Predpis bol zrušený predpisom 385/2011 Z. z.

86/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2010 do 14.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 písm. c) až e) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o
a)
udržiavaní a využívaní jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „informačný systém“),
b)
štruktúre, obsahu, rozsahu a o spôsobe aktualizácie a periodicite údajových dokumentov a informácií,
c)
štruktúre a obsahu krízového plánu hospodárskej mobilizácie (ďalej len „krízový plán“).
Udržiavanie a využívanie informačného systému
§ 2
(1)
Udržiavaním informačného systému sa zabezpečuje funkčnosť technických prostriedkov a programových prostriedkov.
(2)
Technickými prostriedkami sú zariadenia určené na vytváranie, spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu údajových dokumentov a ostatných informácií v elektronickej podobe a sú nimi
a)
počítače, prídavné zariadenia a zariadenia na ich ochranu,
b)
systémy určené na prenos údajových dokumentov a ostatných informácií a zariadenia na ich ochranu,
c)
nosiče informácií,
d)
iné technické zariadenia a príslušenstvo, napríklad počítačové káble, zásuvky, konektory a skrine na umiestnenie serverov.
(3)
Programovými prostriedkami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú vybrané programové vybavenia (ďalej len „program“), a to
a)
systémové programy,
b)
aplikačné programy.
(4)
Systémový program podľa odseku 3 písm. a) je program, ktorý riadi chod počítača a je potrebný na samostatnú činnosť počítača a jeho údržbu.
(5)
Aplikačné programy podľa odseku 3 písm. b) sa členia na
a)
všeobecné,
b)
špecifické.
(6)
Všeobecný aplikačný program je bežne dostupný aplikačný program.
(7)
Špecifický aplikačný program je program jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie, ktorý sa vytvára na účely hospodárskej mobilizácie a ktorý sa mení v závislosti od požiadaviek subjektov hospodárskej mobilizácie (ďalej len „subjekt“).
(8)
Špecifický aplikačný program vytvára vybraný subjekt hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona, ktorý plní funkciu systémového integrátora špecifického aplikačného programu v rámci informačného systému. Systémový integrátor špecifického aplikačného programu zabezpečí v spolupráci so subjektmi komplexnú systémovú integráciu. Pre konkrétny špecifický aplikačný program je určený vždy len jeden systémový integrátor špecifického aplikačného programu.
(9)
Pre všeobecný aplikačný program a systémový program sa systémový integrátor neurčuje.
§ 3
(1)
Udržiavaním technických prostriedkov sa zabezpečuje funkčnosť technických prostriedkov prostredníctvom údržby, opravy, modernizácie alebo rekonštrukcie.
(2)
Subjekt, ktorý vykonáva krízové plánovanie, udržiava technické prostriedky podľa § 6 ods. 9 zákona.
(3)
Podrobnosti o udržiavaní technického prostriedku vo vlastníctve štátu, ktorý bol poskytnutý správcom majetku štátu podľa § 30 ods. 2 zákona (ďalej len „správca“) subjektu v jeho pôsobnosti alebo inému subjektu (ďalej len „používateľ“), sa uvedú v zmluve o výpožičke, zmluve o nájme alebo zmluve o užívaní.
§ 4
(1)
Udržiavaním programových prostriedkov sa zabezpečuje funkčnosť programových prostriedkov prostredníctvom
a)
aktualizácie verzií špecifických aplikačných a systémových programov,
b)
aktualizácie dátového modelu, ktorou je najmä ustanovená štruktúra údajov, ich vzájomné vzťahy, väzby a pravidlá, podľa ktorých sú údaje prístupné subjektom,
c)
dopĺňania programových prostriedkov novovzniknutým subjektom alebo subjektom, ktorým táto potreba vznikne,
d)
servisu.
(2)
Subjekt vykonávajúci krízové plánovanie aj udržiava všeobecný aplikačný program alebo systémový program, ktorého je vlastníkom.
