558/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

558
ZÁKON
z 15. decembra 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 5 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „1“.
2.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. d) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny musia byť vyššie ako 50 % investičných nákladov na obstaranie novej porovnateľnej technologickej časti zariadenia výrobcu elektriny, okrem zariadenia výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj vodnú energiu s inštalovaným výkonom do 2 MW.“.
4.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu sa podpora podľa odseku 1 písm. c) vzťahuje len na zariadenie s inštalovaným výkonom do 100 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom evidovanej v katastri nehnuteľnosti.9a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (Katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 5 ods. 6 písm. a) sa slová „s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia menej ako 4 MW“ nahrádzajú slovami „podľa § 3 ods. 5“.
6.
V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nepoužije na stanovenie ceny elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny využívajúce obnoviteľné zdroje energie podľa § 2 ods. 1 písm. a) body 2 a 3.“.
7.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
pri zariadení výrobcu elektriny využívajúce ako zdroj slnečnú energiu osvedčenie podľa osobitného predpisu,13) alebo potvrdenie o začatí stavebného konania podľa osobitného predpisu.15a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
Zákon č. 50/1976 Zb.“.
8.
V § 9 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Úrad uverejní každoročne do 30. júna na svojom webovom sídle zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, skutočné množstvo vyrobenej elektriny, na ktoré sa vzťahuje doplatok a výšku celkového doplatku za predchádzajúci kalendárny rok za každého výrobcu elektriny a predpoklad na aktuálny kalendárny rok.“.
9.
Za § 18a sa vkladá § 18b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2011
(1)
Podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a podpory výroby elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou pri zariadení výrobcu elektriny, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred 1. februárom 2011, zostávajú zachované podľa doterajších predpisov.
(2)
Na zariadenie, na ktorého výstavbu vydané stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť pred 1. februárom 2011 a ktoré má vydané rozhodnutie o povolení užívania podľa osobitného predpisu20) pred 1. júlom 2011, sa podpora podľa § 3 ods. 1 písm. d) vzťahuje na zariadenia výrobcu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom menej ako 4 MW a ustanovenie § 3 ods. 8 sa naň nevzťahuje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 82 až 84 zákona č. 50/1976 Zb.“.
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z.z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z. a zákona č. 142/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 12 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Úrad s účinnosťou od 1. júla 2011 stanoví všeobecne záväzným právnym predpisom ceny elektriny pre jednotlivé druhy obnoviteľných zdrojov energie.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2011 okrem prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.