122/2011 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2011 do 31.10.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

122
ZÁKON
z 5. apríla 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 56/2010 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 447/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 33 odsek 1 znie:
„(1)
Úhrada za právo používať frekvencie zohľadňuje zaručenie efektívneho a bezporuchového použitia frekvencií. Úhrada za právo používať frekvencie je jednorazová úhrada za vymedzenie alebo pridelenie frekvencie alebo za predĺženie takéhoto vymedzenia alebo pridelenia frekvencie. Opakovaná úhrada je za používanie každej frekvencie a identifikačných znakov. Jednorazová úhrada je splatná podľa rozhodnutia úradu v individuálnom povolení alebo v rozhodnutí o predĺžení tohto individuálneho povolenia (§ 32 ods. 21). Úrad zruší rozhodnutie o pridelení frekvencií, ak úspešný účastník výberového konania neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti. Úrad zruší rozhodnutie o predĺžení individuálneho povolenia ak žiadateľ o predĺženie neuhradil jednorazovú úhradu v lehote splatnosti.“.
2.
Za § 76c sa vkladá § 76d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. mája 2011
Konanie o predĺžení individuálneho povolenia, ktoré sa začalo pred 1. májom 2011, sa k 1. máju 2011 zastavuje.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r.