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.13)
§ 11
Zrušuje sa výnos Úradu vlády Slovenskej republiky z 2. marca 2009 č. 1029/2009-KVÚV o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky (oznámenie č. 67/2009 Z. z.).
§ 12
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha č. 1a k zákonu č. 524/2010 Z. z.
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE [žiadateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a) až k) a písm. l)]
Príloha č. 2 k zákonu č. 524/2010 Z. z.
Príloha č. 3 k zákonu č. 524/2010 Z. z.
PROJEKT ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, § 5 až 41 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
7)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
8)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
10)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.