(3)
Subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona v súčinnosti so systémovým integrátorom špecifického aplikačného programu udržiava špecifický aplikačný program podľa § 6 ods. 9 a 10 zákona. Systémový integrátor špecifického aplikačného programu zodpovedá za funkčnosť ním vytvoreného špecifického aplikačného programu a jeho distribúciu, resp. jeho poskytnutie alebo sprístupnenie subjektom podľa požiadaviek subjektov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona. Požiadavky na špecifický aplikačný program a jeho prevádzku sa uvedú v zmluve.
(4)
Podrobnosti o udržiavaní všeobecného aplikačného programu alebo systémového programu vo vlastníctve štátu, ktorý bol poskytnutý správcom používateľovi, sa uvedú v zmluve o výpožičke, zmluve o nájme alebo zmluve o užívaní.
§ 5
Využívaním informačného systému je využívanie údajov
a)
spracovávaných programovými prostriedkami prostredníctvom technických prostriedkov na podporu rozhodovacieho procesu subjektov pri príprave na riešenie a pri riešení krízovej situácie, pri vyrozumievaní subjektov a ich vzájomnej komunikácii s využitím geografického informačného systému alebo mapových podkladov,
b)
na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia1) alebo na zabezpečenie činnosti orgánov krízového riadenia.2)
§ 6
Štruktúra, obsah, rozsah a spôsob aktualizácie a periodicity údajových dokumentov a informácií
(1)
Údajový dokument tvoria údaje subjektu usporiadané do správy, ktorá je dôležitá pre rozhodovanie o spôsobe vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie, a poskytujú sa inému subjektu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom aplikačného programu.
(2)
Údajový dokument obsahuje údaje o
a)
záväzku subjektu vyplývajúcom z § 7 zákona,
b)
situácii subjektu z hľadiska vlastných materiálových, personálnych, dopravných, technických a iných podmienok a o stave štátnych hmotných rezerv na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie,
c)
požiadavke subjektu, ktorou deklaruje energetické, materiálové, personálne, dopravné a iné potreby,
d)
fyzických osobách-podnikateľoch a právnických osobách, ktoré nie sú subjektom a ktoré môžu byť určené rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, najmä o ich identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické spojenie a ďalšie identifikačné údaje o fyzických osobách-podnikateľoch a právnických osobách, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
e)
zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, najmä o zásobách nebezpečných chemických, jadrových, biologických a bakteriologických látok, výbušnín, trhavín, o vodohospodárskych dielach, o objektoch, ktoré môžu byť predmetom teroristických útokov, drancovania alebo hromadného útoku,
f)
mimoriadnej udalosti,3) najmä o mieste jej výskytu, o jej druhu, o čase jej vzniku, o jej dôsledkoch a o prijatých opatreniach, o názve subjektu, mene a priezvisku a telefónnom čísle zamestnanca subjektu, ktorý údaje poskytuje,
g)
pripravenosti subjektu na splnenie záväzku podľa písmena a),
h)
subjekte, najmä o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické spojenie a ďalšie identifikačné údaje o subjekte, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri,
i)
fyzických osobách podľa § 7 ods. 10 zákona, ktorým môže byť vydaný príkaz na pracovnú povinnosť alebo vecné plnenie,
j)
iných informáciách dôležitých pre rozhodovací proces v krízovej situácii, ktoré sa poskytujú subjektu podľa zákona.
(3)
Údaje, ktoré údajový dokument obsahuje podľa odseku 2, sa poskytujú, sledujú alebo sprístupňujú inému subjektu v špecifickom aplikačnom programe podľa nastavených prístupových práv.
