77/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Mongolsko s platnosťou od 31. decembra 2009 a Kapverdská republika s platnosťou od 12. februára 2010 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určili orgány podľa článku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 9. októbra 2009 a Estónska republika s platnosťou od 1. januára 2010 zmenili svoje orgány určené podľa článku 6 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z. a oznámenie č. 331/2009 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 77/2010 Z. z.
DOPLNENIE Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z. a oznámenia č. 331/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Mongolsko
Ministerstvo zahraničných veci a obchodu Mongolska
Kapverdská republika
,Direcção-Geral dos Registos e Notariado` Ministerstva spravodlivosti
,Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades` Ministerstva zahraničných vecí
Estónska republika
Notári v správe Ministerstva spravodlivosti
Andorrské kniežatstvo
,El/la ministre/a d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)
El/la director/a general d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Directeur/trice général(e) des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)
EI/la director/a d’Afers Generals, Bilaterals i Consulars (Le/la Directeur/trice des Affaires générales, bilatérales et consulaires)
EI/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/Ia Directeur/trice des Affaires multilatérales et de la coopération)`“