115/2011 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
ZÁKON
z 23. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 522/2008 Z. z. o vyznamenaniach Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Iné vyznamenania sú vyznamenania podľa osobitných predpisov.“.
2.
V § 8 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa udeľuje aj občanom Slovenskej republiky, ktorí sa s nasadením vlastného života zaslúžili o záchranu ľudského života alebo záchranu značných materiálnych hodnôt. Medaila prezidenta Slovenskej republiky sa výnimočne udeľuje aj občanom iných štátov.“.
3.
V § 11 ods. 1 sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.
4.
V § 11 ods. 2 druhej vete sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medailu prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.
5.
V § 17 ods. 1 prvej vete sa za slovo „dvojkríža“ vkladajú slová „a Medaily prezidenta Slovenskej republiky občanom iných štátov“.
6.
V prílohe č. 6 čl. I prvom bode sa slová „60 mm“ nahrádzajú slovami „40 mm“ a v treťom bode sa slová „60 mm“ nahrádzajú slovami „55 mm“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.