(4)
Ak sa údajové dokumenty sledujú v špecifickom aplikačnom programe, vykonáva subjekt ich aktualizáciu priebežne, bezprostredne, ako dôjde k ich zmene, najneskôr však do piatich pracovných dní od zmeny. Ak špecifický aplikačný program umožňuje centralizovaný zber údajov a ich zdieľanie, údajové dokumenty sa po ich úprave a uložení okamžite zobrazia u subjektu podľa nastavených prístupových práv. Ak sú zmeny rozsiahle a subjekt nemá možnosť zapracovať všetky zmeny do špecifického aplikačného programu do piatich pracovných dní, môže požiadať o predĺženie lehoty nadriadený subjekt. Ak subjekt nemá možnosť požiadať o predĺženie lehoty žiaden nadriadený subjekt, vykoná rozsiahlu zmenu údajového dokumentu v špecifickom aplikačnom programe najneskôr do 30 pracovných dní od zmeny.
(5)
Ak nie sú požadované údajové dokumenty sledované v špecifickom aplikačnom programe, vykonáva subjekt ich aktualizáciu priebežne alebo pri ich požadovaní ústredným orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom, obvodným úradom alebo obcou (ďalej len „žiadateľ“), do ktorých pôsobnosti patrí, podľa zákona v elektronickej alebo listinnej podobe a zasiela ich dohodnutým spôsobom v lehote, ktorú určí žiadateľ.
(6)
Informácie spracovávané v špecifickom aplikačnom programe, ktoré sa neposkytujú inému subjektu, sa aktualizujú bezodkladne po ich zmene, najneskôr však do piatich pracovných dní od zmeny. Ak ide o rozsiahle zmeny, postupuje sa obdobne ako v odseku 5. Sú to tieto informácie:
a)
postupy, ktoré má subjekt vykonať pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie z hľadiska spresnenia záväzku, zhodnotenia situácie a spôsobu realizácie,
b)
miesto uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie,
c)
ďalšie informácie, ktoré sa podľa prístupových práv a nastavení v špecifickom aplikačnom programe neposkytujú inému subjektu, ale sú dôležité pre rozhodovací proces subjektu v krízovej situácii.
(7)
Aktualizácia a periodicita údajových dokumentov a informácií je závislá od možností aplikačného programu a v prípade, že to aplikačný program dovoľuje, sa vykonáva podľa odsekov 4 až 6.
(8)
Aktualizácia a periodicita údajových dokumentov a informácií sa v prípade nefunkčnosti alebo nedostupnosti špecifického aplikačného programu, v ktorom subjekt sleduje údajové dokumenty a ostatné informácie, vykonáva podľa § 10 písm. d) zákona. Počas nefunkčnosti špecifického aplikačného programu využíva subjekt možnosti, ktoré poskytuje špecifický aplikačný program zálohovaním údajov podľa § 9 ods. 8.
(9)
Ďalšie potrebné informácie v oblasti hospodárskej mobilizácie, ktoré nie sú poskytované iným subjektom alebo nie sú spracovávané v špecifickom aplikačnom programe, spracúva subjekt priebežne na svojom technickom prostriedku s využitím vlastných aplikačných programov.
Štruktúra a obsah krízového plánu
§ 7
(1)
Krízový plán pre subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona s výnimkou § 4 ods. 1 písm. c) zákona tvorí šesť kapitol a schvaľovacia doložka:
a)
I. kapitola – Metodika činnosti subjektu na dosiahnutie stavu pripravenosti na vykonanie opatrení hospodárskej mobilizácie a činnosť subjektu po vzniku krízovej situácie (ďalej len „I. kapitola“),
b)
II. kapitola – Záväzky subjektu na
1.
núdzový stav,
2.
výnimočný stav,
3.
vojnový stav alebo
4.
vojnu
(ďalej len „II. kapitola“),
c)
III. kapitola – Zhodnotenie podmienok subjektu na splnenie záväzku (ďalej len „III. kapitola“),
d)
IV. kapitola – Požiadavky na splnenie záväzku (ďalej len „IV. kapitola“),
e)
V. kapitola – Doplňujúce údaje a prílohy (ďalej len „V. kapitola“),
f)
VI. kapitola – Spôsob vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie (ďalej len „VI. kapitola“),
g)
schvaľovacia doložka.
