69/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 16. februára 2010,
ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z.
Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Metodika bod 2 znie:
„2.
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška o oceňovaní“).“.
2.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.
3.
V prílohe č. 3 časti Metodika bod 2 znie:
„2.
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.“.
4.
Príloha č. 4 sa nahrádza prílohou č. 2 k tejto vyhláške.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Jozef Makúch v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 69/2010 Z. z.
Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde
Metodika poskytovania informácie Dss (DIS) 06-98
1.
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.
2.
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
3.
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT časť C. Číselníky/C.1 Subjekty.
4.
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.
5.
Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa informácia zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6.
Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
7.
V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch sa v informácii uvádzajú všetky aktívne deriváty (pred dátumom expirácie) a vykazujú sa jednotlivo podľa interného alfanumerického kódu pre identifikáciu obchodu uvedeného v stĺpci „ID obchodu“. Deriváty s rovnakými parametrami sa neagregujú.
8.
V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty – FRA“ alebo „Finančné deriváty – úrokový swap“ v stĺpci „ID obchodu“ sa k príslušnému finančnému derivátu uvádza údaj, ktorý je identický s údajom v stĺpci „ID obchodu“ uvedenom v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“, pretože sa v nich uvádzajú pohľadávky a záväzky, ktoré sa viažu na konkrétny finančný derivát. Napríklad ak v časti s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“ sa pre FX forward v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“, potom aj v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“; ide o pohľadávku a záväzok, ktoré sa viažu na tento FX forward.
A.
Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“
1.
V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre prijatý úver; položka „prijatý úver“ sa vykazuje, len ak je úver skutočne čerpaný.
2.
V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované finančné prostriedky; názov sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak banka nemá SWIFT kód, uvádza sa jej obchodné meno a sídlo.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo úver vedený; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.
5.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
6.
V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru v percentuálnom vyjadrení za rok.
7.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v denominovanej mene; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v denominovanej mene.
8.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v eurách; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v eurách.
9.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
10.
V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru na celkovej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.
12.
V stĺpci Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.
13.
V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou.
14.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
15.
V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“.
16.
V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“.
17.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „2W EURIBOR“, „3M EURIBOR“.
18.
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri termínovanom vklade je určená úroková sadzba „3M EURIBOR – 35 bps“, uvádza sa údaj „-35“.
19.
V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; vypĺňa sa, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
20.
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
21.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad, alebo štát veriteľa prijatého úveru. Kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
22.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad, alebo sektor veriteľa pri prijatom úvere, podľa metodiky ESA 95.
B.
Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“
1.
V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.
2.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus dlhového cenného papiera znie.
5.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
6.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
7.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
8.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného cenného papiera v denominovanej mene; uvádza sa počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
9.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného cenného papiera v eurách; uvádza sa počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
11.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
12.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
13.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „XS0430015742=RRPS“ alebo „SK043001574=“, pre Bloomberg ticker v tvare „XS0430015742@BGN corp“, pričom je potrebné uvádzať zdroj ocenenia (napríklad BGN, VUBB). Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“. Ak bola trhová cena získaná z Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s., uvádza sa údaj „BCPB“. Stĺpec sa vypĺňa, len ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „CRT“ alebo „CIS“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je dlhový cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné predmetný kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový cenný papier, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného dlhového cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri dlhových cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky, v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného dlhového cenného papiera; kód krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného dlhového cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.
17.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.
18.
V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia istiny na konci „F“, nepravidelná „I“.
19.
V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty. Vypĺňa sa, len ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“.
20.
V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia kupónu na konci „F“, nepravidelná „I“.
21.
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa sa, len ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“.
22.
V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázických bodov (pipsov).
23.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
24.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej sadzby; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „3M USD LIBOR“.
25.
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri dlhových cenných papieroch je ustanovená úroková sadzba „3M EURIBOR+18 bps“, uvádza sa údaj „18“.
26.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny dlhového cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
27.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
28.
Za nepravidelný spôsob splácania nominálu alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.
C.
Časť s názvom „Akcie“
1.
V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.
2.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus akcie znie.
5.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus uvedená v absolútnom vyjadrení.
6.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. Údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
7.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
8.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie akcií v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
9.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
10.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky, v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
12.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena – D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „MSFT.O“, pre Bloomberg ticker v tvare „MSFT US“, pričom je potrebné uviesť obe časti tickera. Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena/ks v mene D“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
13.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
D.
Časť s názvom „Podielové listy“
1.
V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.
2.
V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá príslušný podielový list vydala.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus podielového listu znie.
6.
V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového listu v denominovanej mene.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. Údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Aktuálna cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie podielových listov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre aktuálnu cenu vyhlásenú správcovskou spoločnosťou sa uvádza „AC“.
10.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov na podielovom fonde v dôchodkovom fonde.
12.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového listu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov, v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného podielového listu podľa metodiky ESA 95.
13.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je podielový list evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
14.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového fondu, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
E.
Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“
1.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
2.
V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja znie.
6.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných nástrojov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných finančných nástrojov vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier alebo finančný nástroj, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch alebo finančných nástrojoch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier alebo finančný nástroj evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
17.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom.
18.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja.
19.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
20.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý do majetku dôchodkového fondu, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
21.
Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene D“, „Objem v eurách“, „Ocenenie v eurách“ a „Splatnosť“. Stĺpec „ISIN/Kód CP“ sa vypĺňa pri tých finančných nástrojoch, ktoré ho majú pridelený.
F.
Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“
1.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
2.
V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja peňažného trhu znie.
6.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného trhu, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného nástroja peňažného trhu, ktoré sa vypĺňa iba pri nástrojoch peňažného trhu emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného nástroja peňažného trhu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného nástroja peňažného trhu podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je nástroj peňažného trhu evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
17.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.
18.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.
19.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
20.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
G.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.
3.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Vedľajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny.
5.
V stĺpci „Objem – mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ak ide o predaj meny 1, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
6.
V stĺpci „Objem – mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ak ide o predaj meny 2, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
7.
V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.
8.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).
10.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
11.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FX transakcií v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
12.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia.
13.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
14.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
H.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
3.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
5.
V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
6.
V stĺpci „Objem mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
7.
V stĺpci „Objem mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
8.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).
10.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FX swapu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia.
14.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
15.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
I.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.
3.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.
5.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
6.
V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ktorej prebieha vyrovnanie obchodu.
7.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).
8.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).
9.
V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).
10.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“.
11.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
12.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
13.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FRA v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
14.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt.
15.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
16.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
J.
Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency Interest Rate Swap) pri menovom úrokovom swape.
3.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
4.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start).
5.
V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).
6.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
7.
V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú od protistrany swapu.
8.
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
9.
V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 1; uvádza sa, len ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ iný údaj ako „F“.
10.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrený záväzok.
11.
V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane swapu.
12.
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
13.
V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 2; uvádza sa, len ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ iný údaj ako „F“.
14.
V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý bez výmeny.
15.
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany - týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
16.
V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 1“.
17.
