89/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. februára 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa slová „§ 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. g)“.
3.
V § 6 sa vypúšťa slovo „slovenských“.
4.
Za § 15a sa vkladajú § 15b a 15c, ktoré znejú:
㤠15b
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 časti A.1 prvom stĺpci uvedené ako nová položka alebo zariadenie presunuté z prílohy č. 1 časti A.2 do prílohy č. 1 časti A.1 vyrobené do 6. apríla 2010 v súlade s postupom schválenia typu podľa doterajších predpisov, také zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode Spoločenstva do 6. apríla 2012.
§ 15c
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
5.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek
A.1: zmena a doplnenie 1 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO
A.2: zmena a doplnenie 2 týkajúce sa iných štandardných dokumentov ako IMO
CAT: kategória k zmene a doplneniu týkajúca sa iných štandardných dokumentov ako IMO
obež.: obežník
COLREG: Dohovor o medzinárodných Pravidlách pre zabránenie zrážkam na mori
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie pre pátranie a záchranu
EN: európska norma
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych testov
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia
IMO: Medzinárodná námorná organizácia
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia
LSA: záchranný prostriedok
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy
NOx: oxidy dusíka
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori
SOx: oxidy síry
nar.: nariadenie
rez.: rezolúcia
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚ PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Vysvetlivky pre časť A.1
a)
Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v uplatňovateľných požiadavkách medzinárodných dohovorov a rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2.
b)
Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatňovateľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám, ale nie ustanovenia samotných rezolúcií.
c)
Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Na účely správnej identifikácie skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia.
d)
Stĺpec 6: modulom H sa rozumie modul H spolu s osvedčením o skúške projektu.
e)
Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté dopravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
1.
Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obežník 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/1.1 Záchranné kolesá – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.2 Svetlá označujúce
polohu pre záchranné
prostriedky
– pre záchranné
 plavidlá
 a záchranárske člny
– pre záchranné
 kolesá
– pre záchranné
 vesty
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/26
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO. MSC.48(66)-(kódex
LSA) II, IV
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma1)
  X X X    
A.1/1.3 Záchranné kolesá so samočinnými dymovými signálmi – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81(70)   X X X    
A.1/1.4 Záchranné vesty – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
– HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 922
– rez. IMO MSC.81(70)
 
 
  X X X    
A.1/1.5 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu, ktoré nie sú klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
  X X X    
A.1/1.6 Vodovzdorné ochranné obleky na ochranu proti nepriaznivému počasiu klasifikované ako záchranné vesty – tepelne izolované alebo tepelne neizolované

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/7
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.7 Tepelné ochranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/22
– nar. III/32
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.8 Padákové svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
 
 
 
 
 
– nar. III/6
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63) (kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.9 Ručné svetlice (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.10 Plávajúce dymové signály (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, II
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.11 Zariadenie na vrhanie (vystreľovanie) lanka (pyrotechnické) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/18
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VII
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.12 Nafukovacie záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/13
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.13 Pevné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/26
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
  X X X    
A.1/1.14 Záchranné plte samočinne sa obracajúce do správnej polohy po dopade na vodnú hladinu


 
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81(70)
 
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dod. 1
 
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.15 Obojstranne použiteľné záchranné plte s ochrannou strieškou – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
– HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
– LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
– HSC 2000) 8, príloha 11
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
– dod. 1
– IMO MSC/obež. 811
– rez. IMO MSC.81(70)
 
– IMO MSC/obež. 809 vrátane dod. 1
 
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma2)
  X X X    
A.1/1.16 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/13
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.9 7(73)-(kódex
HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 811
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.17 Záchranné člny – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
  X   X X  
A.1/1.18 Pevné záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
 
– IMO MSC/obež. 1006
 
  X   X X  
A.1/1.19 Nafukovacie záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/21
– nar. III/31
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obežník 980
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma3)
 
  X   X X  
A.1/1.20 Rýchle záchranárske člny – nar. III/4
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, V
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– IMO MSC/obež. 1016
– IMO MSC/obež. 1094
– – rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 1006
– technická norma3)
  X   X X  
A.1/1.21 Spúšťacie zariadenia využívajúce sklon (davits) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.22 Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá

Presunuté do A.2/1.3
A.1/1.23 Spúšťacie zariadenia pre záchranné člny spúšťané voľným pádom (free fall) – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/16
– nar. III/23
– nar. III/33
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.24 Spúšťacie zariadenia pre záchranné plte
 
(Davits)
– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/12
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.25 Spúšťacie zariadenia pre záchranárske člny


 
(Davits)
– nar. III/4
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48(66)-(kódex LSA) I, VI
– IMO MSC/obež. 809 vrátane
dod. 1
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.26 Uvoľňovací mechanizmus pre
– záchranné člny,
 záchranárske člny a
– záchranné plte, ktoré sa
 spúšťajú voľným pádom

– nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/16
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.27 Lodné evakuačné systémy – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/15
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– technická norma2)
  X   X X  
A.1/1.28 Záchranné prostriedky – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)
– IMO MSC/obež. 810
– technická norma2)
  X   X    
A.1/1.29 Naloďovacie rebríky – nar. III/4
– nar. III/11
– nar. X/3
– nar. III/11
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.81(70)
– technická norma4)
  X X      
A.1/1.30 Reflexné materiály – nar. III/4
– nar. X/3
 
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO A.658 (16)   X X X    
A.1/1.31 Obojsmerný VHF
rádiotelefónny prístroj
pre záchranné plavidlá
Presunuté do A.1/5.17 a A.1/5.18
A.1/1.32 Radarový transpondér
9 GHz (SART)
Presunuté do A.1/4.18
A.1/1.33 Radarový odrážač pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex
HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex
LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex
HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.164 (78)
– technická norma5)   X X X    
A.1/1.34 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny Presunuté do A.1/4.23
A.1/1.35 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny Presunuté do A.1/3.38

A.1/1.36
Hnací motor pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.37 Závesný motor pre záchranárske člny

– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) V
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.38 Pátracie svetlomety
používané
v záchranných člnoch
a záchranárskych
člnoch
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X    
A.1/1.39 Otvorené obojstranne použiteľné záchranné plte – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8, príloha 10
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I
– rez. IMO MSC.9 7(73)-(kódex HSC 2000) 8, príloha 11
– IMO MSC/obežník 980
– rez. IMO MSC.36 (63)- (kódex HSC 1994), príloha 10
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000), príloha 11
– technická norma2)
  X   X    
A.1/1.40 Mechanické zdvíhacie zariadenie pre nalodenie lodivoda presunuté do A.1/4.48
A.1/1.41
(Nová
položka)
Navijaky pre
záchranné plavidlá
a záchranárske člny
– nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/16
– nar. III/17
– nar. III/23
– nar. III/24
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48 (66)-(kódex LSA) I, VI
– rez. IMO MSC.97 (73)-(kódex HSC 2000) 8
– rez. IMO MSC.81 (70)   X X X X  
A.1/1.42 Lodivodský rebrík presunuté do A.1/4.49
2.
Zariadenia na zabránenie znečisťovaniu mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL 73/78 v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy
 MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/2.1 Odlučovač ropných látok z vody pod koncentráciu 15 ppm príloha I, nar. 14
 
– príloha I, nar. 14
 
– rez. IMO MEPC.107 (49)
 
  X X X    
A.1/2.2 Detektor výskytu ropnej látky vo vode – príloha I, nar. 32
 
– príloha I, nar. 32
 
– rez. IMO MEPC.5(XIII)
 
