105/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

105
ZÁKON
z 24. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 214/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Pôsobnosť obecnej polície v inej obci
(1)
Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu, môže uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá zriadila obecnú políciu, podľa ktorej obecná polícia tejto obce bude vykonávať úlohy ustanovené zákonom aj na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu.
(2)
Zmluva podľa odseku 1 musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(3)
Zmluva podľa odseku 1 vyžaduje ku svojej platnosti predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných strán a musí obsahovať najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
určenie rozsahu úloh, ktoré bude obecná polícia vykonávať na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu,
c)
spôsob úhrady preukázateľných nákladov spojených s výkonom úloh podľa písmena b),
d)
spôsob odstúpenia od zmluvy a dôvody odstúpenia,
e)
vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
f)
určenie nadobudnutia platnosti.
(4)
Obec, ktorá je zmluvnou stranou podľa odseku 1 a na území ktorej bude plniť úlohy obecná polícia inej obce, vydá pre príslušníka obecnej polície, ktorý plní úlohy na jej území, splnomocnenie na výkon týchto úloh v rozsahu podľa zmluvy.“.
2.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii rovnošatou príslušníka obecnej polície s viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, identifikačným odznakom obecnej polície, preukazom príslušníka obecnej polície, ako aj ústnym vyhlásením „obecná polícia“ alebo „mestská polícia“.
3.
§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak príslušník obecnej polície plní úlohy na území obce, ktorá nezriadila obecnú políciu, preukáže sa na požiadanie aj splnomocnením tejto obce; pri zákroku, ktorý neznesie odklad, tak urobí ihneď, keď to povaha a okolnosti tohto zákroku dovolia.“.
4.
§ 26a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Obec, ktorá nezriadila obecnú políciu a uzavrela s inou obcou zmluvu podľa § 2a, je povinná do 30 dní od platnosti tejto zmluvy zaslať ministerstvu jej osvedčenú kópiu. Obec, ktorá odstúpi od zmluvy pred koncom platnosti zmluvy, je povinná túto skutočnosť oznámiť ministerstvu do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.“.
5.
V § 26b ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osvedčenú kópiu zmluvy podľa § 26a“.
6.
V § 26b ods. 3 sa za slovo „polície“ vkladá čiarka a slová „osvedčenú kópiu zmluvy“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.