101/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
ZÁKON
z 22. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a zákona č. 390/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „k Zmluve o fungovaní Európskej únie“.
2.
V § 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory podľa odseku 1 písm. a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 2 písm. f) sa slová „k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „k Zmluve o fungovaní Európskej únie“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.