  X X X    
A.1/2.3 Prístroj na meranie koncentrácie ropných látok vo vode – príloha I, nar. 14 – príloha I, nar. 14 – rez. IMO MEPC.107(49)
 
  X X X    
A.1/2.4 Upravovacie jednotky určené na pripojenie k existujúcemu zariadeniu na oddeľovanie vody s obsahom ropných látok (pre obsah ropných látok s výtokom do 15 ppm) zámerne sa nevypĺňa
A.1/2.5 Monitorovací a kontrolný systém vypúšťania ropných látok pre ropné cisternové lode – príloha I, nar. 31 – príloha I, nar. 31
 
– rez. IMO MEPC.108(49)   X X X    
A.1/2.6 Odpadové systémy – príloha IV, nar. 9 – príloha IV, nar. 9 – rez. IMO MEPC.2(VI)   X X X    
A.1/2.7 Palubné spaľovacie pece – príloha VI, nar. 16 – príloha VI, nar. 16 – rez. IMO MEPC.76(40)   X X X X  
A.1/2.8
Ex A.2/2.1
Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx – príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– príloha VI, nar. 13
– technický kódex NOx
– rez. IMO MEPC.103(49)   X X X X  
A.1/2.9
Ex A.2/2.4
Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx – príloha VI, nar. 14 – príloha VI, nar. 14 – rez. IMO MEPC.170(57)   X X X X  
3.
Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy
 SOLAS 74
a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/3.1 Základné palubné obloženie – nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– nar. II-2/6
– rez. IMO MSC.36 (63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67) (kódex FTP), príloha 1 časť 2 a časť 6 a príloha 2
– IMO MSC/obež. 1120
  X        

A.1/3.2
Prenosné hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
 MSC.98(73)- (kódex 
 FSS) 4
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36(63) (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98
 (73)- (kódex FSS) 4
– IMO MSC/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 1275
– technická norma6)   X X X    
A.1/3.3 Protipožiarne vybavenie: ochranný odev
(ochrana proti vysokým teplotám)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)
 (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)- 
 (kódex FSS) 3
– technická norma7)
alebo
– technická norma8)
  X X X    
A.1/3.4 Protipožiarne vybavenie – čižmy – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
– MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. MO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
 
– technická norma9)   X X X    
A.1/3.5 Protipožiarne vybavenie – rukavice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.98 (73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
 
– technická norma 10)
 
  X X X    
A.1/3.6 Protipožiarne vybavenie – prilba – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
 
– technická norma 11)
 
  X X X    
A.1/3.7 Dýchací prístroj so zásobou stlačeného vzduchu
 
Poznámka:
Pri nehodách
zapríčinených
nebezpečným
nákladom sa vyžaduje
použitie typu masky
s pretlakom.
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma 12)
 
  X X X    
A.1/3.8 Dýchací prístroj so stlačeným vzduchom
 
– nar. X/3
 
Poznámka: Táto
položka nie je zahrnutá
do novej kapitoly II-2 predpisov
[rez. IMO MSC.99(73)] alebo kódex FSS
[rez. IMO MSC.98 (73)].
– rez. MO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. MO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma13)   X X X    
A.1/3.9 Komponenty kropiacich
systémov pre ubytovacie priestory, obslužné priestory a riadiace stanice
ekvivalentné systémom uvedeným
v nariadení SOLAS 74
II-2/12 (s obmedzením na dýzy a ich výkonnosť)
– nar. II-2/7
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 8
– nar. II-2/7
– nar. II-2/9
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)
– (kódex FSS) 8
– rez. IMOA.800(19)   X X X X  
A.1/3.10
Ex A.2/3.11
Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy do strojovní a nákladových čerpadlových priestorov
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-kódex FSS) 7
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC/obež. 1165   X X X X  
A.1/3.11 Deliace plochy tried „A“ a „B“, odolnosť voči ohňu
– deliace plochy
triedy A
– deliace plochy
triedy B
deliace plochy triedy A
– nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B
– nar. II-2/3.4
– nar. II-2/9 a
deliace plochy triedy A
– nar. II-2/3.2
deliace plochy triedy B
– nar. II-2/3.4
– rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha I časť 3 a príloha 2
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.12 Vzdušníky brániace prechodu plameňa do nádrží tankerov a tiež úniku horľavých pár
z nádrží do ovzdušia
– nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– nar. II-2/4
– nar. II-2/16
– technická norma14)
– IMO MSC/obež. 677
– IMO MSC/obež. 1009
      X    
A.1/3.13 Nehorľavé materiály – nar. II-2/3
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.14 Neoceľové materiály
použité v potrubí
prechádzajúcom deliacimi
plochami tried „A“ alebo „B“
Presunuté do A.1/3.26 a A.1/3.27
A.1/3.15 Neoceľové materiály
použité v potrubí
dopravujúcom naftu
alebo vykurovaciu naftu
– potrubie a armatúry
– ventily
– zostavy ohybného potrubia
– nar. II-2/4
– nar. X/3
– nar. II-2/4
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7, 10
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7.10
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO A.753(18)
– technická norma15)
 
  X X X    
A.1/3.16 Požiarne dvere – nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
– IMO MSC.1/obež. 1273
  X X X X  
A.1/3.17 Komponenty riadiaceho systému požiarnych dverí
Poznámka: Ak sa v 2.
stĺpci používa termín
„systémové komponenty“,
môže to znamenať, že na
zabezpečenie plnenia
medzinárodných požiadaviek sa vyžaduje skúška jedného komponentu, skupiny komponentov alebo celého systému.
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 4
  X X X    
A.1/3.18 Povrchové materiály
a podlahové krytiny
s nízkymi vlastnosťami
šírenia ohňa
 
– dekoračné obklady
– náterové systémy
– podlahové krytiny
– izolačné kryty potrubia
– adhezíva použité pri
výrobe deliacich plôch triedy „B“ a „C“
– horľavé kanály
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/6
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– MO MSC/obež. 1120
 
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
– IMO MSC/obež. 916
– IMO MSC/obež. 1004
– IMO MSC/obež. 1036,
– IMO MSC/obež.1120,
– technická norma16)
 
Poznámka:
Ak sa požaduje, aby mal povrchový materiál určitú maximálnu výhrevnosť, bude meraná v súlade s technickou normou.17)
  X X X    
A.1/3.19 Závesy, záclony a iné závesné textilné materiály a povlaky
 
 
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 časť 7
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.20 Čalúnený nábytok
 
 
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/5
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
 MSC.97(73)-(kódex HSC 
 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
  X X X    
A.1/3.21 Posteľná bielizeň
 
 
– nar. I-2/3
– nar. II-2/9
– nar. X/3
– nar. II-2/3
– nar. II-2/9
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP)
  X X X    
A.1/3.22 Požiarne klapky – nar. II-2/9
 
– nar. II-2/9
 
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 
 časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.23 Nehorľavé kanály
vedúce cez deliace
plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.24 Elektrické káble
prechádzajúce cez
deliace plochy triedy „A“
Presunuté do A.1/3.26
A.1/3.25 Ohňovzdorné hranaté
a okrúhle lodné okná
triedy „A“ a „B“
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9
– IMO MSC/obež. 847
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 3
– IMO MSC/obež. 1020
– IMO MSC/obež. 1203
  X X X    
A.1/3.26 Priechody cez deliace
plochy triedy „A“, cez
ktoré prechádzajú
– trasy elektrických
 káblov
– potrubia, šachty, kanály
 atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež.1120
  X X X    
A.1/3.27 Priechody cez deliace
plochy triedy „B“, cez
ktoré prechádzajú
– trasy elektrických káblov
– potrubia, šachty, kanály atď.
– nar. II-2/9 – nar. II-2/9 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 3
– IMO MSC/obež. 1120
  X X X    
A.1/3.28 Kropiace systémy (limitované na hlavice rozprašovača) – nar. II-2/7
– nar. II-2/10
 
