90/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. marca 2006 bol v Singapure prijatý Singapurský dohovor o práve ochrannej známky.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením k dohovoru uznesením č. 1825 z 8. decembra 2009 a zároveň rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky listinu o prístupe podpísal 21. januára 2010. Listina o prístupe bola uložená 16. februára 2010 u generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného vlastníctva, depozitára dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 16. marca 2009 v súlade s článkom 28 ods. 2. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 16. mája 2010 v súlade s článkom 28 ods. 3.
DIPLOMATICKÁ KONFERENCIA PRE PRIJATIE REVIDOVANÉHO DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
Singapur, 13. marca až 31. marca 2006
SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY, VYKONÁVACÍ PREDPIS K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY A REZOLÚCIA DIPLOMATICKEJ KONFERENCIE DOPLŇUJÚCA SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY A JEHO VYKONÁVACÍ PREDPIS
Prijaté diplomatickou konferenciou 27. marca 2006
SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
Zoznam článkov
Článok 1 Skrátené výrazy
Článok 2 Ochranné známky, na ktoré sa vzťahuje dohovor
Článok 3 Prihláška
Článok 4 Zastúpenie, adresa na doručovanie
Článok 5 Dátum podania
Článok 6 Jeden zápis tovarov a/alebo služieb v niekoľkých triedach
Článok 7 Rozdelenie prihlášky a zápisu
Článok 8 Podanie
Článok 9 Triedenie tovarov a/alebo služieb
Článok 10 Zmeny v menách alebo v adresách
Článok 11 Zmena vlastníctva
Článok 12 Oprava chyby
Článok 13 Trvanie a obnova zápisu
Článok 14 Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt
Článok 15 Záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru
Článok 16 Servisné ochranné známky
Článok 17 Žiadosť o zápis licencie
Článok 18 Žiadosť o doplnenie alebo zrušenie zápisu licencie
Článok 19 Účinky nezapísania licencie
Článok 20 Označenie licencie
Článok 21 Výhrady v prípade zamýšľaného zamietnutia
Článok 22 Vykonávací predpis
Článok 23 Zhromaždenie
Článok 24 Medzinárodný úrad
Článok 25 Revízia, zmena alebo doplnenie
Článok 26 Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru
Článok 27 Uplatnenie Dohovoru o práve ochrannej známky z roku 1994 a tohto dohovoru
Článok 28 Nadobudnutie platnosti, dátum platnosti ratifikácií a prístupov
Článok 29 Výhrady
Článok 30 Vypovedanie dohovoru
Článok 31 Jazyky dohovoru, podpis
Článok 32 Depozitár
Článok 1
Skrátené výrazy
Na účely tohto dohovoru, ak nie je výslovne uvedené inak,
i)
„úrad“ je agentúra poverená zmluvnou stranou zapisovať ochranné známky,
ii)
„zápis“ je zápis ochrannej známky úradom,
iii)
„prihláška“ je prihláška na zápis ochrannej známky,
iv)
„podanie“ je akákoľvek prihláška, žiadosť, vyhlásenie, korešpondencia alebo iná informácia súvisiaca s prihláškou alebo so zápisom, ktorá je podaná na úrade,
v)
odvolanie sa na „osobu“ znamená odvolanie sa na fyzickú osobu, ako aj na právnickú osobu,
vi)
„majiteľ“ je osoba zapísaná v registri ochranných známok ako majiteľ zapísanej ochrannej známky,
vii)
„register ochranných známok“ je zbierka údajov vedená úradom, ktorá zahŕňa obsah všetkých zápisov a všetkých doteraz zaznamenaných údajov týkajúcich sa zápisov bez ohľadu na nosič, na akom sú zaznamenané,
viii)
„konanie pred úradom“ je akékoľvek konanie pred úradom týkajúce sa prihlášky alebo zápisu,
ix)
„Parížsky dohovor“ je Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva podpísaný v Paríži 20. marca 1883 v znení neskorších zmien a doplnkov,
x)
„Niceská klasifikácia“ je klasifikácia ustanovená Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení tovarov a služieb na účely zápisu známok podpísaná 15. júna 1957 v Nice v znení neskorších zmien a doplnkov,
xi)
„licencia“ je licencia na používanie ochrannej známky podľa právneho poriadku zmluvnej strany,
xii)
„nadobúdateľ licencie“ je osoba, ktorej bola licencia udelená,
xiii)
„zmluvná strana“ je každý štát alebo medzivládna organizácia, ktorá je stranou tohto dohovoru,
xiv)
„diplomatická konferencia“ je zhromaždenie zmluvných strán na účely revidovania, zmeny alebo doplnenia dohovoru,
xv)
„zhromaždenie“ je zhromaždenie v zmysle článku 23,
xvi)
odvolanie sa na „ratifikačnú listinu“ sa interpretuje ako odvolanie sa na listiny o prijatí a schválení,
xvii)
„organizácia“ je Svetová organizácia duševného vlastníctva,
xviii)
„medzinárodný úrad“ je medzinárodný úrad organizácie,
xix)
„generálny riaditeľ“ je generálny riaditeľ organizácie,
xx)
„vykonávací predpis“ je vykonávací predpis k tomuto dohovoru v zmysle článku 22,
xxi)
odvolanie sa na „článok“ alebo na „odsek“, alebo „písmeno“, alebo „bod“ článku sa interpretuje ako odvolanie sa na zodpovedajúce pravidlá vykonávacieho predpisu,
xxii)
„TLT 1994“ je Dohovor o práve ochrannej známky podpísaný 27. októbra 1994 v Ženeve.
Článok 2
Ochranné známky, na ktoré sa vzťahuje dohovor
1.
[Charakter ochranných známok] Zmluvná strana uplatňuje tento dohovor na označenia pozostávajúce zo znakov, ktoré môžu byť podľa jej právneho poriadku zapísané ako ochranné známky.
2.
[Druhy ochranných známok]
a)
Dohovor sa vzťahuje na označenia pre tovary (ochranné známky) alebo služby (servisné známky) alebo na tovary a služby.
b)
Dohovor sa nevzťahuje na kolektívne ochranné známky, certifikačné známky a garančné známky.
Článok 3
Prihláška
1.
[Údaje alebo náležitosti obsiahnuté v prihláške alebo k nej priložené, poplatok]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby prihláška obsahovala niektoré alebo všetky tieto údaje alebo náležitosti:
i)
žiadosť o zápis,
ii)
meno a adresu prihlasovateľa,
iii)
názov štátu, ktorého je prihlasovateľ štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov štátu, v ktorom má prihlasovateľ trvalé bydlisko, ak nie je bez trvalého bydliska, a názov štátu, v ktorom má prihlasovateľ existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, ak taký podnik existuje,
iv)
ak je prihlasovateľ právnická osoba, údaje o právnej forme tejto právnickej osoby, ako aj o štáte, a kde je to vhodné, aj o územnom celku v rámci tohto štátu, podľa ktorého právneho poriadku je právnická osoba zriadená,
v)
ak má prihlasovateľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
vi)
ak sa podľa článku 4 ods. 2 písm. b) požaduje adresa na doručovanie, uvedenie tejto adresy,
vii)
ak prihlasovateľ žiada o uplatnenie práva prednosti zo skoršej prihlášky, vyhlásenie uplatňujúce právo prednosti zo skoršej prihlášky spolu s údajmi a dôkazom o práve prednosti, o ktoré možno žiadať podľa článku 4 Parížskeho dohovoru,
viii)
ak prihlasovateľ žiada využiť výhodu ochrany vznikajúcej z vystavenia tovarov a/alebo služieb na výstave, vyhlásenie v tomto zmysle spolu s údajmi potvrdzujúcimi toto vyhlásenie podľa požiadaviek právneho poriadku zmluvnej strany,
ix)
najmenej jedno vyobrazenie známky v zmysle vykonávacieho predpisu,
x)
v prípade potreby vyjadrenie v zmysle vykonávacieho predpisu označujúce druh známky, ako aj všetky špecifické požiadavky použiteľné pre tento druh známky,
xi)
v prípade potreby vyhlásenie v zmysle vykonávacieho predpisu, v ktorom prihlasovateľ žiada, aby bola známka zapísaná a zverejnená v štandardnom písme používanom úradom,
xii)
v prípade potreby vyhlásenie v zmysle vykonávacieho predpisu, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatniť farbu ako rozlišujúci prvok známky,
xiii)
prepis ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky,
xiv)
preklad ochrannej známky alebo určitých častí ochrannej známky,
xv)
názvy tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, zoskupené podľa tried Niceskej klasifikácie; pred každou skupinou sa uvedie číslo triedy, do ktorej tovary alebo služby patria, a skupiny musia byť zoradené v poradí tried tohto triedenia,
xvi)
vyhlásenie o úmysle použiť ochrannú známku tak, ako to vyžaduje právny poriadok zmluvnej strany.
b)
Prihlasovateľ môže predložiť namiesto vyhlásenia alebo ako dodatok k vyhláseniu o úmysle použiť ochrannú známku podľa písmena a) bod xvi) vyhlásenie o skutočnom použití ochrannej známky a dôkaz v tomto zmysle tak, ako to vyžaduje právny poriadok zmluvnej strany.
c)
Zmluvná strana môže požadovať, aby sa v súvislosti s prihláškou platili úradu poplatky.
2.
[Jedna prihláška pre tovary a/alebo služby v niekoľkých triedach] Jedna prihláška sa môže vzťahovať na niekoľko tovarov a/alebo služieb bez ohľadu na to, či patria do jednej triedy alebo do niekoľkých tried Niceskej klasifikácie.
3.
[Skutočné použitie] Zmluvná strana môže požadovať, aby tam, kde podľa odseku 1 písm. a) bodu xvi) bolo podané vyhlásenie o úmysle použiť ochrannú známku, prihlasovateľ v lehote ustanovenej právnym poriadkom tejto zmluvnej strany a zodpovedajúcej minimálnej lehote ustanovenej vykonávacím predpisom, predložil úradu dôkaz o skutočnom použití ochrannej známky tak, ako to tento právny poriadok požaduje.
4.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať plnenie iných požiadaviek vo vzťahu k prihláške ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 3 a v článku 8. Ak je prihláška v konaní, nemožno požadovať najmä
i)
predloženie akéhokoľvek potvrdenia alebo výpisu z obchodného registra,
ii)
preukázanie priemyselnej alebo obchodnej činnosti vykonávanej prihlasovateľom ani predloženie dôkazu v tomto zmysle,
iii)
preukázanie činnosti vykonávanej prihlasovateľom zodpovedajúcej tovarom a/alebo službám uvedeným v prihláške ani predloženie dôkazu v tomto zmysle,
iv)
predloženie dôkazu o tom, že ochranná známka bola zapísaná do registra ochranných známok inej zmluvnej strany alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Parížskeho dohovoru, ale nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru, s výnimkou, keď si prihlasovateľ nárokuje uplatnenie článku 6 quinquies Parížskeho dohovoru.
5.
[Dôkaz] Zmluvná strana môže počas prieskumu prihlášky požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti akýchkoľvek údajov alebo náležitostí obsiahnutých v prihláške.
Článok 4
Zastúpenie, adresa na doručovanie
1.
