530/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

530
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 96/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 233/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 272/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 5 prvej vete sa za slová „Po zaradení účinnej látky“ vkladá čiarka a slová „po zmene podmienok zaradenia a po obnovení zaradenia účinnej látky“.
2.
V prílohe č. 1 štvrtom stĺpci nadpis znie: „Dátum zaradenia alebo obnovenia zaradenia od:“.
3.
V prílohe č. 1 riadky č. 1, 2, 5, 7 až 28, 30 až 39, 149, 299 a 305 znejú:
„č. 1
Imazalil
CAS číslo: 35554-44-0
73790-28-0 (zmenené)
CIPAC číslo: 335
(RS)-1-(β- alyloxy-2,4- dichlorofenetyl) imidazol alebo alyl (RS)-1-(2,4-
dichlorofenyl)
-2-imidazol- 1-yletyl éter
≥ 950 1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa imazalilu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– kontrolný ústav musí venovať osobitnú pozornosť, aby
   špecifikácia technického materiálu ako komerčne
   vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
   analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
   zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
   v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto špecifikáciou
   technického materiálu,
– úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú pozornosť
   akútnej expozícii spotrebiteľov prostredníctvom stravy
   vzhľadom na budúce úpravy maximálnych hladín rezíduí,
– úrad verejného zdravotníctva musí venovať osobitnú
   pozornosť bezpečnosti operátorov a pracovníkov;
   v odbornom posudku predpíše používanie primeraného
   osobného ochranného vybavenia a uvedie opatrenia na
   zníženie rizika na účely zníženia expozície, ktoré kontrolný
   ústav uvedie na etikete prípravku,
– kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz
   vypúšťania odpadových roztokov do kanalizácie, ktoré
   zostali po aplikácii, ako je napríklad voda na čistenie
   v zmáčacom systéme, a zároveň uvedie povinnosť
   zneškodnenia uvedených odpadových roztokov a odpadu
   zo spracovania ako nebezpečného odpadu; na etikete
   prípravku kontrolný ústav uvedie aj upozornenie týkajúce
   sa zabránenia náhodnému rozliatiu aplikačného roztoku,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú pozornosť
   riziku pre vodné organizmy a pôdne mikroorganizmy
   a dlhodobému riziku pre vtáctvo živiace sa zrnom
   a cicavce; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. októbra 2012 ďalšie informácie, a najmä potvrdzujúce údaje o
– ceste rozkladu imazalilu v pôde a v systémoch
   povrchových vôd,
– environmentálnych údajoch na podporu riadiacich
   opatrení, ktoré sa musia zaviesť, aby sa zabezpečilo, že
   expozícia podzemných vôd je zanedbateľná,
– štúdii o hydrolýze na účely skúmania povahy rezíduí
   v spracovaných komoditách.
č. 2
Azoxystrobin
(Azoxystrobín)
CAS číslo: 131860-33-8
CIPAC číslo: 571
 
metyl (E)-2- {2[6-(2- kyanofenoxy) pyrimidín-4- yloxy] fenyl}-3- metoxyakrylát ≥ 930
najvyšší obsah toluénu 2 g/kg
najvyšší obsah
Z-izoméru 25 g/kg
1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa azoxystrobínu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– kontrolný ústav musí venovať osobitnú pozornosť, aby
   špecifikácia technického materiálu ako komerčne
   vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
   analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
   zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
   v dokumentoch týkajúcich sa toxicity s touto
   špecifikáciou technického materiálu,
– výskumný ústav musí venovať osobitnú pozornosť možnej
   kontaminácii podzemných vôd, ak sa použije účinná
   látka v regiónoch s citlivými pôdnymi podmienkami
   a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium musí venovať osobitnú
   pozornosť ochrane vodných organizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika, ako napr. ochranné pásma, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2012 ďalšie štúdie na dokončenie hodnotenia rizika pre podzemnú vodu a vodné organizmy.
