532/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2011 do 30.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

532
ZÁKON
z 15. decembra 2010
o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska, jej orgánov a hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska.
§ 2
Postavenie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Zriaďuje sa Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“).
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú
a)
Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania,
b)
Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania.
(3)
Organizačné zložky podľa odseku 2 sú samostatne hospodáriacimi vnútornými organizačnými jednotkami bez právnej subjektivity.
§ 3
Poslanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska je vysielateľom,1) ktorého poslaním je poskytovať službu verejnosti v oblasti vysielania.
(2)
Služba verejnosti v oblasti vysielania je poskytovanie programovej služby,2) ktorá je univerzálna z hľadiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná na zásade redakčnej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti a ktorá rozvíja kultúrnu úroveň poslucháčov a divákov, poskytuje priestor súčasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných národov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
(3)
Programovú službu Rozhlasu a televízie Slovenska tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré
a)
sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej zodpovednosti verejnosti,
b)
poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov,
c)
rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitosť názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj vedomostnej spoločnosti,
d)
utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať súdržnosť rozmanitej spoločnosti.
§ 4
Úlohy Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska vykonáva svoju činnosť vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť a nemôže svoje práva a povinnosti vysielateľa rozhlasovej a televíznej programovej služby previesť zmluvou ani iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska chráni a rešpektuje nezávislosť svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska [§ 8 ods. 1 písm. f)].
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje archívne dokumenty z oblasti vysielania, vrátane tých, ktoré vznikli pred 1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie alebo na vznik nových diel za úhradu podľa osobitného predpisu.3) Podmienky poskytovania archívnych dokumentov schvaľuje na návrh generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „generálny riaditeľ“) rada Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len „rada“).
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Hlavná činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska je
a)
vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb na dvoch celoplošných terestriálnych analógových okruhoch5) až do ukončenia svojho analógového televízneho vysielania na území Slovenskej republiky,
b)
vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; ak Rozhlas a televízia Slovenska vysiela viac ako štyri rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním6) a ak vysiela len štyri rozhlasové programové služby, aspoň tri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,6)
c)
poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu,7) z ktorých sú najmenej dve televízne programové služby,
d)
zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
e)
vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme8) vo vysielaní každej programovej služby,
f)
zabezpečovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových a televíznych štúdií; regionálne vysielanie každého štúdia musí vyvážene obsahovať príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
g)
vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky; na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaďuje Rozhlas a televízia Slovenska samostatné organizačné útvary Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie,
h)
zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,9)
i)
poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností10) vo vysielaní,
j)
uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania,
k)
poskytovanie vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy podľa osobitných predpisov,11)
l)
poskytovanie potrebného vysielacieho času štátnym orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia určené verejnosti,12)
m)
rozhlasové vysielanie kultúrnych a informačných programov do zahraničia,
n)
zabezpečovanie činnosti archívu Rozhlasu a televízie Slovenska,3)
o)
zabezpečovanie ochrany diel a umeleckých výkonov podľa osobitného predpisu,13)
p)
zúčastňovanie sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
q)
zriaďovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
r)
utváranie siete stálych spravodajcov a osobitných spravodajcov v Slovenskej republike a v zahraničí.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska zaradí každý deň do vysielania v čase od 23:30 hodiny do 00:30 hodiny štátnu hymnu Slovenskej republiky tak, aby hranie štátnej hymny Slovenskej republiky bolo predelom medzi zložkami programovej služby a nebolo súčasťou mediálnej komerčnej komunikácie a ani nenasledovalo bezprostredne pred ňou alebo po nej.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska vysiela mediálnu komerčnú komunikáciu podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska preberá do archívu Rozhlasu a televízie Slovenska archívne dokumenty z oblasti vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraňuje a sprístupňuje ich a umožňuje k nim prístup. Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje kópie archívnych dokumentov z oblasti vysielania za úhradu.
§ 6
Podnikanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s predmetom jej hlavnej činnosti a ktorá nesmie ohroziť plnenie jej poslania podľa § 3 a jej hlavnej činnosti podľa § 5 ods. 1. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti používa Rozhlas a televízia Slovenska na vykonávanie svojej hlavnej činnosti.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnená podieľať sa na založení obchodnej spoločnosti alebo sama založiť obchodnú spoločnosť, zúčastňovať sa na podnikaní obchodnej spoločnosti alebo stať sa jediným spoločníkom alebo akcionárom obchodnej spoločnosti, ak predmet podnikania tejto obchodnej spoločnosti súvisí s poslaním a činnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska a ak Rozhlas a televízia Slovenska touto majetkovou účasťou účinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3)
Rozhlas a televízia Slovenska nie je oprávnená uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve15) ani zúčastňovať sa na obchodovaní obchodnej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,16) ani takéto spoločnosti zakladať.
Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska
§ 7
Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú:
a)
rada,
b)
generálny riaditeľ.
Rada
§ 8
Pôsobnosť rady
(1)
Rada je orgánom dohľadu, ktorý
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Rozhlasu a televízii Slovenska vyplývajú z osobitných predpisov,17)
b)
dohliada na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť nakladania s verejnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska a plní úlohy kolektívneho orgánu pri nakladaní s majetkom Rozhlasu a televízie Slovenska podľa osobitného predpisu,18)
c)
určuje odmenu generálnemu riaditeľovi podľa § 16 ods. 7, podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút rady,
d)
predkladá príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 4,
e)
určuje odmenu zástupcom generálneho riaditeľa za výkon funkcie generálneho riaditeľa podľa § 15 ods. 2,
f)
schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 4 ods. 2 a podmienky poskytovania archívnych dokumentov podľa § 4 ods. 3,
g)
prerokúva Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem predloženú generálnym riaditeľom podľa § 15 ods. 3 písm. a) a zaujíma k nej stanovisko,
h)
prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska19) na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku, ako aj návrh na tvorbu a použitie rezervného fondu,
i)
prerokúva návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a návrh zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania (ďalej len „zmluva so štátom“) a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok, ktorý je totožný s rozpočtovým rokom, a zaujíma k nim stanovisko,
j)
prerokúva výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska predloženú generálnym riaditeľom podľa § 15 ods. 3 písm. f), správu generálneho riaditeľa podľa § 15 ods. 3 písm. g) a informáciu generálneho riaditeľa o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku podľa § 15 ods. 3 písm. h) a zaujíma k nim stanovisko,
k)
prerokúva právoplatné rozhodnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu o uložení sankcie za porušenie povinností uložených osobitnými predpismi,17)
l)
schvaľuje návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods.1 a 2 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 19 ods. 9 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia,
m)
schvaľuje návrh generálneho riaditeľa na prevod vlastníctva prebytočnej nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 20 000 eur a zostatková hodnota vedená v účtovníctve podľa osobitného predpisu20) je vyššia ako 10 000 eur, nájom nehnuteľnosti na čas dlhší ako jeden rok alebo na neurčitý čas a zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva21) alebo zabezpečením záväzku prevodom zabezpečovacieho práva22) k nehnuteľnosti,
n)
navrhuje kandidátov na členov dozornej rady obchodnej spoločnosti, ktorá je vyberateľom úhrady za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,23) a navrhuje kandidátov na členov dozorného orgánu inej obchodnej spoločnosti podľa § 6 ods. 2, ak sa v nich dozorný orgán zriaďuje,
o)
prerokúva a vybavuje rade adresované sťažnosti a iné podnety na činnosť Rozhlasu a televízie Slovenska a jej orgánov vo vzťahu k tomuto zákonu,
p)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho riaditeľa podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Rada je povinná predložiť príslušnému výboru národnej rady každoročne do 31. mája správu o jej činnosti a spolu so svojím stanoviskom aj výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3)
Členovia rady sú pri svojej činnosti oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Rozhlasu a televízie Slovenska a s nakladaním s majetkom a finančnými prostriedkami Rozhlasu a televízie Slovenska.
