77/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

77
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Mongolsko s platnosťou od 31. decembra 2009 a Kapverdská republika s platnosťou od 12. februára 2010 pristúpili k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.) a zároveň určili orgány podľa článku 6 dohovoru.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Andorrské kniežatstvo s platnosťou od 9. októbra 2009 a Estónska republika s platnosťou od 1. januára 2010 zmenili svoje orgány určené podľa článku 6 dohovoru.
Doplnenie Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uverejneného v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení neskorších zmien (oznámenie č. 456/2006 Z. z., oznámenie č. 314/2007 Z. z., oznámenie č. 501/2007 Z. z., oznámenie č. 252/2008 Z. z., oznámenie č. 16/2009 Z. z. a oznámenie č. 331/2009 Z. z.) je uvedené v prílohe k tomuto oznámeniu.
K oznámeniu č. 77/2010 Z. z.
DOPLNENIE Úplného aktualizovaného zoznamu orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) v znení neskorších zmien a doplnkov
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (stav k 1. februáru 2006) uvedený v prílohe k oznámeniu č. 129/2006 Z. z. v znení oznámenia č. 456/2006 Z. z., oznámenia č. 314/2007 Z. z., oznámenia č. 501/2007 Z. z., oznámenia č. 252/2008 Z. z., oznámenia č. 16/2009 Z. z. a oznámenia č. 331/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Mongolsko
Ministerstvo zahraničných veci a obchodu Mongolska
Kapverdská republika
,Direcção-Geral dos Registos e Notariado` Ministerstva spravodlivosti
,Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades` Ministerstva zahraničných vecí
Estónska republika
Notári v správe Ministerstva spravodlivosti
Andorrské kniežatstvo
,El/la ministre/a d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Ministre des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)
El/la director/a general d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals (Le/la Directeur/trice général(e) des Affaires étrangères et des Relations institutionnelles)
EI/la director/a d’Afers Generals, Bilaterals i Consulars (Le/la Directeur/trice des Affaires générales, bilatérales et consulaires)
EI/la director/a d’Afers Multilaterals i Cooperació (Le/Ia Directeur/trice des Affaires multilatérales et de la coopération)`“