č. 5
Azimsulfuron
(Azimsulfurón)
CAS číslo: 120162-55-2
CIPAC číslo: 584
1-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-yl)-3-[1- metyl-4-(2 -metyl- 2H- tetrazol-5-yl)- pyrazol-5- ylsulfonyl]- močovina ≥ 980
 
najvyššia hladina znečistenia fenolom je 2 g/kg
1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd. Letecké aplikácie sa nesmú povoliť.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa azimsulfurónu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane necieľových rastlín
   a vodných organizmov,
– výskumný ústav možnej kontaminácii podzemných vôd,
   ak sa účinná látka použije v citlivom prostredí a/alebo
   v citlivých klimatických podmienkach.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zmiernenie rizika (napr. ochranné pásma, pri kultivácii ryže minimálne lehoty na zadržiavanie vody pred vypustením), ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. októbra 2012 ďalšie štúdie na dokončenie hodnotenia rizika pre vodné organizmy a ďalšie štúdie na skompletizovanie totožnosti látok rozkladu pri fotolýze látky vo vode.
č. 7
Metsulfuron methyl
(Metsulfurón-metyl)
CAS číslo: 74223-64-6
EHS číslo: 441
metyl-2-(4- metoxy-6-metyl- 1,3,5,-triazín-2- ylkarbamoylsul famoyl)benzoát 960 1. 7. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné organizmy,
   pričom v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 16. júna 2000.
č. 8
Prohexadione
(Prohexadión)
 
CAS číslo: 127277-53-6 (prohexadione-kalcium)
 
CIPAC číslo: 567
(prohexadione)
 
č. 567.020
(prohexadione-calcium)
kyselina 3,5-dioxo-4- propionylcyklohe-xankarboxylová ≥ 890
 
(vyjadrené ako prohexadión- kalcium)
1. 8. 2011 31. 7. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa prohexadiónu, finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 9. júla 2010, a najmä jej dodatky I a II.
č. 9
Triasulfuron
(Triasulfurón)
CAS číslo: 82097-50-5
CIPAC číslo: 480
1-[2-(2- chlóroetoxy) fenylsulfonyl]- 3-(4-metoxy-6- metyl-1,3,5- triazin-2- yl)močovina 940 1. 8. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné organizmy,
   pričom v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 10
Esfenvalerate
(Esfenvalerát)
CAS číslo: 66230-04-4)
CIPAC číslo: 481
(S)-α-kyano-3- fenoxybenzyl- (S)- 2-(4- chlorofenyl)-3- metylbutyrát 830 1. 8. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva možným
   účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce
   a v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 11
Bentazone
(Bentazón)
CAS číslo: 25057-89-0
CIPAC číslo: 366
3-izopropyl- (1H)-2,1,3- benzotiadiazín- 4-(3H)-ón- 2,2-dioxid 960 1. 8. 2001 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 13. júla 2000.
č. 12
Lambda-cyhalothrin
(Lambda-cyhalotrín)
CAS číslo: 91465-08-6
CIPAC číslo: 463
zmes (1:1): (S)- α-kyano-3- fenoxybenzyl
(Z)- (1R,3R)-3- (2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylátu a (R)-á-kyano-3- fenoxybenzyl (Z)- (1S,3S)-3-(2- chloro-3,3,3- trifluoropropenyl)-2,2- dimetylcyklopropán-karboxylátu
810 1. 1. 2002 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora
   a rezíduám v potravinách, a najmä ich akútnym
   účinkom,
– referenčné laboratórium a ústav včelárstva možným
  účinkom na vodné organizmy a necieľové článkonožce
  vrátane včiel a v odborných posudkoch v prípade potreby
  uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
  uvedie na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 19. októbra 2000.
č. 13
Fenhexamid
CAS číslo: 126833-17-8
CIPAC číslo: 603
N-(2,3-dichloro- 4-hydroxyfenyl)- l-metyl- cyklohexánkarbo-xamid ≥ 950 1. 6. 2001 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať len použitia ako fungicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť možnému vplyvu na vodné organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Dátum dokončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 19. októbra 2000.
č. 14
Amitrole
(Amitrol)
CAS číslo: 61-82-5
CIPAC číslo: 90
H-[l,2,4]-triazol- 3-ylamín 900 1. 1. 2002 31. 12. 2015 Registrovať možno len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o amitrole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody v citlivých
   oblastiach najmä vzhľadom na použitia iné ako na
   plodinách,
– ústav včelárstva ochrane užitočných článkonožcov,
– referenčné laboratórium ochrane vtákov a divých
   cicavcov; použitie účinnej látky amitrole počas obdobia
   rozmnožovania možno povoliť len vtedy, keď príslušné
   hodnotenie rizika preukázalo, že nedochádza k nijakému
   neprijateľnému vplyvu a keď referenčné laboratórium
   v odbornom posudku v prípade potreby uviedlo opatrenia
   na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na
   etikete prípravku.