(2)
Ak má subjekt za úlohu plniť opatrenie hospodárskej mobilizácie ochrana životne dôležitých zdrojov podľa § 5 písm. i) zákona, je plán ochrany životne dôležitých zdrojov (ďalej len „plán ochrany zdrojov“) súčasťou V. kapitoly krízového plánu.
(3)
Obec nespracúva krízový plán, ale len zapracúva údaje dôležité pre vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. e), f), h), r), q), s), t) a u) zákona do konkrétneho špecifického aplikačného programu.
§ 8
(1)
Obsahom krízového plánu pre subjekty podľa § 4 ods. 1 zákona s výnimkou § 4 ods. 1 písm. c) zákona sú v
a)
I. kapitole postupy a činnosti konania osôb, ktoré plnia úlohy krízového riadenia,
b)
II. kapitole údaje o záväzku subjektu, napríklad činnosti, služby, výrobky alebo tovary, ktoré súvisia s vykonávaním určeného opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktorý vyplýva z § 7 zákona, podľa určenia pre stavy podľa § 7 ods. 1 písm. b) prvého až štvrtého bodu,
c)
III. kapitole údaje o vlastných materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných podmienkach na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a údaje o dodávateľských vzťahoch a o štátnych hmotných rezervách,
d)
IV. kapitole údaje o materiálových, energetických, personálnych, dopravných, technických a iných potrebách nevyhnutných na splnenie záväzku,
e)
V. kapitole údaje o
1.
podnikateľoch, ktorí nie sú subjektom a ktorí môžu byť určení rozhodnutím alebo príkazom ako subjekt, najmä o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie, adresa, bankové spojenie, telefonické spojenie a ďalšie identifikačné údaje o podnikateľoch, ktoré sú uvedené v obchodnom registri alebo živnostenskom registri,
2.
zdrojoch rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu,
3.
subjekte, najmä o jeho identifikačných údajoch, ako je názov, identifikačné číslo organizácie a adresa subjektu,
4.
mieste uloženia dokladov potrebných na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie,
5.
ďalšie údaje nevyhnutné na splnenie záväzku,
f)
VI. kapitole závery z I. až V. kapitoly zoradené v poradí, ktoré vyplýva subjektu zo zákona, uznesenia vlády Slovenskej republiky, rozhodnutia, príkazu alebo právnych predpisov na obdobie núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny a určenie postupov, ktoré má vykonať subjekt pri plnení konkrétneho opatrenia hospodárskej mobilizácie,
g)
schvaľovacej doložke meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho orgánu a dátum schválenia.
(2)
Súčasťou V. kapitoly krízového plánu môže byť príloha, ktorá obsahuje dôležité originály alebo kópie dokumentov, ktoré súvisia so zabezpečením záväzku subjektu. Prílohovú časť môžu obsahovať aj ostatné kapitoly krízového plánu v závislosti od obsahu konkrétnej kapitoly krízového plánu.
(3)
V rámci plánu ochrany zdrojov sa určuje spôsob ochrany životne dôležitých zdrojov, sledujú sa údaje o postupoch, ktoré je potrebné vykonať v subjekte v prípade teroristického útoku, použitia jadrových, biologických alebo chemických látok alebo v iných krízových situáciách, ktoré môžu ohroziť alebo ohrozia životne dôležitý zdroj.
(4)
Obsahom VI. kapitoly krízového plánu pre subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona je aj prehľad subjektov, s ktorými v súčinnosti zabezpečuje plnenie vlastných záväzkov a k nim sa viažuce úlohy a postupy na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie, a popis súčinnosti s inými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, útvarmi Policajného zboru, základnými záchrannými zložkami a ostatnými záchrannými zložkami integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu4) a subjektmi v jeho územnom obvode v období krízovej situácie.