– nar. II-2/10
– rez. IMO
 MSC.98(73)-(kódex FSS) 8
– technická norma18)
 alebo
– technická norma19)
  X X X    
A.1/3.29 Požiarne hadice – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO
 MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma20)   X X X    

A.1/3.30
Prenosné prístroje na
kyslíkovú analýzu a na
zisťovanie plynu
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– technická norma21)
 a podľa potreby buď
– Kategória 1
 (bezpečný priestor)
– technická norma22)
– Kategória 2
 (výbušné plynné prostredia)
– technická norma23)
  X X X    
A.1/3.31 Dýzy pre napevno
inštalované kropiace
systémy pre vysokorýchlostné
plavidlá (HSC)
– nar. X/3 – IMO MSC/obež. 912
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.44 (65)   X X X    
A.1/3.32 Materiály (okrem nábytku) zamedzujúce horeniu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP) príloha 1
časť 10
  X X X    
A.1/3.33 Materiály zamedzujúce horeniu na nábytok pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 10
  X X X X  
A.1/3.34 Ohňovzdorné deliace plochy pre vysokorýchlostné plavidlá  – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1
časť 11
  X X X    
A.1/3.35 Požiarne dvere na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
 
  X X X    
A.1/3.36 Požiarne klapky na vysokorýchlostných plavidlách – nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC/obež. 1120
– rez. IMO MSC.61(67)-
 (kódex FTP), príloha 1
 časť 11
 
  X X X    
A.1/3.37 Priechody cez ohňovzdorné
deliace plochy na
vysokorýchlostných
plavidlách
– trasy elektrických
káblov
– potrubia, šachty, kanály
atď.
– nar. X/3 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.61(67)-(kódex FTP), príloha 1 časť 11
 
  X X X    
A.1/3.38 Prenosné hasiace zariadenie pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– nar. III/34
– rez. IMO A.951(23)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, V
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
– technická norma24)   X X X    
A.1/3.39 Dýzy pre ekvivalentné
vodné hasiace systémy pre strojovne kategórie A
a nákladové
čerpadlové priestory
– nar. II-2/10
– nar. X/3
 
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– IMO MSC/obež.1165   X X X    
A.1/3.40 Komponenty nízko uložených osvetľovacích systémov (len komponenty) – nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 11
– nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 11
– rez. IMO A.752(18)
 alebo
– technická norma25)
 
  X X X X  
A.1/3.41 Pohotovostné evakuačné dýchacie prístroje (EEBD) – nar. II-2/13
 
– nar. II-2/13
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– IMO MSC/obež. 849
– technická norma 26)   X X X    
A.1/3.42 Komponenty systémov inertných plynov – nar. II-2/4
 
– nar. II-2/4
– rez. IMO A.567(14)
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– IMO MSC/obež.353
– IMO MSC/obež. 387
– IMO MSC/obež. 485
– IMO MSC/obež. 731
– IMO MSC/obež. 1120
 – IMO MSC/obež. 353
 – IMO MSC/obež. 387
 – rez. IMO MSC/obež. 450/rev. 1
 – IMO MSC/obež. 485
 – IMO MSC/obež. 731
  X X X X  
A.1/3.43 Dýzy protipožiarnych
hasiacich
systémov kuchynského
vybavenia
(automatický alebo ručný typ)
– nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/1
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
 – technická norma 27)
 
  X X X    
A.1/3.44 Protipožiarne vybavenie – záchranné lano – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO
– MSC.98(73)-(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
 – rez. IMO MSC.61(67)-
(kódex FTP), príloha 1 
časť 1
 – rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
  X X X    A.1/3.45
Zodpovedajúce
komponenty pevných
plynových hasiacich
prístrojov (hasiace médium, hlavné ventily a rozstrekovacie dýzy) pre strojovne a priestory nákladných čerpadiel
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.98(73)-(kódex FSS) 5
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC/obež. 848
– IMO MSC.1/obež. 1267
  X X X    
A.1/3.46 Zodpovedajúce komponenty pevných plynových hasiacich prístrojov do strojovní (aerosolové systémy) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 5
 
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
- (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
- (kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
- (kódex FSS) 5
– IMO MSC/obež. 1270   X X X    
A.1/3.47 Nová položka Koncentrát pre pevné
vysokoexpanzné penové hasiace systémy do strojovní a priestory nákladných čerpadiel
Poznámka:
Pevné alebo vnútorné penové hasiace
systémy s vysokou
expanziou pre strojovne
a priestory nákladných čerpadiel sa ešte musia testovať so schválenou
náplňou, aby vyhoveli
správe.
– nar. II-2/10
 
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 670   X X X X  
A.1/3.48 Pevne zabudované
vodné požiarne systémy v strojovniach kategórie „A“ na lokálne použitie
 
(Dýzy a výkonnostné
testy)
 
 
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– IMO MSC/obež. 913
– IMO MSC.1/obež. 1276
  X X X    

A.1/3.49
Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie,
nákladné priestory ro-ro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
 – rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-(kódex FSS) 7
 
 
– IMO MSC.1/obež. 1272   X X X    
A.1/3.50 Ochranný odev odolný proti chemikáliám Presunuté do A.2/3.9
A.1/3.51
 
Pevne zabudované
hlásne a poplachové
požiarne systémy pre
riadiace stanovištia, do
služobných priestorov,
ubytovacích priestorov, na balkóny kabín, do
strojovní a neobsadených strojových priestorov
– nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7.2.2
– nar. II-2/7.4
– nar. II-2/7.4.1
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– IMO MSC.1/obež. 1242
Kontrolné a indikačné zariadenia.
Elektrické zariadenia na lodiach:
– technická norma28)
Napájacie zariadenia:
– technická norma29)
Tepelné hlásiče – bodové detektory:
– technická norma30)
Dymové hlásiče – bodové detektory využívajúce rozptýlené svetlo,
vysielané svetlo alebo ionizáciu:
– technická norma31)
Plameňové hlásiče – bodové detektory:
– technická norma32)
Ručne obsluhované hlásne miesta:
– technická norma33)
A podľa potreby elektrické
a elektronické zariadenia na lodiach:
– technická norma34)
  X X X    
A.1/3.52 Neprenosné a nepohyblivé hasiace prístroje – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
 
– nar. II-2/4
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 4
– technická norma35)
 alebo
– technická norma36)
  X X X    
A.1/3.53
 
 
 
 
 
 
Poplachové zariadenia – nar. II-2/7
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
– nar. II-2/7
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 9
Zvukové:
– technická norma37)
 
  X X X    
A.1/3.54
 
Pevne zabudované
prístroje na kyslíkovú
analýzu a na zisťovanie plynu
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– nar. II-2/4
– nar. VI/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 15
– technická norma 38)
a podľa potreby
a) Kategória 4:
(bezpečný priestor)
– technická norma 39)
b) Kategória 3: (výbušné plynné prostredia)
– technická norma 40)
  X X X    
A.1/3.55
Ex. A.2/3.4
Viacúčelové dýzy (rozprašovacie/prúdové) – nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 7
– technická norma 41)   X X X    
A.1/3.56
Ex. A.2/3.14
Požiarne hadice
(na bubnoch)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000)
– technická norma 42)   X X X    
A.1/3.57
Ex. A.2/3.28
Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10.8.1
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– IMO MSC/obež. 798   X X X    
A.1/3.58
Ex A.2/3.29
Komponenty pevných nízkoexpanzných penových hasiacich systémov na ochranu strojovní a palúb cisternových lodí – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 6,14
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC.1/obež. 1276
– rez. IMO MSC/obež. 582 vrátane korigenda 1   X X X    
A.1/3.59
Ex. A.2/3.30
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode – rez. IMO MSC.4(48)- (kódex IBC) – rez. IMO MSC.4(48)-
 (kódex IBC)
– IMO MSC/obež. 553
– IMO MSC/obež. 582
– IMO MSC/obež. 799
  X X X X  
A.1/3.60 (nová položka) Dýzy pre napevno zabudované tlakové vodné rozprašovacie hasiace systémy na balkóny kabín – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 7
– IMO MSC.1/obež. 1268   X X X    
A.1/3.61 (nová položka) Vnútorné penové hasiace systémy na ochranu strojovní a priestorov nákladných čerpadiel – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 6
– IMO MSC.1/obež. 1271   X X X    
4.
 Navigačné zariadenia
Položka číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5            
A.1/4.1 Magnetický kompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma43)
 
           
A.1/4.2 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) – nar. V/18
– nar. V/19
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– technická norma 44)            
A.1/4.3 Gyrokompas – nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.424(XI)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma45)            
A.1/4.4 Radarové zariadenie Presunuté do A.1/4.34, A.1/4.35 a A.1/4.36                
A.1/4.5 Automatický radarový
zakresľovací prístroj
(ARPA)
Presunuté do A.1/4.34
A.1/4.6 Akustický hĺbkomer – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.224(VII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74(69), príloha 4
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma46)
 
  X X X X  
A.1/4.7 Zariadenie na meranie rýchlosti a preplávanej vzdialenosti (SDME) – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.824(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.96(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma47)
 
  X X X X  
A.1/4.8 Prístroj udávajúci polohu kormidla, otáčok hriadeľa a stúpania lodnej vrtule Presunuté do A.1/4.20, A.1/4.21 a A.1/4.22
A.1/4.9
Ex. A.2/4.26
Indikátor rýchlosti zatáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.526(13)
– rez. IMO A.694(17)
 – rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
 – rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
 
– technická norma48)
 
  X X X X  
A.1/4.10 Rádiogoniometer zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.11 Zariadenie Loran-C – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.818(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma49)
 
  X X X X  
A.1/4.12 Zariadenie Chayka – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.818(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma49)   X X X X  
A.1/4.13 Navigačné zariadenie
Decca
zámerne sa nevypĺňa
A.1/4.14 Zariadenie GPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.112(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma50)
 
  X X X X  
A.1/4.15 Zariadenie GLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.113(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma51)   X X X X  
A.1/4.16 Systém regulácie kurzu (HCS)

– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.342(IX)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.64(67),
 príloha 3
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma52)   X X X X  
A.1/4.17 Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivoda presunuté do A.1/1.40
A.1/4.18 Radarový transpondér 9 GHz (SART) – nar. III/4
– nar. IV/14
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. III/6
– nar. IV/7
– rez. IMO A.530(13)
– rez. IMO A.802(19)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.628-3 (11/93)
– technická norma53)
 
  X X X X  
A.1/4.19 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.37
A.1/4.20
Ex A.2/4.27
Prístroj udávajúci polohu kormidla – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)
– nar. V/19
– rez. IMO A.526(13)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
 
 
– technická norma54)   X X X X  
A.1/4.21
Ex. A.2/4.28
Otáčkomer vrtule

– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma55)   X X X X  
A.1/4.22
Ex A.2/4.29
Indikátor stúpania lodnej vrtule
 
– nar. V/18 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma56)            
A.1/4.23 Kompas pre záchranné člny a záchranárske člny – nar. III/4
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) IV, V
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 13
– technická norma57)   X X X X  
A.1/4.24 Automatický radarový
zakresľovací
prostriedok (ARPA)
pre vysokorýchlostné
plavidlá
Presunuté do A.1/4.37
A.1/4.25 Automatický zakresľovací
prostriedok (ATA)
Presunuté do A.1/4.35
A.1/4.26 Automatický zakresľovací
prostriedok
(ATA) pre
vysokorýchlostné plavidlá
Presunuté do A.1/4.38
A.1/4.27 Elektronický zakresľovací
prostriedok (EPA)
 
Presunuté do A.1/4.36
A.1/4.28 Integrovaný mostíkový systém Presunuté do A.2/4.30
A.1/4.29 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
 
– nar. V/18
– nar. V/20
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/20
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.861(20)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.214(81)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma58)   X X X X  
A.1/4.30 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)

– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.86(70)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.232(82)
 (Záloha ECDIS a RCDS sa dajú
aplikovať, len ak je táto
funkčnosť zahrnutá v ECDIS. V certifikáte modulu B je uvedené, či sa tieto možnosti skúšali.)
– technická norma59)
 
  X X X X  
A.1/4.31 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
 
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.821(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MC.191(79)
 
 
– technická norma60)   X X X X  
A.1/4.32 Univerzálne zariadenie s automatickým identifikačným systémom (AIS) – nar.V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.74(69)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– ITU-R M. 1371-1(2007)
 
Poznámka: ITU-R M. 1371-3
(2007) príloha 3 sa aplikuje len
v súlade s požiadavkami IMO
Rez.MSC.74(69).
– technická norma61)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  X X X X  
A.1/4.33 Systém riadenia dráhy
(funguje pri rýchlostiach
lode od minimálnej
manévrovacej
rýchlosti po 30 uzlov)
 
 
– nar. V/18
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.74(69)
– technická norma62)
 
  X X X X  
A.1/4.34 Radarové zariadenie CAT 1 – nar. V/18  
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.823(19)
– rez. IMO MSC.192(70)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.35
 
 
Radarové zariadenie CAT 2
 
 
– nar. V/18
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)   X X X X  
A.1/4.36 Radarové zariadenie CAT 3 – nar. V/18
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
 
  X X X X  
A.1/4.37 Radarové zariadenie pre vysokorýchlostné plavidlá (CAT 1H, CAT 2H a CAT 3H) – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.820(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
 
  X X X X  
A.1/4.38 Radarové zariadenie schválené pre mapovú voľbu (CAT 1HC, CAT 2HC a CAT 3HC) – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.278(VIII)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.820(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
– rez. IMO MSC.192(79)
– ITU-R M. 628-3(11/93)
– ITU-R M. 1177-3(06/03)
– technická norma63)
 
  X X X X  
A.1/4.39 Radarový odrážač – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.164(78)
– technická norma64)
 
  X X X X  
A.1/4.40 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.822(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.191(79)
 
– technická norma65)   X X X X  
A.1/4.41 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma66)   X X X X  
A.1/4.42
 
Pátracie svetlomety
pre vysokorýchlostné
plavidlá
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– technická norma67)
 
  X X X X  
A.1/4.43
 
 
Prístroj na nočné
videnie na
vysokorýchlostné
plavidlá
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
 
