106/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
ZÁKON
z 24. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z. a zákona č. 473/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
2.
V § 10 ods. 2 sa za slová „obvodného úradu11)“ vkladajú slová „alebo v územnom obvode kraja“.
3.
Nadpis § 11 znie:
„Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a Sociálnej poisťovne“.
4.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Obvodný úrad v sídle kraja je povinný oznámiť územnej vojenskej správe udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu21) u občanov, ktorým vznikla branná povinnosť.“.
5.
V § 11 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.
6.
V § 11 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:
„(9)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti údaje podľa odseku 8 písm. a), b) a d) o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí boli na základe rozhodnutia alebo posudku príslušného orgánu uznaní za občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.
(10)
Sociálna poisťovňa zašle územnej vojenskej správe na základe jej žiadosti údaje podľa odseku 8 písm. a), b) a d) o občanoch, ktorým vznikla branná povinnosť a ktorí boli na základe jej posudku uznaní za invalidných; zároveň uvedie, ktorým z týchto občanov bola určená lehota na vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky.“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.
7.
V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
8.
V § 14 odsek 2 znie:
„(2)
Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 30 kalendárnych dní v kalendárnom roku po prvom uzatvorení dohody o zaradení do aktívnych záloh; v ďalších rokoch a po opakovanom uzatvorení dohody o zaradení do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 15 kalendárnych dní v kalendárnom roku.“.
9.
V § 14 ods. 15 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu,“ nahrádzajú slovami „ustanovené služobným predpisom, ktorý vydá minister,“.
10.
V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
v Horskej záchrannej službe,“.
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).
11.
V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovami „súdu Slovenskej republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,“.
12.
V § 17 ods. 5 sa slovo „zánik“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „skončenie“ v príslušnom tvare.
13.
V § 17 ods. 5 písm. e) tretí bod znie:
„3.
o dôvode skončenia služobného pomeru,“.
14.
V § 17 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).
15.
V § 17 ods. 8 sa slová „do 31. januára kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „každoročne do 31. januára“.
16.
V § 17 odsek 9 znie:
„(9)
Ak v období krízovej situácie1) vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby, zamestnávateľ uvedený v odseku 4 je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť príslušnej územnej vojenskej správe.“.
17.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Občan podáva žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu prostredníctvom územnej vojenskej správy ministerstvu, ktoré ju so svojím stanoviskom, stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky predkladá prezidentovi Slovenskej republiky na rozhodnutie.“.
18.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠20a
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu sa dopustí zamestnávateľ, ak poruší oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 17 ods. 5, 8 alebo ods. 9.
(2)
Územná vojenská správa uloží za správny delikt podľa odseku 1 pokutu do výšky 1 000 eur a pri opakovanom správnom delikte až do výšky 5 000 eur.
(3)
Územná vojenská správa uloží pokutu do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr však do piatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Územná vojenská správa pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, okolnosti, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(5)
Územná vojenská správa v rozhodnutí o uložení pokuty zamestnávateľovi súčasne uloží, aby vykonal nápravu protiprávneho stavu, za ktorého spôsobenie bola pokuta uložená.
(6)
Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(7)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.“.
19.
V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby územná vojenská správa poskytne vojenskému útvaru údaje o občanovi uvedené v odseku 3 písm. a) až d), i), l) a n).“.
Doterajšie odseky 4 až 17 sa označujú ako odseky 5 až 18.
20.
V § 21 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.
Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.
Čl. II
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z. a zákona č. 473/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
2.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby územná vojenská správa poskytne zamestnávateľovi údaje o občanovi uvedené v § 5 ods. 2 písm. a) až d), g) až i) a l).“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.