73/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
z 2. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z. a zákona č. 503/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
V oznámení o výsledku verejného obstarávania v doplňujúcich informáciách sa uvedú mená a priezviská členov komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky.“.
2.
V § 33 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.“.
Doterajšie odseky 3 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 10.
3.
V § 70 ods. 1 a 3 sa vypúšťajú slová „alebo na poskytnutie služieb“.
4.
V § 70 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Prepojeným podnikom je aj právnická osoba, na ktorú má priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv člen koncesionára, alebo ktorá má rozhodujúci vplyv na člena koncesionára, alebo ktorá spolu s členom koncesionára podlieha rozhodujúcemu vplyvu inej právnickej osoby na základe vlastníctva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa riadi.“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
5.
V § 80 ods. 4 sa slová „§ 33 ods. 2 a 7“ nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 2 a 8“.
6.
§ 110 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Funkčné obdobie predsedu úradu podľa odseku 3 končí až vymenovaním nového predsedu úradu.“.
7.
V § 111 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „(§ 110 ods. 3 a 4)“.
8.
§ 148 sa vypúšťa.
9.
Za § 155d sa vkladajú § 155e a 155f, ktoré znejú:
㤠155e
Výkon funkcie predsedu úradu, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa doterajších predpisov, končí vymenovaním nového predsedu úradu.
§ 155f
Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2010
(1)
Úrad sa neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktoré boli uzatvorené v lehote od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010, môže dovolávať pred súdom len návrhom doručeným súdu najneskôr do 30 dní od 1. apríla 2010.
(2)
Odsek 1 sa vzťahuje aj na dodatky k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, ktoré boli uzatvorené od 1. apríla 2009 do 1. apríla 2010.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 282/2006 Z. z., zákonom č. 102/2007 Z. z., zákonom č. 232/2008 Z. z., zákonom č. 442/2008 Z. z., zákonom č. 213/2009 Z. z., zákonom č. 289/2009 Z. z., zákonom č. 402/2009 Z. z., zákonom č. 503/2009 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010 okrem bodov 6 a 7 v čl. I, § 155e v 9. bode v čl. I a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.