(5)
Obsah jednotlivých kapitol krízového plánu sa prispôsobuje konkrétnemu záväzku subjektu a jeho vlastným podmienkam a potrebám podľa pokynov príslušného ústredného orgánu štátnej správy alebo ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
§ 9
Spoločné ustanovenia
(1)
Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona spracuje krízový plán v listinnej podobe v lehote stanovenej ústredným orgánom štátnej správy alebo vyšším územným celkom, ktorý ho určil za subjekt. Spracovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej podobe ho spracuje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 10 písm. d) zákona.
(2)
Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 zákona s výnimkou § 4 ods. 1 písm. c) a d) zákona spracuje krízový plán v listinnej podobe do 90 dní po určení za subjekt. Spracovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu v súlade s § 8 ods. 1 písm. g). V elektronickej podobe ho spracuje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 10 písm. d) zákona.
(3)
Určený subjekt podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona vyplní údaje v pridelenom špecifickom aplikačnom programe v lehote podľa pokynov subjektu, ktorý ho určil rozhodnutím, a následne vykonáva aktualizáciu podľa § 6. Subjekt, ktorý je určený uznesením alebo zo zákona, vyplní údaje v špecifickom aplikačnom programe podľa § 10 písm. d) zákona a následne vykonáva aktualizáciu podľa § 6.
(4)
Aktualizáciu schváleného krízového plánu vykonáva subjekt v elektronickej podobe priebežne v špecifickom aplikačnom programe alebo v inom aplikačnom programe bezprostredne, ako dôjde k zmene, najneskôr však do 15 pracovných dní od zmeny. Subjekt spracuje aktualizovaný krízový plán v listinnej podobe, ak došlo k zmene štatutárneho orgánu subjektu alebo k zmenám viac ako polovice textu schváleného krízového plánu do troch mesiacov odo dňa zmeny. Aktualizovaný krízový plán schvaľuje štatutárny orgán subjektu podľa § 8 ods. 1 písm. g). Krízový plán v listinnej podobe aktualizuje subjekt, ktorý je v pôsobnosti subjektu podľa § 4 ods. 1 písm. a) alebo i) zákona podľa metodického usmernenia subjektu, ktorý ho určil za subjekt.
(5)
Prístup k údajom spracovaným subjektom podľa § 4 ods. 1 zákona (ďalej len „poskytovateľ“) v špecifickom aplikačnom programe má iný subjekt podľa prístupových práv nastavených v špecifickom aplikačnom programe. Prístupové práva sa pridelia alebo upravia v špecifickom aplikačnom programe v spolupráci so systémovým integrátorom špecifického aplikačného programu podľa metodického usmernenia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
(6)
Údaje zapracované poskytovateľom do špecifického aplikačného programu, do ktorého majú prístup podľa nastavených prístupových práv všetky subjekty, sú vlastníctvom poskytovateľa a môžu byť bez jeho písomného súhlasu poskytnuté len používateľom tohto programu podľa nastavených prístupových práv alebo osobám, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v krízovej situácii.
(7)
So súhlasom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je správcom špecifického aplikačného programu, môžu byť štátnemu orgánu údaje poskytnuté zabezpečením prístupu do špecifického aplikačného programu prostredníctvom systémového integrátora špecifického aplikačného programu. Obdobne získavajú prístup do špecifického aplikačného programu vybrané osoby, ktoré sa podieľajú na riadení štátu v období krízovej situácie.
(8)
Zálohovanie údajov v špecifickom aplikačnom programe vykonáva subjekt podľa možností vytvorených na zálohovanie údajov v používanom špecifickom aplikačnom programe.
§ 10
Prechodné ustanovenia
(1)
Krízové plány vypracované pred 31. marcom 2010 upravia subjekty podľa tejto vyhlášky do 15. júna 2011.
(2)
Upravené krízové plány podľa odseku 1 schvália štatutárne orgány subjektov podľa § 8 ods. 1 písm. g) do 31. júna 2011.
§ 11
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Ľubomír Jahnátek v. r.
1)
§ 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona č. 387/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 až 9 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov.