116/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 29. marca 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 26 sa za odsek 11 vkladajú nové odseky 12 a 13, ktoré znejú:
„(12)
Podľa osobitného predpisu65aa) riadiaci orgán alebo certifikačný orgán sprístupní správu o zistenej nezrovnalosti, ktorá sa týka nezrovnalosti
a)
vysporiadanej prijímateľom podľa § 27a ods. 1 alebo ods. 4 alebo § 28,
b)
na účely vysporiadania ktorej uzavrel riadiaci orgán s prijímateľom dohodu o splátkach podľa § 28a alebo
c)
potvrdenej právoplatným rozhodnutím, na základe ktorého je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť.
(13)
Pri sprístupňovaní správy o zistenej nezrovnalosti podľa odseku 12 sa postupuje podľa osobitného predpisu.65ab)“.
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako odseky 14 až 16.
Poznámky pod čiarou k odkazom 65aa a 65ab znejú:
„65aa)
Čl. 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1828/2006 v platnom znení.
Čl. 68 ods. 3 nariadenia (ES) č. 498/2007 v znení nariadenia Komisie (EÚ) č. 1249/2010.
65ab)
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 46a sa vkladá § 46aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠46aa
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011
Ustanovenia § 26 ods. 12 a 13 v znení účinnom od 1. mája 2011 sa vzťahujú na správy o zistených nezrovnalostiach týkajúce sa programového obdobia 2004 až 2006 a programového obdobia 2007 až 2013 vypracované do 30. apríla 2011 a sprístupňované na základe žiadostí podaných od 1. mája 2011.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.