560/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

560
UZNESENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 13. augusta 2010 č. 543
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Vláda Slovenskej republiky uznesením z 13. augusta 2010 č. 543 časť D./D.1. rozhodla o zrušení uznesenia vlády Slovenskej republiky z 25. mája 2010 č. 351, ktorým sa vydáva Zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok (publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky v čiastke 95 pod číslom 239/2010). Súčasne podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov vláda Slovenskej republiky rozhodla o uverejnení tohto uznesenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Iveta Radičová v. r.