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.94(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– technická norma68)   X X X X  
A.1/4.44
 
Diferenciálny prijímač
signálneho zdroja:
DGPS
DGLONASS
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC. 114(73)
– technická norma69)   X X X X  
A.1/4.45
 
Mapové príslušenstvo
pre lodný radar
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.817(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
 
– technická norma70)   X X X X  
A.1/4.46
 
Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda)
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.116(73)
– technická norma71)   X X X X  
A.1./4.47
 
Zjednodušený zapisovač údajov o plavbe (S-VDR) – nar. V/20 – nar. V/20
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.163(78)
– rez. IMO MSC.214(81)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma72)
 
  X X X X  
A.1/4.48
Ex. A.1/1.40
Mechanické zdvíhacie zariadenie na nalodenie lodivoda – nar. V/23 – nar. V/23
– rez. IMO A.889(21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889(21)   X X X    
A.1/4.49
Ex. A.1/1.42
Lodivodský rebrík – nar. V/23
– nar. X/3
– nar. V/23
– rez. IMO A.889(21)
– IMO MSC/obež. 773
– rez. IMO A.889(21)
– technická norma73)
  X X X X  
A.1/4.50
Nová položka
Vybavenie DGPS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63-(kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)- 
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.114(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma74)   X X X X  
A.1/4.51
Nová položka
Vybavenie DGLONASS – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000) 13
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
– rez. IMO MSC.114(73)
– rez. IMO MSC.191(79)
– technická norma75)   X X X X  
5.
 Rádiokomunikačné zariadenia
Stĺpec 5: V prípade rozporu medzi požiadavkami IMO MSC/Circ 862 a skúšobnými normami na výrobok uprednostnia sa požiadavky IMO MSC/Circ 862.
Číslo Názov položky  
Nariadenie SOLAS 74,v ktorom sa požaduje„typové schválenie“
 
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy  
Moduly posudzovania zhody
 
b+c b+d b+e b+f g h
1
 
2 3 4 5 6
A.1/5.1 VHF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.385(X)
– rez. IMO A.524(13)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.803(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.689-2 (11/93)
 
 
– technická norma76)
– IMO MSC/obež. 862
 
  X X X X  
A.1/5.2 VHF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.803(19)
– rez.. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– technická norma77)   X X X X  
A.1/5.3 Prijímač NAVTEX – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.148(77)
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– technická norma78)   X X X X  
A.1/5.4 Prijímač EGC – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.664(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma79)
 
  X X X X  
A.1/5.5 HF MSI bezpečnostné informačné zariadenie (prijímač HF NBDP) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.699(17)
– rez. IMO A.700(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.540-2 (06/90)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.688 (06/90)
– technická norma80)   X X X X  
A.1/5.6 406 MHz EPIRB (Cospas-Sarsat) – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– nar. X/3
– rez. IMO A.662(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.696(17)
– rez. IMO A.810(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.633-2 (05/00)
– ITU-R M.690-1 (10/95)
– technická norma81)
– IMO MSC/obež. 862
 
Poznámka:
IMO MSC/obež. 862 platí len pre nepovinné diaľkové aktivačné zariadenie, nie pre samotné EPIRB.
  X X X X  
A.1/5.7 L-pásmový EPIRB
 (Inmarsat)
zámerne sa nevypĺňa                
A.1/5.8 2 182 kHz
strážny prijímač
zámerne sa nevypĺňa                
A.1/5.9 Generátor dvojtónového
poplachového
signálu
zámerne sa nevypĺňa                
A.1/5.10 MF rádiové zariadenie schopné vysielať a prijímať DSC a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na H3E.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.804(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-10 (05/00)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– technická norma82)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X X  
A.1/5.11 MF rádiotelefónny DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/9
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.804(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.1173 (10/95)
– technická norma83)
 
 
 
  X X X X  
A.1/5.12 Inmarsat-B SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.808(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma84)
– IMO MSC/obež. 862
 
  X X X X  
A.1/5.13 Inmarsat-C SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.664 (16), 
(uplatniteľné len v prípade, ak
Inmarsat-C SES obsahuje
funkcie EGC)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.807(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma85)
– IMO MSC/obež. 862
 
  X X X X  
A.1/5.14 MF/HF rádiové zariadenie
schopné vysielať
a prijímať DSC, NBDP
a rádiotelefóniu
 
Poznámka: V súlade
s rozhodnutiami IMO
a ITU neplatia už pre
skúšobné normy
požiadavky na generátor
dvojtónového
poplachového signálu
a vysielanie na A3H.
– nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
 
 
 
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.476-5 (10/95)
– ITU-R M.491-1 (07/86)
– ITU-R M.492-6 (10/95)
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
– ITU-R M.625-3 (10/95)
– ITU-R M.1173 (10/95)
 
– technická norma86)
– IMO MSC/obež. 862
 
  X X X X  
A.1/5.15 MF/HF DSC strážny prijímač – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– nar. X/3
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.806(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex (kódex HSC 2000) 14
– IMO COMSAR obež. 32
– ITU-R M.493-12 (03/07)
– ITU-R M.541-8 (10/97)
 
 
– technická norma87)
 
  X X X X  
A.1/5.16 Obojsmerný VHF letecký rádiotelefónny prístroj – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/7
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– rez. IMO MSC.80(70)
– IMO COMSAR obež. 32
– Dohovor ICAO, príloha 10,
 Rádiokomunikačné predpisy
 
– technická norma88)
 
  X X X X  
A.1/5.17 Prenosný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.809(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– rez. IMO MSC.149(77)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.542.1 (07/82)
 
– technická norma89)
 
  X X X X  
A.1/5.18
 
 
 
Napevno inštalovaný obojsmerný VHF rádiotelefónny prístroj pre záchranné plavidlá – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. III/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.809(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8, 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8, 14
– ITU-R M.489-2 (10/95)
 
– technická norma90)
 
  X X X X  
A1/5.19
Ex A.2/5.3
Inmarsat-F SES – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– nar. IV/10
– rez. IMO A.570(14)
– rez. IMO A.808(19)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 14
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 14
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
 
– technická norma91)
– IMO MSC/obež. 862
  X X X X  
6.
 Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy COLREG
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.1/6.1
 
Navigačné svetlá – COLREG
príloha I/14
– príloha I/14
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.253(83)
– technická norma92)
 
  X X X X  
ČASŤ A.2
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH NEEXISTUJÚ ŽIADNE PODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
1.
 Záchranné prostriedky
Stĺpec 4: IMO MSC/obež. 980 by sa mal uplatňovať okrem prípadov, keď sa nahradí osobitnými nástrojmi uvedenými v stĺpci 4.
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/1.1 Radarové odrážače pre záchranné plte – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
             
A.2/1.2 Materiál na vodovzdorné ochranné odevy zámerne sa nevypĺňa                
A.2/1.3
 
Hydrostatické uvoľňovače pre záchranné plavidlá – nar. III/4
– nar. III/34
– nar. III/13
– nar. III/16
– nar. III/26
– nar. III/34
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 8
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA) I, IV, VI
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 8
– IMO MSC/obež. 980
             
A.2./1.4 Naloďovacie rebríky presunuté do A.1/1.29                
A.2/1.5
Ex A.2/1.3
Zvukový poplachový systém núteného odpočúvania
poplachového signálu
a hovoreného slova
(pri použití ako
požiarny poplachový
systém sa uplatňuje
A.1/3.53)
 
– nar. III/6 – rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.48(66)-
(kódex LSA)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 808
             
