113/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.04.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z.
výnos z 25. marca 2011 č. 02445-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.).
Týmto výnosom sa povoľuje používanie dimetyléteru ako extrakčného rozpúšťadla a ustanovujú sa osobitné limity rezíduí pre metanol a propán-2-ol v potravinách vo vzťahu k príprave aromatických látok.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2011.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 13/2011 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a v čiastke č. 9/2011 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.