č. 15
Diquat
(Dikvát)
CAS číslo: 2764-72-9 (ión), 85-00-7 (dibromid)
CIPAC číslo: 55
dibromid 1,1’- etylén-2,2’- bipyridyldiylia 950 1. 1. 2002 31. 12. 2015 Na základe aktuálne dostupných informácií sa môže registrovať len ako prípravok určený na ničenie suchozemských burín a ako desikant. Použitia na kontrolu vodných rastlín sa nemôžu registrovať.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o dikváte, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné
   organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby
   uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
   uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora pri
   neprofesionálnom používaní a v odbornom posudku
   v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika,
   ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 16
Pyridate
(Pyridát)
CAS číslo: 55512-33.9
CIPAC číslo: 447
6-chloro-3- fenylpyridazín- 4-yl S-oktyl tiokarbonát 900 1. 1. 2002 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pyridáte, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium možnému vplyvu na vodné
   organizmy a v odbornom posudku v prípade potreby
   uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
   uvedie na etikete prípravku.
č. 17
Thiabendazole
(Tiabendazol)
CAS číslo: 148-79-8
CIPAC číslo: 323
2-tiazol-4-yl-1H- benzoimidazol 985 1. 1. 2002 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať použitia len ako fungicíd. Foliárne aplikácie postrekom sa nemôžu registrovať.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tiabendazole, a najmä dodatky I a II k tejto správe, ako ju 12. decembra 2000 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín. Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov a organizmov žijúcich v usadeninách a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú vhodné opatrenia na zníženie rizika (napr. čistenie rozsievkovou zeminou alebo aktívnym uhlím) na ochranu povrchových vôd proti neprijateľnému znečisteniu odpadovou vodou, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 18
Paecilomyces fumosoroseus kmeň Apopka 97, PFR 97 alebo CG 170, ATCC20874
neuplatňuje sa neprítomnosť sekundárnych metabolitov sa musí skontrolovať v každej fermentačnej živnej pôde pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie 1. 7. 2001 31. 12. 2015 Môžu sa registrovať použitia len ako insekticíd.
Každá fermentačná živná pôda sa musí skontrolovať pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie, aby bolo isté, že nie sú prítomné žiadne sekundárne metabolity. Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 27. apríla 2001.
č. 19
DPX KE 459?
(Flupyrsulfuron-methyl)
(Flupyrsulfurón-metyl) CAS číslo: 144740-54-5
CIPAC číslo: 577
sodná soľ 2-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-ylkarbamoyl sulfamoyl)- 6-tri-fluoro- metylnikotinátu 903 1. 7. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemných vôd.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 27. apríla 2001.
č. 20
Acibenzolar-s-methyl
(Acibenzolar-s-metyl)
CAS číslo: 135158-54-2
CIPAC číslo: 597
S-metylester kyseliny benzo [1,2,3]tiadiazol -7-karbotiovej 970 1. 11. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako aktivátor rastlín.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 21
Cyclanilide
(Cyklanilid)
CAS číslo: 113136-77-9
CIPAC číslo: 586
nie je k dispozícii 960 1.11. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako rastový regulátor rastlín.
Maximálny obsah nečistôt 2,4-dichlóranilínu (2,4-DCA) v účinnej látke môže byť 1 g/kg.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 22
Ferric phosphate
(Fosforečnan železitý)
CAS číslo: 10045-86-0
CIPAC číslo: 629
fosforečnan železitý 990 1. 11. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako moluskocíd.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 23
Pymetrozine
(Pymetrozín)
CAS číslo: 123312-89-0
CIPAC číslo: 593
(E)-6-metyl-4- [(pyridín- 3-ylmetylén) amino]-4,5- dihydro-2H- [1,2,4]-triazín-3 ón 950 1. 11. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako insekticíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 24
Pyraflufen-ethyl
(Pyraflufén-etyl)
CAS číslo: 129630-19-9
CIPAC číslo: 605
etyl-2-chloro-5- (4-chloro-5- difluorometoxy -1-metylpyrazol- 3-yl)–4- fluorofenoxyacetát 956 1. 11. 2001 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri rozhodovaní podľa jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane rias a vodných rastlín a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Dátum ukončenia revíznej správy Stáleho výboru pre zdravie rastlín: 29. júna 2001.