(4)
Členovia rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti podľa odseku 3. Mlčanlivosť sa nevzťahuje na zistenia rady, ktoré sú dôvodom na podanie podnetu príslušnému výboru národnej rady na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa podľa odseku 1 písm. d).
§ 9
Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady tak, aby v rade boli zastúpení:
a)
traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania,
b)
traja odborníci v oblasti televízneho vysielania,
c)
dvaja odborníci v oblasti ekonómie a
d)
jeden odborník v oblasti práva.
(2)
Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v požadovanej oblasti. Riadiaca prax podľa prvej vety sa nevyžaduje u odborníka v oblasti práva.
(3)
Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady právnické osoby podľa osobitného predpisu25) pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.26) Výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na členov rady zverejňuje príslušný výbor národnej rady prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle národnej rady a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
§ 10
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.
(2)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou
a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
poslanca národnej rady,
c)
člena vlády Slovenskej republiky,
d)
štátneho tajomníka,
e)
vedúceho služobného úradu ministerstva,
f)
predsedu, vedúceho alebo riaditeľa ostatného ústredného orgánu štátnej správy,
g)
člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,27)
h)
člena rady Audiovizuálneho fondu,28)
i)
v orgánoch štátnej správy,
j)
v orgánoch územnej samosprávy,
k)
prokurátora,
l)
sudcu,
m)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska.
(5)
Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo politickom hnutí, nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(6)
Člen rady nesmie byť vysielateľom programovej služby alebo prevádzkovateľom retransmisie,30) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb, ani v tejto oblasti podnikať; toto obmedzenie sa vzťahuje aj na osoby blízke členovi rady s výnimkou zamestnancov týchto osôb. Člen rady nesmie byť vydavateľom periodickej tlače,31) prevádzkovateľom tlačovej agentúry, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu takých osôb, byť majiteľom, spolumajiteľom ani štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, s mediálnou komerčnou komunikáciou, technickým zabezpečením vysielania programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.
(7)
Člen rady je povinný bezodkladne písomne oznámiť predsedovi rady každú zmenu skutočností podľa odsekov 1 až 6. Predseda rady je povinný zmenu skutočností podľa predchádzajúcej vety bezodkladne oznámiť predsedovi národnej rady.
(8)
Pri výkone svojej funkcie je člen rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Členstvo v rade je nezastupiteľné.
§ 11
Funkčné obdobie člena rady
(1)
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Člena rady možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(2)
Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.
(3)
Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov rady, noví členovia rady si na prvom zasadnutí, po zvolení všetkých členov rady, žrebom určia troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
(4)
Ak sa členstvo v rade skončí pred uplynutím funkčného obdobia z dôvodov podľa § 12 ods. 1 písm. b), c) a e), nový člen rady je zvolený na zvyšok funkčného obdobia toho člena rady, ktorého vo funkcii nahradil.
(5)
Funkčné obdobie člena rady začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie člena rady, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však odo dňa jeho zvolenia.
§ 12
Skončenie výkonu funkcie člena rady
(1)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady podľa § 11 ods. 1, 3 a 4,
b)
vzdaním sa funkcie člena rady; členstvo zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi rady; členstvo predsedu rady zaniká dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady,
c)
odvolaním člena rady z funkcie,
d)
odvolaním všetkých členov rady alebo
e)
smrťou člena rady.
(2)
Národná rada člena rady odvolá, ak
a)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
c)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
d)
nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(3)
Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e) alebo skutočnosti podľa odseku 2, predseda rady je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť predsedovi národnej rady.
(4)
Ak sa členovi rady skončí funkčné obdobie podľa odseku 1 písm. a), národná rada je povinná vykonať všetky potrebné opatrenia na to, aby 15 dní pred skončením funkčného obdobia bol zvolený nový člen rady.
(5)
Ak nastanú skutočnosti podľa odseku 1 písm. b) a e), predseda národnej rady zaradí voľbu nového člena rady na najbližšiu schôdzu národnej rady odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 3, a ak to nie je možné, zaradí voľbu nového člena rady na schôdzu nasledujúcu po najbližšej schôdzi národnej rady.
(6)
Predseda národnej rady zaradí rokovanie o odvolaní člena rady podľa odseku 2 na najbližšiu schôdzu národnej rady. Ak národná rada rozhodne o odvolaní člena rady, predseda národnej rady zaradí voľbu nového člena rady na najbližšiu schôdzu národnej rady od rozhodnutia o odvolaní, a ak to nie je možné, zaradí voľbu nového člena rady na schôdzu nasledujúcu po najbližšej schôdzi národnej rady.
(7)
Národná rada odvolá všetkých členov rady, ak
a)
svojím uznesením dvakrát v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom, alebo
b)
svojím hlasovaním nerozhodla o odvolaní generálneho riaditeľa z dôvodu podľa § 18 ods. 4 písm. f).
(8)
Ak boli odvolaní všetci členovia rady podľa odseku 7, na voľbu nových členov rady sa primerane vzťahuje druhá veta odseku 6.
§ 13
Náležitosti spojené s členstvom v rade
(1)
Výkon funkcie člena rady sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.32)
(2)
Člen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podľa osobitného predpisu.33)
(3)
Členovi rady patrí za výkon tejto funkcie mesačná odmena vo výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok.
(4)
Za výkon funkcie predsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej polovice odmeny podľa odseku 3.
