59/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 21 ods. 5 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 16. februára 2010 č. 3/2010 o predkladaní hlásení poisťovňou z iného členského štátu na štatistické účely.
Opatrením sa ustanovuje forma, rozsah, metodika a spôsob vypracúvania hlásení predkladaných poisťovňou z iného členského štátu Európskej únie na štatistické účely. Cieľom opatrenia je zabezpečenie údajov pre Národnú banku Slovenska na štatistické účely o činnosti poisťovní z iného členského štátu Európskej únie, ktoré vykonávajú poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky prostredníctvom pobočky.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 5/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.