č. 25
Glyphosate
(Glyfozát)
CAS číslo: 1071-83-6
CIPAC číslo: 284
N-(fosfonometyl)-glycín 950 1. 7. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o glyfozáte, a predovšetkým dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 29. júna 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť ochrane podzemnej vody v citlivých oblastiach najmä vzhľadom na nepoľnohospodárske použitia.
č. 26
Thifensulfuron-methyl
(Tifensulfurón-metyl)
CAS číslo: 79277-27-3
CIPAC číslo: 452
metyl 3-(4-metoxy- 6-metyl-1,3,5- triazín-2- ylkarbomoyl- sulfamoyl) tiofén-2- karboxylát 960 1. 7. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o tifensulfurón-metyle, a predovšetkým dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 29. júna 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody,
– referenčné laboratórium vplyvu na vodné rastliny
   a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
č. 27
2,4-D
CAS číslo: 94-75-7
CIPAC číslo: 1
kyselina (2,4- dichlórfenoxy) octová 960 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o 2,4-D, a najmä dodatkov I a II k tejto správe, tak ako ju 2. októbra 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, keď sa účinná
   látka aplikuje na území s citlivými pôdnymi a/alebo
   klimatickými podmienkami,
– úrad verejného zdravotníctva dermálnej absorpcii,
– ústav včelárstva ochrane necieľových článkonožcov
   a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
č. 28
Isoproturon
(Izoproturón)
CAS číslo: 34123-59-6
CIPAC číslo: 336
3-(4- izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina 970 1. 1. 2003 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o izoproturóne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 7. decembra 2001 dokončil Stály výbor pre zdravie rastlín.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná
  látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo
  klimatickými podmienkami alebo ak sú používané vyššie
  dávky, ako je opísané v revíznej správe, a v odbornom
  posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie
  rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
   a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku.
č. 30
Iprovalicarb
(Iprovalikarb)
CAS číslo: 140923-17-7 CIPAC číslo: 620
izopropylester kyseliny {2- metyl-1-[1-(4- metylfenyl) etylkarbonyl] propyl} karbamidovej 950 g/kg (predbežná špecifikácia) 1. 7. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o iprovalikarbe, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení:
– musí kontrolný ústav venovať osobitnú pozornosť, aby
  špecifikácia technického materiálu ako komerčne
  vyrobeného bola potvrdená a doložená vhodnými
  analytickými údajmi; v spolupráci s úradom verejného
  zdravotníctva porovná a overí testovaný materiál použitý
  v dokumentoch toxicity s touto špecifikáciou technického
  materiálu,
– musí úrad verejného zdravotníctva venovať osobitnú
  pozornosť ochrane operátorov.
č. 31
Prosulfuron
(Prosulfurón)
CAS číslo: 94125-34-5
CIPAC číslo: 579
1-(4-metoxy-6- metyl-1,3,5- triazín-2-yl)-3-[2-(3,3,3- trifluórpropyl) fenylsulfonyl]- močovina 950 1. 7. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o prosulfuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení:
– musí referenčné laboratórium dôkladne zvážiť riziko pre
  vodné rastliny, pokiaľ sa účinná látka používa v blízkosti
  povrchových vôd; v odbornom posudku v prípade potreby
  uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
  uvedie na etikete prípravku,
– musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť
  ochrane podzemnej vody, ak sa účinná látka používa
  v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými
  podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby
  uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
  uvedie na etikete prípravku.
č. 32
Sulfosulfuron
(Sulfosulfurón)
CAS číslo: 141776-32-1
CIPAC číslo: 601
1-(4,6- dimetoxypyrimidín-2-yl)- 3-[(2etánsulfonyl -imidazo[1,2- a]pyridín) sulfonyl) močovina 980 1. 7. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o sulfosulfuróne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 26. februára 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných rastlín a rias;
   v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
   na zníženie rizika,
– výskumný ústav ochrane podzemnej vody, ak sa účinná
  látka používa v oblastiach s citlivými pôdnymi a/alebo
  klimatickými podmienkami.
