555/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 21. decembra 2010 č. 20786//2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos upravuje rozsah, podmienky a výšku poskytovaných dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 1/2011.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.