100/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
ZÁKON
z 22. marca 2011,
ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 151u sa slová „k 31. decembru 2010“ nahrádzajú slovami „k 30. aprílu 2011“, slová „od 1. januára 2011“ sa nahrádzajú slovami „od 1. mája 2011“, slová „do 15. januára 2011“ sa nahrádzajú slovami „do 15. mája 2011“ a slová „k 31. januáru 2011“ sa nahrádzajú slovami „k 31. máju 2011“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.