104/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. októbra 2006 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (oznámenie č. 46/2007 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudol platnosť 1. januára 2007 v súlade s článkom 10 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.