96/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010 do 30.06.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

96
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. marca 2010,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 32/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 223/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 322/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2009 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 596/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 riadok č. 281 znie:
„č. 281
Chlormequat
CAS číslo: 7003-89-6
(chlormequat)
CAS číslo: 999-81-5
(chlormequat chloride)
CIPAC číslo: 143
(Chlormequat)
CIPAC číslo: 143.302
(chlormequat chloride)
2-chloroethyl­trimethylammo- nium (chlormequat)
2-chloroethyl-
trimethylammonium chloride (chlormequat chloride)
 636 g/kg
Nečistoty 1,2 -
dichlóretán: max. 0,1 g/kg (na suchú hmotnosť chlormequate chloridu).
Chlóretén (vinylchlorid): max. 0,0005 g/kg (na
suchú hmotnosť chlormequate
chloridu)
1. 12. 2009 30. 11. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu iba použitia ako rastový regulátor rastlín na obilninách a nejedlých plodinách.
ČASŤ B
Pri posudzovaní žiadostí o registráciu prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú chlormequat, na iné použitia ako na ryžu a tritikale, najmä pokiaľ ide o expozíciu spotrebiteľov, kontrolný ústav a odborné pracoviská venujú osobitnú pozornosť kritériám ustanoveným v § 11 ods. 13 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov a zabezpečia, aby pred vydaním rozhodnutia o registrácii boli poskytnuté všetky potrebné údaje a informácie.
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadňujú závery revíznej správy týkajúcej sa chlormequatu, a najmä jej dodatky I a II v konečnom znení Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat z 23. januára 2009. Pri tomto celkovom hodnotení musí venovať osobitnú pozornosť:
–  úrad verejného zdravotníctva bezpečnosti operátora a v odbornom posudku predpíše používanie primeraných osobných ochranných prostriedkov, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku,
–  referenčné laboratórium ochrane vtákov a cicavcov.
Odborné pracoviská v odborných posudkoch v prípade potreby uvedú opatrenia na zníženie rizika, ktoré kontrolný ústav uvedie na etikete prípravku.
Držiteľ registrácie predloží ďalšie informácie o osude a správaní tejto látky (adsorpčné štúdie, ktoré sa majú vykonať pri 20 °C, prepočet predpokladaných koncentrácií v podzemnej vode, povrchovej vode a usadeninách), metódach monitorovania na stanovenie prítomnosti látky v živočíšnych produktoch a vo vode a o riziku pre vodné organizmy, vtáky a cicavce. Držiteľ registrácie poskytne takéto informácie Komisii a kontrolnému ústavu najneskôr do 30. novembra 2011.“.
2.
Príloha č. 1 sa dopĺňa riadkom č. 305, ktorý znie:
„č. 305
2-fenylfenol
(2-phenylphenol)
(vrátane jeho solí, napr. sodnej soli)
č. CAS 90-43-7
č. CIPAC 246
bifenyl-2-ol  998 1. 1. 2010 31. 12. 2019 ČASŤ A
Registrovať sa môžu len použitia ako fungicíd po zbere na použitie vo vnútorných priestoroch v uzatvorených aplikačných komorách.
ČASŤ B
Pri uplatňovaní jednotných zásad kontrolný ústav a odborné pracoviská zohľadnia závery revíznej správy týkajúcej sa 2-fenylfenolu finalizovanej Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat 27. novembra 2009, a najmä jej dodatky I a II.
Pri tomto celkovom hodnotení musí výskumný ústav v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky venovať osobitnú pozornosť zavedeniu vhodných metód nakladania s odpadmi, ktoré sa týkajú zaobchádzania s odpadovými roztokmi, ktoré zostali po použití, vrátane vody používanej na čistenie aplikačného systému. Ak výskumný ústav v odbornom posudku povolí vypustenie odpadovej vody do kanalizačného systému, zabezpečí vykonanie posúdenia miestneho rizika.
Držiteľ registrácie predloží Komisii a kontrolnému ústavu do 31. decembra 2011
–  ďalšie informácie týkajúce sa možnej depigmentácie pokožky zamestnancov a spotrebiteľov vzhľadom na možnú expozíciu metabolitom 2-fenyl­hydrochinónom (PHQ) na kôre citrusov,
–  ďalšie informácie na potvrdenie toho, že pomocou analytickej metódy použitej v reziduálnych skúškach sa správne kvantifikujú rezíduá 2-fenyl­fenolu, PHQ a ich konjugátov.“.
3.
Príloha č. 2 sa dopĺňa riadkom č. 305, ktorý znie:
„305 2-fenylfenol
(2-phenylphenol)
(vrátane jeho solí, napr. sodnej soli)
31. decembra 2010
Prehodnocuje sa predovšetkým splnenie podmienok prílohy č. 1 okrem tých, ktoré sú uvedené v časti B tejto prílohy, a zároveň sa preveruje, či držiteľ registrácie vlastní alebo má prístup k dokumentačnému súboru údajov pre účinnú látku.
31. 12. 2014 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení alebo zruší najneskôr do 31. decembra 2014 alebo do termínu, ktorý je ustanovený v tomto nariadení vlády pre príslušnú účinnú látku alebo látky zaradené do zoznamu povolených účinných látok podľa toho, ktorá je posledná pre každý prípravok na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky 2-fenylfenol spolu s inou účinnou látkou zaradenou do zoznamu povolených účinných látok do 31. decembra 2009. Nerelevantné.“.
4.
Príloha č. 11 sa dopĺňa bodmi 22 a 23, ktoré znejú:
„22. Smernica Komisie 2009/160/EÚ zo 17. decembra 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS s cieľom zaradiť 2-fenylfenol medzi účinné látky (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009).
23. Smernica Komisie 2010/2/EÚ z 27. januára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/414/EHS, pokiaľ ide o rozšírenie použitia účinnej látky chlórmekvát (Ú. v. EÚ L 24, 28. 1. 2010).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.
Robert Fico v. r.