(5)
Za výkon funkcie podpredsedu rady patrí funkčný príplatok v sume jednej tretiny odmeny podľa odseku 3.
(6)
Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady vykonáva tajomník rady.
§ 14
Rokovanie rady
(1)
Po skončení výkonu funkcie všetkých členov rady zvoláva prvé zasadnutie nových členov rady predseda národnej rady, ktorý zároveň určí člena rady, ktorý bude rokovania riadiť až do zvolenia predsedu rady. Predseda národnej rady zvolá prvé zasadnutie rady najneskôr do 30 dní od zvolenia najmenej šiestich nových členov rady. Na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov rady si rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.
(2)
Rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.
(3)
Uznesenie rady je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov rady, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Rada v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady
a)
volí predsedu rady a podpredsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov,
b)
odvoláva predsedu rady a podpredsedu rady,
c)
rozhoduje o predložení podnetu príslušnému výboru národnej rady na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa v súlade s § 18 ods. 4.
(5)
Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej 12-krát za kalendárny rok podľa vopred schváleného plánu zasadnutí. Predsedu rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda rady alebo podpredseda rady. Predseda rady zvolá mimoriadne rokovanie rady do troch pracovných dní vždy, ak o to písomne požiadajú najmenej traja členovia rady.
(6)
Rokovania rady sú verejné. Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov,34) rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(7)
Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis. Prijaté uznesenia musia byť zverejnené do 24 hodín odo dňa skončenia rokovania rady na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska a zápis z rokovania rady, obsahujúci aj radou zaujaté stanoviská, musí byť zverejnený na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania rady. Stanoviská rady podľa predchádzajúcej vety sa nezverejnia, ak by obsahovali skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov a rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(8)
Podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút rady, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok rady. Štatút rady schvaľuje predseda národnej rady po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru národnej rady k návrhu predloženému radou.
Generálny riaditeľ
§ 15
Postavenie generálneho riaditeľa
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
(2)
Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu. V čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa jeho zástupcovia, a to tak, že všetky právne úkony za Rozhlas a televíziu Slovenska vykonávajú spoločne a vo všetkých veciach zaväzujúcich Rozhlas a televíziu Slovenska podpisujú obaja spoločne. Ak sa počas výkonu funkcie generálneho riaditeľa zástupcami skončí výkon funkcie jednému z týchto zástupcov, vykonáva funkciu generálneho riaditeľa druhý jeho zástupca, a to až do zvolenia generálneho riaditeľa. Za výkon funkcie generálneho riaditeľa môže rada určiť zástupcovi mesačnú odmenu
a)
najviac v sume jednej polovice mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa vykonávajú dvaja zástupcovia,
b)
najviac v sume mesačnej mzdy generálneho riaditeľa, ak funkciu generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa vykonáva jeden zástupca z dôvodu skončenia výkonu funkcie druhého zástupcu.
(3)
Generálny riaditeľ
a)
predkladá rade na prerokovanie Koncepciu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska a jej programovej služby s dôrazom na verejný záujem, ktorá vychádza z projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a), na základe ktorého bol zvolený národnou radou,
b)
predkladá rade na zaujatie stanoviska návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
c)
predkladá Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky spolu so stanoviskom rady návrh zmluvy so štátom a návrh dodatku k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
d)
uzatvára zmluvu so štátom a dodatok k zmluve so štátom na príslušný kalendárny rok,
e)
predkladá rade návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, ktorého súčasťou je návrh rozpočtu na zabezpečenie činnosti rady a programový koncept vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok; programový koncept obsahuje najmä
1.
návrh celkového časového rozsahu vysielania jednotlivých programových služieb,
2.
návrh týždenného rozdelenia vysielacieho času jednotlivých programových služieb,
3.
návrh podielu programových typov vo vysielaní jednotlivých programových služieb,
4.
návrh na určenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Rozhlasu a televízie Slovenska podľa jednotlivých programových typov,
5.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských audiovizuálnych diel35) na celkovom vysielacom čase jednotlivých televíznych programových služieb a na plánovanom celkovom vysielacom čase premiérových televíznych programov,
6.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného pre nezávislú produkciu36) na jednotlivých televíznych programových službách,
7.
návrh minimálneho podielu výroby a vysielania audiovizuálnych diel vyrobených nezávislými producentmi37) so sídlom v Slovenskej republike alebo v spolupráci Rozhlasu a televízie Slovenska s týmito subjektmi,
8.
návrh minimálneho podielu vysielacieho času vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb,
9.
návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom čase jednotlivých rozhlasových programových služieb na príslušné obdobie,
f)
predkladá rade do 30. apríla výročnú správu o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska v predchádzajúcom kalendárnom roku podľa § 19 ods. 13,
g)
predkladá rade správu o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska vždy do 14 dní, odkedy ho o to rada písomne požiadala, najviac raz za štvrťrok,
h)
písomne informuje radu o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku, ktorého trvanie presahuje obdobie dvoch rokov alebo predmetom ktorého je plnenie, ktoré presahuje sumu 100 000 eur, s výnimkou pracovných zmlúv a zmlúv, ktorých predmetom nie je finančné plnenie,
i)
predkladá rade návrhy na podnikateľské zámery podľa § 6 ods. 1 a 2 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia a návrhy na združovanie prostriedkov podľa § 19 ods. 9 vrátane návrhov týkajúcich sa ich zmien alebo ukončenia, ako aj návrhy podľa § 8 ods. 1 písm. f) a m).
(4)
Generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca podľa odseku 2 alebo iný písomne poverený zamestnanec Rozhlasu a televízie Slovenska, ak nie je možné zastupovanie ani jedným zo zástupcov vymenovaných podľa odseku 2.
(5)
Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na všetkých rokovaniach rady.
§ 16
Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá
a)
sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady,
b)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný,
c)
má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
d)
má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a
e)
spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
(2)
K prihláške kandidát prikladá
a)
projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska,
b)
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak kandidát nie je občanom Slovenskej republiky, predloží potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace,
c)
štruktúrovaný životopis,
d)
doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e)
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f)
čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával,
g)
čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 6 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
(3)
Prílohy podľa odseku 2 písm. a), c), e) až g) kandidát predkladá v štátnom jazyku. Prílohy podľa odseku 2 písm. b) a d) kandidát predkladá v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii; ak prílohy podľa odseku 2 písm. b) a d) nie sú v štátnom jazyku, kandidát ich predkladá spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka.
(4)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou, a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Generálny riaditeľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť príslušnému výboru národnej rady každú zmenu skutočností podľa odseku 1 písm. b) a e).