č. 33
Cinidon-ethyl
(Cinidon-etyl)
CAS číslo: 142891-20-1
CIPAC číslo: 598
(Z)-etyl 2- chloro-3-[2- chloro-5- (cyklohex-1 -én-1,2- dikarboximido) fenyl]akrylát 940 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cinidon-etyle, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení venuje osobitnú pozornosť:
– výskumný ústav možnosti kontaminácie podzemnej vody,
  ak sa účinná látka aplikuje v regiónoch s citlivými
  pôdnymi (napr. pôdy s neutrálnymi alebo vysokými
  hodnotami pH) a/alebo klimatickými podmienkami,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 34
Cyhalofop butyl
CAS číslo: 122008-85-9
CIPAC číslo: 596
butyl-(R)-2- [4(4-kyano-2- fluorofenoxy) fenoxy]propionát 950 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o cyhalofop butyle, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení:
– musí ústav včelárstva a referenčné laboratórium
  starostlivo zvážiť možnosť dosahu leteckých aplikácií na
  necieľové organizmy, a najmä na vodné druhy; v odbornom
  posudku v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie
  rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium musí starostlivo zvážiť možnosť
   dosahu pozemných aplikácií na vodné organizmy na
   ryžových poliach; v odbornom posudku v prípade potreby
   uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav
   uvedie na etikete prípravku.
č. 35
Famoxadone
(Famoxadon)
CAS číslo: 131807-57-3
CIPAC číslo: 594
3-anilino-5- metyl-5-(4- fenoxyfenyl)- 1,3-oxazolidín- 2,4-dión 960 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o famoxadone, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium možnosti chronických rizík,
   ktoré predstavuje materská látka alebo metabolity pre
   dážďovky,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
   a v odbornom posudku v prípade potreby uvedie
   opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie
   na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov.
č. 36
Florasulam
CAS číslo: 145701-23-1
CIPAC číslo: 616
2’, 6’, 8-trifluoro-5- metoxy- [1,2,4]-triazol [1,5-c] pyrimidín- 2- sulfónanilid 970 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o florasulame, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnej kontaminácii podzemnej vody, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 37
Metalaxyl-M
CAS číslo: 70630-17-0
CIPAC číslo: 580
metyl (R)-2- {[(2,6- dimetylfenyl) metoxyacetyl] amino}propionát 910 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o metalaxyle-M, a najmä jej dodatky I a II, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
V tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav venovať osobitnú pozornosť možnosti kontaminácie podzemnej vody účinnou látkou alebo produktmi jej rozpadu CGA 62826 a CGA 108906, ak sa účinná látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo klimatickými podmienkami; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 38
Picolinafen
(Pikolinafén)
CAS číslo: 137641-05-5
CIPAC číslo: 639
4’-fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m- tolyl)oxy] pikolinanilid 970 1. 10. 2002 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o pikolinaféne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 19. apríla 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium venovať osobitnú pozornosť ochrane vodných organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 39
Flumioxazine
(Flumioxazín)
CAS číslo: 103361-09-7
CIPAC číslo: 578
N-(7-fluór-3,4- dihydro-3-oxo- 4- prop-2-ynyl- 2H-1,4- benzoxazín-6- yl)cyklohex-1- én-1,2- dikarboximid 960 1. 1. 2003 31. 12. 2015 Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o flumioxazíne, a najmä dodatky I a II k tejto správe, tak ako ju 28. júna 2002 dokončil Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat.
Pri tomto celkovom hodnotení musí referenčné laboratórium starostlivo zvážiť riziko pre vodné rastliny a riasy; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
č. 149
Carbendazim (bez uvedenia stereochémie) (karbendazím)
CAS číslo: 10605-21-7
CIPAC číslo: 263
metylbenzimid azol-2- ylkarbamát 980 1. 1. 2007 13. 6. 2011 ČASŤ A
Povolené môžu byť len použitia ako fungicíd pre tieto plodiny:
– obilniny,
– repka olejná,
– cukrová repa,
– kukurica
v dávkach nepresahujúcich
– 0,25 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na obilniny
   a repku olejnú,
– 0,075 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na cukrovú
   repu,
– 0,1 kg účinnej látky na hektár pri aplikácii na kukuricu.
