60/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

60
ZÁKON
z 9. februára 2010,
ktorým sa mení zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 513/2002 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 142/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z. a zákona č. 214/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 sa za slovom „dopravou“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolu dodržiavania práv a povinností na pozemných komunikáciách ustanovených osobitnými predpismi1a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa vypúšťa.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
3.
V § 4 ods. 1 sa za slovami „ochrany objektov“ vypúšťa čiarka a slová „služba mýtnej polície“.
4.
V § 12 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a v prípade plnenia úloh podľa § 2 ods. 2 „služba mýtnej polície““.
5.
V § 22 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a sa vypúšťa.
6.
§ 23 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
7.
§ 24a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
8.
V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie výkonu kontroly podľa § 2 ods. 2“.
9.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.
10.
V § 48a sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „alebo pri plnení úloh podľa § 2 ods. 2“.
11.
V § 48a sa vypúšťa písmeno e).
12.
V § 65 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 70/2009 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 6 odsek 8 znie:
„(8)
Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest alebo ciest I. triedy sú oprávnené vykonávať útvary Policajného zboru2f) v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2faa sa vypúšťa.
3.
V § 6 ods. 11 sa vypúšťajú slová „alebo príslušníkovi služby mýtnej polície“.
4.
V § 8 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo útvarmi služby mýtnej polície“.
5.
V § 22c ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo útvary služby mýtnej polície“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení takto:
V § 86 písm. f) sa vypúšťajú slová „a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. i)“.
Čl. IV
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 70/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 35 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k)
uplynul čas, na ktorý bol ustanovený do funkcie na útvare, ktorý určí minister podľa § 40 ods. 6.“.
2.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Preloženie príslušníka Železničnej polície do Policajného zboru a preloženie príslušníka Policajného zboru do Železničnej polície
(1)
Minister môže na základe písomnej žiadosti alebo z dôvodu organizačnej zmeny preložiť príslušníka Železničnej polície z funkcie v Železničnej polícii na funkciu v Policajnom zbore; preložením sa príslušník Železničnej polície stáva príslušníkom Policajného zboru a jeho služobný pomer podľa tohto zákona sa zachováva. Minister môže na základe písomnej žiadosti alebo z dôvodu organizačnej zmeny preložiť príslušníka Policajného zboru z funkcie v Policajnom zbore na funkciu v Železničnej polícii; preložením sa príslušník Policajného zboru stáva príslušníkom Železničnej polície a jeho služobný pomer podľa tohto zákona sa zachováva.
(2)
Preloženie podľa odseku 1 sa vykoná odvolaním z funkcie a ustanovením do funkcie alebo vymenovaním do funkcie podľa § 33. Ak ide o preloženie z dôvodu organizačnej zmeny, použijú sa primerane ustanovenia § 35 ods. 3 a 10.
(3)
Služobná prísaha príslušníka Železničnej polície sa dňom preloženia považuje za služobnú prísahu príslušníka Policajného zboru. Služobná prísaha príslušníka Policajného zboru sa dňom preloženia považuje za služobnú prísahu príslušníka Železničnej polície.“.
3.
V § 40 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Policajt zaradený do zálohy podľa odseku 4 písm. b) sa po vyňatí z tejto zálohy môže ustanoviť do funkcie na útvare, ktorý určí minister, na určitý čas, najviac na 12 mesiacov.“.
4.
V § 48 ods. 7 sa slová „na výkon lekárskej služby prvej pomoci v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach“ nahrádzajú slovami „na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach“.
5.
V § 80 sa odsek 5 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
za účasť na športovej reprezentácii Slovenskej republiky služobné voľno na nevyhnutne potrebný čas.“.
6.
§ 97 vrátane nadpisu znie:
㤠97
Príplatok za nerovnomernosť času služby
(1)
Policajtovi, ktorý má základný čas služby v týždni rozvrhnutý nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca a charakter štátnej služby vyžaduje jej výkon v nepretržitých zmenách, patrí príplatok do výšky 100 eur mesačne.
(2)
Minister môže určiť, ktorému ďalšiemu policajtovi so základným časom služby v týždni rozvrhnutým nerovnomerne počas celého kalendárneho mesiaca patrí príplatok do výšky 100 eur mesačne.
(3)
Policajtovi, ktorý nemá priznaný príplatok podľa odseku 1 alebo 2 a charakter jeho služobnej činnosti si vyžaduje výkon štátnej služby v noci a v dňoch služobného pokoja, sa príplatok prizná podľa počtu skutočne odslúžených hodín v noci a v dňoch služobného pokoja vo výške určenej ministrom, najviac však do výšky 100 eur mesačne.“.
7.
V § 142b ods. 3 sa za slová „ktorá mu umožnila získať kvalifikáciu alebo zvýšiť si kvalifikáciu,“ vkladajú slová „alebo v tej zložke, do ktorej bol preložený podľa § 35a,“.
8.
V § 246 ods. 4 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „piatich“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.