(6)
Generálnemu riaditeľovi patrí mesačná mzda rovnajúca sa štvornásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Pri skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa podľa § 18 ods. 1 písm. a) patrí generálnemu riaditeľovi odstupné v sume trojnásobku jeho priemernej mesačnej mzdy.38) Odstupné mu nepatrí, ak je do funkcie generálneho riaditeľa opätovne zvolený.
(7)
Generálnemu riaditeľovi možno priznať primeranú odmenu, ktorej výšku určí rada pričom súhrn ročných odmien nesmie presiahnuť sumu rovnajúcu sa jeho ročnej mzde; odmena nemôže byť generálnemu riaditeľovi priznaná, ak priebežne nedodržiava záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný kalendárny rok.
(8)
Generálny riaditeľ je povinný spôsobom podľa osobitného predpisu39) preukázať rade svoje majetkové pomery do 30 dní od zvolenia do funkcie a následne do 31. marca každého kalendárneho roka.
§ 17
Voľba generálneho riaditeľa
(1)
Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
(2)
Príslušný výbor národnej rady zverejní najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle národnej rady a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(3)
Ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, príslušný výbor národnej rady zverejní do 15 dní od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa výzvu na prihlásenie kandidátov podľa odseku 2.
(4)
Kandidáta, ktorý spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa § 16 ods. 2, príslušný výbor národnej rady pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(5)
Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov zaujme príslušný výbor národnej rady stanovisko a následne predloží v lehote najviac 120 dní od zverejnenia výzvy skompletizovaný návrh na voľbu generálneho riaditeľa spolu so svojím stanoviskom národnej rade.
(6)
Hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa zaradí predseda národnej rady do programu najbližšej schôdze národnej rady.
(7)
Zvolený je kandidát, ktorý získal vo voľbe nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov národnej rady.
(8)
Ak žiaden z kandidátov nebol podľa odseku 7 zvolený, vykoná sa opakovaná voľba. Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci kandidáti, ktorí tento počet získali.
(9)
Opakovaná voľba sa nevykoná, ak sa hlasovalo len o jedinom kandidátovi, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený.
(10)
Ak generálny riaditeľ nebol zvolený, vykoná sa nová voľba.
(11)
Výzvu na prihlasovanie kandidátov do novej voľby generálneho riaditeľa zverejní príslušný výbor národnej rady do piatich dní od neúspešnej opakovanej voľby, a to spôsobom podľa odseku 2.
§ 18
Skončenie výkonu funkcie generálneho riaditeľa
(1)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa podľa § 16 ods. 4,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa.
(2)
Generálny riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi národnej rady; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi národnej rady.
(3)
Národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá generálneho riaditeľa, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b)
bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
c)
vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 10 ods. 3 až 6 aj po uplynutí 30 dní od jeho zvolenia.
(4)
Národná rada môže na návrh príslušného výboru národnej rady odvolať generálneho riaditeľa, ak
a)
nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b)
rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, že Rozhlas a televízia Slovenska si neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,17) na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, a generálny riaditeľ napriek uzneseniu rady nevykonal žiadne úkony smerujúce k náprave,
c)
nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. e), povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. h) alebo povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. i) predtým, ako začal vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov, podľa týchto ustanovení konať,
d)
nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. f),
e)
nedodržal záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok,
f)
rada najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh podľa § 15 ods. 3 písm. e) a predložila príslušnému výboru národnej rady podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 8 ods. 1 písm. d).
(5)
O predložení návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa príslušným výborom národnej rady rozhoduje príslušný výbor národnej rady uznesením podľa osobitného predpisu.40)
(6)
Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
§ 19
Hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov na kalendárny rok a hospodári na jeho základe.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska nakladá so svojím majetkom podľa tohto zákona a osobitného predpisu.41)
(3)
Majetok Rozhlasu a televízie Slovenska tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnuteľností, hnuteľného majetku, pohľadávok a iných práv a iných hodnôt oceniteľných peniazmi.
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska nakladá s verejnými prostriedkami podľa tohto zákona a osobitného predpisu.19)
(5)
Finančné prostriedky, s ktorými Rozhlas a televízia Slovenska nakladá, môže používať len na účely podľa tohto zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
(6)
Rozhlas a televízia Slovenska nemôže verejné prostriedky podľa § 20 ods. 1 písm. a) a b) používať na podnikateľskú činnosť podľa § 6. Náklady na podnikateľskú činnosť a výnosy z podnikateľskej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska sa nerozpočtujú. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená, musí sa podnikateľská činnosť ukončiť a strata z nej vzniknutá sa môže uhradiť z rezervného fondu. O podnikateľskej činnosti sa vedie oddelená analytická evidencia v účtovníctve a prostriedky z nej sa vedú na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,42) ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje svoje výkony odplatne.43)
(8)
Finančné prostriedky a majetok Rozhlasu a televízie Slovenska nemožno použiť na financovanie politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
(9)
Rozhlas a televízia Slovenska môže použiť nehnuteľnosti, hnuteľný majetok alebo finančné prostriedky na účely zmluvy o združení,44) len ak dohodnutý účel združenia súvisí s hlavnou činnosťou Rozhlasu a televízie Slovenska.
(10)
Rozhlas a televízia Slovenska je povinná svoj majetok podľa odseku 3 užívať na plnenie povinností ustanovených týmto zákonom, udržiavať tento majetok v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zneužitiu.
(11)
Výkonom rozhodnutia podľa osobitných predpisov45) nepodliehajú
a)
finančné prostriedky na účtoch Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré pochádzajú z príjmov podľa § 20 ods. 1 písm. a), a tiež pohľadávky, ktorých predmetom je nárok na takéto prostriedky,
b)
majetok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý bol majetkom Slovenskej republiky v správe Slovenského rozhlasu a ktorý k 1. januáru 2004 prešiel do vlastníctva Slovenského rozhlasu,
c)
majetok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý bol majetkom Slovenskej republiky v správe Slovenskej televízie a ktorý k 1. februáru 2004 prešiel do vlastníctva Slovenskej televízie.
(12)
Rozhlas a televízia Slovenska vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu a postupov účtovania pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.46) Účtovnú závierku musí overiť audítor a po schválení radou sa musí zverejniť v Obchodnom vestníku47) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho účtovného obdobia.
