87/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2009 Z. z.
opatrenie z 9. marca 2010 č. 4/2010, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy.
Opatrením sa ustanovuje vzor formulára o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy, ktorý by mal potenciálnemu poistníkovi napomôcť pri rozhodovaní, či uzavrieť poistnú zmluvu, a vysvetlivky k vypĺňaniu tohto formulára.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.