Nesmú byť povolené tieto použitia:
– letecká aplikácia,
– aplikácia prostredníctvom chrbtového a ručného
   postrekovača či už amatérskymi, alebo profesionálnymi
   používateľmi,
– v domácom záhradkárstve.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch uvedú všetky náležité opatrenia na zníženie rizika, ktoré je potrebné uplatňovať a ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Osobitnú pozornosť venuje:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;
   v odbornom posudku uvedie primeranú vzdialenosť,
   ktorú je potrebné zachovávať medzi ošetrovanými
   územiami a povrchovými vodnými plochami, ktorá môže
   závisieť od toho, či sa uplatňujú postupy alebo
   zariadenia na zníženie úletu, alebo nie; túto primeranú
   vzdialenosť kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane dážďoviek a iných
   pôdnych makroorganizmov; v odbornom posudku uvedie
   opatrenia na zníženie rizika a výber najvhodnejšej
   kombinácie počtu a načasovania aplikácií, aplikačných
   dávok a v prípade potreby aj stupňa koncentrácie účinnej
   látky; tieto opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete
   prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vtáctva a cicavcov;
   v odbornom posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika,
   časové plánovanie aplikácie a výber takých prípravkov,
   ktoré vďaka ich fyzikálnej úprave alebo prítomnosti
   činiteľov zabezpečujúcich adekvátnu prevenciu
   minimalizujú vystavenie príslušných druhov; tieto
   opatrenia kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov, ktorí
   musia používať vhodný ochranný odev, najmä rukavice,
   overaly, gumové čižmy a ochranu tváre alebo ochranné
   okuliare pri miešaní, nakladaní, aplikácii a čistení
   zariadení v prípade, ak dizajn a konštrukcia samotného
   zariadenia alebo pripevnenie osobitných ochranných
   komponentov na také zariadenie adekvátne nezabraňujú
   vystaveniu uvedenej látke.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy o karbendazíme, a najmä jej dodatky I a II.
Držitelia registrácií predložia najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka správu o výskyte zdravotných problémov operátorov a ďalšie informácie, ako napr. údaje o predaji a prehľad spôsobov používania, aby bolo možné získať reálny obraz o podmienkach používania a možnom toxikologickom vplyve karbendazímu.
č. 299
Tetraconazole
(Tetrakonazol)
CAS číslo: 112281-77-3
CIPAC číslo: 726
(RS)-2-(2,4- dichlórfenyl)-3- (1H-1,2,4- triazol-1-yl)- propyl- 1,1,2,2- tetrafluóretyl éter ≥ 950
(racemická zmes)
Toluén (nečistota):
najviac 13 g/kg
1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa tetraconazolu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 26. februára 2009.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov
   a necieľových astlín; v súvislosti s týmito
   identifikovanými rizikami v prípade potreby v odbornom
   posudku uvedie opatrenia na zníženie rizika, ako sú
   ochranné zóny, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
   prípravku,
– výskumný ústav ochrane podzemných vôd, ak sa účinná
   látka používa v regiónoch s citlivými pôdnymi a/alebo
   klimatickými podmienkami.
Držiteľ registrácie predloží kontrolnému ústavu a Komisii do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa podrobného posúdenia
   rizika pre spotrebiteľov,
– ďalšie informácie o špecifikácii, pokiaľ ide
   o ekotoxikológiu,
– ďalšie informácie o osude a správaní prípadných
   metabolitov vo všetkých príslušných zložkách životného
   prostredia, podrobné posúdenie rizika takýchto
   metabolitov pre vtáky, cicavce, vodné organizmy
   a necieľové článkonožce,
– ďalšie informácie o prípadných účinkoch narúšajúcich
   endokrinný systém vtákov, cicavcov a rýb.
č. 305
2-Phenylphenol (2-fenylfenol)
(vrátane jeho solí, napr. sodnej soli)
CAS číslo: 90-43-7
CIPAC číslo: 246
bifenyl-2-ol ≥ 998 g/kg 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu  len použitia ako fungicíd po zbere vo vnútorných priestoroch.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa 2-fenylfenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, zmenenej a doplnenej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva ochrane operátorov
   a pracovníkov a v odbornom posudku predpíše
   používanie primeraných osobných ochranných
   prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
   prípravku,
– kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku zákaz
   vypúšťania odpadových roztokov do kanalizácie, ktoré
   ostanú po použití, vrátane vody na čistenie uzatvoreného
   aplikačného systému a ostatných aplikačných systémov
   a zároveň uvedie povinnosť zneškodnenia uvedených
   odpadových roztokov ako nebezpečného odpadu.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011
– ďalšie informácie týkajúce sa možnej depigmentácie
   pokožky pracovníkov a spotrebiteľov vzhľadom na možné
   vystavenie metabolitu 2-fenylhydrochinónu (PHQ) na
   kôre citrusov,
– ďalšie informácie na potvrdenie toho, že pomocou
   použitej analytickej metódy sa správne kvantifikujú
   rezíduá 2-fenylfenolu, PHQ a ich konjugátov.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2012 ďalšie informácie na potvrdenie hladín rezíduí, ktoré sa vyskytujú dôsledkom iných techník používania ako používanie v uzatvorených aplikačných komorách.“.