(13)
Výročná správa o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska musí okrem povinných náležitostí 20) obsahovať
a)
prehľad a vyhodnotenie plnenia poslania Rozhlasu a televízie Slovenska a povinností Rozhlasu a televízie Slovenska ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi,17)
b)
vyhodnotenie vysielania jej televíznych a rozhlasových programových služieb radou,
c)
stanovisko rady k výsledku hospodárenia Rozhlasu a televízie Slovenska s osobitnou pozornosťou venovanou hospodáreniu Rozhlasu a televízie Slovenska s finančnými prostriedkami poskytnutými na základe zmluvy so štátom,
d)
vyhodnotenie plnenia záväzku vyplývajúceho zo zmluvy so štátom,
e)
zmeny v zložení orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nastali v priebehu roka,
f)
ďalšie podstatné informácie o činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska.
(14)
Rozhlas a televízia Slovenska zverejňuje výročnú správu o svojej činnosti do desiatich pracovných dní od jej predloženia národnej rade na svojom webovom sídle.
(15)
Kontrola hospodárenia Rozhlasu a televízie Slovenska sa vykonáva podľa osobitných predpisov.48)
§ 20
Financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska
(1)
Príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska sú:
a)
úhrada za služby verejnosti v oblasti vysielania poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska podľa osobitného predpisu,49)
b)
príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok poskytnutý na základe zmluvy so štátom určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m),
c)
príjmy z vysielania mediálnej komerčnej komunikácie,14)
d)
sponzorské plnenia podľa osobitného predpisu50) určené na priame alebo nepriame financovanie programov,
e)
príjmy z prenájmu a predaja majetku Rozhlasu a televízie Slovenska,
f)
výnosy z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky 42) a z finančných investícií; výnosy z vkladov príjmov podľa písmena b) sú príjmom štátneho rozpočtu,
g)
dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
h)
dedičstvo v prospech Rozhlasu a televízie Slovenska,
i)
granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením podľa písmena d),
j)
iné príjmy neuvedené v písmenách a) až i).
(2)
Finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska sa vedú na účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky.42) Ak sa Rozhlas a televízia Slovenska stane klientom Štátnej pokladnice, na finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska sa vzťahuje osobitný predpis.51)
(3)
Finančné prostriedky Rozhlasu a televízie Slovenska a majetok Rozhlasu a televízie Slovenska sa môžu použiť len na činnosti vymedzené týmto zákonom.
(4)
Rozhlas a televízia Slovenska uhrádza výdavky spojené s činnosťou rady zo svojho rozpočtu.
(5)
Rozhlas a televízia Slovenska uhrádza príspevok do Audiovizuálneho fondu podľa osobitného predpisu.52)
§ 21
Zmluva so štátom
(1)
Zmluva so štátom sa uzatvára medzi Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na päť rokov. Zmluva so štátom sa uzatvára v písomnej forme a obsahuje
a)
záväzok Rozhlasu a televízie Slovenska v určenom rozsahu uskutočniť programy vo verejnom záujme a účelové investičné projekty alebo zabezpečiť vysielanie do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m) a
b)
záväzok Slovenskej republiky poskytnúť v určenej výške príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na uskutočnenie programov vo verejnom záujme, na uskutočnenie účelových investičných projektov alebo určený na úhradu výdavkov na zabezpečenie vysielania do zahraničia podľa § 5 ods. 1 písm. m).
(2)
Presný a záväzný rozsah a povaha vzájomných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy so štátom na príslušný rok sa upravujú v dodatku k zmluve so štátom. Dodatok k zmluve so štátom sa uzatvára v písomnej forme na jeden kalendárny rok.
§ 22
Rezervný fond
(1)
Rozhlas a televízia Slovenska tvorí rezervný fond.
(2)
Rezervný fond sa tvorí zo zisku
a)
z činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 5 po zdanení,
b)
z podnikateľskej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska po zdanení.
(3)
Rezervný fond možno použiť v tomto poradí na
a)
úhradu straty z činnosti podľa § 5,
b)
úhradu straty z podnikateľskej činnosti,
c)
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka.
Prechodné ustanovenia
§ 23
(1)
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia zriadené podľa doterajších predpisov sa k 1. januáru 2011 zrušujú. Rozhlas a televízia Slovenska sa k 1. januáru 2011 stáva právnym nástupcom Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie a preberá všetky ich práva a povinnosti, ktoré k 1. januáru 2011 zostali v platnosti.
(2)
Finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Slovenského rozhlasu a finančné prostriedky a majetok vo vlastníctve Slovenskej televízie sa k 1. januáru 2011 stávajú finančnými prostriedkami a majetkom Rozhlasu a televízie Slovenska.
(3)
Majetok Slovenského rozhlasu a majetok Slovenskej televízie, ktorý do majetku Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie prešiel z vlastníctva Slovenskej republiky, sa od 1. januára 2011 považuje za majetok Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý prešiel do vlastníctva Rozhlasu a televízie Slovenska z vlastníctva Slovenskej republiky.
(4)
Príjmy Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie vrátane príjmov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie z úhrad podľa osobitného predpisu48) sa k 1. januáru 2011 považujú za príjmy Rozhlasu a televízie Slovenska, pričom tieto môže Rozhlas a televízia Slovenska v období do konca roka 2011 použiť len v súlade so schváleným rozpočtom, a to tak, aby bolo zachované samostatné hospodárenie organizačných zložiek podľa § 2 ods. 2.
(5)
Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a z iných právnych vzťahov k zamestnancom Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu prechádzajú k 1. januáru 2011 na Rozhlas a televíziu Slovenska.
(6)
Rozhlasová rada a Rada Slovenskej televízie sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká k 1. januáru 2011.
(7)
Dozorná komisia Slovenského rozhlasu a Dozorná komisia Slovenskej televízie sa zrušujú a funkčné obdobie všetkých jej členov zaniká k 1. januáru 2011.
(8)
Funkcia generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu a funkcia generálneho riaditeľa Slovenskej televízie zaniká k 1. januáru 2011.
(9)
Funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa tohto zákona vykonáva od 1. januára 2011 zástupca štatutárneho orgánu, ktorého vymenuje predseda národnej rady; za zástupcu štatutárneho orgánu možno vymenovať osobu, ktorá vykonáva funkciu generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu k 31. decembru 2010 alebo funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie k 31. decembru 2010. Ak obe osoby podľa prvej vety odmietnu vymenovanie do funkcie zástupcu štatutárneho orgánu, predseda národnej rady vymenuje zástupcu štatutárneho orgánu zo zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska.
(10)
Zástupca štatutárneho orgánu vymenuje v súlade s § 15 ods. 2 dvoch svojich zástupcov a zároveň jedného z nich písomne poverí vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa v prípade, ak sa počas výkonu funkcie generálneho riaditeľa zástupcom štatutárneho orgánu skončí výkon funkcie zástupcovi štatutárneho orgánu.
