Predpis bol zrušený predpisom 296/2014 Z. z.

533/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2010 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

533
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 21. decembra 2010
o sumách stravného
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Sumy stravného pre časové pásma sú:
a)
3,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b)
5,70 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c)
8,80 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Mihál v. r.