[Oprávnení zástupcovia]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby osoba určená ako zástupca na účely konania pred úradom
i)
mala právo podľa právneho poriadku vystupovať v konaní pred úradom v súvislosti s prihláškami a zápismi a v prípade potreby aj byť pred úradom uznaná,
ii)
uviedla ako svoju adresu adresu na území určenom zmluvnou stranou.
b)
Akýkoľvek úkon súvisiaci s konaním pred úradom vykonaný oprávneným zástupcom alebo na neho sa vzťahujúci, ktorý spĺňa požiadavky uplatňované zmluvnou stranou podľa písmena a), má účinok úkonu vykonaného prihlasovateľom, majiteľom alebo inou dotknutou osobou, ktorá ustanovila zástupcu alebo účinok úkonu vykonaného vo vzťahu k týmto osobám.
2.
[Povinné zastúpenie, adresa na doručovanie]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby na účely konania pred úradom prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba, ktorá nemá na jej území trvalé bydlisko, ani žiaden existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, bola zastúpená zástupcom.
b)
Zmluvná strana môže požadovať v rozsahu, v ktorom sa nevyžaduje zastupovanie podľa písmena a), aby na účely konania pred úradom prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba, ktorá nemá na jej území trvalé bydlisko ani existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, mala na jej území adresu na doručovanie.
3.
[Plná moc zástupcu]
a)
Ak zmluvná strana umožní alebo požaduje od prihlasovateľa, majiteľa alebo od inej dotknutej osoby, aby ho v konaní pred úradom zastupoval zástupca, môže požadovať, aby bol tento zástupca splnomocnený osobitným dokumentom (ďalej len „plná moc zástupcu“), v ktorom je uvedené meno prihlasovateľa, majiteľa, alebo prípadne inej dotknutej osoby.
b)
Plná moc zástupcu sa môže vzťahovať na jednu prihlášku a/alebo zápis alebo na viaceré prihlášky a/alebo zápisy uvedené v plnej moci zástupcu, alebo v závislosti od výnimiek, ktoré určí splnomocňujúca osoba, na všetky existujúce a budúce prihlášky a/alebo zápisy tejto osoby.
c)
Plná moc zástupcu môže obmedziť právomoci zástupcu na určité konania. Zmluvná strana môže požadovať, aby plná moc zástupcu, na ktorej základe zástupca má právo vziať prihlášku späť alebo vzdať sa zápisu, obsahovala výslovne ustanovenie v tomto zmysle.
d)
Ak podanie úradu uskutoční osoba, ktorá je v podaní označená ako zástupca, ale úrad nemá v čase zápisu požadovanú plnú moc zástupcu, zmluvná strana môže požadovať, aby takáto plná moc zástupcu bola predložená úradu v lehote ustanovenej zmluvnou stranou a zodpovedajúcej minimálnej lehote určenej vykonávacím predpisom. Zmluvná strana môže ustanoviť, aby v prípade, že plná moc zástupcu nebola predložená úradu v lehote určenej zmluvnou stranou, podanie uvedenej osoby nemalo účinok.
4.
[Odkaz na plnú moc zástupcu] Zmluvná strana môže požadovať, aby podanie na úrad predložené zástupcom vo veci konania pred úradom obsahovalo odkaz na plnú moc zástupcu, na ktorej základe zástupca koná.
5.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže vo vzťahu k obsahu odsekov 3 a 4 a článku 8 požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v týchto ustanoveniach.
6.
[Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v niektorom z podaní podľa odsekov 3 a 4.
Článok 5
Dátum podania
1.
[Dovolené požiadavky]
a)
Podľa písmena b) a odseku 2 zmluvná strana uzná za dátum podania prihlášky dátum, keď úrad prijal v jazyku požadovanom podľa článku 8 ods. 2 tieto údaje a náležitosti:
i)
výslovný alebo implicitný údaj o tom, že ide o podanie, ktorým sa žiada o zápis ochrannej známky,
ii)
údaje, ktoré umožňujú určiť prihlasovateľa,
iii)
údaje dostatočné pre poštový styk úradu s prihlasovateľom alebo s jeho zástupcom, ak nejakého má,
iv)
dostatočne zreteľné vyobrazenie ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada,
v)
zoznam tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada,
vi)
tam, kde platí článok 3 ods. 1 písm. a) bod xvi) alebo článok 3 ods. 1 písm. b), vyhlásenie uvedené v článku 3 ods. 1 písm. a) bod xvi) alebo vyhlásenie a dôkaz podľa článku 3 ods. 1 písm. b) tak, ako to vyžaduje právny poriadok zmluvnej strany.
b)
Zmluvná strana môže uznať za dátum podania prihlášky dátum, keď úrad nedostal všetky, ale len niektoré údaje a náležitosti uvedené v písmene a) alebo tieto dostal v inom jazyku, ako je jazyk požadovaný podľa článku 8 ods. 2.
2.
[Ďalšie dovolené požiadavky]
a)
Zmluvná strana môže ustanoviť, že ak nebudú zaplatené ustanovené poplatky, nebude prihláške pridelený dátum podania.
b)
Zmluvná strana môže uplatňovať požiadavku podľa písmena a) len vtedy, ak sa takáto požiadavka uplatňovala už v čase, keď sa stala zmluvnou stranou tohto dohovoru.
3.
[Opravy a lehoty] Spôsoby a lehoty na opravy podľa odsekov 1 a 2 budú ustanovené vykonávacím predpisom.
4.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže vo vzťahu k dátumu podania požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
Článok 6
Jeden zápis tovarov a/alebo služieb v niekoľkých triedach
Ak tovary a/alebo služby patriace do niekoľkých tried Niceskej klasifikácie boli zahrnuté v jednej prihláške, takáto prihláška bude predmetom jedného zápisu.
Článok 7
Rozdelenie prihlášky a zápisu
1.
[Rozdelenie prihlášky]
a)
Prihláška, ktorá obsahuje niekoľko tovarov a/alebo služieb (ďalej len „pôvodná prihláška“), môže byť
i)
aspoň do rozhodnutia úradu o zápise známky,
ii)
počas konania o námietkach proti zápisu známky,
iii)
počas odvolacích konaní proti rozhodnutiu o zápise známky,
rozdelená prihlasovateľom alebo na jeho žiadosť na dve alebo viac prihlášok (ďalej len „rozdelené prihlášky“) rozdelením tovarov a/alebo služieb uvedených v pôvodnej prihláške. Pre rozdelené prihlášky sa musí zachovať deň podania z pôvodnej prihlášky a výhody práva prednosti, ak toto existuje.
b)
Zmluvná strana môže ustanoviť, s výhradou písmena a), požiadavky na rozdelenie prihlášky vrátane platby poplatkov.
2.
[Rozdelenie zápisu] Odsek 1 platí primerane pre rozdelenie zápisu. Takéto rozdelenie je povolené
i)
počas konaní, v ktorých je platnosť zápisu pred úradom napadnutá treťou stranou,
ii)
počas odvolacích konaní proti rozhodnutiu prijatému úradom počas predchádzajúcich konaní,
s tým, že zmluvná strana môže vylúčiť možnosť rozdelenia zápisu, ak jej právny poriadok umožňuje tretím stranám namietať zápis známky predtým, ako je známka zapísaná.
Článok 8
Podanie
1.
[Spôsoby prenosu a formy podania] Zmluvná strana si môže zvoliť komunikačné prostriedky a môže akceptovať podanie v papierovej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme.
2.
[Jazyk podania]
a)
Zmluvná strana môže žiadať, aby bolo každé podanie uskutočnené v jazyku uznanom úradom. Ak úrad uzná viac ako jeden jazyk, môže od prihlasovateľa, majiteľa alebo inej dotknutej osoby požadovať, aby spĺňala jazykové požiadavky úradu, pričom úrad nebude požadovať žiadne údaje alebo náležitosti vo viac ako jednom jazyku.
b)
Zmluvná strana nemôže žiadať potvrdenie, overenie, preukázanie, legalizáciu ani žiadne iné osvedčenie prekladov podaní okrem tých, o ktorých to ustanovuje tento dohovor.
c)
Ak zmluvná strana nepožaduje, aby bolo podanie uskutočnené v jazyku uznanom úradom, môže úrad žiadať, aby bol v primeranej lehote predložený preklad tohto podania úradným prekladateľom alebo zástupcom do úradom požadovaného jazyka.
3.
[Podpis písomného podania]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo písomné podanie podpísané prihlasovateľom, majiteľom alebo inou dotknutou osobou. Ak zmluvná strana požaduje, aby bolo písomné podanie podpísané, táto zmluvná strana musí prijať podpis, ktorý bude v súlade v požiadavkami vykonávacieho predpisu.
b)
Ak sa podpis týka vzdania sa zápisu, zmluvná strana nie je oprávnená žiadať potvrdenie, overenie, preukázanie, legalizáciu ani žiadne iné osvedčenie podpisu okrem prípadu, keď to právny poriadok zmluvnej strany vyžaduje.
c)
Bez ohľadu na ustanovenie písmena b) môže zmluvná strana žiadať, aby bol úradu predložený dôkaz, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravosti ktoréhokoľvek podpisu na písomnom podaní.
4.
[Podanie uskutočnené v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami prenosu] Ak zmluvná strana umožní podanie v elektronickej forme alebo elektronickými prostriedkami prenosu, môže požadovať, aby bolo takéto podanie v súlade s požiadavkami vykonávacieho predpisu.
5.
[Predloženie podania] Zmluvná strana akceptuje podanie, ktorého obsah je v súlade s príslušným vzorovým medzinárodným tlačivom ustanoveným vo vykonávacom predpise.
6.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby boli vo vzťahu k odsekom 1 až 5 splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú ustanovené v tomto článku.
7.
[Prostriedky komunikácie so zástupcom] Tento článok sa nevzťahuje na komunikáciu medzi prihlasovateľom, majiteľom alebo inou dotknutou osobou a jej zástupcom.
Článok 9
Triedenie tovarov a/alebo služieb
1.
[Označenie tovarov a/alebo služieb] Každý zápis a zverejnenie uskutočnené úradom, ktoré sa týka prihlášky alebo zápisu a ktoré označuje tovary a/alebo služby, musí označovať tovary a/alebo služby ich názvami zoskupenými podľa príslušných tried Niceskej klasifikácie a pred každou skupinou musí byť uvedené číslo triedy klasifikácie, do ktorej táto skupina tovarov alebo služieb patrí, a skupiny musia byť zoradené v poradí tried uvedenej klasifikácie.
2.
[Tovary alebo služby v tej istej triede alebo v rozličných triedach]
a)
Tovary alebo služby sa nesmú považovať za navzájom podobné na základe toho, že sa v zápise alebo v publikácii úradu objavia v rovnakej triede Niceskej klasifikácie.
b)
Tovary alebo služby sa nesmú považovať za navzájom nepodobné na základe toho, že sa v zápise alebo v publikácii úradu objavia v rozličných triedach Niceskej klasifikácie.
Článok 10
Zmeny v menách alebo v adresách
1.
[Zmeny v mene alebo v adrese majiteľa]
a)
Ak sa nemení osoba majiteľa, ale je zmena v jeho mene a/alebo v adrese, zmluvná strana povolí, aby žiadosť o vyznačenie zmeny úradom v registri ochranných známok bola vykonaná podaním uskutočneným majiteľom a obsahujúcim príslušné číslo zápisu a zmenu, ktorá má byť vyznačená.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala
i)
meno a adresu majiteľa,
ii)
ak majiteľ má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
iii)
ak majiteľ má adresu na doručovanie, takúto adresu.
c)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.
d)
Aj keď ide o zmenu, ktorá sa týka viac ako jedného zápisu, je jedna žiadosť dostatočná za predpokladu, že sú v nej uvedené čísla všetkých dotknutých zápisov.
