72/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 2007 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach.
Dohoda nadobudla platnosť 12. augusta 2007 v súlade s článkom 23 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve financií Slovenskej republiky.