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevypĺňa, ak sa prijíma fixná sadzba.
18.
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy – bázické body; napríklad ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázické body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa prijíma fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
19.
V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
20.
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare napríklad „0,04635“; vypĺňa sa, len ak sa prijíma variabilná úroková platba. Hodnota sa uvádza vrátane prirážky (pips).
21.
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
22.
V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 2“.
23.
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevypĺňa, ak sa platí fixná sadzba.
24.
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy – bázické body; napríklad ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázické body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa platí fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
25.
V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
26.
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare napríklad „0,04635“; vypĺňa sa, len ak sa platí variabilná úroková platba. Hodnota sa uvádza vrátane prirážky (pips).
27.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
28.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie úrokového swapu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
29.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
30.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
31.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
32.
Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa rozumie nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.
K.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného v informačnom systéme ako rozhodujúci deň pre právo na dividendu z akcií až do dňa výplaty.
2.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
3.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.
4.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
5.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
6.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
7.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov, v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
L.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa uvádzajú všetky pohľadávky, ktoré vyplývajú z nasledujúcich finančných derivátov: „FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“, uvedených v príslušných častiach výkazu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo-úrokový swap, „FX SWAP“ pre menový swap.
3.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a na ktorý sa pohľadávka viaže.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
5.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu v denominovanej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z finančného derivátu, pretože toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.
6.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
M.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (settlement date). Objem pohľadávky sa odo dňa uzavretia obchodu do dňa vyrovnania obchodu nemení a jeho objem je zhodný s dohodnutým objemom obchodu. V deň vyrovnania obchodu sa príslušná pohľadávka vo výkaze neuvádza.
2.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene.
6.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
7.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.
8.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.
9.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.
10.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
11.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
N.
Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“
1.
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“, „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“.
2.
V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre pohľadávky za prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu alebo inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a „PI“ pre iné pohľadávky.
3.
V stĺpci Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
4.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.
5.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
6.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
O.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
1.
V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa uvádzajú všetky záväzky, ktoré vyplývajú z nasledujúcich finančných derivátov „FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“, uvedených v príslušných častiach výkazu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo-úrokový swap, „FX SWAP“ pre menový swap.
3.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a na ktorý sa záväzok viaže.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrený záväzok.
5.
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného derivátu v denominovanej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú pohľadávky plynúce z finančného derivátu, pretože toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.
6.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami, v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
P.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“
1.
V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (settlement date). Objem záväzku sa odo dňa uzavretia obchodu do dňa vyrovnania obchodu nemení a jeho objem je zhodný s dohodnutým objemom obchodu. V deň vyrovnania obchodu sa príslušný záväzok vo výkaze neuvádza.
2.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.
6.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
7.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.
8.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.
9.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
10.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
11.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Q.
Časť s názvom „Ostatné záväzky“
1.
V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“.
2.
V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ pre záväzky za vedenie osobného dôchodkového účtu, „ZZH“ pre záväzky za zhodnotenie, „ZAPRES“ pre záväzky za prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu alebo inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, „ZI“ pre iné záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
3.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
4.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
5.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
6.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
R.
Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“
V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, polia označené bielou farbou sa nevypĺňajú; údaje sa do nich prenášajú z predchádzajúcich častí výkazu.
S.
Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“
1.
V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie
a)
ku dňu pracovného pokoja,
ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej správcovskej spoločnosti k tomuto dňu vznikla povinnosť podľa § 63c zákona; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja,
b)
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej správcovskej spoločnosti k tomuto dňu vznikla povinnosť podľa § 63c zákona; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci bezprostredne po dni pracovného pokoja,
c)
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok výpočtu podľa § 63 odseku 11 zákona je kladný alebo rovný nule; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci bezprostredne po dni pracovného pokoja.
2.
V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta;
a)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je zhodná s opätovným výpočtom čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“,
b)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je nižšia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť doplní z vlastného majetku podľa § 63c ods. 3 zákona) od opätovne vypočítanej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“,
c)
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je zhodná s hodnotou, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“.
3.
V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu a na garančnom účte dôchodkového fondu v deň výpočtu; počet sa určuje s presnosťou na štyri desatinné miesta;
a)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je vyššia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu podľa § 63c ods. 2 zákona) od opätovne vypočítaného počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
b)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je vyššia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu podľa § 63c ods. 3 zákona) od opätovne vypočítaného počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
c)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná nule, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je zhodná s opätovným výpočtom počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
d)
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je zhodná s hodnotou zverejnenou a vykázanou v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“.
4.
V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde vypočítaných k poslednému dňu sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. Ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia, nižšia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ je nižšia od zvýšenej a opätovne vypočítanej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“. Ak sa táto informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ je zhodná s hodnotou zverejnenou a vykázanou v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“.
5.
V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná podľa § 63 ods. 11 zákona.
6.
V riadku „Čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde a vypočíta sa postupom:
ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),
kde
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(td – 1) čistá kumulatívna hodnota ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(td) čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet; pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde sa na účely výpočtu čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku,
NAV(td – 1) čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet; pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde sa na účely výpočtu čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku,
CF(td) hodnota operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, s výnimkou operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde.
7.
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v dôchodkovom fonde, v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia k poslednému dňu sledovaného obdobia sa na garančnom účte zruší taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky znehodnotenia majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vypočítanej ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky rušia na garančnom účte. Následne sa vypočíta aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde.
8.
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia k poslednému dňu sledovaného obdobia sa na garančnom účte zrušia všetky dôchodkové jednotky a do majetku v dôchodkovom fonde sa doplní z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozdiel výšky znehodnotenia majetku a výšky zostatku na garančnom účte vyjadreného v eurách.
9.
V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, a vypočíta sa postupom:
a)
PDJ(tm) < PDJ(tm-1), MČKH(tm) = Max{ČKH(td); MČKH(tm-1) . ----------}, PDJ(tm-1)
b)
PDJ(tm) PDJ(tm – 1), MČKH(tm) = Max{ČKH(td); MČKH(tm – 1)},
kde
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH(tm) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH(tm – 1) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(tm) počet dôchodkových jednotiek ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(tm – 1) počet dôchodkových jednotiek k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet.
10.
Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca pripíše taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky poplatku vypočítaného podľa bodu 12 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky pripisujú na garančný účet.
11.
Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, a to v pomere zodpovedajúcom podielu počtu dôchodkových jednotiek na jednotlivých osobných dôchodkových účtoch sporiteľov a počtu všetkých dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky odpisujú z osobných dôchodkových účtov sporiteľov. Pomerná časť odplaty za správu dôchodkového fondu sa v zodpovedajúcom počte dôchodkových jednotiek odpisuje aj z dôchodkových jednotiek evidovaných na garančnom účte. Počet odpísaných dôchodkových jednotiek sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.
12.
