535/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

535
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2010,
ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2, § 24 ods. 2 a § 36 ods. 2 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z elektriny je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z uhlia je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane zo zemného plynu je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2011.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Ivan Mikloš v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.
SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY
Príloha č. 2 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.
SPOTREBNÁ DAŇ Z UHLIA
Príloha č. 3 k vyhláške č. 535/2010 Z. z.
SPOTREBNÁ DAŇ ZO ZEMNÉHO PLYNU