92/2010 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
ZÁKON
z 3. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z., zákona č. 529/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 382/2009 Z. z. a zákona č. 440/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
zbraňou prenosné zariadenie, ktoré vystreľuje, je konštruované alebo môže byť upravené tak, aby vystreľovalo strelu, a ktorého princípom funkcie je okamžité uvoľnenie energie pri výstrele; za zbraň sa považuje aj jej hlavná časť, súčasť zbrane, replika zbrane a napodobenina zbrane,
b)
hlavnou časťou zbrane hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované,
c)
súčasťou zbrane prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane,
d)
replikou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar a rozmery sú zhodné s pôvodnou zbraňou, ale technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
e)
napodobeninou zbrane funkčná kópia zbrane, ktorej tvar, rozmery a technologický postup výroby ani materiál súčastí nemusí byť zhodný s pôvodnou zbraňou,
f)
rezom zbrane úprava zbrane ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia zbrane,
g)
strelivom náboj alebo nábojka; za strelivo sa považuje aj komponent streliva,
h)
komponentom streliva zápalka, výmetová náplň alebo strela, ktoré sa používajú v zbraniach,
i)
rezom streliva úprava streliva ustanoveným postupom, pri ktorom sa aspoň čiastočne odkryje vnútorná konštrukcia streliva,
j)
maketou streliva strelivo tvarovo a rozmerovo zhodné s pôvodným strelivom, ktoré neobsahuje výbušniny alebo iné aktívne náplne, vrátane civilného školského streliva alebo vojenského školného streliva určeného na výcvik alebo školenie,
k)
tlmičom hluku výstrelu zariadenie na obmedzenie úsťového tresku,
l)
noktovízorom prístroj na nočné videnie vybavený elektrooptickým meničom slúžiacim na vytvorenie viditeľného svetla zo zvyškového svetla alebo prisvietením laserovým infražiaričom alebo diódovým infražiaričom na zosilnenie svetla,
m)
termovíziou zariadenie umožňujúce získať viditeľný obraz o rozložení tepelných polí na snímanom povrchu,
n)
držaním zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo na miestach určených v preukaze zbrane, ak tento zákon neustanovuje inak,
o)
nosením zbrane a streliva oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez určenia objektu alebo miesta,
p)
manipuláciou so zbraňou alebo strelivom akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou alebo strelivom vrátane ich prepravy,
q)
prenechaním zbrane alebo streliva poskytnutie možnosti inej osobe so zbraňou alebo strelivom manipulovať,
r)
miestom pobytu adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu štátneho občana Slovenskej republiky7) alebo adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca;8) za miesto pobytu na účely tohto zákona sa nepovažuje adresa obecného úradu alebo mestského úradu,
s)
zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie osoba, ktorá zodpovedá za plnenie povinností pri manipulácii so zbraňou a strelivom a pri ich skladovaní a ktorá je držiteľom príslušnej skupiny zbrojného preukazu a má miesto pobytu na území Slovenskej republiky.
(2)
Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel sú ustanovené v prílohe č. 6.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa vypúšťa.
2.
§ 3 až 7 vrátane nadpisov znejú:
㤠3
Rozdelenie zbraní a streliva
(1)
Zbrane a strelivo sa na účely tohto zákona rozdeľujú na
a)
zbraň kategórie A,
b)
zbraň kategórie B,
c)
zbraň kategórie C,
d)
zbraň kategórie D,
e)
strelivo do zbraní kategórií A až D, ktoré nie je zakázané.
(2)
V pochybnostiach o zaradení zbrane alebo streliva podľa odseku 1 a ich určení v rámci jednotlivých kategórií rozhoduje ministerstvo.
§ 4
Zbraň kategórie A
(1)
Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.
(2)
Zakázanou zbraňou je
a)
vojenská zbraň, odpaľovacie zariadenie na vojenské výbušné strely,
b)
samočinná zbraň,
c)
zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter alebo podoba zmenená tak, aby sa jej použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného predmetu,
d)
palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e)
zbraň vybavená zakázaným doplnkom zbrane,
f)
zbraň, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa,
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu,
h)
zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu,
i)
zbraň s pozmeneným alebo odstráneným výrobným číslom.
(3)
Zakázaným strelivom je
a)
strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b)
strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou, s výnimkou ich použitia na športové účely,
c)
strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d)
strela s elektrickým impulzom,
e)
špeciálna strela.
(4)
Zakázaným doplnkom zbrane je
a)
tlmič hluku výstrelu,
b)
zameriavač zbrane skonštruovaný na princípe noktovízora alebo termovízie.