2.
[Zmena v mene alebo v adrese prihlasovateľa] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu prihlášku či niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu prihlášku či niekoľko prihlášok a jeden zápis či niekoľko zápisov za predpokladu, že ak ide o prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené identifikačné číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi či jeho zástupcovi známe, bude táto prihláška v žiadosti identifikovaná iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.
3.
[Zmena v mene alebo v adrese zástupcu alebo v adrese na doručovanie] Odsek 1 sa použije primerane pre akúkoľvek zmenu v mene alebo v adrese zástupcu a pre akúkoľvek zmenu súvisiacu s adresou na doručovanie.
4.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby v súvislosti so žiadosťou podľa tohto článku boli splnené aj iné požiadavky ako tie, ktoré sú ustanovené v odsekoch 1 až 3 a v článku 8. Najmä nemožno žiadať predloženie akéhokoľvek osvedčenia týkajúceho sa zmeny.
5.
[Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti údajov uvedených v žiadosti.
Článok 11
Zmena vlastníctva
1.
[Zmena vlastníctva zápisu]
a)
Ak dôjde k zmene majiteľa, zmluvná strana akceptuje, aby žiadosť o vyznačenie zmeny v registri ochranných známok bola uskutočnená majiteľom alebo osobou, ktorá nadobudla vlastníctvo (ďalej len „nový majiteľ“), a to podaním, v ktorom je uvedené príslušné číslo zápisu a zmena, ktorá má byť vyznačená.
b)
Ak zmena vlastníctva vyplýva zo zmluvy, zmluvná strana môže požadovať, aby bola táto skutočnosť v žiadosti uvedená a aby bola žiadosť doložená podľa uváženia žiadateľa jedným z týchto dokumentov:
i)
kópiou zmluvy, pričom sa môže požadovať, aby táto kópia bola overená verejným notárom alebo iným príslušným úradom,
ii)
výňatkom zo zmluvy preukazujúcim zmenu vlastníctva, pričom možno požadovať, aby tento výňatok bol overený verejným notárom alebo iným príslušným úradom,
iii)
neovereným osvedčením o prevode vyhotoveným vo forme a s obsahom podľa vykonávacieho predpisu a podpísaným majiteľom a novým majiteľom,
iv)
neoverenou prevodnou listinou vyhotovenou vo forme a s obsahom podľa vykonávacieho predpisu a podpísaným majiteľom a novým majiteľom.
c)
Ak zmena vlastníctva vyplýva zo zlúčenia, môže zmluvná strana požadovať, aby bola táto skutočnosť v žiadosti uvedená, aby bola žiadosť doložená kópiou dokumentu vydaného príslušným orgánom, napríklad kópiou výpisu z obchodného registra, ktorý preukazuje zlúčenie, a aby bola uvedená kópia v súlade s pôvodným dokumentom overená orgánom, ktorý vydal dokument, verejným notárom alebo iným príslušným orgánom.
d)
Ak došlo k zmene jedného spolumajiteľa alebo viacerých, nie však všetkých spolumajiteľov, a ak takáto zmena vlastníctva vyplýva zo zmluvy alebo zo zlúčenia, zmluvná strana môže požadovať od ktoréhokoľvek spolumajiteľa, u ktorého nedochádza k zmene vlastníctva, výslovný súhlas so zmenou vlastníctva, a to formou ním podpísaného dokumentu.
e)
Ak zmena vlastníctva nevyplýva zo zmluvy ani zo zlúčenia, ale z iného dôvodu, napríklad z právneho úkonu alebo z rozhodnutia súdu, môže zmluvná strana požadovať, aby bola táto skutočnosť v žiadosti uvedená, aby bola žiadosť doložená kópiou dokumentu, ktorý dokazuje zmenu, a aby bola uvedená kópia overená ako súladná s pôvodným dokumentom orgánom, ktorý vydal dokument, verejným notárom alebo iným príslušným orgánom.
f)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala
i)
meno a adresu majiteľa,
ii)
meno a adresu nového majiteľa,
iii)
názov štátu, ktorého je nový majiteľ štátnym príslušníkom, ak nie je bez štátnej príslušnosti, názov štátu, v ktorom má nový majiteľ trvalé bydlisko, ak nie je bez trvalého bydliska, a názov štátu, v ktorom má nový majiteľ existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, ak takýto podnik existuje,
iv)
ak je nový majiteľ právnická osoba, právnu formu tejto právnickej osoby, a štát a tam, kde je to vhodné, aj územný celok v rámci tohto štátu, podľa ktorého právneho poriadku je uvedená právnická osoba založená,
v)
ak má majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
vi)
ak má majiteľ adresu na doručovanie, takúto adresu,
vii)
ak má nový majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
viii)
ak sa od nového majiteľa vyžaduje, aby mal adresu na doručovanie podľa článku 4 ods. 2 písm. b), takúto adresu.
g)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.
h)
Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa zmena týka viacerých zápisov, za predpokladu, že majiteľ a nový majiteľ sú pre každý zápis rovnakí a že v žiadosti sú uvedené čísla všetkých zápisov.
i)
Ak sa zmena vlastníctva netýka všetkých tovarov a/alebo služieb uvedených v zápise majiteľa a platné právo dovoľuje zápis takejto zmeny, úrad vykoná oddelený zápis vzťahujúci sa na tovary a/alebo služby, vo vzťahu ku ktorým bolo vlastníctvo zmenené.
2.
[Zmena majiteľa prihlášky] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa zmena vzťahuje na jednu prihlášku alebo na niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu prihlášku alebo na niekoľko prihlášok a jeden zápis alebo niekoľko zápisov, za predpokladu, že prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi alebo jeho zástupcovi známe, možno na základe žiadosti identifikovať iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.
3.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať vo vzťahu k žiadosti podľa tohto článku plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú ustanovené v odsekoch 1 a 2 a v článku 8. Nemožno požadovať najmä
i)
predloženie akéhokoľvek potvrdenia alebo výpisu z obchodného registra v súvislosti s ustanovením odseku 1 písm. c),
ii)
označenie priemyselnej alebo obchodnej činnosti vykonávanej novým majiteľom ani predloženie dôkazu v tomto zmysle,
iii)
označenie činnosti uskutočňovanej novým majiteľom zodpovedajúcej tovarom a/alebo službám v súvislosti so zmenou vlastníctva ani predloženie dôkazu v tomto zmysle,
iv)
preukázanie, že majiteľ previedol úplne alebo čiastočne svoj podnik alebo významnú časť hodnoty podniku (goodwill) na nového majiteľa ani predloženie dôkazu v tomto zmysle.
4.
[Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu alebo ďalších dôkazov úradu podľa odseku 1 písm. c) alebo e), ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti niektorého údaja, ktorý je uvedený v žiadosti alebo v dokumente uvedenom v tomto článku.
Článok 12
Oprava chyby
1.
[Oprava chyby v zápise]
a)
Zmluvná strana musí akceptovať opravu chyby a zápis opravy na základe žiadosti o opravu chyby urobenej v prihláške alebo na základe inej žiadosti predloženej úradu, ktorá poukazuje na chybu v registri ochranných známok a/alebo v inom zverejnení úradu, ak túto žiadosť podal majiteľ a v žiadosti je uvedené príslušné číslo zápisu, chyba, ktorá sa má opraviť, a oprava, ktorá sa má vykonať.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť obsahovala
i)
meno a adresu majiteľa,
ii)
ak majiteľ má zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
iii)
ak majiteľ má adresu na doručovanie, takúto adresu.
c)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu za žiadosť zaplatený poplatok.
d)
Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa oprava týka viacerých zápisov rovnakej osoby, za predpokladu, že chyba a požadovaná oprava sú rovnaké pre každý zápis a že čísla všetkých zápisov, ktorých sa to týka, sú uvedené v žiadosti.
2.
[Oprava chyby v prihláške] Odsek 1 sa použije primerane, ak sa chyba vzťahuje na jednu prihlášku alebo niekoľko prihlášok alebo súčasne na jednu prihlášku alebo niekoľko prihlášok a jeden zápis alebo niekoľko zápisov, za predpokladu, že prihlášku, ktorá ešte nemá pridelené číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi alebo jeho zástupcovi známe, možno na základe žiadosti identifikovať iným spôsobom ustanoveným vo vykonávacom predpise.
3.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby boli v súvislosti so žiadosťou podľa tohto článku splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú ustanovené v odsekoch 1 a 2 a v článku 8.
4.
[Dôkaz] Zmluvná strana môže požadovať predloženie dôkazu úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o tom, či údajná chyba je skutočnou chybou.
5.
[Chyby spôsobené úradom] Úrad zmluvnej strany opraví vlastné chyby z úradnej moci alebo na žiadosť bez akéhokoľvek poplatku.
6.
[Neopraviteľné chyby] Zmluvná strana nebude povinná uplatňovať odseky 1, 2 a 5 na akúkoľvek chybu, ktorú v zmysle jej právneho poriadku nemožno opraviť.
Článok 13
Trvanie a obnova zápisu
1.
[Údaje alebo náležitosti obsiahnuté v žiadosti o obnovu zápisu alebo k nej priložené, poplatok]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby podmienkou obnovy zápisu bolo podanie žiadosti a aby takáto žiadosť obsahovala niektoré alebo všetky tieto údaje:
i)
údaj, že sa žiada o obnovu zápisu,
ii)
meno a adresu majiteľa,
iii)
číslo príslušného zápisu,
iv)
podľa uváženia zmluvnej strany dátum podania prihlášky, ktorá viedla k príslušnému zápisu, alebo dátum príslušného zápisu,
v)
ak má majiteľ zástupcu, meno a adresu tohto zástupcu,
vi)
ak má majiteľ adresu na doručovanie, túto adresu,
vii)
ak zmluvná strana umožňuje, aby bol zápis obnovený len pre niektoré tovary a/alebo služby, ktoré sú zapísané v registri ochranných známok, a takáto obnova zápisu sa požaduje, názvy tovarov a/alebo služieb, pre ktoré sa obnova zápisu požaduje, alebo názvy tovarov alebo služieb, pre ktoré sa obnova zápisu nepožaduje, zoskupené podľa tried Niceskej klasifikácie, pričom každej skupine bude predchádzať číslo triedy klasifikácie, do ktorej takáto skupina tovarov a/alebo služieb patrí, a budú uvedené v poradí tried uvedenej klasifikácie,
viii)
ak zmluvná strana umožňuje, aby bola žiadosť o obnovu zápisu podaná inou osobou ako majiteľom alebo jeho zástupcom a žiadosť je podaná takouto osobou, meno a adresu tejto osoby.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bol úradu zaplatený poplatok za žiadosť o obnovu zápisu. Ak bol pri zápise zaplatený poplatok alebo bol zaplatený poplatok za obnovu, nemôže sa za udržiavanie zápisu pre takéto obdobie požadovať žiadna ďalšia platba. Poplatky súvisiace s predložením vyhlásenia a/alebo dôkazu o použití sa nebudú považovať na účely tohto písmena za platby požadované za udržiavanie zápisu a nebudú ovplyvnené týmto písmenom.
c)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bola žiadosť o obnovu zápisu podaná a aby bol úradu zaplatený príslušný poplatok uvedený v písmene b) v lehote ustanovenej právnym poriadkom zmluvnej strany zodpovedajúcej minimálnej lehote uvedenej vo vykonávacom predpise.