V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok na garančný účet dôchodkového fondu k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a vypočíta sa postupom:
a)
PDJ(tm) < PDJ(tm-1), poplatok = 0,056 . Max{0; ČKH(td) - MČKH(tm-1) . PDJ(tm) . ------------}, PDJ(tm-1),
b)
PDJ(tm) PDJ(tm – 1), poplatok = 0,056 Max{0; ČKH(td) – MČKH(tm – 1)},
kde
ČKH čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý pracovný deň spôsobom podľa bodu 5; prvýkrát sa určuje dňa 1. júla 2009, ku ktorému je jej hodnota rovná nule,
MČKH maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca spôsobom podľa bodu 9; prvýkrát určená dňa 1. júla 2009 k 30. júnu 2009, pričom na jej určenie sa použije hodnota k 1. júlu 2009, t.j. 0 eur,
PDJ počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde určený spôsobom podľa bodu 3,
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH (tm) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH (tm- 1) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,
PDJ (tm) počet dôchodkových jednotiek ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ (tm- 1) počet dôchodkových jednotiek k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,
Max {a, b} označenie pre väčšie z čísel a a b; ak a  b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.
T.
Použité skratky
BU bežný účet
TV termínovaný vklad
UV úver
AUV alikvotný úrokový výnos
CP cenný papier
ZSKI zahraničný subjekt kolektívneho investovania
ČHM čistá hodnota majetku
Čís. r.      číslo riadka
D denominovaná mena
IČO identifikačné číslo organizácie
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
tis. eur tisíc eur
NPT nástroj peňažného trhu
FN finančný nástroj
SR Slovenská republika
IS informačný systém
ks kus
DF dôchodkový fond
ID interný alfanumerický kód
FX transakcie devízové operácie (Foreign Exchange Transactions)
FX SWAP devízový swap (Foreign Exchange swap)
FRA dohoda o budúcej úrokovej miere (forward rate agreement)
SWIFT identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
CRT cena určená organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu
CIS cena určená všeobecne uznávaným informačným systémom
TCV teoretická cena vypočítaná podľa vzorca
TCM teoretická cena vypočítaná podľa vlastného oceňovacieho modelu
AC aktuálna cena vyhlásená správcovskou spoločnosťou
Act/365 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní
Act/360 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní
30E/360 každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
30/360 každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
Act/Act skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka
DJ dôchodková jednotka
Príloha č. 2 k vyhláške č. 69/2010 Z. z.
Denná informácia o stave majetku v dôchodkovom fonde
Metodika poskytovania informácie Ddf (DIS) 08-98
1.
Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.
2.
V záhlaví v ľavom rohu v časti „Názov dôchodkového fondu“ sa uvádza názov dôchodkového fondu podľa platného povolenia na výkon činnosti.
3.
V záhlaví v pravom rohu v časti „Identifikačný kód“ sa uvádza príslušný číselný kód, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT časť C.Číselníky/C.1 Subjekty.
4.
V záhlaví v pravom rohu v časti „Stav ku dňu“ sa uvádza dátum, ku ktorému sa informácia zostavuje.
5.
Kurzom D sa rozumie kurz denominovanej meny voči euru zaokrúhlený na štyri desatinné miesta určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný ku dňu, ku ktorému sa informácia zostavuje. Referenčné výmenné kurzy k cudzím menám sa určujú a vyhlasujú podľa čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006) alebo podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
6.
Všetky dátumy v jednotlivých častiach informácie sa uvádzajú v tvare d.m.rrrr.
7.
V informácii sa uvádzajú aktíva od dátumu uzatvorenia obchodu (trade date). Pri finančných derivátoch sa v informácii uvádzajú všetky aktívne deriváty (pred dátumom expirácie) a vykazujú sa jednotlivo podľa interného alfanumerického kódu pre identifikáciu obchodu uvedeného v stĺpci „ID obchodu“. Deriváty s rovnakými parametrami sa neagregujú.
8.
V častiach s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“, „Finančné deriváty – FX swap“, „Finančné deriváty – FRA“ alebo „Finančné deriváty – úrokový swap“ v stĺpci „ID obchodu“ sa k príslušnému finančnému derivátu uvádza údaj, ktorý je identický s údajom v stĺpci „ID obchodu“ uvedenom v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“, pretože sa v nich uvádzajú pohľadávky a záväzky, ktoré sa viažu na konkrétny finančný derivát. Napríklad ak v časti s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“ sa pre FX forward v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“, potom aj v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa v stĺpci „ID obchodu“ uvádza údaj „5698“; ide o pohľadávku a záväzok, ktoré sa viažu na tento FX forward.
A.
Časť s názvom „Bežné účty, termínované vklady a úvery“
1.
V stĺpci „Typ vkladu/úveru“ sa uvádza „BU“ pre bežný účet, „TV“ pre termínovaný vklad alebo „UV“ pre prijatý úver; položka „prijatý úver“ sa vykazuje, len ak je úver skutočne čerpaný.
2.
V stĺpci „Názov banky“ sa uvádza názov banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej sú deponované finančné prostriedky; názov sa uvádza vo forme SWIFT kódu, ak banka nemá SWIFT kód, uvádza sa jej obchodné meno a sídlo.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej je bežný účet, termínovaný vklad alebo úver vedený; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v denominovanej mene.
5.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza aktuálny stav peňažných prostriedkov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
6.
V stĺpci „Úroková sadzba v % p. a.“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba úročenia bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru v percentuálnom vyjadrení za rok.
7.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v denominovanej mene; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v denominovanej mene.
8.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa pri vkladoch v bankách uvádza alikvotná časť úrokových výnosov, ktorá zatiaľ nebola pripísaná na bežný účet, prípadne vkladový účet v eurách; pri úvere sa uvádza alikvotná časť úrokového nákladu príslušného záväzku v eurách.
9.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
10.
V stĺpci „Podiel na hodnote majetku v %“ sa uvádza percentuálny podiel jednotlivého bežného účtu, termínovaného vkladu alebo úveru na celkovej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“ sa uvádza začiatok doby platnosti termínovaného vkladu.
12.
V stĺpci „Dátum – koniec trvania TV“ sa uvádza koniec doby platnosti termínovaného vkladu.
13.
V stĺpci „Druh TV“ sa uvádza „FIX“ pri termínovanom vklade s fixnou sadzbou alebo „VAR“ pri termínovanom vklade s variabilnou sadzbou.
14.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
15.
V stĺpci „Splátka istiny“ sa uvádza frekvencia splácania istiny – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie istiny na konci „F“, nepravidelné splatenie istiny „I“.
16.
V stĺpci „Splátka úroku“ sa uvádza frekvencia pripisovania úroku – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie úroku na konci „F“, nepravidelné splatenie úroku „I“.
17.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „2W EURIBOR“, „3M EURIBOR“.
18.
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri termínovanom vklade je určená úroková sadzba „3M EURIBOR – 35 bps“, uvádza sa údaj „-35“.
19.
V stĺpci „Dátum splácania nominálu“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálu; vypĺňa sa, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
20.
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína splácanie úroku; vypĺňa sa, len ak sa líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum – začiatok trvania TV“.
21.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo štát veriteľa prijatého úveru. Kód príslušného štátu sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
22.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor subjektu, v ktorom je vedený bežný účet alebo termínovaný vklad alebo sektor veriteľa pri prijatom úvere, podľa metodiky ESA 95.