§ 5
Zbraň kategórie B
(1)
Zbraňou kategórie B je
a)
krátka opakovacia palná zbraň alebo krátka samonabíjacia palná zbraň,
b)
krátka jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom,
c)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je menšia ako 280 mm,
d)
dlhá samonabíjacia palná zbraň,
e)
dlhá opakovacia palná zbraň s hladkým vývrtom hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo sa rovná 600 mm,
f)
samonabíjacia palná zbraň, ktorá má rovnaký alebo podobný vzhľad ako samočinná zbraň alebo ktorá bola konštrukčne odvodená alebo upravená zo samočinnej zbrane,
g)
signálna zbraň.
(2)
Zbraň kategórie B podlieha povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti.
§ 6
Zbraň kategórie C
(1)
Zbraňou kategórie C je
a)
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková dĺžka je najmenej 280 mm,
b)
dlhá opakovacia palná zbraň, ktorá nie je uvedená v § 5 ods. 1 písm. e),
c)
dlhá jednovýstrelová alebo viacvýstrelová palná zbraň,
d)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne je vyššia ako 15 J,
e)
palná zbraň určená na streľbu nábojom typu flobert s energiou strely na ústí hlavne vyššou ako 7,5 J,
f)
opakovacia palná zbraň skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému.
(2)
Zbraň kategórie C podlieha ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti.
§ 7
Zbraň kategórie D
(1)
Zbraňou kategórie D je
a)
palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu flobert s energiou strely na ústí hlavne najviac 7,5 J,
b)
plynová zbraň, pri ktorej kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J,
c)
expanzná zbraň a expanzný prístroj,
d)
mechanická zbraň, ktorej napínacia sila je väčšia ako 150 N,
e)
historická zbraň,
f)
paintbalová zbraň a airsoftová zbraň,
g)
narkotizačná zbraň,
h)
znehodnotená zbraň,
i)
rez zbrane,
j)
neaktívne strelivo,
k)
iná zbraň neuvedená v kategóriách A až C.
(2)
Držiteľ zbrane kategórie D je pri manipulácii s touto zbraňou povinný mať pri sebe doklad totožnosti12) a nesmie ju viditeľne nosiť alebo prepravovať; na držiteľa zbrane kategórie D sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 ods.1 písm. a), i), j ) a n).“.
3.
V § 8 ods. 2 písmeno c) znie:
„c)
skupiny B zbrojnej licencie na účely opravy, úpravy, ničenia, znehodnotenia alebo výrobu rezu zbrane a streliva.“.
4.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
Nesmie sa uzatvárať zmluva na diaľku,15a) ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 9 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 27 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a)
zamestnania13) držať zbraň kategórie A uvedenú v § 4 ods. 2 písm. b), na ktorú bola držiteľovi zbrojnej licencie udelená výnimka, a zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a), na ktoré má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia alebo na ktorú má zamestnanec vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bol vydaný zbrojný preukaz skupiny A,
b)
oprávnenia podľa osobitného predpisu14) držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods.1 písm. a) až f) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods.1 písm. a) až c), na ktorú má jeho zamestnávateľ vydaný preukaz zbrane na účel, na ktorý mu bola vydaná zbrojná licencia, v stave umožňujúcom jej okamžité použitie,“.
6.
V § 27 ods. 3 písmená a) a b) znejú:
„a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň na poľovné účely kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c),
b)
držať zbraň kategórie B uvedenú v § 5 ods. 1 písm. d) a e) alebo zbraň kategórie C uvedenú v § 6 ods. 1 písm. a) až c) v poľovnom revíre v stave umožňujúcom okamžité použitie týchto zbraní za podmienok ustanovených v osobitnom predpise,24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
7.
V § 27 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
na základe nákupného povolenia nadobudnúť do vlastníctva zbraň určenú na športové účely kategórie B alebo nadobudnúť do vlastníctva zbraň kategórie C,“.
8.
V § 34 ods. 3 na konci sa pripája táto veta: „Držiteľ zbrojnej licencie smie uzatvárať zmluvu na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane alebo streliva, len s iným držiteľom zbrojnej licencie alebo inou osobou, ktorá je oprávnená v rámci svojej podnikateľskej činnosti na nákup a predaj zbraní a streliva.“.
9.
V § 35 ods. 1 písm. k) sa slová „desať rokov od ukončenia činnosti“ nahrádzajú slovami „20 rokov a po ukončení činnosti odovzdať policajnému útvaru evidenciu nie staršiu ako 20 rokov“.
