53/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2010 do 31.10.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

53
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 27. januára 2010,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 370/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní materiálového zloženia textilných výrobkov v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 284/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.
DRUHOVÉ NÁZVY A OPISY TEXTILNÝCH VLÁKEN
Č. pol. Názov Opis vlákna
1 Vlna vlákno z ovčieho alebo jahňacieho rúna (Ovis aries)
Názov „vlna“ môže byť použitý na označenie zmesi vláken z rúna oviec a jahniat a srsti uvedenej v časti „Opis vlákna“ položke č. 2. Toto ustanovenie je uplatniteľné na textilné výrobky uvedené v § 4 a 5 za predpokladu, že tieto textilné výrobky sú čiastočne zložené z vláken uvedených v položkách č. 1 a 2.
2 Alpaka lama, ťava, kašmír, mohér, angora, vikuňa, jak, guanako, kašgora, bobor, vydra vrátane slova „vlna“ alebo „srsť“ alebo bez týchto slov srsť týchto zvierat: alpaka lama, ťava, kašmírska koza, angorská koza, angorský králik, vikuňa, jak, guanako, kašgorská koza, bobor, vydra
3 Zvieracie chlpy alebo vlásie s uvedením druhu zvieraťa alebo bez tejto špecifikácie (napr. hovädzie chlpy, kozia srsť, konské vlásie) srsť rôznych zvierat neuvedených v položke č. 1 alebo č. 2
4 Hodváb vlákno získané zo snovacích žliaz hmyzu
5 Bavlna vlákno získané z toboliek bavlníka (Gossypium)
6 Kapok vlákno získané z plodu kapoku (Ceiba pentandra)
7 Ľan vlákno získané z lyka ľanu (Linium usitatissimum)
8 Pravé konope vlákno získané z lyka konopí (Cannabis sativa)
9 Juta vlákno získané z lyka Corchorus olitorius a Corchorus capsularis; na účely tejto vyhlášky sa do pojmu juta zahŕňajú aj lykové vlákna z druhov Hibiscus canabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata
10 Abaka (manilské konope) vlákno získané z listov Musa textilis
11 Alfa vlákno získané z listov Stipa tenacissima
12 Kokos vlákno získané z plodov Cocos nucifera
13 Broom vlákno získané z lyka Cytisus scoparius a/alebo Spartium junceum
14 Ramia vlákno získané z lyka Boehmeria nivea a Boehmeria tenacissima
15 Sisal vlákno získané z listov Agave sisalana
16 Bengálske konope vlákno získané z lyka Crotalaria juncea
17 Henequén vlákno získané z lyka Agave fourcroydes
18 Maguey vlákno získané z lyka Agave cantala
19 Acetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 74 % a najviac 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
20 Alginát vlákno získané z kovových solí kyseliny algínovej
21 Meďnaté vlákno regenerované celulózové vlákno získané medňatoamoniakálnym procesom
22 Modal vlákno z regenerovanej celulózy získané modifikovaným viskózovým procesom s vysokou pevnosťou v prietrhu a vysokým modulom za mokra; tržná pevnosť Bc v klimatizovanom stave a sila Bm potrebná na predĺženie o 5 % v mokrom stave sa rovná
Bc (KN) vzorec 01,
Bm (KN) vzorec 02,
kde T je priemerná dĺžková hmotnosť v dtex
23 Proteín vlákno získané z prírodných proteínových látok, regenerované a stabilizované pomocou chemických činidiel
24 Triacetát vlákno z acetátu celulózy, v ktorom je najmenej 92 % acetylovaných hydroxylových skupín
25 Viskóza regenerované celulózové vlákno získané kontinuálnym a diskontinuálnym viskózovým postupom
26 Akryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % a akrylonitrilových jednotiek
27 Chloridové vlákno vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci viac ako 50 hmotnostných % chlórovaných vinylových alebo vinylidénových jednotiek
28 Fluóretylén vlákno z lineárnych makromolekúl vyrobených z fluórovaných alifatických uhľovodíkových monomérov
29 Modakryl vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 50 a najviac 85 hmotnostných % akrylonitrilových jednotiek
30 Polyamid alebo nylon vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúce sa amidové väzby; najmenej 85 % z nich je pripojených k alifatickým alebo cykloalifatickýrn jednotkám
31 Aramid vlákno zo syntetických lineárnych makromolekúl zložených z aromatických skupín spojených amidovými alebo imidovými väzbami, z ktorých najmenej 85 % je pripojených priamo na dve aromatické jadrá, a ak sa vyskytujú imidové väzby, ich počet nepresahuje počet amidových väzieb
32 Polyimid vlákno skladajúce sa zo syntetických lineárnych makromolekúl majúcich v reťazci opakujúce sa imidové jednotky
33 Lyocell vlákno z regenerovanej celulózy získané rozpúšťaním a procesom spriadania v organickom rozpúšťadle bez tvorby derivátov
Organické rozpúšťadlo je v podstate zmes organických chemikálií a vody.