B.
Časť s názvom „Dlhové cenné papiere“
1.
V stĺpci „Názov dlhopisu“ sa uvádza názov príslušného dlhového cenného papiera.
2.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú dlhové cenné papiere vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus dlhového cenného papiera znie.
5.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
6.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
7.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem príslušných dlhových cenných papierov v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
8.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného cenného papiera v denominovanej mene; uvádza sa počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
9.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu príslušnej emisie príslušného cenného papiera v eurách; uvádza sa počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
11.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie dlhových cenných papierov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
12.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých dlhových cenných papierov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
13.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty dlhových cenných papierov vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód dlhového cenného papiera zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „XS0430015742=RRPS“ alebo „SK043001574=“, pre Bloomberg ticker v tvare „XS0430015742@BGN corp“, pričom je potrebné uvádzať zdroj ocenenia (napríklad BGN, VUBB). Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“. Ak bola trhová cena získaná z Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s., uvádza sa údaj „BCPB“. Stĺpec sa vypĺňa, len ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „CRT“ alebo „CIS“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg alebo systému Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je dlhový cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné predmetný kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal príslušný dlhový cenný papier, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného dlhového cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri dlhových cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky, v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného dlhového cenného papiera; kód krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného dlhového cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol dlhový cenný papier vydaný emitentom.
17.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti dlhového cenného papiera.
18.
V stĺpci „Spôsob splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia istiny na konci „F“, nepravidelná „I“.
19.
V stĺpci „Dátum splácania menovitej hodnoty“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie menovitej hodnoty. Vypĺňa sa, len ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie“.
20.
V stĺpci „Frekvencia kupónových platieb“ sa uvádza frekvencia splácania – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazového splatenia kupónu na konci „F“, nepravidelná „I“.
21.
V stĺpci „Dátum splácania úroku“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úroku; vypĺňa sa, len ak sa dátum líši od dátumu uvedeného v stĺpci „Dátum emisie”.
22.
V stĺpci „Sadzba v %“ sa uvádza aktuálna úroková sadzba, na ktorú dlhopis znie; ak ide o dlhopis s variabilnou sadzbou, uvádza sa hodnota úrokovej sadzby, ktorá je súčtom hodnoty variabilnej sadzby platnej pre príslušné obdobie a bázických bodov (pipsov).
23.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
24.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, od ktorej sa pravidelne odvodzuje výška aktuálnej sadzby; uvádza sa v tvare napríklad „3M EURIBOR“, „3M USD LIBOR“.
25.
V stĺpci „Bázické body (pips) k variabilnej sadzbe“ sa uvádza údaj ako reálne číslo; napríklad ak pri dlhových cenných papieroch je ustanovená úroková sadzba „3M EURIBOR+18bps“, uvádza sa údaj „18“.
26.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka za riziko k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny dlhového cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
27.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol dlhový cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
28.
Za nepravidelný spôsob splácania nominálu, alebo úroku „I“ sa považuje nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.
C.
Časť s názvom „Akcie“
1.
V stĺpci „Názov akcie“ sa uvádza názov príslušnej akcie.
2.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
3.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú akcie vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus akcie znie.
5.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena v denominovanej mene na jeden kus, uvedená v absolútnom vyjadrení.
6.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných cenných papierov v denominovanej mene. Údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena – D/ks“.
7.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
8.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie akcií v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
9.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých akcií na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
10.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty akcií vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky, v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
12.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód akcie zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena – D/ks“; uvádza sa napríklad pre Reuters RIC v tvare „MSFT.O“, pre Bloomberg ticker v tvare „MSFT US“, pričom je potrebné uviesť obe časti tickera. Ticker/RIC uvedený v tomto stĺpci sa viaže na cenu uvedenú v stĺpci „Trhová cena/ks v mene D“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
13.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol cenný papier nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
D.
Časť s názvom „Podielové listy“
1.
V stĺpci „Názov podielového listu“ sa uvádza názov príslušného podielového listu.
2.
V stĺpci „Obchodné meno správcovskej spoločnosti/ZSKI“ sa uvádza obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá príslušný podielový list vydala.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú podielové listy vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus podielového listu znie.
6.
V stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“ sa uvádza aktuálna cena, prípadne trhová cena za jeden kus podielového listu v denominovanej mene.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem príslušných podielových listov v denominovanej mene. Údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Aktuálna cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie podielových listov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre aktuálnu cenu vyhlásenú správcovskou spoločnosťou sa uvádza „AC“.
10.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty jednotlivých podielových listov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
11.
V stĺpci „Podiel na fonde v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty príslušných podielových listov na podielovom fonde v dôchodkovom fonde.
12.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného podielového listu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov, v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného podielového listu podľa metodiky ESA 95.
13.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód podielového listu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Aktuálna cena v mene D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je podielový list evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
14.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol podielový list nadobudnutý do majetku dôchodkového fondu, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
E.
Časť s názvom „Iné cenné papiere a ostatné finančné nástroje“
1.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera alebo finančného nástroja, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
2.
V stĺpci „Názov CP/ostatného FN“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú cenné papiere a finančné nástroje vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza menovitá hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja znie.
6.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus cenného papiera alebo finančného nástroja v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu z kupónu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie cenných papierov alebo finančných nástrojov v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie iných cenných papierov a ostatných finančných nástrojov v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel iných cenných papierov alebo ostatných finančných nástrojov na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty iných cenných papierov alebo ostatných finančných nástrojov vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal cenný papier alebo finančný nástroj, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja, ktoré sa vypĺňa iba pri cenných papieroch alebo finančných nástrojoch emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera alebo finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód cenného papiera alebo finančného nástroja zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, prostredníctvom ktorého bola získaná trhová cena uvedená v stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“. Ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je cenný papier alebo finančný nástroj evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
17.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol cenný papier alebo finančný nástroj vydaný emitentom.
18.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti cenného papiera alebo finančného nástroja.
19.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
20.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol iný cenný papier alebo ostatný finančný nástroj nadobudnutý do majetku dôchodkového fondu, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
21.
Pri finančných nástrojoch sa vypĺňajú len stĺpce „Názov iného CP/ostatného FN“, „Mena D“, „Objem v mene D“, „Objem v eurách“, „Ocenenie v eurách“ a „Splatnosť“. Stĺpec „ISIN/Kód CP“ sa vypĺňa pri tých finančných nástrojoch, ktoré ho majú pridelený.
F.
Časť s názvom „Nástroje peňažného trhu“
1.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza kód príslušného nástroja peňažného trhu, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
2.
V stĺpci „Názov NPT“ sa uvádza názov príslušného nástroja peňažného trhu.
3.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera.
4.
V stĺpci „Mena D“ sa uvádza kód denominovanej meny, v ktorej sú nástroje peňažného trhu vydané; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Menovitá hodnota v mene D/ks“ sa uvádza hodnota v denominovanej mene, na ktorú jeden kus nástroja peňažného trhu znie.
6.