2.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1 a v článku 8 vo vzťahu k žiadosti o obnovu zápisu. Nie je možné požadovať najmä
i)
akékoľvek vyobrazenie alebo inú identifikáciu ochrannej známky,
ii)
preukázanie toho, že ochranná známka bola zapísaná alebo, že jej zápis bol obnovený v registri ochranných známok ktorejkoľvek inej zmluvnej strany,
iii)
vyhlásenie a/alebo preukázanie týkajúce sa použitia ochrannej známky.
3.
[Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať, aby bol v priebehu prieskumu žiadosti o obnovu zápisu úradu predložený dôkaz, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti niektorého údaja alebo náležitosti uvedenej v žiadosti o obnovu zápisu.
4.
[Zákaz vecného prieskumu] Úrad zmluvnej strany nemôže vykonávať vecný prieskum zápisu pri obnove zápisu.
5.
[Trvanie] Ochranná doba zapísanej ochrannej známky je desať rokov. Ochranná doba sa obnovou zápisu predlžuje vždy o ďalších desať rokov.
Článok 14
Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt
1.
[Nápravné opatrenia pred uplynutím lehoty] Zmluvná strana môže predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu pred úradom vo veci prihlášky alebo zápisu, ak je v tejto súvislosti podaná žiadosť úradu pred uplynutím tejto lehoty.
2.
[Nápravné opatrenia po uplynutí lehoty] Ak prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba zmeškala ustanovenú lehotu na vykonanie úkonu pred úradom zmluvnej strany vo veci prihlášky alebo zápisu, umožní táto zmluvná strana jedno nápravné opatrenie alebo viac z týchto nápravných opatrení v súlade s požiadavkami uvedenými vo vykonávacom predpise, ak je v tejto súvislosti podaná úradu žiadosť o
i)
predĺženie lehoty ustanovenej vykonávacím predpisom,
ii)
pokračovanie v konaní o prihláške alebo zápise,
iii)
obnova práv prihlasovateľa, majiteľa alebo inej dotknutej osoby týkajúcich sa prihlášky alebo zápisu, ak úrad zistí, že k nedodržaniu lehoty došlo neúmyselne alebo napriek náležitej starostlivosti, ktorú si vyžadovali okolnosti.
3.
[Výnimky] Od zmluvnej strany sa nebude žiadať zabezpečenie nápravných opatrení podľa odseku 2 vo vzťahu k výnimkám uvedeným vo vykonávacom predpise.
4.
[Poplatok] Zmluvná strana môže požadovať zaplatenie poplatku za nápravné opatrenia podľa odsekov 1 a 2.
5.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať vo vzťahu k nápravným opatreniam podľa odseku 2 plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú ustanovené v tomto článku a v článku 8.
Článok 15
Záväzky vyplývajúce z Parížskeho dohovoru
Zmluvná strana musí postupovať v súlade s ustanoveniami Parížskeho dohovoru, ktoré sa týkajú ochranných známok.
Článok 16
Servisné známky
Zmluvná strana zapisuje servisné známky a uplatňuje na tieto ochranné známky príslušné ustanovenia Parížskeho dohovoru.
Článok 17
Žiadosť o zápis licencie
1.
[Náležitosti žiadosti o zápis] Ak právny poriadok zmluvnej strany umožňuje zápis licencie na svojom úrade, táto zmluvná strana môže požadovať, aby
i)
bola žiadosť o zápis podaná v súlade s požiadavkami ustanovenými vo vykonávacom predpise a
ii)
bola žiadosť o zápis doložená podpornými dokumentmi ustanovenými vo vykonávacom predpise.
2.
[Poplatok] Zmluvná strana môže požadovať, aby bol za zápis licencie úradu zaplatený poplatok.
3.
[Jedna žiadosť vzťahujúca sa na viaceré zápisy] Jedna žiadosť je dostatočná, aj keď sa licencia vzťahuje na viac zápisov, za predpokladu, že sú v žiadosti uvedené čísla všetkých dotknutých zápisov, majiteľ a nadobúdateľ licencie sú rovnakí pre všetky zápisy, a žiadosť vyznačuje rozsah licencie v súlade s vykonávacím predpisom a s ohľadom na všetky zápisy.
4.
[Zákaz iných požiadaviek]
a)
Zmluvná strana nemôže vzhľadom na zápis licencie v úrade požadovať plnenie iných požiadaviek ako tých, ktoré sú uvedené v odsekoch 1 až 3 a v článku 8. Nemožno požadovať najmä
i)
poskytnutie osvedčenia o zápise ochrannej známky, ktorá je predmetom licencie,
ii)
poskytnutie licenčnej zmluvy alebo jej prekladu,
iii)
údaje o finančných podmienkach licenčnej zmluvy.
b)
Ustanovenie písmena a) nemá vplyv na iné záväzky existujúce podľa právneho poriadku zmluvnej strany týkajúce sa sprístupnenia informácií na iné účely, ako je zápis licencie do registra ochranných známok.
5.
[Dôkaz] Zmluvná strana je oprávnená požadovať predloženie dôkazu alebo ďalších dôkazov úradu, ak má úrad odôvodnené pochybnosti o pravdivosti niektorého údaja uvedeného v žiadosti alebo v akomkoľvek inom dokumente uvedenom vo vykonávacom predpise.
6.
[Žiadosti týkajúce sa prihlášok] Odseky 1 až 5 sa uplatňujú primerane pre žiadosti o zápis licencie na prihlášku, ak právny poriadok zmluvnej strany takýto zápis umožňuje.
Článok 18
Žiadosť o doplnenie alebo zrušenie zápisu licencie
1.
[Požiadavky týkajúce sa žiadosti] Ak právny poriadok zmluvnej strany upravuje zápis licencie úradom, môže táto zmluvná strana žiadať, aby bola žiadosť o doplnenie alebo zrušenie zápisu licencie
i)
podaná v súlade s požiadavkami uvedenými vo vykonávacom predpise a
ii)
doplnená podpornými dokumentmi, ustanovenými vo vykonávacom predpise.
2.
[Iné požiadavky] Článok 17 ods. 2 až 6 sa uplatňuje primerane pre žiadosti o doplnenie alebo zrušenie zápisu licencie.
Článok 19
Účinky nezapísania licencie
1.
[Platnosť zápisu a ochrany ochrannej známky] Nezapísanie licencie úradom alebo iným príslušným orgánom zmluvnej strany nemá vplyv na platnosť zápisu alebo ochranu ochrannej známky, ktorá je predmetom licencie.
2.
[Niektoré práva nadobúdateľa licencie]
Zmluvná strana nemôže požadovať zápis licencie ako podmienku pre akékoľvek právo, ktoré môže mať nadobúdateľ licencie podľa právneho poriadku tejto zmluvnej strany spočívajúce v práve pripojiť sa ku konaniu o porušení začatom majiteľom alebo v práve získať prostredníctvom takého konania odškodnenie za škody spôsobené porušením práva k ochrannej známke, ktorá je predmetom licencie.
3.
[Použitie ochrannej známky v prípade nezapísania licencie] Zmluvná strana nemôže požadovať zápis licencie ako podmienku toho, aby sa používanie známky nadobúdateľom licencie považovalo v konaní týkajúcom sa nadobudnutia, udržiavania a vymáhania práv zo známok za používanie majiteľom.
Článok 20
Označenie licencie
Ak právny poriadok zmluvnej strany požaduje uviesť, že je známka používaná na základe licencie, úplné alebo čiastočné nevyhovenie tejto požiadavke nemá vplyv na platnosť zápisu známky, ktorá je predmetom licencie, alebo na ochranu tejto známky a nemá vplyv na uplatňovanie článku 19 ods. 3.
Článok 21
Výhrady v prípade zamýšľaného zamietnutia
Úrad nemôže prihlášku podľa článku 3 alebo požiadavku podľa článkov 7, 10 až 14, 17 a 18 úplne ani čiastočne zamietnuť bez toho, aby nebola prihlasovateľovi alebo žiadateľovi poskytnutá možnosť predložiť výhrady k zamýšľanému zamietnutiu v primeranej lehote. V súlade s článkom 14 nemožno od úradu požadovať, aby poskytol možnosť predložiť výhrady, ak osoba požadujúca nápravné opatrenia už mala možnosť predložiť výhrady voči dôvodom, na ktorých je založené rozhodnutie.
Článok 22
Vykonávací predpis
1.
[Obsah]
a)
Vykonávací predpis pripojený k tomuto dohovoru ustanovuje pravidlá, ktoré sa týkajú
i)
záležitostí, o ktorých tento dohovor výslovne ustanovuje, aby boli „upravené vykonávacím predpisom“,
ii)
všetkých podrobností potrebných na vykonávanie ustanovení tohto dohovoru,
iii)
administratívnych požiadaviek, záležitostí alebo postupov.
b)
Vykonávací predpis obsahuje aj vzorové medzinárodné tlačivá.
2.
[Zmeny vykonávacieho predpisu] S prihliadnutím na odsek 3 si každá zmena vykonávacieho predpisu vyžaduje trojštvrtinovú väčšinu odovzdaných hlasov.
3.
[Požiadavka jednomyseľnosti]
a)
Vykonávací predpis môže špecifikovať ustanovenia, ktoré môžu byť zmenené a doplnené len jednomyseľne.
b)
Akákoľvek zmena alebo doplnenie vykonávacieho predpisu, ktorej výsledkom je doplnenie alebo odstránenie ustanovení vykonávacieho predpisu podľa písmena a), si vyžaduje jednomyseľnosť.
c)
Pri určení, či sa dosiahla jednomyseľnosť, sa do úvahy berú len skutočne odovzdané hlasy. Zdržanie sa hlasovania nie je považované za hlas.
4.
[Rozpor medzi týmto dohovorom a vykonávacím predpisom] V prípade rozporu medzi ustanoveniami tohto dohovoru a ustanoveniami vykonávacieho predpisu platia ustanovenia dohovoru.
Článok 23
Zhromaždenie
1.
[Zloženie]
a)
Zmluvné strany majú zhromaždenie.
b)
Každá zmluvná strana je zastúpená v zhromaždení jedným delegátom, ktorému môžu pomáhať zástupcovia, poradcovia a experti. Každý delegát môže zastupovať iba jednu zmluvnú stranu.
2.
[Úlohy] Zhromaždenie
i)
rokuje o záležitostiach týkajúcich sa rozvoja tohto dohovoru,
ii)
mení a dopĺňa vykonávací predpis vrátane vzorových medzinárodných tlačív,
iii)
ustanovuje podmienky dátumu platnosti každej zmeny a doplnenia podľa bodu ii),
iv)
plní príslušné úlohy na implementáciu ustanovení tohto dohovoru.
3.