34 Polylaktid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esterových jednotiek kyseliny mliečnej získaných z prírodných cukrov s teplotou topenia najmenej 135 °C
35 Polyester vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci najmenej 85 hmotnostných % esteru diolu a kyseliny tereftalovej
36 Polyetylén vlákno z nesubstidovaných alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl
37 Polypropylén vlákno z alifatických nasýtených uhľovodíkových lineárnych makromolekúl, v ktorých jeden z dvoch atómov uhlíka má metylovú bočnú skupinu v izotaktickom usporiadaní bez ďalších substituentov
38 Polykarbamid vlákno z lineárnych makromolekúl, ktoré majú v reťazci opakujúcu sa funkčnú skupinu (NH-CO-NH)
39 Polyuretán vlákno z lineárnych makromolekúl zložených z reťazcov s opakujúcou sa uretánovou funkčnou skupinou
40 Vinylal vlákno z lineárnych makromolekúl, ktorých reťazec je vytvorený z polyvinylalkoholu s rôznym stupňom acetalizácie
41 TrivinyI vlákno na báze terpolyméru zloženého z akrylonitrilu, chlórovaného vinylového monoméru a vinylového monoméru, z ktorých žiadny nie je zastúpený väčším obsahom ako 50 % z celkovej hmotnosti
42 Elastodién pružné vlákno vytvorené z prírodného alebo zo syntetického polyizoprénu alebo vytvorené z jedného diénu alebo z viacerých diénov polymerizovaných s jedným vinylovým monomérom alebo s niekoľkými vinylovými monomérmi, alebo bez nich a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
43 Elastan pružné vlákno, ktoré najmenej z 85 hmotnostných % tvorí segmentový polyuretán a ktoré, keď je pretiahnuté až na trojnásobok svojej dĺžky a uvoľnené, sa rýchlo regeneruje v podstate na svoju pôvodnú dĺžku
44 Sklené vlákno vlákno vyrobené zo skla
45 Názov zodpovedajúci materiálu, z ktorého je vlákno zložené vlákno získané z rôznorodých alebo nových materiálov, iných, ako sú už uvedené, napríklad kovové (metalické, metalizované), azbestové, papierové, a to vrátane slov „niť“ alebo „vlákno“ alebo bez nich
46 Elastomultiester vlákno vytvorené interakciou dvoch alebo viacerých chemicky rozdielnych lineárnych makromolekúl, ktoré obsahuje esterové skupiny ako dominantnú funkčnú jednotku (najmenej 85 %) v dvoch alebo viacerých rozdielnych fázach (ktoré nepresahujú 85 hmotnostných %) a ktoré sa po vhodnej úprave natiahne na jedenapolnásobok pôvodnej dĺžky a po uvoľnení sa rýchlo stiahne takmer na pôvodnú dĺžku
47 Elastolefín vlákno zložené najmenej z 95 hmotnostných % makromolekúl, vytvorených z etylénu a aspoň jedného ďalšieho olefínu a čiastočne zosieťovaných, ktoré po natiahnutí na jedenapolnásobok svojej pôvodnej dĺžky a po následnom uvoľnení rýchlo a výrazne nadobudne svoju pôvodnú dĺžku
48 Melamín vlákno, ktorého najmenej 85 hmotnostných % predstavujú zosieťované makromolekuly tvorené derivátmi melamínu“.
3.
Príloha č. 4 znie:
Príloha č. 4 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.
VLHKOSTNÉ PRIRÁŽKY NA VÝPOČET HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH DRUHOV VLÁKEN V TEXTILNÝCH VÝROBKOCH
Č. pol. Vlákno Hodnoty v hmotnostných %
1 – 2 Vlna a srsti
česané vlákna 18,25
mykané vlákna
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken.
17
3 Zvieracie chlpy
česané vlákna 18,25
mykané vlákna 17
Dohodnutá tolerancia 17 % sa použije aj vtedy, keď nemožno zistiť, či textilný výrobok obsahujúci vlnu a/alebo zvieraciu srsť a chlpy je zhotovený z česaných alebo mykaných vláken.
Konské vlásie
česané vlákna 16
mykané vlákna 15
4 Hodváb 11
5 Bavlna
normálne vlákna 8,50
mercerované vlákna 10,50
6 Kapok 10,90
7 Ľan 12
8 Pravé konope 12
9 Juta 17
10 Abaka 14
11 Alfa 14
12 Kokos 13
13 Broom 14
14 Ramia (bielené vlákno) 8,50
15 Sisal 14
16 Bengálske konope 12
17 Henequén 14
18 Maguey 14
19 Acetát 9
20 Alginát 20
21 Meďnaté vlákno 13
22 Modal 13
23 Proteín 17
24 Triacetát 7
25 Viskóza 13
26 Akryl 2
27 Chloridové vlákno 2
28 Fluóretylén 0
29 Modakryl 2
30 Polyamid alebo nylon
strižové vlákno 6,25
nekonečné vlákno 5,75
31 Aramid 8
32 Polyimid 3,50
33 Lyocell 13
34 Polylaktid 1,50
35 Polyester
strižové vlákno 1,50
nekonečné vlákno 1,50
36 Polyetylén 1,50
37 Polypropylén 2
38 Polykarbamid 2
39 Polyuretán
strižové vlákno 3,50
nekonečné vlákno 3
40 Vinylal 5
41 Trivinyl 3
42 Elastodién 1
43 Elastan 1,50
44 Sklené vlákno s priemerom
nad 5 µm 2
5 µm a menej 3
45 Kovové vlákno 2
Metalizované vlákno 2
Azbest 2
Papierové nite 13,75
46 Elastomultiester 1,50
47 Elastolefín 1,50
48 Melamín 7“.
4. Príloha č. 6 znie:
Príloha č. 6 k vyhláške č. 370/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES zo 14. januára 2009 o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 19, 23. 1. 2009).
2.
Smernica Komisie 2009/121/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy I a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvoch textílií (Ú. v. EÚ L 242, 15. 9. 2009).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2010.
Ľubomír Jahnátek v. r.