10.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Zbrane, ktoré boli vo výzbroji ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Slovenskej informačnej služby alebo Národného bezpečnostného úradu a ktoré majú byť uvedené na trh, musia byť pred ich zaevidovaním označené podľa osobitného predpisu.3)“.
11.
V § 40 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 1 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) až c)“.
12.
V § 46 ods. 2 sa slová „§ 5 ods. 1 písm. d) až f) a v § 6 ods. 1 písm. a) alebo b)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1 písm. a) až c) alebo dlhú samonabíjaciu palnú zbraň, ktorej zásobník a komora môže pojať najviac tri náboje“.
13.
V § 49 ods. 1 sa na začiatok vkladá nová veta, ktorá znie: „Strelnicou sa na účely tohto zákona rozumie súbor zariadení a priestorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane.“.
14.
V § 55 ods. 11 sa slová „§ 7 písm. b), c) a f)“ nahrádzajú slovami „§ 7 písm. b), c), f), g) a k)“.
15.
V § 65 ods. 2 a 3 sa slovo „desiatich“ nahrádza číslovkou „20“.
16.
Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý znie:
㤠71a
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.
17.
Za § 72b sa vkladá § 72c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 28. júla 2010
Súčasť zbrane, na držanie ktorej je potrebné mať od 28. júla 2010 zbrojný preukaz, možno do 30. júna 2011 držať bez zbrojného preukazu príslušnej skupiny.“.
18.
Za prílohu č. 5 sa vkladajú prílohy č. 6 a 7, ktoré znejú:
„Príloha č. 6 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva, druhy striel
A. Druhy zbrane
a) palná zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri chemickej reakcii,
b) plynová zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení stlačeného vzduchu alebo iného plynu,
c) mechanická zbraň je zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie nahromadenej mechanickým pôsobením,
d) expanzná zbraň je palná zbraň skonštruovaná výhradne na použitie streliva určeného do expanzných zbraní, vylučujúca použitie guľového náboja alebo náboja s hromadnou strelou s výnimkou nábojok s granulami,
e) expanzný prístroj je pracovný prístroj, v ktorom je primárnym zdrojom energie výbušná látka obsiahnutá v strelive do expanzných prístrojov, s výnimkou ručných upevňovacích zariadení s výbušnou náplňou a iných nárazových strojových zariadení podľa osobitného predpisu,41)
f) guľová zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu guľovými nábojmi alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami do guľovej zbrane,
g) broková zbraň je palná zbraň umožňujúca streľbu brokovými nábojmi s hromadnou alebo jednotnou strelou, prípadne špeciálnymi nábojmi do brokovej zbrane,
h) kombinovaná zbraň je palná zbraň s hlavňou (hlavňami) na streľbu s guľovými nábojmi (strelami) a s hlavňou (hlavňami) na streľbu s brokovými nábojmi (strelami),
i) krátka zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,
j) dlhá zbraň je zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,
k) samočinná zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
l) samonabíjacia zbraň je palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
m) opakovacia zbraň je jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad usporiadanými v otočnom valci (revolver),
n) jednovýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia, pri ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením náboja do nábojovej komory, hlavne alebo nábojiska,
o) viacvýstrelová zbraň je palná zbraň bez zásobníka alebo iného podávacieho zariadenia s dvoma alebo viacerými hlavňami, pri ktorej sa opätovné nabitie vykonáva ručným vložením nábojov do nábojových komôr, hlavní alebo nábojísk,
p) historická zbraň je zbraň, ktorá bola vyrobená do 31. decembra 1890,
q) vojenská zbraň je palná zbraň, ktorá je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) s výnimkou zbraní označených civilnou overovacou značkou,
r) odpaľovacie zariadenie je zariadenie na odpaľovanie striel s reaktívnym pohonom alebo streliva s reaktívnym účinkom nábojky,
s) zbraň na športové účely je zbraň určená pravidlami športovej streľby pre národné a medzinárodné disciplíny,
t) zbraň na poľovné účely je zbraň určená na lov zveri odstrelom podľa osobitného predpisu,24a)
u) narkotizačná zbraň je zbraň určená na vystreľovanie špeciálnych striel obsahujúcich látky v tekutom skupenstve alebo plynnom skupenstve,
v) paintbalová zbraň je plynová zbraň určená na vystreľovanie striel so značkovacou látkou,
w) signálna zbraň je palná zbraň určená výhradne na používanie signálnych nábojov kalibru väčšieho ako 19 mm,
x) znehodnotená zbraň je zbraň, ktorá bola znehodnotená ustanoveným postupom,
y) airsoftová zbraň je replika zbrane vystreľujúca strely z plastu, určená na hru v teréne podľa príslušných pravidiel.
