97/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 15. marca 2010,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, § 12 ods. 8, § 14 ods. 12 a § 19 ods. 2 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)
o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania (ďalej len „vzdelávací program“),
b)
o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu a podrobnosti o projekte vzdelávacieho programu,
c)
o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii.
§ 2
Dokumentácia akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)
Dokumentáciu akreditovaného vzdelávacieho programu tvoria dokumenty uvedené v § 7 ods. 2 zákona.
(2)
Projekt akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu a názvy modulov, ak je akreditovaný vzdelávací program členený na moduly,
b)
cieľovú skupinu akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
požadované vstupné vzdelanie,
d)
profil absolventa,
e)
organizačnú formu vzdelávania,
f)
rozsah vzdelávania,
g)
učebný plán a učebné osnovy,
h)
metódy vzdelávania,
i)
formu záverečnej skúšky,
j)
údaje o materiálnom a technickom zabezpečení,
k)
profil odborného garanta akreditovaného vzdelávacieho programu,
l)
profil lektorov akreditovaného vzdelávacieho programu.
(3)
Katalógový list účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania,
d)
meno, priezvisko a podpis účastníka vzdelávania,
e)
počet vymeškaných hodín z celkového počtu hodín akreditovaného vzdelávacieho programu.
(4)
Výkaz o uskutočňovaní akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
názov odborných tém učebného plánu,
d)
počet odprednášaných hodín,
e)
meno, priezvisko a podpis lektora.
(5)
Výkaz o materiálnom, technickom a priestorovom zabezpečení akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
názov akreditovaného vzdelávacieho programu,
b)
dátum uskutočnenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
c)
údaje o priestorovom zabezpečení vzdelávania,
d)
údaje o vybavení didaktickou technikou,
e)
údaje o študijných materiáloch.
(6)
Protokol o záverečnej skúške každého účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
názov vzdelávacej inštitúcie,
b)
číslo protokolu,
c)
meno a priezvisko účastníka akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia účastníka vzdelávania,
e)
názov a rozsah akreditovaného vzdelávacieho programu,
f)
obsah a formu skúšky,
g)
výsledok skúšky,
h)
dátum vykonania skúšky,
i)
meno, priezvisko a podpis skúšajúceho.
(7)
Hodnotenie kvality uskutočneného akreditovaného vzdelávacieho programu účastníkmi ďalšieho vzdelávania je zamerané najmä na aktuálnosť obsahu vzdelávania, kvalitu lektorského zabezpečenia a úroveň organizačného a materiálno-technického zabezpečenia vzdelávania.
§ 3
Žiadosť o akreditáciu vzdelávacieho programu
(1)
Žiadosť o akreditáciu sa podáva v elektronickej forme a v písomnej forme.
(2)
Identifikačné údaje o žiadateľovi sú
a)
názov, adresa a kontaktné údaje vzdelávacej inštitúcie,
b)
identifikačné číslo organizácie,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu,
d)
zoznam vzdelávacích programov predkladaných na akreditáciu.
(3)
Profil vzdelávacej inštitúcie obsahuje dátum vzniku vzdelávacej inštitúcie, informácie o predchádzajúcej činnosti z oblasti vzdelávania, zameraní a profesionálnej orientácii vzdelávacej inštitúcie, údaje o priestorovom, materiálnom, technickom a personálnom zabezpečení vzdelávacej činnosti.
(4)
Projekt vzdelávacieho programu obsahuje údaje podľa § 2 ods. 2.
§ 4
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
(1)
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
číslo potvrdenia o akreditácii akreditovaného vzdelávacieho programu,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa akreditovaného vzdelávacieho programu,
g)
názov absolvovaného akreditovaného vzdelávacieho programu,
h)
deň začatia a deň ukončenia akreditovaného vzdelávacieho programu,
i)
celkový počet hodín absolvovaného vzdelávania,
j)
názvy odborných tém učebného plánu a ich rozsah,
k)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
l)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie a identifikačné číslo pridelené vzdelávacej inštitúcii pri prvej akreditácii,
m)
meno, priezvisko a podpis odborného garanta,
n)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)
Vzor osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu je uvedený v prílohe č. 1.
§ 5
Náležitosti osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii
(1)
Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie,
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie,
g)
údaj o úspešnom vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie čiastočnej kvalifikácie a údaj o získaní odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností pre čiastočnú kvalifikáciu podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácií,
h)
názov a kód čiastočnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií,
i)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
j)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie a identifikačné číslo pridelené vzdelávacej inštitúcii pri prvej akreditácii,
k)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
l)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)
Vzor osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii je uvedený v prílohe č. 2.
§ 6
Náležitosti osvedčenia o úplnej kvalifikácii
(1)
Osvedčenie o úplnej kvalifikácii obsahuje
a)
evidenčné číslo osvedčenia,
b)
názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie,
c)
dátum a číslo vydania oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti,
d)
názov osvedčenia,
e)
meno a priezvisko absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie,
f)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia absolventa skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie,
g)
údaj o úspešnom vykonaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na získanie úplnej kvalifikácie a údaj o získaní odbornej spôsobilosti na výkon pracovných činností pre úplnú kvalifikáciu podľa kvalifikačných a hodnotiacich štandardov definovaných v Národnej sústave kvalifikácií,
h)
názov a kód úplnej kvalifikácie podľa Národnej sústavy kvalifikácií,
i)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
j)
odtlačok pečiatky vzdelávacej inštitúcie s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie a identifikačné číslo pridelené vzdelávacej inštitúcii pri prvej akreditácii,
k)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,
l)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vzdelávacej inštitúcie.
(2)
Vzor osvedčenia o úplnej kvalifikácii je uvedený v prílohe č. 3.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2010.
Ján Mikolaj v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
Príloha č. 2 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o čiastočnej kvalifikácii
Príloha č. 3 k vyhláške č. 97/2010 Z. z.
VZOR
OSVEDČENIE o úplnej kvalifikácii