2.
 Zariadenie na zabránenie znečisťovania mora
Číslo Názov položky Nariadenie MARPOL
73/78, v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy MARPOL 73/78
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/2.1 Palubné kontrolné a zapisovacie zariadenia NOx presunuté do A.1/2.8                
A.2/2.2 Palubné čistiace systémy výfukových plynov – príloha VI,
nar. 13
– príloha VI,
nar. 14
– príloha VI, nar. 13
– príloha VI, nar. 14
– rez. IMO MEPC.170(57)            
A.2/2.3 Ekvivalentné metódy na zníženie palubných emisií NOx – príloha VI,
nar. 13
– príloha VI, nar. 13              
A.2/2.4 Iné technologické metódy na zníženie emisií SOx presunuté do A.1/2.9                
3.
 Zariadenia požiarnej ochrany
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74,
v ktorom sa požaduje
„typové schválenie“
Uplatniteľné
predpisy SOLAS 74

a príslušné rezolúcie
a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/3.1 Neprenosné
a nepohyblivé hasiace prístroje
presunuté do A.1/3.52
A.2/3.2 Dýzy pre pevné
tlakové vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre priestory zvláštnej kategórie, nákladné priestory ro-ro,
ro-ro priestory
a priestory pre vozidlá
presunuté do A.1/3.49
A.2/3.3 Spúšťanie generátorových agregátov za studeného počasia (spúšťacie zariadenia) – nar. II-1/44
– nar. X/3
– nar. II-1/44
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
             
A.2/3.4 Viacúčelové dýzy
(rozprašovacie/prúdové)
presunuté do A.1/3.55
A.2/3.5 Pevne zabudované hlásne a poplachové požiarne systémy pre riadiace stanovištia, služobné priestory, ubytovacie priestory, strojovne a neobsadené strojové priestory presunuté do A.1/3.51
A.2/3.6 Indikátory dymu presunuté do A.1/3.51
A.2/3.7 Indikátory teploty (nadmernej) presunuté do A.1/3.51
A.2/3.8 Elektrické bezpečnostné svietidlo – nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS)
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
– IEC publikácia 79
 
           
A.2/3.9
Ex A.1/3.50
Ochranný odev
odolný proti chemikáliám
– nar. II-2/19 – nar. II-2/19
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– technická norma93)
– IMO MSC/obež. 1120
           
A.2/3.10 Nízko umiestnené
bezpečnostné osvetľovacie
systémy
presunuté do A.1/3.40
A.2/3.11 Dýzy pre napevno
zabudované tlakové
vodné rozprašovacie
hasiace systémy pre
strojovne
presunuté do A.1/3.10
A.2/3.12 Ekvivalentné pevne
zabudované plynové
hasiace prístroje do
strojovní a nákladových
čerpadlových priestorov
presunuté do A.1/3.45
 
 
 
A.2/3.13 Dýchací prístroj so
stlačeným vzduchom
(vysokorýchlostné
plavidlo)
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 3
– technická norma94)
 
           
A.2/3.14 Požiarne hadice (na bubnoch) presunuté do A.1/3.56
A.2/3.15 Hlásne dymové systémy s odberom vzorky – nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS)
– nar. II-2/7
– nar. II-2/19
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS)
             
A.2/3.16 Indikátory plameňa presunuté do A.1/3.51
A.2/3.17 Ručne obsluhované hlásne miesta presunuté do A.1/3.51
A.2/3.18 Poplachové zariadenia presunuté do A.1/3.53
A.2/3.19 Komponenty pevných
lokálnych hasiacich
systémov na vodnom
základe na použitie
v strojovniach kategórie
„A“
presunuté do A.1/3.48
A.2/3.20 Čalúnený nábytok presunuté do A.1/3.20
A.2/3.21 Komponenty hasiacich systémov pre odkladacie priestory na farby a horľavé tekutiny – nar. II-2/10 – nar. II-2/10
– rez. IMO MSC.98(73)-
( (kódex FSS)
– IMO MSC.1/obež. 1239
– IMO MSC/obež. 847            
A.2/3.22 Komponenty pevných hasiacich systémov pre kanály na odsávanie kuchýň – nar. II-2/9 – nar. II-2/9              
A.2/3.23 Komponenty palubných hasiacich systémov vrtuľníka – nar. II-2/18 – nar. II-2/18
– IMO MSC.1/obež. 1239
– technická norma95)            
A.2/3.24 Jednotky prenosného penového aplikátora – nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
 (kódex FSS) 4
– IMO MSC.1/obež. 1239
 
             
A.2/3.25 Deliace plochy triedy C – nar. II-2/3 – nar. II-2/3 – rez. IMO A.653(16)
– rez. IMO A.799(19)
– rez. IMO MSC.61(67)- (kódex FTP), príloha 1 časť 1 a časť 5 a príloha 2
– technická norma96)
           
A.2/3.26 Plynové palivové systémy používané na domáce účely (komponenty) – nar. II-2/4 – nar. II-2/4
– IMO MSC.1/obež. 1276
             
A.2/3.27 Komponenty pevných plynových hasiacich systémov (CO2) – nar. II-2/5
– nar. II-2/10
– nar. X/3
– nar. II-2/10
– nar. II-2/10
– nar. II-2/20
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 7
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000) 7
– rez. IMO MSC.98(73)-
(kódex FSS) 7
– technická norma97)
 
 
           
A.2/3.28 Komponenty penových hasiacich systémov – pevné penové systémy do cisternových lodí presunuté do A.1/3.57
A.2/3.29 Komponenty pevných
nízkoexpanzných
penových hasiacich
systémov na ochranu
strojovní a palúb
cisternových lodí
 
presunuté do A.1/3.58
A.2/3.30
 
 
Pena do pevných hasiacich systémov pre chemické cisternové lode presunuté do A.1/3.59
A2/3.31
 
Ručne ovládaný vodný
rozprašovací prístroj
 
– nar. II-2/10– nar. II-2/10
– A800(19)
4.
Navigačné zariadenia
Stĺpce 3 a 4: Odkazy na SOLAS kapitola V sa vzťahujú na SOLAS 1974, ktorý bol zmenený a doplnený MSC 73 a ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2002.
Číslo Názov položky Dohovor SOLAS 74
v znení, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“
Uplatniteľné predpisy SOLAS 74
a príslušné rezolúcie a obežníky IMO
Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
b+c b+d b+e b+f g h
1 2 3 4 5 6
A.2/4.1 Gyrokompas pre
vysokorýchlostné
plavidlá
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.2 Systém regulácie kurzu pre vysokorýchlostné plavidlá (predtým automatické kormidelné zariadenie) presunuté do A.1/4.40
A.2/4.3 Prenosové zariadenie
na riadenie kurzu
THD (gyroskopická
metóda – GNSS)
presunuté do A.1/4.41
A.2/4.4 Denné signalizačné
svetlomety
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMOMSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.95(72)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma98)
 
           
A.2/4.5 Pátracie svetlomety pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.42                
A.2/4.6 Prístroj pre nočné videnie pre vysokorýchlostné plavidlá presunuté do A.1/4.43                
A.2/4.7 Systém riadenia dráhy presunuté do A.1/4.33
A.2/4.8 Elektronický mapový informačný systém s grafickým zobrazovaním (ECDIS) so zálohovaním a systém s rastrovou zobrazovacou jednotkou (RCDS)
 
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.9 Zálohovanie elektronického mapového displejového a informačného systému (ECDIS)
 