(11)
Funkčné obdobie zástupcu štatutárneho orgánu zaniká najneskôr ku dňu vzniku funkcie prvého generálneho riaditeľa podľa tohto zákona. Ak sa počas výkonu funkcie generálneho riaditeľa zástupcom štatutárneho orgánu skončí výkon funkcie zástupcovi štatutárneho orgánu, funkciu zástupcu štatutárneho orgánu vykonáva písomne poverený zástupca podľa odseku 10. Ak sa následne skončí výkon funkcie aj zástupcovi, ktorý vykonával funkciu generálneho riaditeľa namiesto zástupcu štatutárneho orgánu, ktorého funkcia zanikla, predseda národnej rady bezodkladne vymenuje zástupcu štatutárneho orgánu zo zamestnancov Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorého funkčné obdobie zaniká ku dňu vzniku funkcie generálneho riaditeľa podľa tohto zákona.
(12)
Osobe vykonávajúcej funkciu generálneho riaditeľa podľa odseku 9 a 11 prináleží za výkon funkcie mesačná odmena v sume
a)
mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu podľa doterajších predpisov, ak ide o osobu, ktorá podľa doterajších predpisov vykonávala funkciu generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu,
b)
mesačnej mzdy generálneho riaditeľa Slovenskej televízie podľa doterajších predpisov, ak ide o osobu, ktorá podľa doterajších predpisov vykonávala funkciu generálneho riaditeľa Slovenskej televízie.
(13)
Frekvencie pridelené Slovenskému rozhlasu na analógové terestriálne vysielanie sa k 1. januáru 2011 považujú za frekvencie pridelené Rozhlasu a televízii Slovenska.
(14)
Rozhlas a televízia Slovenska požiada do 28. februára 2011 o zmenu licenčných podmienok v licenciách na digitálne vysielanie, ktoré prešli k 1. januáru 2011 zo Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie na Rozhlas a televíziu Slovenska, tak aby boli v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(15)
Od 1. januára 2011 do dňa schválenia návrhu rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 radou sa rozpočtové hospodárenie Rozhlasu a televízie Slovenska spravuje rozpočtovým provizóriom. Rozpočtové provizórium je obdobie od 1. januára 2011 do schválenia nového rozpočtu na rok 2011 podľa tohto zákona, počas ktorého výdavky v každom kalendárnom mesiaci nesmú prekročiť jednu dvanástinu skutočne dosiahnutých príjmov Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie za rok 2010. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom na rok 2011 po jeho schválení radou.
(16)
Výdavky v každom kalendárnom mesiaci rozpočtového provizória podľa odseku 15 možno prekročiť o poistné a príspevky do poisťovní za zamestnancov.
(17)
Návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 zostaví generálny riaditeľ osobitne pre Rozhlas a televíziu Slovenska ako celok a osobitne pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, ktorý bude v súlade so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2011.
(18)
Ak sa v doterajších právnych predpisoch používa pojem „Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo pojem „Slovenský rozhlas“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas a Slovenská televízia“ vo všetkých tvaroch alebo slovné spojenie „Slovenský rozhlas alebo Slovenská televízia“, rozumie sa tým „Rozhlas a televízia Slovenska“ v príslušnom tvare.
(19)
Výkon práv k televíznym programom, ktoré vyrobila Česko-slovenská televízia na Slovensku a ktoré podľa doterajších predpisov patrili Slovenskej televízii, patrí Rozhlasu a televízii Slovenska. Právo využívať televízne programy vyrobené Česko-slovenskou televíziou k 1. júlu 1991, ktoré mala podľa doterajších predpisov Slovenská televízia, má Rozhlas a televízia Slovenska. Právo využívať televízne programy vyrobené Československou televíziou po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou, ktoré mala podľa doterajších predpisov Slovenská televízia, má Rozhlas a televízia Slovenska. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiadané podľa doterajších predpisov tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenskou televíziou a Českou televíziou, sa spravujú týmto usporiadaním; ak z týchto zmlúv nevyplýva iné, prechádza právo využívať televízne programy, ku ktorým právo využívania nadobudla Česko-slovenská televízia od zahraničných subjektov a ktoré podľa doterajších predpisov prešlo na Slovenskú televíziu, na Rozhlas a televíziu Slovenska.
(20)
Výkon práv k rozhlasovým programom, ktoré vyrobil Česko-slovenský rozhlas na Slovensku a ktoré podľa doterajších predpisov patrili Slovenskému rozhlasu, patrí Rozhlasu a televízii Slovenska. Právo využívať rozhlasové programy vyrobené Československým rozhlasom k 1. júlu 1991, ktoré mal podľa doterajších predpisov Slovenský rozhlas, má Rozhlas a televízia Slovenska. Právo využívať rozhlasové programy vyrobené Česko-slovenským rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu určenom na základe zmlúv uzavretých s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom, ktoré mal podľa doterajších predpisov Slovenský rozhlas, má Rozhlas a televízia Slovenska. Autorské práva, práva výkonných umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiadané podľa doterajších predpisov tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Česko-slovenským rozhlasom a Českým rozhlasom, sa spravujú týmto usporiadaním; ak z týchto zmlúv nevyplýva iné, prechádza právo využívať rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol Česko-slovenský rozhlas od zahraničných subjektov a ktoré podľa doterajších predpisov prešlo na Slovenský rozhlas, na Rozhlas a televíziu Slovenska.
§ 24
Voľba prvého generálneho riaditeľa
(1)
Príslušný výbor národnej rady zverejní výzvu na prihlasovanie kandidátov do 10. januára 2011, a to prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska a na webovom sídle národnej rady.
(2)
Vo výzve príslušný výbor národnej rady určí pätnásťdňovú lehotu na doručenie prihlášok kandidátov, pričom lehota sa považuje za dodržanú, ak je prihláška príslušnému výboru národnej rady doručená v posledný deň lehoty.
(3)
Príslušný výbor národnej rady overí, či kandidát spĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 a či prihláška obsahuje prílohy podľa § 16 ods. 2. Kandidáta, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 16 ods. 1 alebo ktorého prihláška neobsahuje prílohy podľa § 16 ods. 2, alebo ktorého prihláška bola doručená po určenej lehote, do výberu nezaradí.
(4)
Kandidátov zaradených do výberu pozve príslušný výbor národnej rady na verejné vypočutie. Pozvánka s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia sa zasiela do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie prihlášok tak, aby bola doručená najmenej päť dní pred verejným vypočutím.
(5)
Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
(6)
Po verejnom vypočutí všetkých kandidátov zaujme príslušný výbor národnej rady stanovisko a následne v lehote dvoch pracovných dní od verejného vypočutia posledného kandidáta predloží skompletizovaný návrh na voľbu generálneho riaditeľa spolu so svojím stanoviskom národnej rade.
