99/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. februára 2011 sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu uzavretej v Kábule 23. februára 2006 (oznámenie č. 202/2007 Z. z.) v znení jej prvého dodatku uzavretého v Seville 8. februára 2007 v súlade s článkom 56 odsek 1 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z roku 1969.