V stĺpci „Trhová cena v mene D/ks“ sa uvádza trhová cena za jeden kus nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa čistá cena bez AUV v absolútnom vyjadrení.
7.
V stĺpci „Objem v mene D“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v denominovanej mene; údaj sa vypočíta ako súčin hodnoty stĺpca „Počet ks“ a stĺpca „Trhová cena v mene D/ks“.
8.
V stĺpci „Objem v eurách“ sa uvádza celkový objem nástrojov peňažného trhu v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
9.
V stĺpci „AUV v mene D“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v denominovanej mene; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
10.
V stĺpci „AUV v eurách“ sa uvádza len alikvotná časť úrokového výnosu alebo alikvotný diskont z príslušnej emisie nástroja peňažného trhu v eurách; uvádza sa na počet kusov uvedený v stĺpci „Počet ks“.
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza súčet hodnoty stĺpca „Objem v eurách“ a stĺpca „AUV v eurách“.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie nástrojov peňažného trhu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Podiel na ČHM v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
14.
V stĺpci „Podiel emitenta v %“ sa uvádza percentuálny podiel hodnoty nástrojov peňažného trhu vydaných príslušným emitentom na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde.
15.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Obchodné meno“ uvádza obchodné meno subjektu, ktorý vydal nástroj peňažného trhu, v časti „IČO“ sa uvádza identifikačné číslo emitenta príslušného nástroja peňažného trhu, ktoré sa vypĺňa iba pri nástrojoch peňažného trhu emitovaných spoločnosťami so sídlom na území Slovenskej republiky; v časti „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného nástroja peňažného trhu; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov; v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného nástroja peňažného trhu podľa metodiky ESA 95.
16.
V stĺpci „Bloomberg ticker/Reuters RIC“ sa uvádza kód nástroja peňažného trhu zo systému Bloomberg, prípadne Reuters; ak nie je možné uviesť kód zo systému Bloomberg, prípadne Reuters, uvádza sa kód (skratka), pod ktorým je nástroj peňažného trhu evidovaný v systéme regulovaného trhu; ak nie je možné kód uviesť, stĺpec sa nevypĺňa.
17.
V stĺpci „Dátum emisie“ sa uvádza deň, keď bol nástroj peňažného trhu vydaný emitentom.
18.
V stĺpci „Dátum splatnosti“ sa uvádza deň splatnosti nástroja peňažného trhu.
19.
V stĺpci „Prémia za riziko“ sa uvádza prirážka k bezrizikovej úrokovej miere. Prirážka sa vypĺňa len pri výpočte teoretickej ceny cenného papiera, to znamená, ak je v stĺpci „Zdroj ocenenia“ vyplnený údaj „TCV“ alebo „TCM“. Ak je prirážka napríklad „200 bps“, uvádza sa v tvare „200“.
20.
V stĺpci „Dátum nákupu“ sa uvádza dátum, keď bol nástroj peňažného trhu nadobudnutý do majetku v dôchodkovom fonde, uvádza sa v tvare d.m.rrrr.
G.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX transakcie“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ“ sa uvádza „SP“ pre FX spot alebo „F“ pre FX forward.
3.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza hlavná mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza vedľajšia mena v menovom páre podľa medzinárodných štandardov ISO 4217, kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Vedľajšou menou sa rozumie mena, ktorej objem je pri kotácii kurzu vyjadrením hodnoty jednej jednotky hlavnej meny.
5.
V stĺpci „Objem – Mena 1“ sa uvádza objem obchodu v hlavnej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ak ide o predaj meny 1, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
6.
V stĺpci „Objem – Mena 2“ sa uvádza objem obchodu vo vedľajšej mene splatný v dátume konca obchodu (maturita); ak ide o predaj meny 2, uvádza sa hodnota so záporným znamienkom.
7.
V stĺpci „Kurz“ sa uvádza dohodnutý spotový alebo forwardový kurz.
8.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum splatnosti obchodu (maturita).
10.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
11.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FX transakcií v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
12.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX spotová alebo forwardová transakcia.
13.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
14.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
H.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FX swap“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu prijíma od protistrany, podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
3.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza kód meny, ktorá sa na konci swapu platí protistrane, podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 1 zaplatený protistrane na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
5.
V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume začiatku“ sa uvádza objem meny 2 prijatý od protistrany na začiatku kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
6.
V stĺpci „Objem Mena 1 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 1 prijatý od protistrany na konci kontraktu; hodnota sa uvádza s kladným znamienkom.
7.
V stĺpci „Objem Mena 2 – v dátume konca“ sa uvádza objem meny 2 zaplatený protistrane na konci kontraktu; hodnota sa uvádza so záporným znamienkom.
8.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
9.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FX swap start).
10.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FX swap end).
11.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
12.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FX swapu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
13.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bola vykonaná FX swapová transakcia.
14.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
15.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
I.
Časť s názvom „Finančné deriváty – FRA“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „B“ (buy) pri kúpe alebo „S“ (sell) pri predaji.
3.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Nominálna hodnota“ sa uvádza objem dohodnutého obchodu.
5.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
6.
V stĺpci „Dátum fixácie obchodu“ sa uvádza dátum fixovania úrokovej sadzby (FRA fixing), na základe ktorej prebieha vyrovnanie obchodu.
7.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (FRA start).
8.
V stĺpci „Dátum – koniec“ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (FRA end).
9.
V stĺpci „FRA sadzba“ sa uvádza dohodnutá úroková sadzba s protistranou (FRA rate).
10.
V stĺpci „Variabilná sadzba“ sa uvádza typ sadzby, ktorý sa odvodzuje od príslušnej referenčnej úrokovej sadzby s príslušnou lehotou splatnosti, napríklad „3M EURIBOR“, „6M EURIBOR“.
11.
V stĺpci „Báza úročenia“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
12.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
13.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie FRA v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
14.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný FRA kontrakt.
15.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
16.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
J.
Časť s názvom „Finančné deriváty – úrokový swap“
1.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
2.
V stĺpci „Typ swapu“ sa uvádza „IRS“ (Interest Rate Swap) pri úrokovom swape alebo „CIRS“ (Cross Currency Interest Rate Swap) pri menovom úrokovom swape.
3.
V stĺpci „Dátum uzatvorenia obchodu“ sa uvádza dátum dohodnutia obchodu (Issue date).
4.
V stĺpci „Dátum – začiatok“ sa uvádza dátum začiatku účinnosti obchodu (IRS start, CIRS start).
5.
V stĺpci „Dátum – koniec “ sa uvádza dátum konca účinnosti obchodu (IRS end, CIRS end).
6.
V stĺpci „Mena 1“ sa uvádza mena, v ktorej sa inkasujú úrokové platby od protistrany swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
7.
V stĺpci „Nominál 1“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa inkasujú od protistrany swapu.
8.
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 1 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
9.
V stĺpci „Dátum nominál 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 1; uvádza sa, len ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 1“ iný údaj ako „F“.
10.
V stĺpci „Mena 2“ sa uvádza mena, v ktorej sa platia úrokové platby protistrane swapu; kód meny sa uvádza podľa medzinárodných štandardov ISO 4217 a vyberá sa zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrený záväzok.