(7)
Hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa zaradí predseda národnej rady do programu prebiehajúcej schôdze národnej rady alebo najbližšej schôdze národnej rady.
(8)
Na voľbu prvého generálneho riaditeľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 7 až 10.
§ 25
Voľba prvých členov rady
(1)
Príslušný výbor národnej rady zverejní výzvu na podávanie návrhov kandidátov na členov rady do 10. januára 2011, a to prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska a na webovom sídle národnej rady.
(2)
Návrhy podľa odseku 1 predkladajú právnické osoby podľa § 9 ods. 3 v lehote pätnástich dní od zverejnenia výzvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak bol návrh kandidáta doručený príslušnému výboru národnej rady v posledný deň lehoty.
(3)
Príslušný výbor národnej rady overí, či návrh obsahuje všetky náležitosti, pričom neúplný alebo po určenej lehote doručený návrh do voľby nezaradí.
(4)
Príslušný výbor národnej rady môže na svoju schôdzu pozvať toho, kto podal návrh, alebo osobu, na ktorú sa návrh vzťahuje, a žiadať ich o objasnenie, spresnenie alebo doplnenie údajov a dokladov. Pozvánku na schôdzu zasiela príslušný výbor národnej rady do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie návrhov tak, aby bola doručená najmenej päť dní pred dňom konania schôdze.
(5)
Príslušný výbor národnej rady po prerokovaní návrhov kandidátov prijme stanovisko a následne v lehote dvoch pracovných dní od prerokovania návrhov predloží skompletizovaný návrh na voľbu členov rady spolu so svojím stanoviskom národnej rade.
(6)
Hlasovanie o voľbe členov rady zaradí predseda národnej rady do programu prebiehajúcej schôdze národnej rady alebo najbližšej schôdze národnej rady.
(7)
Na voľbu prvých členov rady sa primerane vzťahujú ustanovenia § 9 a 10.
§ 26
Prvé zasadnutie rady
Prvé zasadnutie rady po prvom zvolení členov rady podľa tohto zákona zvoláva predseda národnej rady, ktorý zároveň určí člena rady, ktorý bude rokovania riadiť až do zvolenia predsedu rady. Predseda národnej rady zvolá prvé zasadnutie rady najneskôr do 30 dní od zvolenia najmenej šiestich členov rady. Na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov rady si rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu a členovia rady si žrebom určia troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
§ 27
(1)
Prvý generálny riaditeľ zvolený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je povinný do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie predložiť rade na schválenie
a)
návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011,
b)
štatút Rozhlasu a televízie Slovenska,
c)
organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska,
d)
štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska,
e)
podmienky poskytovania archívnych dokumentov.
(2)
Prvý generálny riaditeľ zvolený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona je povinný do 60 dní odo dňa zvolenia do funkcie iniciovať rokovania so zástupcami zamestnancov na účel prehodnotenia obsahu uzavretých kolektívnych zmlúv.
(3)
Interné predpisy podľa odseku 1 písm. b) až e) prijaté podľa doterajších predpisov sa uplatňujú až do dňa schválenia nových interných predpisov radou podľa tohto zákona.
(4)
Rada, ktorej členovia boli zvolení ako prví po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, je povinná do 30 dní odo dňa konania jej prvého rokovania predložiť predsedovi národnej rady na schválenie štatút rady, ktorého súčasťou je aj rokovací poriadok rady.
§ 28
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 312/2009 Z. z., zákona č. 200/2010 Z. z.
2.
zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 68/2008 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 312/2009 Z. z., zákona č. 200/2010 Z. z.
Čl. II
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z. a zákona č. 498/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 5 ods. 2 písm. f) sa slová „Radu Slovenskej televízie9) a Rozhlasovú radu10)“ nahrádzajú slovami „radu Rozhlasu a televízie Slovenska9)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9) § 8 zákona č. 532/2010 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
3.
V § 6a ods. 1 písm. j) prvom bode, § 17 ods. 1 písm. a), § 56 ods. 4 písm. b), nadpise § 69 a § 69 ods. 5 sa slová „vysielatelia na základe zákona“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vysielateľ na základe zákona“ v príslušnom tvare.
4.
V § 7 ods. 2 sa slová „Rady Slovenskej televízie9) a člena Rozhlasovej rady10)“ nahrádzajú slovami „rady Rozhlasu a televízie Slovenska9)“.
5.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:
„(4)
Rokovania rady sú verejné s výnimkou, ak je predmetom rokovania konanie podľa jedenástej alebo dvanástej časti. Ak rada rokuje o skutočnostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov,18a) rada je povinná zabezpečiť opatrenia na ochranu týchto údajov.
(5)
Zápisnica z rokovania rady, vrátane zápisnice o hlasovaní, musí byť zverejnená na webovom sídle rady najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia zasadnutia rady, s výnimkou skutočností, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov a zápisnice z rokovania podľa jedenástej alebo dvanástej časti.
(6)
Právoplatné rozhodnutia rady musia byť zverejnené na jej webovom sídle tak, aby neboli zverejnené skutočnosti, ktoré podliehajú ochrane údajov podľa osobitných predpisov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 25 ods. 3 sa za slová „programového rozpočtu“ vkladajú slová „na televízne vysielanie“.
7.
V § 71 ods. 1 sa za slová „ustanovení §“ vkladajú slová „23 v časti nesprístupnenia zápisníc o hlasovaní a §“.
8.
Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „webové sídlo“ v príslušnom tvare a slová „svojej internetovej stránky“ vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“ v príslušnom tvare.
Čl. III
Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 654/2007 Z. z. a zákona č. 498/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „Zákon č. 619/2003 Z. z. Zákon č. 16/2004 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 532/2010 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 12 sa v celom texte slová „verejnoprávnych vysielateľov“ nahrádzajú slovami „verejnoprávneho vysielateľa“.
4.
§ 30 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Licencia verejnoprávneho vysielateľa na digitálne vysielanie prechádza na právneho nástupcu, ktorým je právnická osoba, ktorá je verejnoprávnym vysielateľom; rada vykoná zmenu licencie na digitálne vysielanie v osobe vysielateľa.“.
5.
V § 32 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
6.
V § 41 ods. 2 sa v celom texte vypúšťajú slová „televíznej programovej služby“.
7.
V § 41 odsek 3 znie:
„(3)
Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb tohto verejnoprávneho vysielateľa.“.
8.
V § 44 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“, ktoré nasledujú po slovách „verejnoprávny vysielateľ“ v príslušnom tvare.
9.
V § 45 ods.1 a ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“.
10.
