78/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

78
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 3. marca 2010,
ktorým sa ustanovujú podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytnutia jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka (ďalej len „jednorazová podpora“) podľa osobitného predpisu.1)
§ 2
Žiadosť o jednorazovú podporu
(1)
Žiadosť o jednorazovú podporu predkladá Pôdohospodárskej platobnej agentúre2) osoba,3) ktorá vykonáva poľnohospodársku činnosť4)na území Slovenskej republiky (ďalej len „žiadateľ“).
(2)
Žiadosť o jednorazovú podporu, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1, predkladá žiadateľ Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30. apríla 2010.
(3)
Prílohou k žiadosti o jednorazovú podporu je potvrdenie o počte kráv k 31. marcu 2010 vydané centrálnym registrom zvierat5) pre žiadateľa, ktorý je zároveň držiteľom individuálnej kvóty mlieka.6)
§ 3
Vyplatenie jednorazovej podpory
(1)
Suma jednorazovej podpory vypočítanej na dojnicu podľa osobitného predpisu1) sa uverejní do 15. mája 2010 vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Informácia o sume vyplatenej jednorazovej podpory jednotlivým žiadateľom sa uverejní vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky do 31. augusta 2010.
§ 4
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonáva právny akt Európskej únie uvedený v prílohe č. 2.
§ 5
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2010 a stráca platnosť 31. augusta 2010.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 78/2010 Z. z.
Žiadosť o vyplatenie jednorazovej podpory v sektore produkcie mlieka
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 78/2010 Z. z.
ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Nariadenie Komisie (EÚ) č.1233/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009).
1)
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1233/2009 z 15. decembra 2009, ktorým sa ustanovuje osobitné opatrenie na podporu trhu v mliekarenskom odvetví (Ú. v. EÚ L 330, 16. 12. 2009).
2)
§ 7 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009).
4)
Čl. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 73/2009.
5)
§ 19 ods. 1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
6)
Čl. 65 písm. i) nariadenia Rady (ES) č. 234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16. 11. 2007) v platnom znení.