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkom č. 314, 315, 319 a 320, ktoré znejú:
„č. 314
Haloxyfop-P
CAS číslo:
kyselina: 95977- 29-0
ester: 72619-32-0
 
CIPAC číslo:
kyselina: 526 ester: 526.201
kyselina: kyselina (R)-2- {4-[3-chlór-5- (trifluórmetyl)- 2-pyridyloxy] fenoxy} propánová ester: O-metyl-(R)-2-{4-[3-chlór-5- (trifluórmetyl)-2- pyridyloxy]fenoxy} propanoát ≥ 940 (haloxyfop-P-metylester) 1. 1. 2011 31. 12. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa látky haloxyfop-P finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov;
   v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
   osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný
   ústav uvedie na etikete prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;
   v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
   na zníženie rizika, ako sú primerané ochranné zóny,
   ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti spotrebiteľov,
   pokiaľ ide o výskyt metabolitov DE-535 pyridinolu
   a DE-535 pyridinónu v podzemnej vode.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2012 informácie potvrdzujúce posúdenie expozície podzemnej vody v súvislosti s účinnou látkou a jej pôdnymi metabolitmi DE-535 fenolom, DE-535 pyridinolom a DE-535 pyridinónom.
č. 315
Napropamide
(Napropamid)
 
CAS číslo: 15299-99-7
(RS)-N,N-dietyl- 2-(1-naftyl- oxy)propionamid ≥ 930
(racemická zmes)
 
relevantná nečistota toluén: najviac 1,4 g/kg
1. 1. 2011 31. 12. 2020 ČASŤ A
Registrovať sa môžu  len použitia ako herbicíd.
ČASŤ B
Na vykonávanie jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa napropamidu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov;
   v odbornom posudku v prípade potreby predpíše
   používanie primeraných osobných ochranných
   prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete
   prípravku,
– referenčné laboratórium ochrane vodných organizmov;
   v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia
   na zníženie rizika, ako sú vhodné ochranné zóny, ktoré
   kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti spotrebiteľov,
   pokiaľ ide o výskyt metabolitu kyseliny
   2-(1-naftyloxy)propánovej (ďalej len „NOPA“) v podzemnej
   vode.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 31. decembra 2012 informácie potvrdzujúce hodnotenie expozície povrchovej vody, pokiaľ ide o metabolity fotolýzy a metabolit NOPA, a informácie na hodnotenie rizika vodných rastlín.
č. 319
Zinc phosphide
(fosfid zinočnatý)
CAS číslo: 1314-84-7
CIPAC číslo: 69
difosfid trizinočnatý ≥ 800 1. 5. 2011 30. 4. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako rodenticíd vo forme návnad pripravených na použitie, umiestnených v stanovištiach s návnadami alebo v cieľových miestach.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fosfidu zinočnatého finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového posúdenia venuje referenčné laboratórium osobitnú pozornosť ochrane necieľových organizmov; v odbornom posudku v prípade potreby uvedie opatrenia na zníženie rizika najmä s cieľom zabrániť šíreniu návnad, pri ktorých bola spotrebovaná iba časť obsahu.
č. 320
Fenbuconazole
(Fenbukonazol)
CAS číslo: 114369-43-6
CIPAC číslo: 694
(R,S)-2-fenyl-4- (4-chlórfenyl)-2- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmetyl) butánnitril ≥ 965 1. 5. 2011 30. 4. 2021 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad uvedených v prílohe č. 8 sa zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa fenbukonazolu finalizovanej v Stálom výbore pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 28. októbra 2010, a najmä jej dodatky I a II.
V rámci tohto celkového hodnotenia venuje osobitnú pozornosť:
– úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátorov
   a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných
   osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný
   ústav uvedie na etikete prípravku,
– úrad verejného zdravotníctva expozícii spotrebiteľov
   účinkom rezíduí metabolitov derivátov triazolu (TDM)
   prostredníctvom potravy,
– referenčné laboratórium riziku pre vodné organizmy
   a cicavce.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 30. apríla 2013 potvrdzujúce údaje týkajúce sa rezíduí metabolitov derivátov triazolu (triazole derivative metabolites, TDM) v primárnych plodinách, striedajúcich sa plodinách a v produktoch živočíšneho pôvodu.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu ďalšie informácie o možnom narúšaní endokrinného systému v súvislosti s fenbukonazolom v období dvoch rokov od prijatia usmernení OECD o testovaní narúšania endokrinného systému alebo od prijatia usmernení o testovaní schválených Európskou úniou.“.