V § 46 vrátane nadpisu sa vypúšťajú slová „rozhlasovej programovej služby“, ktoré nasledujú po slovách „verejnoprávny vysielateľ“ v príslušnom tvare.
Čl. IV
Zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení zákona č. 498/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 23 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Zákonným depozitárom je
a)
vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú službu a rozhlasovú programovú službu,18) ktorý vykonáva depozit
1.
vlastných slovenských audiovizuálnych diel podľa § 32 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a)
2.
vlastných zvukových záznamov umeleckého výkonu podľa § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b),
3.
zvukových záznamov podľa § 32 ods. 2 písm. d) a e) a ods. 3 písm. b) a c),
b)
Slovenský filmový ústav, ktorý vykonáva depozit audiovizuálií podľa § 32 ods. 2 a 3 okrem tých, ktorých depozit vykonáva zákonný depozitár podľa písmena a).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 až 31 sa vypúšťajú.
3.
V § 33 ods. 2 a 3 sa slová „odseku 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a)“.
4.
V § 34 a § 35 sa v celom texte slová „§ 33 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 1 písm. a)“.
Čl. V
Zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou1) a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom2)“ nahrádzajú slovami „poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska1) v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 3 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii“ nahrádza citáciou „Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa slová „v oblasti televízneho vysielania poskytovaných Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytovaných Slovenským rozhlasom“ nahrádzajú slovami „v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania poskytovaných Rozhlasom a televíziou Slovenska“.
3.
V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Príjemca úhrady je Rozhlas a televízia Slovenska. Z každej platby úhrady je určených 70 % na zabezpečenie programovej služby v oblasti televízneho vysielania a 30 % na zabezpečenie programovej služby v oblasti rozhlasového vysielania.
(2)
Rozhlas a televízia Slovenska vedie príjmy z úhrad na samostatnom účte v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.9) Ak je Rozhlas a televízia Slovenska klientom Štátnej pokladnice,10) príjmy z úhrad vedie na samostatnom účte v Štátnej pokladnici. Rozhlas a televízia Slovenska vedie v účtovníctve analytickú evidenciu príjmov z úhrady oddelenú od iných príjmov.“.
4.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Príjmy z úhrady a príjmy z pokút podľa tohto zákona použije Rozhlas a televízia Slovenska, okrem použitia podľa odseku 4, výhradne na zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania.“.
5.
V § 6 ods. 3 písm. a) sa suma „140 Sk“ nahrádza sumou „4,64 eura“.
6.
V § 6 ods. 3 písm. b) sa suma „560 Sk“ nahrádza sumou „18,58 eura“.
7.
V § 6 ods. 3 písm. c) sa suma „2 400 Sk“ nahrádza sumou „79,66 eura“.
8.
V § 6 ods. 3 písm. d) sa suma „6 000 Sk“ nahrádza sumou „199,16 eura“.
9.
V § 6 ods. 3 písm. e) sa suma „14 000 Sk“ nahrádza sumou „464,71 eura“.
10.
V § 10 ods. 1 sa slová „Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom“ nahrádzajú slovami „Rozhlasom a televíziou Slovenska“.
11.
V § 10 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a)
ktorej jediným spoločníkom je Rozhlas a televízia Slovenska; obchodný podiel nemôže byť predmetom záložného práva,
b)
ktorej štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti spoločne; valné zhromaždenie vymenúva konateľov na návrh Rozhlasu a televízie Slovenska,
c)
ktorá má zriadenú dozornú radu; členov tejto rady volí valné zhromaždenie z kandidátov navrhnutých radou Rozhlasu a televízie Slovenska,28)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28) § 8 zákona č. 532/2010 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.
12.
V § 10 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Náklady vyberateľa úhrady na výber úhrady, kontrolu platenia úhrady a vymáhanie úhrady a pokút podľa tohto zákona uhrádza Rozhlas a televízia Slovenska z príjmov z úhrady a pokút, najviac však do sumy 4 % z týchto príjmov.
(6)
Vyberateľ úhrady je povinný príjmy z úhrady a príjmy z pokút priebežne, najmenej raz týždenne, odvádzať príjemcovi úhrady.“.
13.
V § 11 ods. 3 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „16,59 eura“.
14.
V § 11 ods. 4 písm. a) sa suma „1 000 Sk“ nahrádza sumou „33,19 eura“.
15.
V § 11 ods. 4 písm. b) sa suma „2 000 Sk“ nahrádza sumou „66,38 eura“.
16.
V § 11 ods. 4 písm. c) sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „99,58 eura“.
17.
V § 11 ods. 4 písm. d) sa suma „4 000 Sk“ nahrádza sumou „132,77 eura“.
18.
V § 11 ods. 4 písm. e) sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „165,96 eura“.
19.
V § 11 ods. 6 sa slová „generálny riaditeľ Slovenskej televízie a generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu“ nahrádzajú slovami „generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska“.
20.
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠13a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
Štatutárny orgán a členovia dozornej rady vyberateľa úhrady vymenovaní a zvolení do funkcie podľa doterajších predpisov a ktorí vykonávajú funkciu podľa tohto zákona aj po 1. januári 2011 sa považujú za štatutárny orgán a členov dozornej rady vymenovaných a zvolených do funkcie valným zhromaždením vyberateľa úhrady.“.
Čl. VI
Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom
(1)
Vysielateľ zriadený zákonom6) je povinný platiť príspevok do fondu.
(2)
Základom pre výpočet príspevku podľa odseku 1 sú celkové príjmy vysielateľa zriadeného zákonom z reklamy a telenákupu vysielaných za odplatu v televíznom vysielaní za posledný kalendárny rok.
(3)
Príspevok vysielateľa zriadeného zákonom je 5 % zo základu podľa odseku 2.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.
1)
§ 3 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
2)
§ 3 ods. 1 až 4 zákona č. 220/2007 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
3)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
5)
§ 69 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
6)
§ 3 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
8)
§ 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
9)
Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb, § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
10)
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami (č. 250/2002 Z. z.).
11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.10 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z., zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č. 240/2006 Z. z., § 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 570/2005 Z. z., § 4 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
14)
§ 32 až 39a zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17)
Napríklad zákon č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 46/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 303/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 331/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 333/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 13 ods. 1 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z.
19)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
23)
§ 10 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
25)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
26)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
27)
§ 7 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
28)
§ 5 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
30)
§ 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 2 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
33)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
34)
Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 24 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 10 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení zákona č. 490/2008 Z. z.
40)
§ 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 86/2000 Z. z.
41)
Zákon č. 176/2004 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z.
42)
§ 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
43)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
45)
Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
46)
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).
47)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení neskorších predpisov.
48)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
49)
Zákon č. 68/2008 Z. z.
50)
§ 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
51)
Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.