c29-r2/2010 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Národnej banky Slovenska č. 246/2009 Z. z. o spôsobe určenia hodnoty majetku v dôchodkovom fonde a doplnkovom dôchodkovom fonde a o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch v znení neskorších predpisov
V prílohe č. 14 odseku 1 vzorci výpočtu teoretickej ceny európskej call opcie má byť namiesto vzorca
Vzorec 01
správne uvedený vzorec
Vzorec 02
a v odseku 2 vzorci výpočtu teoretickej ceny európskej put opcie má byť namiesto vzorca
Vzorec 03
správne uvedený vzorec
Vzorec 04