11.
V stĺpci „Nominál 2“ sa uvádza hodnota, ktorá slúži na výpočet úrokových platieb, ktoré sa platia protistrane swapu.
12.
V stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ sa uvádza frekvencia splácania nominálu 2 – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
13.
V stĺpci „Dátum nominál 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie nominálnej hodnoty nominálu 2; uvádza sa, len ak je v stĺpci „Spôsob splácania nominálu 2“ iný údaj ako „F“.
14.
V stĺpci „Výmena nominálov“ sa uvádza „Y“ (yes) pri výmene nominálov alebo „N“ (no), ak bol swap dohodnutý bez výmeny.
15.
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa prijíma“ sa uvádza frekvencia platieb od protistrany – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
16.
V stĺpci „Dátum úroková platba 1“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 1“.
17.
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa prijímajú, a to v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevypĺňa, ak sa prijíma fixná sadzba.
18.
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa prijíma“, ak sa prijíma variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy – bázické body; napríklad, ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázické body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa prijíma fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
19.
V stĺpci „Báza úročenia 1“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
20.
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa prijíma“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare napríklad „0,04635“; vypĺňa sa, len ak sa prijíma variabilná úroková platba. Hodnota sa uvádza vrátane prirážky (pips).
21.
V stĺpci „Frekvencia úrokovej platby, ktorá sa platí“ sa uvádza frekvencia platieb protistrane – týždenná „W“, dvojtýždňová „2W“, mesačná „M“, dvojmesačná „2M“, štvrťročná „Q“, polročná „S“, ročná „Y“, jednorazové splatenie na konci „F“, nepravidelná „I“.
22.
V stĺpci „Dátum úroková platba 2“ sa uvádza dátum, od ktorého sa začína počítať splácanie úrokov pre „Nominál 2“.
23.
V stĺpci „Variabilná sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádzajú úrokové sadzby, ktoré sa platia, v tvare napríklad „CZK 06M PRIBOR“, „USD 12M LIBOR“. Stĺpec sa nevypĺňa, ak sa platí fixná sadzba.
24.
V stĺpci „Úroková sadzba, ktorá sa platí“, ak sa platí variabilná úroková sadzba, uvádzajú sa pipsy – bázické body; napríklad ak je sadzba „CZK 06M PRIBOR+15“, pipsy – bázické body sa uvádzajú v tvare „0,0015“. Ak sa platí fixná úroková sadzba, napríklad „4,66 %“, údaj sa uvádza v tvare „0,0466“.
25.
V stĺpci „Báza úročenia 2“ sa uvádza jedna z možností „Act/360“, „Act/365“, „30/360“, „30E/360“ alebo „Act/Act“.
26.
V stĺpci „Aktuálne zafixovaná úroková sadzba, ktorá sa platí“ sa uvádza aktuálna zafixovaná úroková sadzba pre príslušné obdobie v tvare napríklad „0,04635“; vypĺňa sa, len ak sa platí variabilná úroková platba. Hodnota sa uvádza vrátane prirážky (pips).
27.
V stĺpci „Ocenenie v eurách“ sa uvádza čistá súčasná hodnota derivátového obchodu, to znamená rozdiel pohľadávok a záväzkov diskontovaných k dátumu ocenenia. Ak hodnota pohľadávok je väčšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci kladná hodnota. Ak hodnota pohľadávok je menšia ako hodnota záväzkov, uvádza sa v stĺpci hodnota so záporným znamienkom.
28.
V stĺpci „Zdroj ocenenia“ sa uvádza zdroj, ktorý dôchodková správcovská spoločnosť použila na ocenenie úrokového swapu v majetku v dôchodkovom fonde; pre cenu určenú organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu sa uvádza „CRT“, pre cenu určenú všeobecne uznávaným informačným systémom, ktorý uverejňuje oficiálne trhové ceny, sa uvádza „CIS“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vzorca sa uvádza „TCV“, pre teoretickú cenu vypočítanú podľa vlastného oceňovacieho modelu sa uvádza „TCM“.
29.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, s ktorou bol vykonaný obchod.
30.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana finančného nástroja; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
31.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany finančného nástroja podľa metodiky ESA 95.
32.
Nepravidelným spôsobom splácania nominálu alebo úroku (ak sa pri frekvencii splácania uvádza „I“) sa rozumie nielen prípad, keď sú splátky realizované v nepravidelných intervaloch (napríklad najskôr po 3 mesiacoch, potom po 2 mesiacoch), ale aj prípad, keď sú splácané nerovnaké výšky nominálov (napríklad prvá splátka 20 %, druhá splátka 30 %), pričom nezáleží na tom, či sú splátky realizované v pravidelných alebo nepravidelných intervaloch.
K.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“ sa uvádzajú pohľadávky odo dňa uvedeného v informačnom systéme ako rozhodujúci deň pre právo na dividendu z akcií až do dňa výplaty.
2.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
3.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem dividendy v denominovanej mene.
4.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem dividendy v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
5.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
6.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže nárok na výplatu dividend.
7.
V stĺpci „Emitent“ sa v časti „Krajina“ uvádza štát, v ktorom má sídlo emitent príslušného cenného papiera; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov, v časti „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor emitenta príslušného cenného papiera podľa metodiky ESA 95.
L.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa uvádzajú všetky pohľadávky, ktoré vyplývajú z nasledujúcich finančných derivátov „FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“ uvedených v príslušných častiach výkazu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot, „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo-úrokový swap, „FX SWAP“ pre menový swap.
3.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a na ktorý sa pohľadávka viaže.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrená pohľadávka.
5.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu v denominovanej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú záväzky vyplývajúce z finančného derivátu, nakoľko toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.
6.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota pohľadávok plynúcich z príslušného finančného derivátu v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
M.
Časť s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“
1.
V časti s názvom „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú pohľadávky, ktoré vznikajú pri predaji cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (settlement date). Objem pohľadávky sa odo dňa uzavretia obchodu do dňa vyrovnania obchodu nemení a jeho objem je zhodný s dohodnutým objemom obchodu. V deň vyrovnania obchodu sa príslušná pohľadávka vo výkaze neuvádza.
2.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza druh cenného papiera; kód príslušného cenného papiera sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Objem pohľadávky v mene D“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v denominovanej mene.
6.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
7.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.
8.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušná pohľadávka.
9.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.
10.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
11.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
N.
Časť s názvom „Ostatné pohľadávky“
1.
V časti s názvom „Ostatné pohľadávky“ sa uvádzajú všetky ostatné pohľadávky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „Pohľadávky súvisiace s výplatou dividend“, „Pohľadávky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Pohľadávky súvisiace so zmenou portfólia“.
2.
V stĺpci „Typ pohľadávky“ sa uvádza „PNC“ pre peniaze na ceste, „VK“ pre výplatu kupónu, „POPRES“ pre pohľadávky za prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu alebo inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a „PI“ pre iné pohľadávky.
3.
V stĺpci „Objem pohľadávky v eurách“ sa uvádza objem príslušnej pohľadávky v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel stĺpca „Objem pohľadávky v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
4.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušná pohľadávka.
