75/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 31a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 469/2009 Z. z. vydalo
výnos z 25. februára 2010 č. 4052/2010/SCLVD/z. 08639-M o minimálnych požiadavkách na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla.
Výnos ustanovuje minimálne požiadavky na zdravotnú spôsobilosť člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a podrobnosti o jej posudzovaní, vylúčení a podmienení.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2010.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.