11/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
VYHLÁŠKA
Národnej banky Slovenska
zo 4. januára 2011,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok
Národná banka Slovenska podľa § 17b ods. 5, § 17e ods. 5 a § 17f ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Eurobankovky a euromince sa balia podľa § 17f zákona podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:
a)
eurobankovky tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú uhladené po 100 kusoch do balíčkov, ktoré sa opáskujú páskou; desať plných balíčkov eurobankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok eurobankoviek,
b)
euromince tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká alebo šúľky s euromincami sa ďalej balia do mincových vreciek v množstvách balenia podľa prílohy č. 1, prípadne do mincových vreciek len ako voľne sypané v množstvách určených pre množstvo euromincí v mincovom vrecku alebo v množstvách podľa dohody osôb uvedených v § 17f ods. 1 zákona.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pri vyhotovení potvrdenia o odobratí iných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, sa postupuje podľa odsekov 1 až 4.“.
3.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Za znehodnotené a inak poškodené eurobankovky, ak sú celé, prípadne ak im chýba len nepatrná časť, poskytujú náhrady Národná banka Slovenska a banky podľa § 17b ods. 3 zákona, a to podľa pravidiel platných v eurozóne.6) Nepatrnou časťou sa rozumie časť, ktorá zmenší dĺžku alebo šírku eurobankovky o maximálne 10 mm, pričom rozdiel sa meria vždy voči ustanovenej dĺžke alebo šírke eurobankovky.“.
4.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 1 neustanovuje inak“.
5.
§ 5 až 9 sa vypúšťajú vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7 až 10.
6.
V § 11 písm. c) tretí bod znie:
„3.
zodpovedajú požiadavkám platným v eurozóne.13)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14 ) (Ú. v. EÚ L 267, 9. 10. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2010).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.
Jozef Makúch v. r.