526/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

526
ZÁKON
z 9. decembra 2010
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje poskytovanie dotácií na účely podľa § 2 a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom1) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Účel dotácie
§ 2
Dotáciu z rozpočtovej kapitoly ministerstva (ďalej len „dotácia“) možno poskytnúť žiadateľovi na podporu
a)
odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného systému podľa osobitných predpisov,2)
b)
zlepšenia materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia subjektmi podľa písmena a),
c)
prevencie kriminality a boja proti kriminalite okrem projektov, ktoré sú financované podľa osobitného predpisu,3)
d)
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky,
e)
organizovania pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom vrátane spomienkových akcií a stretnutí odbojových skupín a organizovania pietnych spomienkových akcií pripomínajúcich obdobie zločinov komunizmu,
f)
výskumu, archivovania a publikačnej činnosti protikomunistického odboja, boja proti totalite a zločinom komunizmu,
g)
zabezpečovania výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky,
h)
sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.
§ 2a
Dotáciu podľa § 2 písm. h) možno poskytnúť na
a)
podporu vzniku a činnosti komunitných centier zriadených subjektmi dotácií podľa § 3,
b)
zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými rómskymi komunitami, opravu a rekonštrukciu bytov a sociálneho bývania,3a) projektovú dokumentáciu k bytom nižšieho štandardu, vnútorné dovybavenie a sklady paliva k bytom nižšieho štandardu,
c)
podporu vzdelávania a výchovy,
d)
podporu zamestnateľnosti, zamestnanosti a umiestňovania na trh práce,
e)
podporu umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít,
f)
podporu športových aktivít,
g)
podporu zriaďovania rómskych občianskych hliadok,
h)
tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľov rómskych komunít,
i)
podporu tvorby a zverejňovania analytických a hodnotiacich štúdií,
j)
podporu odstraňovania havarijných stavov obydlí vzniknutých najmä v dôsledku živelných pohrôm, pôsobenia prírodných živlov alebo požiarov,
k)
podporu zásobovania dodávkami elektrickej energie, tepelnej energie, paliva alebo vody určenej na ľudskú spotrebu v prípadoch ohrozujúcich ľudský život a ľudské zdravie, osobitne v situáciách pôsobenia nepriaznivých vplyvov vonkajšieho životného prostredia alebo nepriaznivých poveternostných vplyvov,
l)
podporu vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, alebo na nákup pozemkov obcou určených na výstavbu nových obydlí,
m)
podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020,
n)
financovanie projektov na základe priorít vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k rómskym komunitám.
§ 3
Subjekty dotácie
Dotáciu na účely podľa § 2 možno poskytnúť
a)
občianskemu združeniu,4)
b)
nadácii,5)
c)
neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,6)
d)
obci,
e)
vyššiemu územnému celku,
f)
rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
g)
právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,8)
h)
Slovenskému Červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i)
záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j)
neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky.
§ 3a
(1)
Ministerstvo vyčleňuje z prostriedkov určených na dotácie časť určenú na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívnovýchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť občianskych združení, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni.
(2)
Na poskytovanie dotácie podľa odseku 1 sa nevzťahujú § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.
§ 4
Základné podmienky poskytnutia dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže okrem splnenia podmienok podľa osobitného predpisu, 9) že má
a)
vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
b)
zabezpečené spolufinancovanie vo výške najmenej 5 % z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných alebo iných ako verejných zdrojov.
(2)
Dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť okrem účelov uvedených v osobitnom predpise10) ani na
a)
úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.
(3)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
(4)
Žiadateľovi sa nemôže poskytnúť dotácia podľa tohto zákona, ak ministerstvo odstúpilo od zmluvy o poskytnutí dotácie z dôvodu porušenia jej podmienok žiadateľom tri roky po odstúpení od zmluvy.
§ 4a
Podmienky poskytnutia dotácie podľa § 2a
(1)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu alebo projektovú dokumentáciu, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku a záväzok žiadateľa, že tieto práva k pozemku a vlastnícke právo k nadobudnutej stavbe sa nezmení najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia výstavby. Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na zmenu stavby, na stavebné úpravy alebo projektovú dokumentáciu na tento účel, podmienkou poskytnutia dotácie je vlastnícke právo alebo iné právo k stavbe a záväzok žiadateľa, že také právo sa nezmení po dobu desiatich rokov od dokončenia zmeny stavby alebo stavebnej úpravy.