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.10 Rastrový mapový displejový systém (RCDS)
 
presunuté do A.1/4.30
A.2/4.11 Kombinované zariadenie
GPS/GLONASS
– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.74(69)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
 
– technická norma99)            
A.2/4.12 Zariadenie DGPS a DGLONASS
 
presunuté do A.1/4.44, A.1/4.50 a A.1/4.51
A.2/4.13 Gyrokompas pre vysokorýchlostné plavidlá
 
presunuté do A.1/4.31
A.2/4.14 Zapisovač údajov o plavbe (VDR)
 
presunuté do A.1/4.29
A.2/4.15 Integrovaný navigačný systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.86(70)
– technická norma100)            
A.2/4.16 Integrovaný mostíkový systém zámerne sa nevypĺňa
A.2/4.17 Zariadenie na zosilnenie odrazeného radarového signálu od plavidla, aby radary iných plavidiel dokázali zaznamenať echo

– nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.164(78)
– ITU-R M 1176 (10/95)
– technická norma101)
 
           
A.2/4.18
 
Zariadenie na príjem zvukových signálov – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.86(70)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
 
– technická norma102)
 
           
 
 
 
 
 
 
A.2/4.19 Magnetický kompas pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.382(X)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma103)
 
           
A.2/4.20 Systém riadenia dráhy pre vysokorýchlostné plavidlá – nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– technická norma104)
 
           
A.2/4.21 Mapové príslušenstvo pre lodný radar presunuté do A.1/4.45
A.2/4.22 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (gyroskopická metóda) presunuté do A.1/4.46
A.2/4.23 Prenosové zariadenie na riadenie kurzu THD (magnetická metóda) presunuté do A.1/4.2
A.2/4.24 Indikátor ťahu – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– technická norma 105)            
A.2/4.25 Indikátor bočného ťahu, stúpania lodnej vrtule a smeru otáčania – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex (kódex HSC 2000)
– technická norma105)            
A.2/4.26
 
Indikátor rýchlosti zatáčania presunuté do A.1/4.9
A.2/4.27 Prístroj udávajúci polohu kormidla presunuté do A.1/4.20
A.2/4.28 Otáčkomer vrtule

presunuté do A.1/4.21
A.2/4.29
 
Indikátor stúpania lodnej vrtule presunuté do A.1/4.22  
A.2/4.30
Ex A.1/4.28
Integrovaný mostíkový systém – nar. V/18
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994) 13
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 13
 
– nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994) 15
– rez. IMO MSC.64(67)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000) 15
– technická norma106)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
A.2/4.31
 
Námerník (Bearing Device) – nar. V/18 – nar. V/19 – technická norma107)
 
           
A.2/4.32
 
Systém monitorovania aktivity operátora (BNWAS)   – rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.128(75)
– IMO MSC/obež. 982
– technická norma105)
 
           
A.2/4.33 Systém riadenia dráhy funguje pri rýchlostiach lode od 30 uzlov vyššie – nar. V/18
– nar. X/3
  – technická norma107)            
 
 
A.2/4.34
nová položka
Vybavenie na identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (LRIT) – nar. V/19 – nar. V/19
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.813(19)
– rez. IMO MSC.202(81)
– rez. IMO MSC.211(81)
– rez. IMO MSC.263(84)
– rez. IMO MSC.1/obež.1257
– technická norma105)            
 
 
 
 
 
A.2/4.35
nová položka
Prijímač Galileo – nar. V – nar. V
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.813(19)
– rez. IMO MSC.233(82)
– technická norma105)            
 
 
 
 
A.2/4.36
nová položka
Vybavenie AIS SART – nar. V – nar. V
– rez. IMO MSC.246(83)
– rez. IMO MSC.247(83)
– rez. IMO MSC.256(84)
– technická norma105)            
 
 
 
5.
 Rádiokomunikačné vybavenie
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/5.1 VHF EPIRB – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/8
– rez. IMO A.662(16)
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO A.805(19)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– ITU-R M.489-2 (10/95)
– ITU-R M.693 (06/90)
– technická norma107)
 
           
A.2/5.2 Náhradný zdroj energie pre rádiové zariadenie – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. IV/13
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
(kódex HSC 2000)
– IMO COMSAR obež. 16
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)
 
 
 
 
 
 
 
 
           
A.2/5.3 Inmarsat-F SES  presunuté do A.1/5.19
A.2/5.4 Núdzový riadiaci panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– rez. IMO MSC.36(63)- (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)- (kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)
 
           
A.2/5.5 Núdzový riadiaci alebo výstražný panel – nar. IV/14
– nar. X/3
– – rez. IMO MSC.36(63)-(kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-(kódex HSC 2000)
– nar. IV/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.36(63)-
 (kódex HSC 1994)
– rez. IMO MSC.97(73)-
 (kódex HSC 2000)
– IMO MSC/obež. 862
– IMO COMSAR obež. 32
– technická norma107)
 
           
A.2/5.6
 
L-pásmový EPIRB (INMARSAT) zámerne sa nevypĺňa
A.2/5.7
 
Lodný výstražný bezpečnostný systém   – nar. XI-2/6
– rez. IMO A.694(17)
– rez. IMO MSC.147(77)
– IMO MSC/obež. 1072
– technická norma107)
 
           
6.
 Vybavenie vyžadované podľa COLREG 72
Číslo Názov položky Nariadenie COLREG 72, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy COLREG a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/6.1 Navigačné svetlá presunuté do A.1/6.1
A.2/6.2 Zvukové signálne
zariadenia
– príloha III/3 – príloha III/3
– rez. IMO A.694(17)
– technická norma107)
– píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
alebo
– technická norma108)
– píšťaly – COLREG 72, príloha III/1 (Výkon)
– zvonce alebo gongy – COLREG 72, príloha III/2 (Výkon)
           
7.
 Bezpečnostné vybavenie lode na hromadný náklad
Číslo Názov položky Nariadenie SOLAS 74, v ktorom sa požaduje „typové schválenie“ Uplatniteľné predpisy SOLAS 74 a príslušné rezolúcie a obežníky IMO Skúšobné normy Moduly posudzovania zhody
1 2 3 4 5 6
A.2/7.1 Prístroj, ktorým možno simulovať nakládku lode s cieľom preveriť momenty ohybu a sily strihu v trupe – nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– nar. XII/11
– rez. č. 5 konferencie SOLAS z roku 1997
– rez. IMO MSC.1/obež. 1229            
A.2/7.2
 
Detektory a varovné zariadenia výšky vodnej hladiny v nákladných priestoroch lodí na prevoz hromadného nákladu – rez. IMO MSC.188(79) – nar. XII/12
– rez. IMO MSC.188(79)
– technická norma109)
– rez. IMO MSC.188(79)
 
