54/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2010 do 25.02.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

54
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 18. februára 2010 č. 40/2010 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície v roku 2010.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Železničnej polície.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 26. januára 2009 č. 235/2009-SLP/z.2329/M o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v roku 2009 (oznámenie č. 31/2009 Z. z.) a výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 12. februára 2009 č. 11/2009 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2009 (oznámenie č. 57/2009 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
Výnos je uverejnený v čiastke 40/2010 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Železničnej polície, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru, na okresných riaditeľstvách Policajného zboru a v útvaroch Železničnej polície.