84/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
ZÁKON
zo 4. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z. a zákona č. 479/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
b)
vykonáva vopred neohlásenú kontrolu stáleho dozoru prevádzkovateľa hazardnej hry nad zákazom účasti osôb mladších ako 18 rokov na hazardných hrách podľa § 35 ods. 6. Ak zistí, že sa na hazardnej hre zúčastňujú takéto osoby, uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 56 ods. 2 tohto zákona,“.
Doterajšie písmená b), c), d) sa označujú ako písmená c), d), e).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.