(2)
Ak sa poskytnutie dotácie požaduje na výstavbu, na zmenu stavby, na stavebné úpravy, rekonštrukciu alebo projektovú dokumentáciu na uvedené účely, podmienkou poskytnutia dotácie je písomný záväzok žiadateľa, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ využívať na účel, na ktorý bola dotácia poskytnutá, najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo zrekonštruovania stavby.
(3)
Na poskytovanie dotácie na účely podľa § 2a písm. h), j), k), m) a n) sa nevzťahujú ustanovenia § 4 ods. 1 písm. b), § 5 a § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 3.
§ 5
Vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
(1)
Žiadosti o poskytnutie dotácie vyhodnocuje najmenej trojčlenná komisia, ktorú zriaďuje ministerstvo. Člen komisie nesmie byť žiadateľom a nesmie ním byť osoba, u ktorej so zreteľom na jej pomer k žiadateľovi alebo žiadosti o poskytnutie dotácie možno mať pochybnosti o jej nezaujatosti. Člen komisie ani jemu blízka osoba11) nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa. Členom komisie nesmie byť ani osoba, ktorá je zamestnancom žiadateľa.
(2)
Člen komisie preukazuje splnenie podmienok podľa odseku 1 čestným vyhlásením.
(3)
Komisia je pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie nezávislá a vyhodnocuje ich podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí, pričom jednotlivé žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť očíslované.
§ 6
Náležitosti žiadosti o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe.
(2)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie okrem dokladov podľa osobitného predpisu12) je
a)
doklad o zriadení, založení alebo registrácii žiadateľa okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
b)
doklad o zriadení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa dotácia má poukázať,
c)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že má vysporiadané finančné vzťahy s rozpočtami obcí a s rozpočtami vyšších územných celkov,
d)
výpis z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa nie starší ako tri mesiace, okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
e)
doklad o zabezpečení spolufinancovania podľa § 4 ods. 1 písm. b), najmä vyhlásenie pri spolufinancovaní vlastnými zdrojmi, výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva, darovacia zmluva v prípade daru s účelovým určením, zmluva o úvere alebo zmluva o pôžičke, ak ide o použitie cudzích zdrojov,
f)
kópia dokladu o pridelení IČO,
g)
kópia dokladu, ktorý identifikuje štatutárneho zástupcu žiadateľa, pokiaľ to nevyplýva z dokladov predložených podľa písmena a),
h)
zmluva o poskytovaní pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému uzavretá s príslušným obvodným úradom v sídle kraja alebo projekt vypracovaný na účel poskytovania pomoci v tiesni na úseku integrovaného záchranného systému, schválený príslušným obvodným úradom v sídle kraja v prípade poskytnutia dotácie podľa § 2 písm. a) a b).12a)
(3)
Ak ide o dotáciu podľa § 2 písm. h), je okrem dokladov podľa odseku 2 prílohou žiadosti aj vyhlásenie žiadateľa o tom, že mu na rovnaký projekt nebola v minulosti poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu; táto povinnosť sa nevzťahuje na projekty, ktoré sa realizujú vo viacerých na seba nadväzujúcich obdobiach.
(4)
Na účely podľa § 2a písm. b) je prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie aj
a)
výpis z katastra nehnuteľností alebo úradne osvedčená kópia listu vlastníctva; obidva doklady nie staršie ako tri mesiace, zmluva o nájme nehnuteľnosti alebo zmluva o výpožičke nehnuteľnosti najmenej na obdobie desiatich rokov odo dňa predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
b)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že nezmení vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iné právo k nehnuteľnosti po dobu desiatich rokov odo dňa odovzdania stavby do užívania; zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti možno nahradiť jej úradne osvedčenou kópiou,
c)
vyhlásenie žiadateľa o tom, že dokončenú stavbu alebo zrekonštruovanú stavbu bude žiadateľ užívať na účel, na ktorý mu bola dotácia podľa § 2a písm. b) poskytnutá najmenej po dobu desiatich rokov od dokončenia stavby alebo rekonštrukcie stavby,
d)
písomný súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti so stavebnými úpravami, ak ide o zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo o zmluvu o výpožičke nehnuteľnosti,
e)
právoplatné stavebné povolenie alebo úradne osvedčená kópia právoplatného stavebného povolenia alebo doklad o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu alebo úradne osvedčená kópia dokladu o ohlásení stavby príslušnému stavebnému úradu.