5.
V prílohe č. 2 riadky č. 1, 2, 5 a 8 znejú:
„1 Imazalil 31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazalil spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky imazalil spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
2 Azoxystrobin
(Azoxystrobín)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azoxystrobín spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azoxystrobín spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
5 Azimsulfuron
(Azimsulfurón)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azimsulfurón spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky azimsulfurón spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.
8 Prohexadione
(Prohexadión)
31. január 2012
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. júl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prohexadión spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011.
Pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky prohexadión spolu s inými účinnými látkami zaradenými do zoznamu povolených účinných látok do 31. júla 2011, z ktorých najmenej jedna bola zaradená do zoznamu povolených účinných látok v období medzi 1. januárom 2009 a 31. júlom 2011, sa registrácia, ak je to potrebné, zmení alebo zruší najneskôr do 31. júla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná.“.
6.
V prílohe č. 2 sa dopĺňajú riadky č. 319 a 320, ktoré znejú:
„319 Zinc phosphide
(Fosfid zinočnatý)
1. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fosfid zinočnatý spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.
320 Fenbuconazole
(Fenbukonazol)
1. november 2011
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
30. apríl 2015 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 30. apríla 2015 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky fenbukonazol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 30. apríla 2011.“.
7.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 38 až 49, ktoré znejú:
„38. Smernica Komisie 2010/54/EÚ z 20. augusta 2010, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie azimsulfurónu ako účinnej látky (Ú. v. EÚ L 220, 21. 8. 2010).
39. Smernica Komisie 2010/55/EÚ z 20. augusta 2010, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie azoxystrobínu ako účinnej látky (Ú. v. EÚ L 220, 21. 8. 2010).
40. Smernica Komisie 2010/56/EÚ z 20. augusta 2010, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie prohexadiónu ako účinnej látky (Ú. v. EÚ L 220, 21. 8. 2010).
41. Smernica Komisie 2010/57/EÚ z 26. augusta 2010, ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 91/414/EHS s cieľom obnoviť zaradenie imazalilu ako účinnej látky (Ú. v. EÚ L 225, 27. 8. 2010).
42. Smernica Komisie 2010/70/EÚ z 28. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátum skončenia platnosti zaradenia účinnej látky karbendazím do prílohy I (Ú. v. EÚ L 283, 29. 10. 2010).
43. Smernica Komisie 2010/77/EÚ z 10. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o dátumy skončenia platnosti zaradenia určitých účinných látok do prílohy I (Ú. v. EÚ L 293, 11. 11. 2010).
44. Smernica Komisie 2010/81/EÚ z 25. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky 2-fenylfenol (Ú. v. EÚ L 310, 26. 11. 2010).
45. Smernica Komisie 2010/82/EÚ z 29. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky tetrakonazolu (Ú. v. EÚ L 313, 30. 11. 2010).
46. Smernica Komisie 2010/83/EÚ z 30. novembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť napropamid medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 315, 1. 12. 2010).
47. Smernica Komisie 2010/85/EÚ z 2. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fosfid zinočnatý ako účinnú látku a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/941/ES (Ú. v. EÚ L 317, 3. 12. 2010).
48. Smernica Komisie 2010/86/EÚ z 2. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť haloxyfop-P medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 317, 3. 12. 2010).
49. Smernica Komisie 2010/87/EÚ z 3. decembra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť fenbukonazol medzi účinné látky a ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/934/ES (Ú. v. EÚ L 318, 4. 12. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem tretieho bodu riadkov č. 7, 9 až 28 a 30 až 39 a 299, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011, okrem prvého bodu, druhého bodu, tretieho bodu riadkov č. 1, 2, 5 a 8 a piateho bodu riadkov č. 1, 2, 5 a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2011, štvrtého bodu riadka č. 314, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2011, štvrtého bodu riadkov č. 319 a 320 a šiesteho bodu riadkov 319 a 320, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2011.
Iveta Radičová v. r.