B. Hlavné časti zbrane
a) hlaveň je časť zbrane, v ktorej sa energia premieňa na pohybovú energiu strely a ktorej súčasťou je nábojová komora; vodiaca časť vývrtu hlavne vedie strelu požadovaným smerom a spôsobom,
b) nábojová komora je priestor v zadnej časti hlavne tvarovo zodpovedajúci danému náboju; pri revolveroch je nábojovou komorou každý otvor valca,
c) vložná hlaveň je hlaveň menšieho kalibru vkladaná do hlavne väčšieho kalibru,
d) valec revolvera je otočná časť revolveru, v ktorej sú uložené náboje v nábojových komorách,
e) záver je zariadenie uzavierajúce alebo uzamykajúce nábojovú komoru.
C. Súčasti zbrane, iné ako hlavné časti zbrane
a) rám zbrane je súčasť revolvera, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane,
b) telo zbrane je súčasť zbrane inej ako revolver, v ktorej sú uložené alebo sú na nej upevnené ostatné súčasti zbrane,
c) puzdro záveru je súčasť zbrane, v ktorej je uložený záver,
d) závorník je súčasť záveru, ktorá bezprostredne uzatvára nábojovú komoru.
D. Druhy streliva
a) náboj je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetovej náplne a strely, alebo v ktorom výmetová náplň nahrádza nábojnicu,
b) nábojka je celok určený na vkladanie (nabíjanie) do expanznej zbrane, pracovného expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože; môže obsahovať výmetovú náplň, granuly, chemickú dráždivú alebo paralyzujúcu látku,
c) prebíjané strelivo je laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už použité komponenty,
d) skúšobné strelivo je strelivo určené na preskúšanie zbraní podľa osobitného predpisu,3)
e) vojenské strelivo je strelivo, ktoré je vojenským materiálom podľa osobitného predpisu,42) mimo streliva označeného na civilné použitie,
f) neaktívne strelivo je strelivo, ktoré neobsahuje výbušninu a iné aktívne náplne vrátane delaborovaného streliva, znehodnoteného streliva, rezu streliva a makety streliva,
g) delaborované strelivo je strelivo bez výbušnín a iných aktívnych náplní,
h) znehodnotené strelivo je strelivo, ktoré bolo znehodnotené ustanoveným postupom,
i) signálny náboj je náboj, ktorý vo svojej zostave okrem iného obsahuje pyrotechnickú zlož alebo puzdro touto zložou.
E. Komponenty streliva
a) zápalka je súčasť náboja alebo nábojky obsahujúca zápalkovú zlož alebo jednostranné uzatvorené valcové puzdro obsahujúce zápalkovú zlož (zápalka určená pre perkusné zbrane), ktorá sa nárazom alebo iným spôsobom vznieti a zapáli výmetovú náplň,
b) výmetová náplň je strelivina (strelný prach) určenej hmotnosti, schopná horieť v uzavretom priestore, zabezpečujúca požadované balistické charakteristiky,
c) strela je nevystrelené teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu.
F. Druhy striel
a) jednotná strela je teleso určené na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí,
b) hromadná strela je teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom skupenstve alebo plynnom skupenstve určená na zasiahnutie cieľa alebo vyvolanie iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí,
c) priebojná strela je strela, ktorej jadro, časť alebo celá strela je vyrobená z tvrdého materiálu, ktorého tvrdosť je rovnaká alebo vyššia ako 43 HRC,
d) výbušná strela je strela, ktorá obsahuje výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa exploduje,
e) zápalná strela je strela, ktorá obsahuje zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa alebo po styku so vzduchom vznieti,
f) expanzná strela je strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený jej priemer, a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely,
g) špeciálna strela je strela s vlastným pohonom a podkaliberná strela, určená pre guľové zbrane,
h) strela s elektrickým impulzom je strela, ktorá využíva elektrické napätie alebo elektrický prúd na zasiahnutie človeka alebo zvieraťa.
Príloha č. 7 k zákonu č. 190/2003 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskej únie
Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú. v. ES L 256, 13. 9. 1991) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/51/ES z 21. mája 2008 (Ú. v. EÚ L 179, 8. 7. 2008).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z. a zákona č. 67/2010 Z. z. sa mení takto:
V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII. KONZULÁRNE POPLATKY položka 260 znie:
„Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 16,50 eura“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 28. júla 2010.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
41)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
42)
§ 4 zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.