§ 7
Poskytovanie dotácií
(1)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
a)
znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti,
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a predpoklad na nasledujúce dva roky,
c)
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, ktorá obsahuje najmä
1.
účel dotácie, kritériá, podľa ktorých sa budú vyhodnocovať žiadosti o poskytnutie dotácie, a poradie ich dôležitosti,
2.
formulár žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej podobe,
3.
disponibilný objem zdrojov na danú výzvu,
4.
najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
5.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov,
6.
výberový a hodnotiaci orgán,
7.
návrh zmluvy o poskytnutí dotácie,
d)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií, ak ich má ministerstvo k dispozícii,
e)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami.
(2)
Ustanovenia osobitného predpisu13) o obmedzení prístupu k informáciám nie sú dotknuté.
(3)
Žiadosť o poskytnutie dotácie predkladá žiadateľ ministerstvu do 45 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Žiadateľ môže podať na jeden účel dotácie len jednu žiadosť na zverejnenú výzvu; v opačnom prípade budú vylúčené všetky jeho žiadosti.
(4)
Ministerstvo uzatvorí so žiadateľom, ktorému sa poskytuje dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
c)
sumu poskytovanej dotácie,
d)
číslo bankového účtu príjemcu dotácie, kód a názov banky alebo pobočky zahraničnej banky na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
e)
podmienky poskytnutia a použitia dotácie,
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu,
g)
lehotu, v ktorej sa má do štátneho rozpočtu odviesť výnos z prostriedkov dotácie vedených v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
h)
spôsob kontroly hospodárneho a efektívneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
i)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy,
j)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
k)
možnosť jednorazového alebo postupného čerpania dotácie,
l)
povinnosť oznámenia zmeny identifikačných údajov príjemcu dotácie v určenej lehote,
m)
povinnosť predkladania účtovných výkazov príjemcom dotácie,
n)
povinnosť zasielania výročných správ príjemcu dotácie o jeho aktivitách v rozpočtovom roku,
o)
záväzok príjemcu dotácie, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu,
p)
povinnosť zúčtovania dotácie a podmienky spôsobu vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov.
(6)
Týmto zákonom nie sú dotknuté osobitné predpisy o štátnej pomoci.14)
§ 8
Evidencia zmlúv o poskytnutí dotácie a zverejňovanie informácií o dotáciách
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu zmlúv o poskytnutých dotáciách, ktorá obsahuje tieto údaje:
a)
názov žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia,
b)
účel poskytnutej dotácie podľa § 2,
c)
sumu poskytnutej dotácie,
d)
informáciu o odstúpení od zmluvy o poskytnutí dotácie ministerstvom podľa § 4 ods. 4.
(2)
Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia ich poskytnutia, výšky a účelu dotácie a označenia konečného príjemcu dotácie, a to do 30 dní od schválenia žiadosti,
b)
zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 30 dní od neschválenia žiadosti.
§ 9
Kontrola
(1)
Ministerstvo vykonáva následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie.15)
(2)
Ak príjemca dotácie porušil finančnú disciplínu, postupuje sa podľa osobitného predpisu.16)
§ 10
Prechodné ustanovenie
Na účely poskytovania dotácií podľa tohto zákona v roku 2011 zverejní ministerstvo konkrétne účely podľa § 2 do 31. januára 2011; žiadosti o poskytnutie dotácie možno podať do 28. februára 2011. Ministerstvo rozhodne o poskytnutí dotácie najneskôr do 31. marca 2011.
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2008 č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 126/2008 Z. z.).
§ 12
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
Príloha k zákonu č. 526/2010 Z. z.
Žiadosť o poskytnutie dotácie podľa § 2
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
3)
§ 10 zákona č. 583/2008 Z. z o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
4)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
7)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 499/1991 Zb.
8)
§ 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
10)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12)
§ 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.
12a)
§ 5 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.
13)
§ 8 až 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
14)
Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010), nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) (Ú. v. EÚ L 214, 9. 8. 2008), zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16)
§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.