[Kvórum]
a)
Kvórum tvorí polovica členov zhromaždenia, ktorými sú štáty.
b)
Bez ohľadu na ustanovenie písmena a), ak je na ktoromkoľvek zasadnutí počet členov zhromaždenia, ktorými sú štáty a sú zastúpení, nižší než polovica, avšak predstavuje jednu tretinu členov zhromaždenia, ktorými sú štáty, alebo viac, zhromaždenie môže prijímať rozhodnutia s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa jeho vlastných rokovacích pravidiel a všetky takéto rozhodnutia nadobudnú platnosť, len ak sú splnené ďalej ustanovené podmienky. Medzinárodný úrad oznámi uvedené rozhodnutia členom zhromaždenia, ktorými sú štáty, a neboli zastúpení, a vyzve ich, aby písomne vyjadrili svoj hlas alebo zdržanie sa hlasovania do troch mesiacov odo dňa oznámenia. Ak po uplynutí tejto lehoty počet členov, ktorí takto vyjadrili svoj hlas alebo zdržanie sa hlasovania, dosiahne počet členov, ktorí chýbali na dosiahnutie kvóra na samotnom zasadnutí, také rozhodnutia nadobudnú platnosť za predpokladu, že sa zároveň dosiahne požadovaná väčšina.
4.
[Prijímanie rozhodnutí na zhromaždení]
a)
Zhromaždenie sa usiluje o prijímanie rozhodnutí na základe konsenzu.
b)
Ak sa rozhodnutie nemôže prijať na základe konsenzu, o príslušnej záležitosti sa rozhodne hlasovaním. V takom prípade
i)
každá zmluvná strana, ktorou je štát, má jeden hlas a hlasuje len vo vlastnom mene, a
ii)
ktorákoľvek zmluvná strana, ktorou je medzivládna organizácia, môže hlasovať namiesto jej členských štátov s počtom hlasov zodpovedajúcim počtu jej členských štátov, ktoré sú zmluvnou stranou tohto dohovoru. Žiadna takáto medzivládna organizácia sa nezúčastní hlasovania, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov uplatní svoje právo hlasovať a naopak. Navyše žiadna medzivládna organizácia sa nezúčastní hlasovania, ak ktorýkoľvek z jej členských štátov, ktorý je zmluvnou stranou tohto dohovoru, je členským štátom inej medzivládnej organizácie a táto medzivládna organizácia sa zúčastňuje hlasovania.
5.
[Väčšina]
a)
S výhradou článku 22 ods. 2 a 3 sú na prijatie rozhodnutia zhromaždenia potrebné dve tretiny odovzdaných hlasov.
b)
Pri určení, či bola dosiahnutá požadovaná väčšina, sa berú do úvahy len skutočne odovzdané hlasy. Zdržanie sa hlasovania nie je považované za hlas.
6.
[Zasadnutia] Zasadnutie zhromaždenia zvolá generálny riaditeľ, a to v rovnakom období a na rovnakom mieste ako valné zhromaždenie organizácie, ak neexistujú výnimočné okolnosti.
7.
[Rokovací poriadok] Zhromaždenie schváli svoj vlastný rokovací poriadok vrátane pravidiel na zvolanie mimoriadnych zasadnutí.
Článok 24
Medzinárodný úrad
1.
[Administratívne úlohy]
a)
Medzinárodný úrad vykonáva administratívne úlohy týkajúce sa tohto dohovoru.
b)
Medzinárodný úrad najmä pripravuje stretnutia a vykonáva funkciu sekretariátu pre zhromaždenie a tie výbory expertov a pracovné skupiny, ktoré zriadi zhromaždenie.
2.
[Iné zasadnutia než zasadnutia zhromaždenia] Generálny riaditeľ zvoláva každý výbor a pracovnú skupinu, ktorú zriadilo zhromaždenie.
3.
[Úloha medzinárodného úradu v zhromaždení a pri iných zasadnutiach]
a)
Generálny riaditeľ a osoby, ktoré generálny riaditeľ určí, sa bez práva hlasovať zúčastňujú všetkých zasadnutí zhromaždenia, výborov a pracovných skupín, ktoré zriadilo zhromaždenie.
b)
Generálny riaditeľ alebo zamestnanec, ktorého určí generálny riaditeľ, je z úradnej moci tajomníkom zhromaždenia, výborov a pracovných skupín uvedených v písmene a).
4.
[Konferencie]
a)
Medzinárodný úrad pripravuje v súlade s usmerneniami zhromaždenia všetky revízne konferencie.
b)
Medzinárodný úrad sa môže v súvislosti s uvedenými prípravami poradiť s členskými štátmi organizácie, s medzivládnymi organizáciami a medzinárodnými a vnútroštátnymi mimovládnymi organizáciami.
c)
Generálny riaditeľ a osoby, ktoré generálny riaditeľ určí, sa bez práva hlasovať zúčastňujú rokovaní na revíznych konferenciách.
5.
[Ďalšie úlohy] Medzinárodný úrad plní všetky ďalšie úlohy, ktoré sú mu určené v súvislosti s týmto dohovorom.
Článok 25
Revízia, zmena alebo doplnenie
Tento dohovor môže revidovať, zmeniť alebo doplniť len diplomatická konferencia. O zvolaní diplomatickej konferencie rozhoduje zhromaždenie.
Článok 26
Spôsobilosť stať sa zmluvnou stranou tohto dohovoru
1.
[Predpoklady] Tento dohovor môžu podpísať a v súlade s odsekmi 2 a 3 a článkom 28 ods. 1 a 3 sa jeho zmluvnými stranami môžu stať tieto subjekty:
i)
ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané jeho vlastným úradom,
ii)
ktorákoľvek medzivládna organizácia, ktorá udržiava úrad, v ktorom sa môžu zapísať ochranné známky s účinkom pre územie, na ktorom zakladajúca zmluva medzivládnej organizácie platí vo všetkých jej členských štátoch alebo v tých z jej členských štátov, ktoré sú vyznačené na takýto účel v príslušnej prihláške, za predpokladu, že všetky členské štáty medzivládnej organizácie sú členmi organizácie,
iii)
ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané len prostredníctvom úradu iného určeného štátu, ktorý je členom organizácie,
iv)
ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý môžu byť ochranné známky zapísané len prostredníctvom úradu udržiavaného medzivládnou organizáciou, ktorej je tento štát členom,
v)
ktorýkoľvek členský štát organizácie, pre ktorý ochranné známky môžu byť zapísané len prostredníctvom úradu spoločného pre skupinu členských štátov organizácie.
2.
[Ratifikácia alebo prístup] Ktorýkoľvek subjekt uvedený v odseku 1 môže uložiť
i)
ratifikačnú listinu, ak podpísal tento dohovor,
ii)
listinu o prístupe, ak nepodpísal tento dohovor.
3.
[Dátum platnosti uloženia] Dátumom platnosti uloženia ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe je
i)
v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode i), dátum, keď bola uložená listina tohto štátu,
ii)
v prípade medzivládnej organizácie dátum, keď bola uložená listina tejto medzivládnej organizácie,
iii)
v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode iii), dátum, keď sú splnené tieto podmienky: listina tohto štátu bola uložená a listina iného určeného štátu bola uložená,
iv)
v prípade štátu, ktorý je uvedený v odseku 1 bode iv), dátum podľa bodu ii),
v)
v prípade členského štátu skupiny štátov, ktorá je uvedená v odseku 1 bode v), dátum, keď boli uložené listiny všetkých členských štátov tejto skupiny.
Článok 27
Vykonávanie Dohovoru o práve ochrannej známky z roku 1994 a tohto dohovoru
1.
[Vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a zároveň dohovoru z roku 1994] Tento dohovor samotný je vykonateľný, ak ide o vzájomné vzťahy zmluvných strán tohto dohovoru a zároveň dohovoru z roku 1994.
2.
[Vzťahy medzi zmluvnými stranami tohto dohovoru a zmluvnými stranami dohovoru z roku 1994, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru] Zmluvná strana tohto dohovoru a zároveň dohovoru z roku 1994 naďalej vykonáva dohovor z roku 1994 vo vzťahu k zmluvným stranám dohovoru z roku 1994, ktoré nie sú zmluvnou stranou tohto dohovoru.
Článok 28
Nadobudnutie platnosti, dátum platnosti ratifikácií a prístupov
1.
[Právne významné dokumenty] Na účely tohto článku sa berú do úvahy iba ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe, ktoré uložia subjekty uvedené v článku 26 ods. 1 a ktoré majú dátum nadobudnutia platnosti podľa článku 26 ods. 3.
2.
[Nadobudnutie platnosti dohovoru] Tento dohovor nadobudne platnosť tri mesiace po tom, ako desať štátov alebo medzivládnych organizácií podľa článku 26 ods. 1 bodu ii) uloží svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.
3.
[Platnosť ratifikácií a prístupov uskutočnených po nadobudnutí platnosti dohovoru] Ktorýkoľvek subjekt, ktorý nie je uvedený v odseku 2, sa stane zmluvnou stranou dohovoru tri mesiace odo dňa uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.
Článok 29
Výhrady
1.
[Osobitné druhy známok] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrady vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) akékoľvek ustanovenia článku 3 ods. 1, článkov 5, 7, 8 ods. 5 a článkov 11 a 13 nebudú platiť pre združené ochranné známky, blokačné známky alebo pre odvodené známky. Takáto výhrada musí špecifikovať tie z uvedených ustanovení, na ktoré sa výhrada vzťahuje.
2.
[Zápis do viacerých tried] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia, ktorej právny poriadok ku dňu prijatia tohto dohovoru povoľuje zápis tovarov do viacerých tried alebo zápis služieb do viacerých tried, môže pri prístupe k tomuto dohovoru vyhlásiť prostredníctvom výhrady, že nebude uplatňovať ustanovenia článku 6.
3.
[Vecný prieskum pri obnove] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrad vyhlásiť, že bez ohľadu na článok 13 ods. 4 môže úrad pri prvej obnove zápisu týkajúceho sa služieb vykonať vecný prieskum zápisu za predpokladu, že je tento prieskum určený na elimináciu viacnásobných zápisov založených na prihláškach podaných počas obdobia šiestich mesiacov nasledujúcich po nadobudnutí platnosti právneho predpisu tohto štátu alebo organizácie, ktorý umožnil zápis servisných ochranných známok pred nadobudnutím platnosti tohto dohovoru.
4.
[Niektoré práva nadobúdateľa licencie] Ktorýkoľvek štát alebo medzivládna organizácia môže prostredníctvom výhrad vyhlásiť, že požaduje bez ohľadu na článok 19 ods. 2 zápis licencie ako podmienku pre akékoľvek právo, ktoré môže mať nadobúdateľ licencie podľa právneho poriadku tohto štátu alebo medzivládnej organizácie spočívajúce v práve pripojiť sa ku konaniu o porušení začatom majiteľom alebo v práve získať prostredníctvom takého konania odškodnenie za škody spôsobené porušením práva k ochrannej známke, ktorá je predmetom licencie.
5.
[Postup] Výhrada podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 sa predkladá formou vyhlásenia pripojeného k ratifikačnej listine alebo listine o prístupe k dohovoru, a to zo strany štátu alebo medzivládnej organizácie, ktorá výhradu podáva.
6.
[Späťvzatie] Ktorákoľvek výhrada podľa odsekov 1, 2, 3 alebo 4 môže byť kedykoľvek vzatá späť.
7.
[Zákaz iných výhrad] Nepovoľujú sa žiadne iné výhrady k tomuto dohovoru ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch 1, 2, 3 a 4.
