88/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 36 ods. 19 písm. b) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 9. marca 2010 č. 5/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a o činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne.
Opatrením sa ustanovujú podrobnosti o systéme vnútornej kontroly a úlohy, ktoré útvar vnútorného auditu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne plní v rámci svojej činnosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 11/2010 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.