           “.
6.
Nadpis prílohy č. 5 znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie“.
7.
Príloha č. 5 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Smernica Komisie 2009/26/ES zo 6. apríla 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 113, 6. 5. 2009).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 6. apríla 2010.
Robert Fico v. r.
1)
ISO 24408 (2005).
2)
ISO 15738 (2002).
3)
ISO 15372 (2000).
4)
ISO 5489 (2008).
5)
STN EN ISO 8729 (2001).
6)
STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007) + STN EN 3-8/AC (2008), STN EN 3-9 (2007) + STN EN 3-9/AC (2008).
7)
STN EN 469/A1 (2007) + STN EN 469/AC (2007), STN EN 531+A1 (1999), STN EN 1486 (2008).
8)
ISO 15538 (2001).
9)
STN EN ISO 20344 (2005), STN EN ISO 20344/A1 (2008) + STN EN ISO 20344/AC (2006), STN EN ISO 20345 (2005), STN EN ISO 20345 (2008).
10)
STN EN 659+A1 (2008).
11)
STN EN 443 (2008).
12)
STN EN 136 (2001), STN EN 137 (2007).
13)
STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005), STN EN 14594 (2006).
14)
STN EN 12874 (2003), ISO 15364 (2007) .
15)
STN EN ISO 15540 (2002), STN EN ISO 15541 (2002).
16)
STN EN ISO 1716 (2003).
17)
STN EN ISO 1716.
18)
ISO 6182-1 (2004).
19)
STN EN 12259-1+A1/A2 (2004), STN EN 12259-1+A1/A3 (2006).
20)
STN EN 14540+A1 (2007).
21)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).
22)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
23)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008), STN EN 60079-0 (2007), STN EN 60079-1 (2008), STN EN 60079-10 (2004), STN EN 60079-11 (2007), STN EN 60079-15 (2006), STN EN 60079-26 (2007).
24)
STN EN 3-6 (1998) + STN EN 3-6/A1 (2000), STN EN 3-7+A1 (2008), STN EN 3-8 (2007), STN EN 3-8/AC (2008).
25)
ISO 15370.
26)
STN EN 402 (2004), STN EN 1146 (2006), STN EN 13794 (2004), ISO 23269-1 (2008).
27)
ISO 15371 (2000).
28)
STN EN 54-2+AC (2001) + STN EN 54-2+AC/A1 (2007).
29)
STN EN 54-4+AC (2001) + STN EN 54-4+AC/A1 (2003) + STN EN 54-4+AC/A2 (2007).
30)
STN EN 54-5 (2002) + STN EN 54-5/A1 (2003).
31)
STN EN 54-7 (2002) + STN EN 54-7/A1 (2003) + STN EN 54-7/A2 (2007).
32)
STN EN 54-10 (2003) + STN EN 54-10/A1 (2006).
33)
STN EN 54-11 (2002) + STN EN 54-11/A1 (2006).
34)
STN IEC 60092-504 (1999), IEC 60533 (1999).
35)
STN EN 1866 (2000), STN EN 1866-1 (2008).
36)
ISO 11601 (1999).
37)
STN EN 54-3 (2003) + STN EN 54-3/A1 (2003) + STN EN 54-3/A2 (2007), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
38)
STN EN 60945 (2003), IEC 60092-504 (2001), IEC 60533 (1999).
39)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004).
40)
STN EN 50104 (2002) + STN EN 50104/A1 (2004), STN EN 60079-29-1 (2008).
41)
STN EN 15182-1 (2007), STN EN 15182-3 (2007).
42)
STN EN 671-1 (2002).
43)
ISO 449 (1997), STN EN ISO 694 (2002), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).
44)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 22090-2 (2004) + Cor. 1 (2005).
45)
STN EN ISO 8728 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
46)
STN EN ISO 9875 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
47)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61023 (2008), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
48)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, ISO 20672 (2007), STN EN 62288 (2009).
49)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61075 (2000), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
50)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
51)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), séria STN EN 61162.
52)
STN ISO 11674 (2002), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
53)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61097-1 (2008).
54)
STN EN 60945 (2003), ISO 20673 (2007), STN EN 62288 (2009).
55)
STN EN 60945 (2003), ISO 22554 (2007), STN EN 62288 (2009).
56)
STN EN 60945 (2003), ISO 22555 (2007), STN EN 62288 (2009).
57)
ISO 613 (2000), STN ISO 10316 (2000).
58)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-1 (2009), STN EN 62288 (2009).
59)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61174 (2002), STN EN 62288 (2009).
60)
ISO 16328 (2001), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
61)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162 , STN EN 61993-2 (2002), STN EN 62288 (2009).
62)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62065 (2002).
63)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).
64)
STN EN ISO 8729 (2001), STN EN 60945 (2003).
65)
ISO 16329 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
66)
ISO 22090-3 (2004), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
67)
ISO 17884 (2004), STN EN 60945 (2003).
68)
ISO 16273 (2003), STN EN 60945 (2003).
69)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162.
70)
STN EN 60936-3 (2003), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009), STN EN 62388 (2008).
71)
ISO 22090-1 (2002), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
72)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61996-2 (2009), STN EN 62288 (2009).
73)
ISO 799 (2004).
74)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-1 (2004), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
75)
STN EN 60945 (2003), STN EN 61108-2 (2000), STN EN 61108-4 (2005), séria STN EN 61162, STN EN 62288 (2009).
76)
STN EN 300 162-1 V1.4.1 (2006), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 925 V1.1.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-7 (2001), séria STN EN 61162.
77)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
78)
STN EN 300 065-1 V1.1.3 (2001), STN EN 301 011 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-6 (2005).
79)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V.1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-4 (2001).
80)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
81)
STN EN 300 066 V1.3.1 (2001), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-2 (2002).
82)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
83)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
84)
STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-10 (2001).
85)
STN ETS 300 460 (2000), STN ETS 300 460/A1 (2000), STN EN 300 829 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), IEC 61097-4 (2007), séria STN EN 61162.
86)
STN ETS 300 067 (1994), STN ETS 300 067/A1 (1994), STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 300 373-1 V1.2.1 (2003), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-9 (2001), séria STN EN 61162.
87)
STN EN 300 338 V1.2.1 (2000), STN EN 301 033 V1.2.1 (2006), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-3 (2001), STN IEC 61097-8 (2001).
88)
STN EN 301 688 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003).
89)
STN EN 300 225 V1.4.1 (2005), STN EN 300 828 V1.1.1 (2000), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
90)
STN EN 301 466 V1.1.1 (2001), STN EN 60945 (2003), STN IEC 61097-12 (2001).
91)
STN EN 60945 (2003), IEC 61097-13 (2003).
92)
STN EN 14744 (2006), STN EN 14744/AC (2007), STN EN 60945 (2003).
93)
STN EN 943-1 (2003), STN EN 943-2 (2003), STN EN ISO 6529 (2002), STN EN ISO 6530 (2005), STN EN 14605 (2005).
94)
STN EN 14593-1 (2005), STN EN 14593-2 (2005).
95)
STN EN 13565-1+A1 (2008).
96)
ISO 1716 (1973).
97)
STN EN 12094-1 (2004), STN EN 12094-2 (2004), STN EN 12094-3 (2004), STN EN 12094-4 (2005), STN EN 12094-5 (2006), STN EN 12094-6 (2006), STN EN 12094-7 (2002) + STN EN 12094-7/A1 (2005), STN EN 12094-8 (2006), STN EN 12094-10 (2004), STN EN 12094-11 (2004), STN EN 12094-13 (2003), STN EN 12094-16 (2004).
98)
STN EN 60945 (2003), ISO 25861 (2007).
99)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
100)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61924 (2007).
101)
STN EN 60945 (2003).
102)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
103)
ISO 694 (2000), STN ISO 1069 (1997), STN ISO 2269 (1998), STN EN 60945 (2003).
104)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
105)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162.
106)
STN EN 60945 (2003), séria STN EN 61162, STN EN 61209 (2001).
107)
STN EN 60945 (2003).
108)
STN EN 60945 (2001).
109)
IEC 60092-0504, STN EN 60529.