Článok 30
Výpovedanie dohovoru
1.
[Oznámenie] Zmluvná strana môže tento dohovor vypovedať oznámením adresovaným generálnemu riaditeľovi.
2.
[Dátum platnosti] Vypovedanie nadobudne platnosť jeden rok odo dňa, keď generálny riaditeľ dostal oznámenie o vypovedaní dohovoru. Nemá to vplyv na uplatňovanie dohovoru v čase, keď vypovedanie nadobudne platnosť, na žiadnu prihlášku v konaní ani na žiadnu známku zapísanú pre vypovedajúcu zmluvnú stranu, pričom môže zmluvná strana po uplynutí tejto ročnej lehoty skončiť uplatňovanie tohto dohovoru pre ktorýkoľvek zápis odo dňa, keď sa má zápis obnoviť.
Článok 31
Jazyky dohovoru, podpis
1.
[Pôvodné znenia, úradné znenia]
a)
Tento dohovor je podpísaný v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom, arabskom, čínskom, vo francúzskom, v ruskom a španielskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.
b)
Úradné znenie v jazyku, ktorý nie je uvedený v písmene a) a ktorý je úradným jazykom zmluvnej strany, určí generálny riaditeľ po konzultácii s touto zmluvnou stranou a inou dotknutou zmluvnou stranou.
2.
[Lehota na podpísanie] Tento dohovor bude otvorený na podpis v sídle organizácie jeden rok odo dňa jeho prijatia.
Článok 32
Depozitár
Depozitárom tohto dohovoru je generálny riaditeľ.
VYKONÁVACÍ PREDPIS K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
VYKONÁVACÍ PREDPIS K SINGAPURSKÉMU DOHOVORU O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY
Zoznam pravidiel
Pravidlo 1 Skrátené výrazy
Pravidlo 2 Spôsob uvádzania mien a adries
Pravidlo 3 Podrobnosti týkajúce sa prihlášky
Pravidlo 4 Podrobnosti týkajúce sa zastupovania a adresy na doručovanie
Pravidlo 5 Podrobnosti týkajúce sa dátumu podania
Pravidlo 6 Podrobnosti týkajúce sa podania
Pravidlo 7 Spôsob identifikácie prihlášky bez čísla
Pravidlo 8 Podrobnosti týkajúce sa trvania a obnovy zápisu
Pravidlo 9 Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt
Pravidlo 10 Požiadavky týkajúce sa žiadosti o zápis licencie alebo o zmenu, alebo zrušenie zápisu licencie
Zoznam vzorových medzinárodných tlačív
Tlačivo č. 1 Prihláška ochrannej známky
Tlačivo č. 2 Plná moc
Tlačivo č. 3 Žiadosť o zápis zmeny (zmien) v mene (menách) alebo v adrese (adresách)
Tlačivo č. 4 Žiadosť o zápis zmeny majiteľa
Tlačivo č. 5 Osvedčenie o prevode
Tlačivo č. 6 Doklad o prevode
Tlačivo č. 7 Žiadosť o opravu chyby (chýb)
Tlačivo č. 8 Žiadosť o obnovu zápisu
Tlačivo č. 9 Žiadosť o zápis licencie
Tlačivo č. 10 Vyhlásenie o licencii
Tlačivo č. 11 Vyhlásenie o zmene licencie
Tlačivo č. 12 Vyhlásenie o zrušení licencie
Pravidlo 1
Skrátené výrazy
1.
[Skrátené výrazy definované vo vykonávacom predpise] Na účely tohto vykonávacieho predpisu, ak nie je výslovne uvedené inak,
i)
„dohovor“ je Singapurský dohovor o práve ochrannej známky,
ii)
„článok“ sa vzťahuje na špecifický článok dohovoru,
iii)
„výlučná licencia“ je licencia, ktorá sa udeľuje iba jednému nadobúdateľovi licencie a ktorá neoprávňuje majiteľa používať ochrannú známku a udeľovať licenciu ďalším osobám,
iv)
„výhradná licencia“ je licencia, ktorá sa udeľuje jednému nadobúdateľovi licencie a ktorá neoprávňuje majiteľa udeliť licencie ďalším osobám, ale umožňuje mu používať ochrannú známku,
v)
„nevýlučná licencia“ je licencia, ktorá majiteľovi nebráni v udeľovaní licencií ďalším osobám ani v používaní ochrannej známky.
2.
[Skrátené výrazy definované v dohovore] Skrátené výrazy definované v článku 1 na účely dohovoru majú rovnaký význam aj na účely vykonávacieho predpisu.
Pravidlo 2
Spôsob uvádzania mien a adries
1.
[Mená]
a)
Ak má byť uvedené meno osoby, môže zmluvná strana požadovať
i)
v prípade fyzickej osoby, aby jej meno bolo uvedené priezviskom alebo hlavným menom a druhým menom, alebo menami tejto osoby, alebo menom, ktoré má byť uvedené podľa voľby osoby, menom alebo menami obvykle používanými uvedenou osobou,
ii)
v prípade právnickej osoby, aby meno, ktoré má byť uvedené, bolo úplným úradným názvom právnickej osoby.
b)
Ak má byť uvedené meno zástupcu, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo združením, zmluvná strana uzná ako meno názov, ktorý obchodná spoločnosť alebo združenie zvyčajne používa.
2.
[Adresy]
a)
Ak má byť uvedená adresa osoby, môže zmluvná strana požadovať, aby adresa bola uvedená takým spôsobom, ktorý zodpovedá zvyčajným požiadavkám na rýchle poštové dodanie na uvedenú adresu, a v každom prípade musí obsahovať všetky dôležité administratívne údaje vrátane čísla domu alebo budovy, ak toto číslo existuje.
b)
V prípade komunikácie s úradom v mene dvoch alebo viacerých osôb s rôznymi adresami zmluvná strana môže požadovať uvedenie spoločnej adresy, ktorá je adresou na doručovanie.
c)
Adresa môže obsahovať telefónne číslo a číslo telefaxu, ako aj adresu na doručovanie odlišnú od adresy uvedenej v písmene a).
d)
Písmená a) a c) sa primerane vzťahujú na adresy na doručovanie.
3.
[Iné spôsoby identifikácie] Zmluvná strana môže požadovať číselné alebo iné označovanie korešpondencie s úradom, pod ktorým je prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba na úrade vedená. Zmluvná strana nemôže odmietnuť korešpondenciu z dôvodu nesplnenia niektorej požiadavky okrem elektronicky podaných prihlášok.
4.
[Typ použitého písma] Zmluvná strana môže požadovať, aby všetky údaje opísané v odsekoch 1 až 3 boli realizované typom písma používaným úradom.
Pravidlo 3
Podrobnosti týkajúce sa prihlášky
1.
[Štandardné znaky] Ak úrad zmluvnej strany používa typ písma (písmená a čísla), ktoré uznal za štandardné, a ak prihláška obsahuje vyhlásenie prihlasovateľa, v ktorom žiada, aby bola známka zapísaná a zverejnená v štandardnom písme používanom úradom, úrad zapíše a zverejní túto známku v štandardnom písme.
2.
[Známka uplatňujúca si farbu] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatnenie farby ako rozlišovacieho znaku ochrannej známky, úrad môže požadovať, aby bol v prihláške uvedený názov alebo kód uplatňovanej farby alebo farieb a označenie základných častí známky, ktoré sú vo farebnom prevedení, a to vo vzťahu ku každej farbe.
3.
[Počet reprodukcií]
a)
Ak prihláška neobsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada uplatnenie farby ako rozlišovacieho znaku ochrannej známky, zmluvná strana nie je oprávnená požadovať viac ako
i)
päť reprodukcií ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení, ak prihláška podľa právneho poriadku zmluvnej strany nesmie obsahovať alebo neobsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada, aby ochranná známka bola zapísaná a zverejnená v štandardnom písme používanom úradom tejto zmluvnej strany,
ii)
jednu reprodukciu ochrannej známky v čiernobielom vyhotovení, ak prihláška obsahuje vyhlásenie, v ktorom prihlasovateľ žiada, aby ochranná známka bola zapísaná a zverejnená v štandardnom písme používanom úradom tejto zmluvnej strany.
b)
Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že si prihlasovateľ uplatňuje farbu ako rozlišovací prvok ochrannej známky, zmluvná strana nie je oprávnená požadovať viac ako päť čiernobielych reprodukcií ochrannej známky a päť farebných reprodukcií ochrannej známky.
(4)
[Trojrozmerná ochranná známka]
(a)
Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je trojrozmernou ochrannou známkou, reprodukcia ochrannej známky bude obsahovať dvojrozmernú grafickú alebo fotografickú reprodukciu.
(b)
Reprodukcia predložená podľa písmena a) môže podľa rozhodnutia prihlasovateľa pozostávať z jedného pohľadu na ochrannú známku alebo z viacerých rozličných pohľadov na ochrannú známku.
(c)
Ak úrad usúdi, že reprodukcia ochrannej známky predložená prihlasovateľom podľa písmena a) dostatočne nevykazuje znaky trojrozmernej ochrannej známky, je oprávnený vyzvať prihlasovateľa, aby v rámci stanovenej lehoty predložil až šesť rôznych pohľadov ochrannej známky a/alebo slovný opis tejto ochrannej známky.
(d)
Ak úrad usúdi, že rozličné pohľady a/alebo opis ochrannej známky, ktoré sú stanovené v písmene c), naďalej dostatočne nevykazujú znaky trojrozmernej ochrannej známky, je oprávnený požiadať prihlasovateľa, aby do primerane stanovenej lehoty predložil vzorku ochrannej známky.
(e)
Bez ohľadu na ustanovenie písmen a) až d) je postačujúca na priznanie dátumu podania dostatočne jasná reprodukcia zobrazujúca trojrozmerný charakter ochrannej známky v jedinom pohľade.
(f)
Odsek 3 písm. a) bod i) a písm. b) sa uplatňujú primerane.
(5)
[Ochranná známka vo forme hologramu] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je vo forme hologramu, zobrazenie ochrannej známky musí obsahovať jeden alebo viac pohľadov na ochrannú známku zachytávajúcich holografický efekt ako celok. Ak úrad usúdi, že predložený pohľad alebo niekoľko pohľadov nezachytávajú holografický efekt ako celok, môže požadovať predloženie dodatočných pohľadov. Úrad tiež môže od prihlasovateľa požadovať, aby predložil opis tejto ochrannej známky.
(6)
[Pohybová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je pohybová, zobrazenie ochrannej známky musí, v zmysle rozhodnutia úradu, pozostávať z jedného obrázka alebo zo série statických alebo pohyblivých obrázkov zobrazujúcich pohyb. Ak úrad usúdi, že predložený obrázok alebo obrázky nezobrazujú pohyb, môže požadovať predloženie dodatočných obrázkov. Úrad tiež môže požadovať, aby prihlasovateľ predložil opis vysvetľujúci pohyb.
(7)
[Farebná ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochrannú známku tvorí farba sama osebe alebo kombinácia farieb bez vymedzených tvarov, reprodukcia takej ochrannej známky musí pozostávať zo vzorky farby alebo farieb. Úrad môže požadovať označenie farby alebo farieb s použitím ich všeobecných názvov. Úrad môže požadovať aj opis toho, ako je farba alebo ako sú farby použité na tovaroch alebo v súvislosti so službami. Úrad tiež môže požadovať označenie farby alebo farieb uznanými kódmi farieb, a to podľa výberu prihlasovateľa, ktoré úrad akceptuje.
