98/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 15. marca 2010 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2010 z 21. januára 2010 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzatvorená medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Dodatok č. 3 z 12. februára 2010 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2008 – 2010 z 3. decembra 2007 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.