56/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 31.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
ZÁKON
z 3. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z. a zákona č. 435/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou verejného telefónneho automatu je jeho kabína alebo jeho stojan.“.
2.
V § 6 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby poskytnúť dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií alebo prechodu na digitálne pozemské vysielanie, ak tým nebudú dotknuté pravidlá poskytovania štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.4a) Na poskytovanie dotáciísa vzťahuje osobitný predpis.4b)
(4)
Po schválení žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 ministerstvo uzatvorí s prijímateľom dotácie zmluvu o poskytnutí dotácie.
(5)
Podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu podľa odseku 3 a účele dotácie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
„4a)
Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 115, 9. 5. 2008).
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
4b)
§ 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 6 až 9.
3.
V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. i)“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. i)“ a slová „odsekom 4“ sa nahrádzajú slovami „odsekom 7“.
4 . V § 7 ods. 3 prvá veta znie: „Predsedu úradu v jeho neprítomnosti alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu.“.
5.
V § 7 ods. 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech,“.
6.
V § 7 ods. 6 písm. c) sa vypúšťajú slová „ani pôsobiť v ich prospech alebo neprospech,“.
7.
V § 7 ods. 7 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyhlásením za mŕtveho“.
8.
V § 7 ods. 9 písmeno b) znie:
„b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ako obvinený uzavrel zmier v konaní o úmyselnom trestnom čine alebo bolo trestné stíhanie pre úmyselný trestný čin podmienečne zastavené alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti na nepodmienečný trest odňatia slobody,“.
9.
V § 7 sa vypúšťa odsek 10.
10.
V § 17 ods. 3 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
11.
V § 26 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
12.
V § 31 ods. 2 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
13.
V § 32 ods. 6 a 8 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „7“.
14.
V § 42 ods. 6 sa vypúšťajú slová „na postihnutom území“.
15.
V § 42 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na postihnutom území“.
16.
V § 50 ods. 6 sa slová „§ 6 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 7“.
17.
V § 50 ods. 8 druhá veta znie: „Vybranými údajmi o účastníkoch sú meno a priezvisko alebo obchodné meno, údaj o adrese, sídle alebo mieste podnikania a telefónne číslo.“.
18.
V § 59 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Podnik je povinný pri tiesňových volaniach poskytnúť
a)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením jej telefónneho čísla,
b)
zobrazenie identifikácie volajúcej stanice zobrazením mena, priezviska a adresy alebo obchodného mena a sídla, alebo miesta podnikania účastníka volajúcej stanice.
(12)
Ak ide o volanie z mobilnej telefónnej siete, pri ktorom číslo volajúcej stanice nie je k dispozícii, podnik poskytne zobrazenie medzinárodného označenia mobilného koncového zariadenia (IMEI).“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
19.
V § 71 ods. 3 písm. c) sa slová „neponúkol eurotarifu v súlade s osobitným predpisom30a) účastníkom, ktorým poskytuje službu roaming“ nahrádzajú slovami „nesprístupnil alebo neponúkol eurotarifu alebo SMS eurotarifu alebo neúčtoval maloobchodný poplatok bez dane z pridanej hodnoty za poskytnutie regulovaného roamingového volania alebo regulovanej roamingovej SMS správy alebo nedodržal postup pri prechode medzi tarifami podľa osobitného predpisu30a)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30a sa citácia „Čl. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných telefónnych sieťach v rámci Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice 2002/21/ES (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007)“ nahrádza citáciou „Čl. 4 a 4b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 z 27. júna 2007 o roamingu vo verejných mobilných komunikačných sieťach v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 171, 29. 6. 2007) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009 z 18. júna 2009 (Ú. v. EÚ L 167, 29. 6. 2009)“.
20.
V § 71 ods. 3 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prenositeľnosť čísla zabezpečil v rozpore s podrobnosťami, ktoré ustanovil všeobecne záväzný právny predpis (§ 48 ods. 4)“.
21.
V § 71 ods. 3 písmeno l) znie:
„l)
nezabezpečil na vlastné náklady, aby informácie získané pri odpočúvaní a zaznamenávaní prevádzky v sieťach boli zrozumiteľným spôsobom poskytnuté orgánu štátu alebo orgánu činnému v trestnom konaní a pripojil do siete zariadenie uvedené v zozname zariadení, ktoré je zakázané pripájať do siete (§ 56 ods. 1),“.
22.
V § 71 ods. 3 písm. m) sa slová „roamingového volania“ nahrádzajú slovami „regulovaného roamingového volania, regulovanej roamingovej SMS správy a regulovanej dátovej roamingovej služby“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30b sa citácia „Čl. 3 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 3, 4a a 6a bod 4 nariadenia (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia (ES) č. 544/2009“.
23.
V § 71 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
zmenil technické vlastnosti regulovaných roamingových SMS správ v rozpore s osobitným predpisom.30ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30ba znie:
„30ba)
Čl. 4c nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009.“.
24.
V § 71 ods. 5 písm. a) sa slová „neposkytol základnú alebo podrobnejšiu informáciu o cenách za službu roaming“ nahrádzajú slovami „neposkytol transparentnú informáciu o regulovaných roamingových službách alebo nedodržal postup pri poskytovaní regulovaných dátových roamingových služieb,30c)“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30c sa citácia „Čl. 6 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 717/2007 z 27. júna 2007“ nahrádza citáciou „Čl. 6 a 6a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 544/2009“.
25.
V § 71 ods. 5 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „bezplatne neumožnil osobitnému útvaru Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu alebo poverenému orgánu colnej správy prístup k údajom účastníka svojej siete (§ 55 ods. 7 písm. b),“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.