(8)
[Polohová ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je polohová, reprodukcia ochrannej známky musí pozostávať zo samostatného pohľadu na ochrannú známku, ktorý ukazuje jej polohu na výrobku. Úrad môže požadovať, aby prvky, pre ktoré sa ochrana nepožaduje, boli označené. Úrad tiež môže požadovať opis polohy ochrannej známky na výrobku.
(9)
[Zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že ochranná známka je zvuková, zobrazenie takej ochrannej známky musí, v zmysle rozhodnutia úradu, obsahovať notový záznam v notovej osnove alebo opis zvuku tvoriaceho ochrannú známku, alebo analógový alebo digitálny záznam tohto zvuku, alebo akúkoľvek ich kombináciu.
(10)
[Ochranná známka obsahujúca neviditeľný znak iný ako zvuková ochranná známka] Ak prihláška obsahuje vyhlásenie, že súčasťou ochrannej známky je neviditeľný znak iný ako zvuková ochranná známka, zmluvná strana môže požadovať jedno alebo viac zobrazení ochrannej známky, uvedenie typu ochrannej známky a podrobnosti týkajúce sa ochrannej známky v zmysle zákonov zmluvnej strany.
(11)
[Prepis ochrannej známky] Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) bodu xiii), ak ochranná známka pozostáva z iného písma alebo obsahuje iné písmo, ako je písmo používané úradom, alebo obsahuje čísla vyjadrené inými číslicami, ako sú číslice používané úradom, môže požadovať prepis ochrannej známky do písma a číslic používaných úradom.
(12)
[Preklad ochrannej známky] Na účely článku 3 ods. 1 písm. a) bodu xiv), ak ochranná známka pozostáva zo slova alebo zo slov alebo obsahuje slovo alebo slová v inom jazyku, ako je jazyk alebo jeden z jazykov používaných úradom, môže sa požadovať preklad tohto slova alebo týchto slov do jazyka alebo do jedného z týchto jazykov.
(13)
[Lehota na preukázanie skutočného použitia ochrannej známky] Lehota podľa článku 3 ods. 3 nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od dátumu uznania prihlášky úradom zmluvnej strany, ktorému bola podaná. Prihlasovateľ alebo majiteľ bude mať právo na predĺženie tejto lehoty podľa podmienok stanovených zákonom tejto zmluvnej strany o obdobie najmenej šesť mesiacov až do celkového možného predĺženia, ktoré nesmie byť kratšie ako dva a pol roka.
Pravidlo 4
Podrobnosti týkajúce sa zastupovania a adresy na doručovanie
1.
[Adresa pri ustanovení zástupcu] Ak je zástupca ustanovený, zmluvná strana považuje adresu zástupcu za adresu na doručovanie.
2.
[Adresa pri neustanovení zástupcu] Ak zástupca nie je ustanovený a prihlasovateľ, majiteľ alebo iná dotknutá osoba určila ako svoju adresu adresu na území zmluvnej strany, táto zmluvná strana považuje takúto adresu za adresu na doručovanie.
3.
[Lehota] Lehota stanovená v článku 4 ods. 3 písm. d) sa počíta od dátumu prijatia podania úradom zúčastnenej zmluvnej strany a nesmie byť kratšia ako jeden mesiac v prípade, že adresa osoby, v ktorej zastúpení sa podanie vykonáva, je na území tejto zmluvnej strany, a nie kratšia ako dva mesiace v prípade, že adresa takejto osoby je mimo územia zmluvnej strany.
Pravidlo 5
Podrobnosti týkajúce sa dátumu podania
1.
[Postup v prípade nesplnenia požiadaviek] Ak prihláška v čase jej prijatia úradom nie je v súlade s niektorou uplatniteľnou požiadavkou článku 5 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. a), úrad urýchlene vyzve prihlasovateľa, aby požiadavky splnil v lehote, ktorú určí, a táto lehota musí byť najmenej jeden mesiac od dátumu vyzvania v prípade, že adresa prihlasovateľa je na území zúčastnenej zmluvnej strany, a najmenej dva mesiace v prípade, že adresa prihlasovateľa je mimo územia zúčastnenej zmluvnej strany. Výzva môže byť spojená s povinnosťou zaplatiť osobitný poplatok. Aj keby úrad nezaslal uvedenú výzvu, stanovené požiadavky zostanú nedotknuté.
2.
[Dátum podania v prípade opravy] Ak prihlasovateľ v lehote určenej vo výzve vyhovie požiadavkám podľa odseku 1 a zaplatí požadovaný poplatok, dátumom podania bude dátum, keď úrad dostal všetky požadované náležitosti podľa článku 5 ods. 1 písm. a), a tam, kde je to uplatniteľné, bol úradu zaplatený aj požadovaný poplatok v súlade s článkom 5 ods. 2 písm. a). V opačnom prípade sa prihláška bude považovať za nepodanú.
Pravidlo 6
Podrobnosti týkajúce sa podania
1.
[Údaje doplňujúce podpis podania v písomnej forme] Zmluvná strana je oprávnená požadovať, aby k podpisu fyzickej osoby bol doplnený ďalší
i)
údaj v kapitálkach o priezvisku alebo hlavnom mene, ako aj krstné meno a vedľajšie meno alebo mená tejto osoby alebo, ak si to daná osoba žiada, potom meno alebo mená, ktoré táto osoba obvykle používa,
ii)
údaj o oprávnení, na ktorého základe táto osoba vykonala podpis, ak takéto oprávnenie nie je zjavné z podania.
2.
[Dátum podpisu] Zmluvná strana je oprávnená požadovať, aby podpis obsahoval údaj o dátume, keď bol podpis vykonaný. Ak je takýto údaj požadovaný, ale nie je uvedený, potom sa za dátum, keď bol podpis vykonaný, považuje deň, v ktorom úrad prijal podanie obsahujúce tento podpis, alebo skorší dátum, ak to zmluvná strana umožní.
3.
[Podpis podania v písomnej forme] Ak je podanie určené úradu zmluvnej strany v písomnej forme a podpis je požadovaný, táto zmluvná strana
i)
prijme vlastnoručný podpis s výhradou bodu iii),
ii)
môže umožniť namiesto vlastnoručného podpisu použitie inej formy podpisu, napr. tlačený alebo pečiatkový podpis, alebo použitie pečate alebo čiarových kódov,
iii)
môže požadovať použitie pečate namiesto vlastnoručného podpisu tam, kde fyzická osoba podpisujúca podanie je občanom zmluvnej strany a jeho adresa je na území jej pôsobenia alebo kde právnická osoba, v ktorej mene je podanie podpísané, je založená podľa práva a má na jej území buď sídlo, alebo existujúci a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik.
4.
[Podpis písomného podania odoslaného elektronickou cestou] Zmluvná strana, ktorá umožňuje zasielanie písomných podaní elektronickou cestou, prijíma podpísanú korešpondenciu, ak je na prijatej korešpondencii uvedené grafické zobrazenie podpisu akceptované zmluvnou stranou podľa odseku 3.
5.
[Originál písomného podania odoslaného elektronickou cestou] Zmluvná strana, ktorá umožňuje zasielanie písomných podaní elektronickou cestou, môže požadovať, aby originály takýchto podaní boli predložené
i)
úradu spoločne so sprievodným listom a
ii)
v lehote, ktorá nie je kratšia ako jeden mesiac od dátumu doručenia písomného podania odoslaného elektronickou cestou.
6.
[Autentifikácia podania v elektronickej forme] Zmluvná strana, ktorá umožňuje podanie v elektronickej forme, môže požadovať, aby každé takéto podanie bolo autentifikované systémom elektronickej autentifikácie spôsobom stanoveným touto zmluvnou stranou.
7.
[Dátum prijatia] Zmluvná strana môže stanoviť okolnosti, za akých sa prijatie dokumentu alebo zaplatenie poplatku bude považovať za platné prijatie úradom alebo za platnú platbu úradu v prípadoch, keď dokument skutočne úrad prijal alebo platba bola uskutočnená
i)
v pobočke úradu,
ii)
v národnom úrade, ktorý je určeným úradom zmluvnej strany, ak je zmluvná strana medzivládnou organizáciou podľa článku 19 ods. 1 bodu ii),
iii)
poštovou službou,
iv)
doručovacou službou alebo agentúrou, ktorá je určená zmluvnou stranou,
v)
na adrese, ktorá je odlišná od stanovených adries úradu.
8.
[Elektronické podanie] S výhradou odseku 7 v prípade, ak zmluvná strana uskutočňuje podanie v elektronickej forme alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov a podanie je uskutočnené týmto spôsobom, sa dátum, keď úrad tejto zmluvnej strany prijme podanie v takejto forme, považuje za dátum prijatia podania.
Pravidlo 7
Spôsob identifikácie prihlášky bez čísla
1.
[Spôsob identifikácie] Ak sa vyžaduje, aby prihláška obsahovala číslo prihlášky, ale takéto číslo ešte nebolo vydané alebo ho prihlasovateľ alebo jeho zástupca nepozná, prihláška sa bude považovať za identifikovanú, ak možno predložiť
i)
predbežné číslo prihlášky pridelené úradom, ak existuje,
ii)
kópiu prihlášky alebo
iii)
reprodukciu ochrannej známky doplnenú uvedením dátumu, keď podľa najlepších vedomostí prihlasovateľa alebo zástupcu úrad žiadosť prijal, a identifikačné číslo, ktoré na prihlášku dal prihlasovateľ alebo jeho zástupca.
2.
[Zákaz iných požiadaviek] Zmluvná strana nemôže požadovať, aby na účely identifikácie prihlášky, ktorá ešte nemá pridelené identifikačné číslo alebo toto číslo nie je ešte prihlasovateľovi alebo jeho zástupcovi známe, boli splnené iné požiadavky ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
Pravidlo 8
Podrobnosti týkajúce sa trvania a obnovy zápisu
Na účely článku 13 ods. 1 písm. c) obdobie, počas ktorého možno podať žiadosť o obnovu zápisu a zaplatiť poplatok za obnovu zápisu, sa začne najmenej šesť mesiacov pred dátumom, na ktorý sa viaže povinnosť obnovy, a končí sa najskôr šesť mesiacov po tomto dátume. Ak je žiadosť o obnovu zápisu podaná a/alebo príslušné poplatky sú zaplatené po dátume, ku ktorému je obnova potrebná, ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená podmieniť obnovu platbou dodatočného poplatku.
Pravidlo 9
Nápravné opatrenia v prípade zmeškania lehôt
1.
[Požiadavky týkajúce sa predĺženia lehoty podľa článku 14 ods. 2 bodu i)] Zmluvná strana, ktorá umožňuje predĺženie lehoty podľa článku 14 ods. 2 bodu i), primerane predĺži lehotu od dátumu podania žiadosti na predĺženie a môže požadovať, aby žiadosť
i)
obsahovala identifikáciu žiadajúcej strany, číslo predmetnej prihlášky alebo číslo zápisu a príslušnú lehotu a
ii)
bola podaná v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace od dátumu uplynutia príslušnej lehoty.
2.