5.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
6.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
O.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“
1.
V časti s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ sa uvádzajú všetky záväzky, ktoré vyplývajú z nasledujúcich finančných derivátov „FX transakcie“, „FX swap“, „FRA“ a „úrokový swap“, uvedených v príslušných častiach výkazu.
2.
V stĺpci „Typ obchodu“ sa uvádza „SP“ pre spot a „F“ pre forward, „FRA“ pre FRA kontrakty, „IRS“ pre úrokový swap, „CIRS“ pre menovo-úrokový swap, „FX SWAP“ pre menový swap.
3.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu identický s ID obchodu finančného derivátu, ktorý bol vykázaný v predchádzajúcich častiach a na ktorý sa záväzok viaže.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov. Ide o menu, v ktorej je vyjadrený záväzok.
5.
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z príslušného finančného derivátu v denominovanej mene. Do ocenenia sa nezapočítavajú pohľadávky plynúce z finančného derivátu, nakoľko toto ocenenie vo všeobecnosti nepredstavuje čistú súčasnú hodnotu predmetného finančného derivátu.
6.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza súčasná hodnota záväzkov vyplývajúcich z finančných derivátov, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami, v eurách. Údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
P.
Časť s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“
1.
V časti s názvom „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“ sa uvádzajú záväzky, ktoré vznikajú pri nákupe cenných papierov v čase odo dňa uzavretia obchodu (trade date) až do dňa vyrovnania obchodu (settlement date). Objem záväzku sa odo dňa uzavretia obchodu do dňa vyrovnania obchodu nemení a jeho objem je zhodný s dohodnutým objemom obchodu. V deň vyrovnania obchodu sa príslušný záväzok vo výkaze neuvádza.
2.
V stĺpci „ID obchodu“ sa uvádza interný alfanumerický kód pre identifikáciu obchodu.
3.
V stĺpci „Typ CP“ sa uvádza kód príslušného typu cenného papiera, ktorý sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka DRUH CENNÉHO PAPIERA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
4.
V stĺpci „Mena“ sa uvádza kód meny podľa medzinárodných štandardov ISO 4217; kód príslušnej meny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka MENA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
5.
V stĺpci „Objem záväzku v mene D“ sa uvádza objem príslušného záväzku v denominovanej mene.
6.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
7.
V stĺpci „ISIN/Kód CP“ sa uvádza označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov alebo iný kód cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.
8.
V stĺpci „Názov CP“ sa uvádza názov príslušného cenného papiera, na ktorý sa viaže príslušný záväzok.
9.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
10.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
11.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
Q.
Časť s názvom „Ostatné záväzky“
1.
V časti s názvom „Ostatné záväzky“ sa uvádzajú všetky ostatné záväzky dôchodkového fondu, ktoré sa nevykazujú v častiach s názvom „Záväzky súvisiace s finančnými derivátmi, ktoré sú pevnými termínovanými operáciami“ a „Záväzky súvisiace so zmenou portfólia“.
2.
V stĺpci „Typ záväzku“ sa uvádza „ZSPR“ pre záväzky za správu príslušného dôchodkového fondu, „ZODU“ pre záväzky za vedenie osobného dôchodkového účtu, „ZZH“ pre záväzky za zhodnotenie, „ZAPRES“ pre záväzky za prestup sporiteľa do iného dôchodkového fondu alebo inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, „ZI“ pre iné záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
3.
V stĺpci „Objem záväzku v eurách“ sa uvádza objem príslušného záväzku v eurách; údaj sa vypočíta ako podiel hodnoty stĺpca „Objem záväzku v mene D“ a stĺpca „Kurz D“.
4.
V stĺpci „Protistrana“ sa uvádza obchodné meno protistrany, voči ktorej sa viaže príslušný záväzok.
5.
V stĺpci „Krajina“ sa uvádza štát, v ktorom má sídlo protistrana; kód príslušnej krajiny sa vyberá zo zoznamu prípustných kódov číselníka KRAJINA, ktorý je uvedený v IS STATUS DFT/C. Číselníky/C.7 Číselníky kódov.
6.
V stĺpci „Sektor“ sa uvádza inštitucionálny sektor protistrany podľa metodiky ESA 95.
R.
Časť s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“
V časti s názvom „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ sa vypĺňajú iba polia označené šedou farbou, polia označené bielou farbou sa nevypĺňajú; údaje sa do nich prenášajú z predchádzajúcich častí výkazu.
S.
Časť s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“
1.
V časti s názvom „Informácie na účely výpočtu hodnôt“ sa uvádzajú informácie
a)
ku dňu pracovného pokoja,
ak je tento deň pracovného pokoja posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej správcovskej spoločnosti k tomuto dňu vznikla povinnosť podľa § 63c zákona; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci po dni pracovného pokoja,
b)
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň dôchodkovej správcovskej spoločnosti k tomuto dňu vznikla povinnosť podľa § 63c zákona; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci bezprostredne po dni pracovného pokoja,
c)
k pracovnému dňu,
ak je tento pracovný deň posledným dňom sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona a zároveň výsledok výpočtu podľa § 63 ods. 11 zákona je kladný alebo rovný nule; vypĺňa sa v pracovný deň nasledujúci bezprostredne po dni pracovného pokoja.
2.
V riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde, ktorá predstavuje rozdiel medzi hodnotou majetku v dôchodkovom fonde a jeho záväzkami; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na dve desatinné miesta;
a)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia alebo rovná absolútnej hodnote sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je zhodná s opätovným výpočtom čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“,
b)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa písmen a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je nižšia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť doplní z vlastného majetku podľa § 63c ods. 3 zákona) od opätovne vypočítanej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“,
c)
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ je zhodná s hodnotou, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „3. Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“.
3.
V riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza počet dôchodkových jednotiek, ktorý je súčtom všetkých dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných dôchodkových účtoch všetkých sporiteľov dôchodkového fondu a na garančnom účte dôchodkového fondu v deň výpočtu; počet sa určuje s presnosťou na štyri desatinné miesta;
a)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia alebo rovná ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je vyššia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu podľa § 63c ods. 2 zákona) od opätovne vypočítaného počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
b)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je nižšia ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je vyššia (o hodnotu, ktorú dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z garančného účtu dôchodkového fondu podľa § 63c ods. 3 zákona) od opätovne vypočítaného počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
c)
ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu je rovná nule, potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je zhodná s opätovným výpočtom počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, ktoré sú zverejnené a vykázané v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“,
d)
ak sa informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde“ je zhodná s hodnotou zverejnenou a vykázanou v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „4. Počet dôchodkových jednotiek“.
4.
V riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky, ktorá je určená ako podiel čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde vypočítaných k poslednému dňu sledovaného obdobia podľa § 63 ods. 10 zákona; vykazuje sa v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest. Ak sa informácia vypĺňa ku dňom podľa bodu 1 písm. a) a b) a aktuálna hodnota garančného účtu dôchodkového fondu vyjadrená v peniazoch je vyššia, nižšia alebo rovná ako absolútna hodnota sumy určenej podľa § 63 ods. 11 zákona, potom hodnota vykázaná v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ je nižšia od zvýšenej a opätovne vypočítanej aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky, ktorá je zverejnená a vykázaná v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“. Ak sa táto informácia vypĺňa ku dňu podľa bodu 1 písm. c), potom hodnota vykázaná v riadku „Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“ je zhodná s hodnotou zverejnenou a vykázanou v časti „Čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v riadku „5. Aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky“.
5.
V riadku „Zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota/Počet“ sa uvádza hodnota vypočítaná podľa § 63 ods. 11 zákona.
6.
V riadku „Čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde a vypočíta sa postupom:
ČKH(td) = ČKH(td – 1) + NAV(td) – NAV(td – 1) – CF(td),
kde
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
ČKH(td – 1) čistá kumulatívna hodnota ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
NAV(td) čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet; pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde sa na účely výpočtu čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku,
NAV(td – 1) čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde ku dňu bezprostredne predchádzajúcemu dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet; pri znehodnotení majetku v dôchodkovom fonde sa na účely výpočtu čistej kumulatívnej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde nezohľadňuje výška opätovne určenej čistej hodnoty majetku,
CF(td) hodnota operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde, s výnimkou operácií, v dôsledku ktorých dochádza k zmene počtu dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde.
7.
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách vyššia alebo rovná znehodnoteniu majetku v dôchodkovom fonde, v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia k poslednému dňu sledovaného obdobia sa na garančnom účte zruší taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky znehodnotenia majetku v dôchodkovom fonde a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vypočítanej ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky rušia na garančnom účte. Následne sa vypočíta aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky a počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde.
8.
Ak je výška zostatku na garančnom účte vyjadrená v eurách nižšia ako znehodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, v prvý pracovný deň nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia k poslednému dňu sledovaného obdobia sa na garančnom účte zrušia všetky dôchodkové jednotky a do majetku v dôchodkovom fonde sa doplní z vlastného majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti rozdiel výšky znehodnotenia majetku a výšky zostatku na garančnom účte vyjadreného v eurách.
9.
V riadku „Maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet, a vypočíta sa postupom:
a) PDJ(tm) < PDJ(tm-1), MČKH(tm) = Max{ČKH(td); MČKH(tm-1) . ----------}, PDJ(tm-1),
b) PDJ(tm) PDJ(tm – 1), MČKH(tm) = Max{ČKH(td); MČKH(tm – 1)},
kde
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH(tm) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH(tm – 1) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(tm) počet dôchodkových jednotiek ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ(tm – 1) počet dôchodkových jednotiek k poslednému dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne predchádzajúcemu kalendárnemu mesiacu, ku ktorého poslednému dňu sa uskutočňuje výpočet.
10.
Na garančný účet sa v prvý pracovný deň každého kalendárneho mesiaca k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca pripíše taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu výšky poplatku vypočítaného podľa bodu 12 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky platnej ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky pripisujú na garančný účet.
11.
Dôchodkové jednotky pripísané na garančný účet sa zároveň odpíšu z osobných dôchodkových účtov sporiteľov, a to v pomere zodpovedajúcom podielu počtu dôchodkových jednotiek na jednotlivých osobných dôchodkových účtoch sporiteľov a počtu všetkých dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde ku dňu, ku ktorému sa dôchodkové jednotky odpisujú z osobných dôchodkových účtov sporiteľov. Pomerná časť odplaty za správu dôchodkového fondu sa v zodpovedajúcom počte dôchodkových jednotiek odpisuje aj z dôchodkových jednotiek evidovaných na garančnom účte. Počet odpísaných dôchodkových jednotiek sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta.
12.
V riadku „Poplatok na garančný účet dôchodkového fondu“ v stĺpci „Hodnota celkom/Počet“ sa uvádza poplatok na garančný účet dôchodkového fondu k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca a vypočíta sa postupom:
a)
PDJ(tm) m – 1), poplatok = 0,056 . Max{0; ČKH(td) - MČKH(tm-1). PDJ(tm) . ------------}, PDJ(tm-1),
b)
PDJ(tm) PDJ(tm – 1), poplatok = 0,056 Max{0; ČKH(td) – MČKH(tm – 1)},
kde
ČKH čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa každý pracovný deň spôsobom podľa bodu 5; prvýkrát sa určuje dňa 1. júla 2009, ku ktorému je jej hodnota rovná nule,
MČKH maximálna čistá kumulatívna hodnota majetku v dôchodkovom fonde; vyjadruje sa v eurách a zisťuje sa k poslednému dňu kalendárneho mesiaca v prvý pracovný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca spôsobom podľa bodu 9; prvýkrát určená dňa 1. júla 2009 k 30. júnu 2009, pričom na jej určenie sa použije hodnota k 1. júlu 2009, t. j. 0 eur,
PDJ počet dôchodkových jednotiek v dôchodkovom fonde určený spôsobom podľa bodu 3,
ČKH(td) čistá kumulatívna hodnota ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH (tm) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
MČKH (tm- 1) maximálna čistá kumulatívna hodnota k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,
PDJ (tm) počet dôchodkových jednotiek ku dňu, ku ktorému sa uskutočňuje výpočet,
PDJ (tm- 1) počet dôchodkových jednotiek k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu mesiacu, k poslednému dňu ktorého sa uskutočňuje výpočet,
Max {a, b} označenie pre väčšie z čísel a a b; ak a  b, tak Max {a, b} = a, inak Max {a, b} = b.
T.
Použité skratky
BU bežný účet
TV termínovaný vklad
UV úver
AUV alikvotný úrokový výnos
CP cenný papier
ZSKI zahraničný subjekt kolektívneho investovania
ČHM čistá hodnota majetku
Čís. r.      číslo riadka
D denominovaná mena
IČO identifikačné číslo organizácie
ISIN označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov
tis. eur tisíc eur
NPT nástroj peňažného trhu
FN finančný nástroj
SR Slovenská republika
IS informačný systém
ks kus
DF dôchodkový fond
ID interný alfanumerický kód
FX transakcie devízové operácie (Foreign Exchange Transactions)
FX SWAP devízový swap (Foreign Exchange swap)
FRA dohoda o budúcej úrokovej miere (forward rate agreement)
SWIFT identifikačný kód banky pre zahraničný platobný styk
CRT cena určená organizátorom rozhodujúceho regulovaného trhu
CIS cena určená všeobecne uznávaným informačným systémom
TCV teoretická cena vypočítaná podľa vzorca
TCM teoretická cena vypočítaná podľa vlastného oceňovacieho modelu
AC aktuálna cena vyhlásená správcovskou spoločnosťou
Act/365 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 365 dní
Act/360 skutočný počet dní úrokového obdobia/dĺžka roka 360 dní
30E/360 každý začatý mesiac úrokového obdobia sa započíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
30/360 každý mesiac úrokového obdobia sa počíta po 30 dní/dĺžka roka 360 dní
Act/Act skutočný počet dní úrokového obdobia/skutočná dĺžka roka
DJ dôchodková jednotka