[Požiadavky týkajúce sa pokračovania v konaní podľa článku 14 ods. 2 bodu ii)] Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o pokračovanie v konaní podľa článku 14 ods. 2 bodu ii)
i)
obsahovala identifikáciu žiadajúcej strany, číslo predmetnej prihlášky alebo číslo zápisu a príslušnú lehotu a
ii)
bola podaná v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako dva mesiace od dátumu uplynutia príslušnej lehoty. Zmeškaný úkon sa vykoná v rovnakej lehote alebo spolu so žiadosťou, pokiaľ to zmluvná strana umožní.
3.
[Požiadavky týkajúce sa obnovy práv podľa článku 14 ods. 2 bodu iii)]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o obnovu práv podľa článku 14 ods. 2 bodu iii)
i)
obsahovala identifikáciu žiadajúcej strany, číslo predmetnej prihlášky alebo číslo zápisu a príslušnú lehotu a
ii)
uvádzala skutočnosti a dôkazy odôvodňujúce nedodržanie lehoty.
b)
Žiadosť o obnovu práv sa podáva na úrade v primeranej lehote, ktorej dĺžku určí zmluvná strana, a to odo dňa odstránenia príčiny zmeškania lehoty. Zmeškaný úkon sa vykoná v rovnakej lehote alebo spolu so žiadosťou, pokiaľ to zmluvná strana umožní.
c)
Zmluvná strana môže poskytnúť maximálnu lehotu na splnenie požiadaviek podľa písmen a) a b), ktorá nebude kratšia ako 6 mesiacov odo dňa uplynutia príslušnej lehoty.
4.
[Výnimky podľa článku 14 ods. 3] Výnimky v zmysle článku 14 ods. 3 sa týkajú prípadov nedodržania lehôt,
i)
pre ktoré už boli poskytnuté nápravné opatrenia podľa článku 14 ods. 2,
ii)
pri podaní žiadosti o nápravné opatrenia podľa článku 14,
iii)
pre platbu poplatku za obnovu,
iv)
pre konanie pred odvolacím orgánom alebo iným kontrolným orgánom ustanoveným v rámci úradu,
v)
pre konanie inter partes,
vi)
pre podanie vyhlásenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu vii) alebo vyhlásenia v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) bodu viii),
vii)
pre podanie vyhlásenia, ktoré podľa zákona zmluvnej strany môže stanoviť nový dátum podania prihlášky v konaní a
viii)
pre opravu alebo doplnenie nároku na prioritu.
Pravidlo 10
Požiadavky týkajúce sa žiadosti o zápis licencie alebo o zmenu, alebo zrušenie zápisu licencie
1.
[Obsah žiadosti]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o zápis licencie podľa článku 17 ods. 1 obsahovala niektoré alebo všetky nasledujúce údaje alebo náležitosti:
i)
meno a adresu majiteľa,
ii)
ak má majiteľ zástupcu, jeho meno a adresu,
iii)
ak má majiteľ adresu na doručovanie, takúto adresu,
iv)
meno a adresu nadobúdateľa licencie,
v)
ak má nadobúdateľ licencie zástupcu, meno a adresu zástupcu,
vi)
ak má nadobúdateľ licencie adresu na doručovanie, takúto adresu,
vii)
názov štátu, ktorého je nadobúdateľ licencie štátnym príslušníkom, ak je štátnym príslušníkom nejakého štátu; názov štátu, v ktorom má nadobúdateľ licencie trvalé bydlisko, ak toto trvalé bydlisko má; a názov štátu, v ktorom má buď sídlo, alebo skutočný a fungujúci priemyselný alebo obchodný podnik, ak nadobúdateľ licencie takýto podnik vlastní,
viii)
ak je majiteľ alebo nadobúdateľ licencie právnickou osobou, údaje o právnej forme tejto právnickej osoby, ako aj o štáte, a kde je to vhodné, aj o územnom celku v rámci tohto štátu, podľa ktorého právneho poriadku bola zriadená právnická osoba,
ix)
číslo zápisu ochrannej známky, ktorá je predmetom licencie,
x)
názvy tovarov a/alebo služieb, pre ktoré je licencia udelená, zoskupené podľa tried Niceskej klasifikácie, pričom pred každou skupinou je uvedené číslo triedy v klasifikácii, do ktorej tovary alebo služby patria, a skupiny musia byť zoradené v poradí tried tohto triedenia,
xi)
údaj, či je licencia výlučná, nevýlučná alebo výhradná,
xii)
ak je to vhodné, že sa licencia vzťahuje len na časť územia, pre ktoré je vykonaný zápis, spolu s presným uvedením časti územia,
xiii)
trvanie licencie.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby žiadosť o zmenu alebo zrušenie zápisu licencie podľa článku 18 ods. 1 obsahovala niektoré alebo všetky nasledujúce údaje alebo náležitosti:
i)
údaje definované v písmene a) v bodoch i) až ix),
ii)
pokiaľ sa zmena alebo zrušenie týka ktoréhokoľvek z údajov alebo náležitostí uvedených v písmene a), charakter a rozsah tejto zmeny alebo zrušenia sa zapíše.
2.
[Podporné dokumenty pre zápis licencie]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo k žiadosti o zápis licencie priložené, podľa možností žiadajúcej strany, jedno z nasledujúcich:
i)
výňatok z licenčnej zmluvy s vymedzením zmluvných strán a práv, ktoré sú predmetom licencie, osvedčený notárom alebo ktorýmkoľvek oprávneným verejným orgánom ako pravdivý výňatok z licenčnej zmluvy alebo
ii)
neosvedčené vyhlásenie licencie, ktorého obsah korešponduje s vyhlásením v zmysle licenčného tlačiva uvedeného vo vykonávacom predpise, podpísané majiteľom a nadobúdateľom licencie.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby ktorýkoľvek spolumajiteľ, ktorý nie je stranou v licenčnej zmluve, vyjadril svoj súhlas s licenciou v ním podpísanom dokumente.
3.
[Podporné dokumenty pre zmenu zápisu licencie]
a)
Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo k žiadosti o zmenu zápisu licencie priložené, podľa možností žiadajúcej strany, jedno z nasledujúcich:
i)
dokumenty odôvodňujúce požadovanú zmenu zápisu licencie alebo
ii)
neosvedčené vyhlásenie o zmene licencie, ktorého obsah korešponduje s vyhlásením v zmysle licenčného formulára uvedeného vo vykonávacom predpise, podpísané majiteľom a nadobúdateľom licencie.
b)
Zmluvná strana môže požadovať, aby ktorýkoľvek spolumajiteľ, ktorý nie je jednou zo strán licenčnej zmluvy, vyjadril svoj súhlas so zmenou licencie v ním podpísanom dokumente.
4.
[Podporné dokumenty pre zrušenie zápisu licencie] Zmluvná strana môže požadovať, aby bolo k žiadosti o zrušenie zápisu licencie priložené, podľa možností žiadajúcej strany, jedno z nasledujúcich:
i)
dokumenty odôvodňujúce požadované zrušenie zápisu licencie alebo
ii)
neosvedčené vyhlásenie o zrušení licencie, ktorého obsah korešponduje s vyhlásením o zrušení v zmysle licenčného formulára uvedeného vo vykonávacom predpise, podpísané majiteľom a nadobúdateľom licencie.
REZOLÚCIA DIPLOMATICKEJ KONFERENCIE DOPLŇUJÚCA SINGAPURSKÝ DOHOVOR O PRÁVE OCHRANNEJ ZNÁMKY A JEJ VYKONÁVACÍ PREDPIS
1.
Diplomatická konferencia na prijatie revidovaného znenia Dohovoru o práve ochrannej známky, ktorá sa konala v Singapure v marci 2006, schválila, že konferenciou prijatý dohovor sa nazýva „Singapurský dohovor o práve ochrannej známky“ (ďalej len „dohovor“).
2.
Pri prijatí dohovoru diplomatická konferencia schválila, že výraz „konanie pred úradom“ v článku 1 bode viii) sa nevzťahuje na súdne konanie v zmysle právneho poriadku zmluvných strán.
3.
Uznávajúc skutočnosť, že dohovor poskytuje zmluvným stranám účinné formálne konanie, diplomatická konferencia má za to, že články 2 a 8 nestanovujú zmluvným stranám žiadne záväzky
i)
zapisovať nové druhy ochranných známok v zmysle pravidla 3 odsekov 4, 5 a 6 vykonávacieho predpisu alebo
ii)
zaviesť systém elektronického podávania alebo iný automatizovaný systém.
Zmluvná strana má možnosť sa rozhodnúť, či a kedy umožní zápis nových druhov ochranných známok v zmysle uvedeného.
4.
S cieľom uľahčiť rozvojovým a najmenej rozvinutým krajinám uplatňovanie dohovoru požiadala diplomatická konferencia Svetovú organizáciu duševného vlastníctva („WIPO“) a zmluvné strany poskytnúť primeranú dodatočnú pomoc zahrnujúcu technickú, právnu a inú formu pomoci na posilnenie inštitucionálnych kapacít uvedených krajín pri implementácii dohovoru a umožniť týmto krajinám plne využiť výhody, ktoré ustanovenia dohovoru poskytujú.
5.
Táto pomoc by mala vziať do úvahy úroveň technického a hospodárskeho rozvoja krajín, ktoré sú príjemcami pomoci. Technická podpora by mala pomôcť zlepšiť informačnú a komunikačnú infraštruktúru týchto krajín, čím by prispela k zmenšeniu technologických rozdielov zmluvných strán. Diplomatická konferencia konštatovala, že niektoré krajiny zdôraznili dôležitosť Digitálneho fondu solidarity („DSF“) pri zmenšovaní digitálnych rozdielov.
6.
Navyše, po nadobudnutí platnosti dohovoru si budú zmluvné strany vymieňať a zdieľať na multilaterálnej báze informácie a skúsenosti o právnych, technických a inštitucionálnych aspektoch súvisiacich s implementáciou dohovoru a ako plne využiť výhody a možnosti z neho plynúce.
7.
Diplomatická konferencia, uznávajúc špecifickú situáciu a potreby rozvojových a najmenej rozvinutých krajín, súhlasila poskytnúť nasledujúci osobitný režim zaobchádzania pri implementácii dohovoru:
a)
rozvojové a najmenej rozvinuté krajiny sú primárnym a hlavným prijímateľom technickej pomoci poskytnutej zmluvnými stranami a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva („WIPO“),
b)
uvedená technická pomoc zahŕňa
i)
pomoc pri tvorbe právneho rámca na implementáciu dohovoru,
ii)
informácie, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia vo vzťahu k dosahom prístupu k dohovoru,
iii)
pomoc pri revízii administratívnych postupov a konania národných známkových registračných úradov,
iv)
pomoc pri odbornej príprave ľudského potenciálu a kapacít úradov priemyselného vlastníctva vrátane informačných a komunikačných technológií, na efektívnu implementáciu dohovoru a vykonávacieho predpisu.
8.
Diplomatická konferencia požiadala zhromaždenie monitorovať a vyhodnocovať na každom jeho zasadaní dosiahnutý pokrok týkajúci sa pomoci pri implementácii a z toho plynúce prínosy.
9.
Diplomatická konferencia súhlasila, že prípadné spory medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami, týkajúce sa interpretácie alebo uplatňovania dohovoru, by mali byť priateľsky urovnané prostredníctvom konzultácie a mediácie pod záštitou generálneho riaditeľa.